Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2001.gada 19.decembrīNr.780

Par akciju sabiedrību “Jūraslīcis”

Akciju sabiedrība "Jūraslīcis" ir nokļuvusi finansiālās krīzes situācijā, tai izveidojušies lieli nodokļu parādi, tajā skaitā Jūrmalas pilsētas domei.

Lai akciju sabiedrība "Jūraslīcis" varētu realizēt atveseļošanās programmu, nodrošinātu ražošanu un saglabātu 1300 darba vietas, kā arī, ņemot vērā a/s "Jūraslīcis" lūgumu un to, ka a/s "Jūraslīcis" ir lielākais nodokļu maksātājs Jūrmalas pilsētā, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Lūgt Latvijas Republikas Finansu ministriju atļaut akciju sabiedrībai “Jūraslīcis” nodokļu pamatparāda, pamatparāda palielinājuma un kavējuma naudas atmaksu uzsākt ar 2003.gada 1.janvāri.
  2. Akciju sabiedrībai "Jūraslīcis" steidzami sagatavot un iesniegt Latvijas Republikas Finansu ministrijā dokumentu paketi saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2000.gada 4.jūlija noteikumiem Nr.221 "Kārtība, kādā nokavētajiem valsts budžetā ieskaitāmajiem nodokļu maksājumiem samazināma iepriekš aprēķinātā nokavējuma nauda un kādā atceļams lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu samaksas termiņu pagarināšanu".
  3. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes finansu pārvaldes vadītājai A.Tukānei un padomniecei juridiskajos jautājumos E.Rakišai sagatavot līgumu ar akciju sabiedrību "Jūraslīcis" par nodokļu parāda Jūrmalas pilsētas pašvaldībai nomaksāšanas kārtību un termiņiem.
  4. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes finansu pārvaldes vadītājai A.Tukānei lēmuma izpildes kontroli un ne retāk kā reizi ceturksnī informēt domi par situāciju a/s "Jūraslīcis".
Priekšsēdētājs D.Urbanovičs