Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2001.gada 19.decembrīNr.786

Par finansu-grāmatvedības kārtošanas un uzskaites
pamatprincipiem Jūrmalas pašvaldības
iestādēs, uzņēmumos un uzņēmējsabiedrībās
ar pašvaldības kapitāla daļu virs 50%

Pamatojoties uz 2001.gada 28.novembra Jūrmalas pilsētas domes finansu komitejas lēmumu Nr.16-1/9, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Jūrmalas pašvaldības iestāžu, uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību ar pašvaldības kapitāla daļu virs 50% vadītājiem nodrošināt sekojošo instrukciju izpildi:
 2. 1.1. “Par grāmatvedības uzskaites organizēšanu un kārtošanu”;
  1.2. “Par finansu un grāmatvedības iekšējo kontroli”;
  1.3. “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta iestāžu izpildes gada pārskatu sastādīšanu”;
  1.4. “Par Jūrmalas pašvaldības budžeta iestāžu kontu plānu”;
  1.5. “Par Jūrmalas pilsētas uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību un bezpeļņas organizāciju ar pašvaldības kapitāla daļu virs 50% gada pārskatu sastādīšanu un iesniegšanu”;
  1.6. “Par Jūrmalas pašvaldības uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību kontu plānu”;
  1.7. “Par inventarizācijas kārtību”;
  1.8. “Par Jūrmalas pašvaldības budžeta iestāžu, uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību kases operācijām”;
  1.9. “Par Jūrmalas pašvaldības budžeta iestāžu, uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību darba samaksas un materiālās stimulēšanas kārtību”;
  1.10. “Par Jūrmalas pašvaldības iestāžu, uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību ilgtermiņa ieguldījumu uzskaiti”;
  1.11. “Par krājumu uzskaiti un norakstīšanas kārtību”;
  1.12. “Par debitoru uzskaites un norakstīšanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādēs, uzņēmumos un uzņēmējsabiedrībās”;
  1.13. “Par kreditoru uzskaites un norakstīšanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādēs, uzņēmumos un uzņēmējsabiedrībās”;
  1.14. “Par ieņēmumu un izdevumu uzskaites kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādēs, uzņēmumos un uzņēmējsabiedrībās”;
  1.15. “Par kapitālo un kārtējo remontu klasifikāciju un uzskaites kārtību Jūrmalas pašvaldības iestādēs, uzņēmumos un uzņēmējsabiedrībās”;
  1.16. “Par ziedojumiem (dāvinājumiem) un to atspoguļošanu finansu reģistros Jūrmalas pašvaldības iestādēs, uzņēmumos un uzņēmējsabiedrībās”;
  1.17. “Par reprezentācijas izdevumu uzskaiti un norakstīšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādēs, uzņēmumos un uzņēmējsabiedrībās”;
  1.18. “Par autotransporta izmantošanu, degvielas uzskaiti un norakstīšanu Jūrmalas pašvaldības iestādēs, uzņēmumos un uzņēmējsabiedrībās”;
  1.19. “Par norēķinu kārtību komandējuma izdevumiem un prasībām pret personālu Jūrmalas pašvaldības iestādēs, uzņēmumos un uzņēmējsabiedrībās”.

 3. Instrukcijas stājas spēkā ar 2002.gada 1.janvāri.

 4. Lēmuma izpildes kontroli uzdot domes finansu pārvaldes vadītājai A.Tukānei.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs