Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Mainīts ar Domes 2005. gada 27. oktobra 455. lēmumu
Ir izmaiņas ar Domes 2004. gada 20. oktobra 707. lēmumu
Mainīts ar Domes 2004. gada 14. aprīļa 223. lēmumu
Mainīts ar Domes 2003. gada 5. februāra 56. lēmumu

2001.gada 19.decembrīNr.803

Par maksas apmēru noteikšanu
bērnu uzturēšanai Jūrmalas izglītības iestādēs

Izskatot Jūrmalas skolu valdes iesniegumu par maksas apmēru noteikšanu bērnu uzturēšanai Jūrmalas izglītības iestādēs, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par pašvaldībām”, kā arī saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes labklājības un izglītības jautājumu komitejas 2001.gada 8.oktobra lēmumu (protokols Nr.16-2/9), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:


 1. Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2005. gada 27. oktobrī 455. lēmumu
  Apstiprināt dienas maksu par bērnu ēdināšanu Jūrmalas izglītības iestādēs saskaņā ar 1.pielikumu.


 2. Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2004. gada 14. aprīļa 223. lēmumu
  Apstiprināt mēneša maksu par izdevumiem sanitāri higiēnisko, mācību un rotaļu materiālu iegādei saskaņā ar 2.pielikumu

 3. Samazināt maksu par bērnu uzturēšanu daudzbērnu un trūcīgajām ģimenēm. Maksas samazināšanas apmēru uzdot noteikt Jūrmalas skolu valdes bērnu dzīves apstākļu novērtēšanas un atvieglojumu noteikšanas komisijai.

 4. Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 18.februāra lēmumu Nr.143 "Par maksas apmēru noteikšanu bērnu uzturēšanai Jūrmalas izglītības iestādēs" un Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 25.maija lēmumu Nr.503 "Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 18.februāra lēmuma Nr.143 2.pielikumā".


 5. Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam I.Ančānam kontrolēt lēmuma izpildi.
  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2004. gada 14. aprīļa 223. lēmumu
  Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam J.Hlevickim.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs

Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2003. gada 5. februāra 56. lēmumu

1.pielikums
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2001.gada 19.decembra lēmumu Nr.803

Dienas maksa par bērnu ēdināšanu Jūrmalas izglītības iestādēs (Ls)

Nr.
p.k.
IestādeDienas grupāsDiennakts grupāsSanatorijas tipa grupa
1.Sākumskola "Ābelīte"0,650,78
2.Sākumskola "Zvaniņš"0,70
3.Sākumskola "Taurenītis"0,770,90
4.Alternatīvā skola0,70
5.Pirmsskolas iestādē "Madara"0,650,78
6.Pirmsskolas iestādē "Mārīte"0,650,78
7.Pirmsskolas iestādē "Bitīte"0,70
8Pirmsskolas iestādē "Lācītis"0,70 1,00
9.Pirmsskolas iestādē "Namiņš"0,600,70
10.Pirmsskolas iestādē "Katrīna"0,650,85
11.Pirmsskolas iestādē "Rūķītis"0,70
12.Pirmsskolas iestādē "Pienenīte"0,65
13.Pirmsskolas iestādē "Saulīte"0,700,90

1.pielikums

Dienas maksa par bērnu ēdināšanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādēs (Ls)

 
Nr
p.k.
IestādeDienas grupasDiennakts grupasSpecializētā grupa
1.Sākumskola “Ābelīte”0.70
2.Sākumskola “Zvaniņš”0.70
3.Sākumskola “Taurenītis”0.770.90
4.Alternatīvā skola0.70
5.Pirmsskolas iestāde “Madara”0.700.80
6.Pirmsskolas iestāde “Mārīte”0.700.80
7.Pirmsskolas iestāde “Bitīte”0.70
8.Pirmsskolas iestāde” Lācītis”0.700.801.00
9.Pirmsskolas iestāde “Namiņš”0.650.70
10.Pirmsskolas iestāde “Katrīna”0.700.85
11.Pirmsskolas iestāde “Rūķītis”0.70
12.Pirmsskolas iestāde “Pienenīte”0.70
13.Pirmsskolas iestāde “Saulīte”0.700.90


Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2004. gada 14. aprīļa 223. lēmumu

2.pielikums
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2001.gada 19.decembra lēmumu Nr.803

Mēneša maksa par izdevumiem sanitāri higienisko, mācību un rotaļu materiālu iegādei

Nr.p.k.IestādeMaksa par vietu mēnesī (Ls)
1.Sākumskola "Ābelīte"3,00
2.Sākumskola "Zvaniņš"3,00
3.Sākumskola "Taurenītis"5,00
4.Alternatīvā skola3,00
5.Pirmsskolas iestādē "Madara"3,00
6.Pirmsskolas iestādē "Mārīte"3,00
7.Pirmsskolas iestādē "Bitīte"3,00
8Pirmsskolas iestādē "Lācītis"3,00
9.Pirmsskolas iestādē "Namiņš"3,00
10.Pirmsskolas iestādē "Katrīna"2,00
11.Pirmsskolas iestādē "Rūķītis"4,00
12.Pirmsskolas iestādē "Pienenīte"3,00
13.Pirmsskolas iestādē "Saulīte"5,00