Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2001.gada 19.decembrīNr.806

Par Ķemeru vidusskolas
darbinieku skaita saraksta
apstiprināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes finansu komitejas 2001.gada 12.decembra lēmumu (protokols Nr.16-1/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt ar 2002.gada 1.janvāri Ķemeru vidusskolas darbinieku skaita sarakstu saskaņā ar pielikumu.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs