Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2001.gada 19.decembrīNr.812

Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu centra
darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes finansu komitejas 2001.gada 12.decembra lēmumu (protokols Nr.16-1/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt ar 2002.gada 1.janvāri Jūrmalas Bērnu un jauniešu centra darbinieku skaita sarakstu saskaņā ar pielikumu.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs