Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2001.gada 19.decembrīNr.821

Par pirmsskolas iestādes “Madara”
darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes finansu komitejas 2001.gada 12.decembra lēmumu (protokols Nr.16-1/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt ar 2002.gada 1.janvāri pirmsskolas iestādes “Madara” darbinieku skaita sarakstu saskaņā ar pielikumu.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs