Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
PROTOKOLS
Jūrmalā
2001.gada 20.jūnijāNr.9


Sēde atklāta plkst.1000
Sēdes gaita tiek ierakstīta audiokasetē līdz plkst.1930
Sēdi vada domes priekšsēdētājsDainis Urbanovičs
Sēdi protokolē domes lietu pārvaldes galvenā speciālisteUna Alksnāja

Sēdē piedalās:
domes priekšsēdētāja vietnieksJuris Hlevickis
domes izpilddirektorsZigurds Starks

deputāti:Leonids Aleksejevs (nepiedalās no plkst.1100-1110), Leonīds Alksnis (nepiedalās no plkst.1215-1225), Ilmārs Ančāns (nepiedalās no plkst.1810 līdz sēdes beigām), Vladimirs Barinovs (nepiedalās no plkst.1130-1150), Aleksandrs Bašarins (nepiedalās no plkst. 1930 līdz sēdes beigām), Igors Dreija (nepiedalās no plkst.1120-1150 un no plkst.1700 līdz sēdes beigām), Juris Griķis, Dace Ķezbere, Alise Landsberga, Leopolds Ozoliņš, Regīna Simsone, Aigars Tampe, Aivars Vētra (nepiedalās no plkst.1000-1010).

lietu pārvaldes vadītājas vietnieceMārīte Birzniece
komercnodaļas vadītāja

komercnodaļas vadītājas vietniece

Gunta Jubele

Elita Kalniņa

ekonomikas un pašvaldības īpašuma nodaļas vadītājaAstra Priede
finansu nodaļas vadītājaDaiga Paule
juridiskās nodaļas vadītājsMāris Purmalis
būvvaldes vadītājaVita Zvejniece
priekšsēdētāja palīdzeVeronika Ramāne

Sēdē uzaicināti:Rita Kņūtiņa, Agita Vizma Alaine, Laima Grobiņa, Maija Putniņa, Dzintars Krūmiņš, Ruanete Meža, Inga Kučinska, Austra Smeltere, Māris Demme, Arnolds Linde, Arvīds Knislis, Vēsma Reinkaite, Ineta Būmane, Arturs Henkels, Andris Zīverts
Piedalās:pilsētas iedzīvotāji un preses pārstāvji.

Sēdes darba kārtība:

 1. Par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu
 2. Par izmaiņām domes 16.11.2000. lēmumā Nr.1021
 3. Par pašvaldības īpašumu izmantošanas pagaidu kārtību Jūrmalas pilsētas domē, iestādēs, uzņēmumos un uzņēmējsabiedrībās
 4. Par nekustamā īpašuma nodokli un zemes nomas maksājumiem
 5. Par grozījumiem domes noteikumos “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2001.gada budžetu”
 6. Par nekustamo īpašumu atsavināšanu
 7. Par iesniegtajiem privatizācijas projektiem
 8. Par noteikumu apstiprināšanu
 9. Par atsevišķu apbūvētu zemesgabalu nodošanu privatizācijai
 10. Par nekustamo īpašumu privatizācijas projektiem
 11. Par atsevišķu apbūvētu zemesgabalu privatizācijas noteikumu apstiprināšanu un pirkuma līgumu noslēgšanu
 12. Par privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu un zemes nomas līguma pārjaunošanu
 13. Par privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu
 14. Par zemesgabala Jomas 68 saglabāšanu pašvaldības īpašumā
 15. Par pludmales nogabalu nomas līgumu noslēgšanu
 16. Par pludmales nogabala nomas līguma laušanu un līguma noslēgšanu ar SIA “Nemo Holdings”
 17. Par autostāvvietu nomu
 18. Par domes 21.09.2000. lēmuma Nr.839 atcelšanu
 19. Par atļauju izsniegšanu individuālajam darbam
 20. Par kārtību kā stājas spēkā Jūrmalas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi
 21. Par Jūrmalas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošajiem noteikumiem
 22. Par izmaiņām SIA “Dubultu šķelda” statūtos
 23. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu par autotransporta pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas un maršruta atļauju izsniegšanas kārtību Jūrmalas pilsētā
 24. Par dzīvokļu jautājumiem
 25. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu
 26. Par valstij nododamo ēku Salaspils 4 lit.2
 27. Par ēkas Bulduru pr.98 lit.2 nomas līguma laušanu ar i/u “Treide”
 28. Par nekustamo īpašumu nomas līgumu noslēgšanu
 29. Par dzīvokļu nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai
 30. Par privatizācijas grafikā iekļauto dzīvokļu pārdošanu dzīvojamā mājā būve Nr.003 Kaudzīšu ielā 10
 31. Par dzīvojamā mājā esošo neapdzīvojamo telpu Ķemeru 2 pārdošanu
 32. Par privatizācijas grafikā iekļautās viendzīvokļa dzīvojamās mājas būve Nr.002 un palīgceltņu būve Nr.003, 004 pārdošanu Pulkveža Brieža 42
 33. Par privatizācijas grafikā iekļautā nekustamā īpašuma daļās Upmalas 8 pārdošanu
 34. Par zemesgabala Nometņu 20 nodošanu privatizācijai, uz kura atrodas DzĪKS “Dzintars” daudzdzīvokļu dzīvojamā māja
 35. Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu
 36. Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu
 37. Par Viduslatvijas slimokases reģiona Veselības aprūpes attīstības plāna (Masterplāns) apstiprināšanu
 38. Par Jūrmalas Jauno dabas draugu centra direktora apstiprināšanu
 39. Par Jūrmalas vispārējās izglītības iestāžu nolikumu apstiprināšanu
 40. Par piedalīšanos kopuzņēmuma NRC “Vaivari “ veidošanā
 41. Par Rīgas reģiona attīstības padomes Tehniskās komitejas biedru nozīmēšanu
 42. Par izmaiņām domes 04.12.97. lēmumā Nr.836
 43. Par Rīgas reģiona attīstības aģentūras veidošanu
 44. Par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai
 45. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamiem īpašumiem
 46. Par zemesgabalu sadalīšanu
 47. Par apbūves blīvuma palielināšanu zemesgabalā Dzintaru pr.29
 48. Par maksimāli pieļaujamo ēkas stāvu skaitu zemesgabalā Dārzkopības 5
 49. Par nožogojumu blīvumu palielināšanu
 50. Par Jūrmalas pilsētas zemes komisijas lēmumu apstiprināšanu
 51. Par izmaiņām valdes un domes lēmumos
 52. Par namīpašumu denacionalizāciju
 53. Par nekustamo īpašumu nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā
 54. Par zemesgabalu Kuldīgas 10

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

I.Ančāns -

 1. Kad tiks atbildēts uz LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 12.jūnija vēstuli Nr.7-07/1279 "Par Jūrmalas pilsētas domes lēmumu"?
 2. Avīze "Jūrmalas Ziņas" maldina lasītājus. Iekļaut sēdes darba kārtībā jautājumu par maldinošo informāciju sakarā ar Ķemeru sanatoriju.
Balsošanas rezultāti par I.Ančāna priekšlikuma iekļaušanu sēdes darba kārtībā: "par" - 8, "pret" - 3, "atturās" - 3.

I.Ančāna informācija par maldinošo informāciju avīzē "Jūrmalas Ziņas" sakarā ar Ķemeru sanatoriju tiek iekļauta kā pēdējā sēdes darba kārtībā.

D.Urbanovičs - Noņem no sēdes darba kārtības lēmuma projektu "Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Zvejnieku ielā 2 nodošānu privatizācijai", jo vēlās noskaidrot dažus apstākļus.

Deputāti piekrīt D.Urbanoviča priekšlikumam.

Balsošanas rezultāti par sēdes darba kārtību ar I.Ančāna papildinājumu un D.Urbanoviča priekšlikumu: "par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav.

Sēdes darba kārtība apstiprināta.

 1. Par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu (lēmums Nr.177)

  Ziņo:A.V.Alaine
  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 2. Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 16.novembra lēmumā Nr.1021 (lēmums Nr.178)

  Ziņo:I.Kučinska
  Izsakās:L.Alksnis - Balsot atsevišķi par 1.2., 1.3. un 1.10.apakšpunktiem. Izvirza ostas pārvaldes valdes sastāvam V.Barinova kandidatūru.

  Balsošanas rezultāti -

  • par J.Hlevicka kandidatūru: "par" - 14, "pret" - 1, "atturās" - nav;

  • par L.Ozoliņa kandidatūru: "par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - 1;

  • par A.Bašarina kandidatūru: "par" - 10, "pret" - 3, "atturās" - 2;

  • par V.Barinova kandidatūru: "par" - 8, "pret" - 1, "atturās" - 5.
  Balso:"par" - 10, "pret" - 1, "atturās" - 4
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 3. Par pašvaldības īpašumu izmantošanas pagaidu kārtību Jūrmalas pilsētas domē, iestādēs, uzņēmumos un uzņēmējsabiedrībās (lēmums Nr.179)

  Ziņo:D.Urbanovičs
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - 2
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 4. Par nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas maksājumiem (lēmums Nr.180)

  Ziņo:D.Paule - lēmuma projekta 10.punktā pirms vārda "līguma" rakstīt "vai pirkuma".
  Deputāti piekrīt.
  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - 1
  Nolemj:1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Lēmuma 10.punktā pirms vārda "līguma" rakstīt "vai pirkuma".

 5. Par grozījumiem domes noteikumos "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2001.gada budžetu" (noteikumi Nr.5)

  Ziņo:D.Paule
  Izsakās:D.Paule - Papildināt noteikumus ar 5.4.apakšpunktu sekojošā redakcijā: "samazināt asignējumus domei - pārējie izdevumi - par Ls 17500, palielināt asignējumus domei - audita pakalpojumiem - par Ls 17500".

  A.Tampe - Atbalstīt finansiāli zvejnieku svētkus Lielupē.

  D.Urbanovičs - Informē, ka 19.jūnijā domē saņemta a/s "Jūraslīcis" vēstule ar lūgumu finansiāli atbalstīt svētku sarīkošanu un piešķirt Ls 1500.

  V.Barinovs - Negribētu atbalstīt, jo uzņēmums pats var atrast līdzekļus svētku organizēšanai.

  I.Ančāns - Atbalsta A.Tampes priekšlikumu, jo tā ir mūsu tauta. Jāpalīdz.

  L.Ozoliņš - Svētki ir jārīko.

  J.Hlevickis - Nav gatavs balsot par šo jautājumu bez finansistu slēdziena, ka šāda nauda ir budžetā.

  A.Bašarins - Atbalstīt zvejniekus un naudu paredzēt šim pasākumam.

  A.Vētra - Atbalstīt, ja tas ir pilsētas kultūras dzīves pasākums. Bet varbūt tas ir lokāls pasākums tikai a/s "Jūraslīcis" darbiniekiem?

  Z.Starks - Tas būs pilsētas pasākums.

  D.Ķezbere - Atbalstīt svētkus.

  L.Alksnis - Atbalstīt svētkus, atrast naudu un reklamēt šo pasākumu.

  R.Simsone - Atbalstīt svētkus. Jābūt reklāmai.

  D.Urbanovičs - Paskaidro, ka budžetā naudas nav. Ja dod naudu šiem svētkiem, tad citam pasākumam nauda jāatņem vai arī jāpalielina budžeta deficīts. Izsaka aizrādījumu a/s "Jūraslīcis", ka šādā veidā, pēdējā brīdī rakstot vēstuli, tiek risināts naudas jautājums, nostādot neveiklā situācijā priekšsēdētāju un domes finansistus.

  D.Paule - Ierosina piešķirt naudu no kultūras pasākumu līdzekļiem, bet tad būs jāpārskata plāns par 2.pusgadā rīkojamajiem pasākumiem.

  D.Urbanovičs - Atlikt šo jautājumu līdz nākošajai domes sēdei un tikmēr pārdomāt, kur iegūt līdzekļus.

  A.Tampe - Atbalstīt svētkus un finansu nodaļai atrast naudu.

  A.Bašarins - Arbalstīt noteikti. Lielos darījumos tiek zaudēta nauda. Kādēļ nevar atrast līdzekļus zvejniekiem?

  D.Urbanovičs - Balsot par to, lai atrastu naudu Zvejnieku svētku rīkošanai Lielupē, palielinot budžeta deficītu: "par" - 9, "pret" - 2, "atturās" 4.

  Balso:"par" - 15, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
  2. Papildināt noteikumus ar 5.4.apakšpunktu sekojošā redakcijā: "Samazināt asignējumus domei - pārējie izdevumi - par Ls 17500 - palielināt asignējumus domei - audita pakalpojumi - par Ls 17500".
  3. Atrast naudu Zvejnieku svētku rīkošanai Lielupē, palielinot budžeta deficītu.

 6. Par nekustamā īpašuma Edinburgas pr.29 atsavināšanu (lēmums Nr.181)
  Par nekustamā īpašuma Kuģu ielā 1 atsavināšanu (lēmums Nr.182)
  Par nekustamā īpašuma Kuģu ielā 11 atsavināšanu (lēmums Nr.183)
  Par nekustamā īpašuma Loču ielā 14a atsavināšanu (lēmums Nr.184)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 13, "pret" - 1, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 7. Par SO "Amerikas un Baltijas veselības centra attīstības atklātais sabiedriskais fonds" iesniegto privatizācijas projektu (lēmums Nr.185)

  Ziņo:G.Jubele
  Izsakās:L.Alksnis - Šodien atlikt, izskatīt vēlreiz, jo privatizācijas pretendents nebija uzaicināts uz privatizācijas komisijas sēdi. Ir zināms, ka privatizācijas pretendents domei piedāvā 51% kapitāla daļas.

  A.Vētra - Privatizācijas projektā minēts, ka 51% kapitāla daļu paliek privatizācijas projekta iesniedzējam. Atlikt, jo projekts nav kvalitatīvi sagatavots.

  I.Ančāns - Atlikt.

  Z.Starks - Uz privatizācijas komisijas sēdi bija uzaicināts J.Tračums. Viņš apgalvoja, ka Amerikas kopfirma vēlās ieiet kopuzņēmumā ar 51% kapitāla daļām. Noraidīt privatizācijas projektu un dot 3 mēnešus, lai varētu izstrādāt jaunu privatizācijas projektu.

  A.Tampe - Atbalsts A.Vētru un L.Alksni par lēmuma projekta atlikšanu. Vispirms to vajadzētu izskatīt labklājības komitejā.

  R.Simsone - Vēstules no ārzemēm nepārliecina, ka tiks ieguldīta nauda. Šajās vēstulēs nav finansējuma plāna.

  D.Urbanovičs - Lēmuma pieņemšana ir konkrētāks jautājuma risinājums nekā lēmuma atlikšana.

  Balsošanas rezultāti:

  • par lēmuma projekta atlikšānu: "par" 4, "pret" - 5, "atturās" - 5;

  • par lēmuma projektu: "par" 8, "pret" - nav, "atturās" 6.
  Balso:"par" - 8, "pret" - nav, "atturās" - 6
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 8. Par SIA "Jūrmalas neatliekamā medicīniskā palīdzība" iesniegto privatizācijas projektu (lēmums Nr.186)

  Ziņo:G.Jubele
  Izsakās: L.Alksnis - Ierakstīt lēmumā, ka kādam tiek uzdots reģistrēt Zemesgrāmatā nekustamo īpašumu.

  D.Urbanovičs - Uzdot būvvaldei risināt jautājumu par zemesgabala reģistrāciju Zemesgrāmtā uz pašvaldības vārda un lēmuma izpildes kontroli uzdot izpilddirektoram Z.Starkam.

  A.Vētra - Pēc iespējas ātrāk jāpauž sava nostāja, ka atbalstam J.O. Lēmumā nesaistīt privatizāciju ar reģistrāciju Zemesgrāmatā.

  I.Ančāns - Balsot.

  D.Urbanovičs - Atbalstīt lēmuma projektu.

  Balso:"par" - 10, "pret" - nav, "atturās" - 3
  Nolemj:1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Izmainīt lēmuma 2.punktu un papildināt lēmumu ar diviem jauniem punktiem, izsakot 2., 3., 4.punktu sekojošā redakcijā:
  "2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes privatizācijas komisijai (Z.Starks) 3 mēnešu laikā izstrādāt pašvaldības bezpeļņas organizācijas-uzņēmuma “Jūrmalas ātrā palīdzība” privatizācijas projektu.
  3. Uzdot domes būvvaldei (V.Zvejniece) risināt jautājumu par uzņēmuma apsaimniekošanā nodoto nekustamo īpašumu reģistrāciju Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
  4. Lēmuma izpildes kontroli uzdot domes izpilddirektoram Z.Starkam."

Pārtraukums no plkst. 1150 līdz 1215

 1. Par V.Gulami iesniegto privatizācijas projektu

  Ziņo:G.Jubele
  Izsakās:G.Jubele paskaidro deputātiem, ka šajā vietā plānota kokvilnas tranzīta noliktava. Ir bijis mutisks solījums, ka līdz pirkuma līguma noslēgšanai tiks samaksāta latu daļa, tādēļ priekšlikums atlikt lēmuma projektu līdz 4.jūlijam.

  L.Ozoliņš - Ne visās bijušajās noliktavās vajadzētu atkal ierīkot noliktavas, vabūt tur varētu iekārtot atpūtas bāzi?

  I.Ančāna - Balsot.

  L.Ozoliņš - Jāmeklē citi pretendenti.

  L.Alksnis - Noticēt pretendentam.

  Nolemj:iesniegtais lēmuma projekts tiek atlikts līdz 4.jūlijam.

 2. Par noteikumu apstiprināšanu (lēmums Nr.208, saistošie noteikumi Nr.5, Nr.6)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 15, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma un saistošo noteikumu projektus.

 3. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Jomas ielā 54 nodošanu privatizācijai

  Ziņo:E.Kalniņa
  Izsakās: I.Ančāns - Atstāt zemi nomā.

  A.Tampe - Uzskata, ka īpašnieka darbošanās un investīciju piesaistīšana netiks kavēta, ja zeme paliks pašvaldības īpašumā.

  A.Vētra - Pašvaldībai vajadzētu atstāt kontroles iespējas, paredzot līgumā atpakaļpirkuma tiesības.

  L.Alksnis - Atbalsta A.Tampi un A.Vētru. Jāsaņem konkrēts iesniegums, kurā tiktu norādītas summas un termiņi. Vajadzētu pārbaudīt, kādēļ domei netika piedāvātas pirmpirkuma tiesības uz šo objektu.

  L.Ozoliņš - Atbalsta A.Tampi, L.Alksni.

  A.Bašarins - Atbalstīt privatizāciju, jo neviens neieguldīs līdzekļus, ja zeme nepieder viņam. Paredzēt līgumā punktu, ka šajā vietā jābūvē sabiedrisks objekts.

  A.Vētra - Atlikt līdz nākošajai domes sēdei. Precizēt grafiku un izstrādāt noteikumus.

  D.Urbanovičs - Nevajadzētu bremzēt privatizāciju. Privatizācijas noteikumos varētu paredzēt termiņus, saistības par šī projekta attīstību un arī soda sankcijas.

  Balsošanas rezultāti par zemesgabala nodošanu nomā: "par" - 8, "pret" - 7, "atturās" - nav. Zemesgabals tiek atstāts nomā.

  V.Zvejniece - Vajadzētu nodot nomā vismaz uz 10 gadiem.

  D.Urbanovičs - I.Ančāns vēlējās nodot nomā uz 15 gadiem.

 4. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Vikingu ielā 35 nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.187)

  Ziņo:E.Kalniņa
  Izsakās: I.Ančāns - Atbalstīt.

  A.Vētra - Papildināt lēmumu ar 2.punktu sekojošā redakcijā: "Komercnodaļai privatizācijas noteikumos iestrādāt sadaļu, kas nodrošinātu līdzšinējās kultūras un izglītības funkcijas saglabāšanu.

  D.Urbanovičs - Papildinājums pie A.Vētras priekšlikuma - pirms vārda "funkcijas" rakstīt vārdus "vai citas sabiedriskas".

  Balsošanas rezultāti par A.Vētras un D.Urbanoviča priekšlikumu: "par" -9, "pret" - nav, "atturās" - 2.

  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - 3
  Nolemj:1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Papildināt lēmumu ar 2.punktu sekojošā redakcijā: "Komercnodaļai privatizācijas noteikumos iestrādāt sadaļu, kas nodrošinātu līdzšinējās kultūras un izglītības vai citas sabiedriskas funkcijas saglabāšanu.

 5. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas pr.15 privatizācijas projektu (lēmums Nr.188)

  Ziņo:E.Kalniņa
  Izsakās:J.Griķis - Apšauba biznesa plānu un tajā minētās summas.

  A.Tampe - Šādu privatizācijas projektu atbalstīt diez vai varēs. Pašvaldība iznāk zaudētāja. Šajā objektā jādomā par nopietnu kapitālo remontu, taču vēl nav izstrādāts rekonstrukcijas plāns.

  A.Vētra - Vajadzīgs arī šāds objekts, jo ne visi pilsētas viesi var atpūsties par augstām cenām.

  D.Urbanovičs - Šis privatizācijas projekts tika gatavots ļoti ilgi. Apstiprināt.

  Jautā:A.Tampe - Kas kontrolēs lēmumu?
  Atbild:D.Urbanovičs - Uzdot komercnodaļai kontrolēt pirkuma līguma nosacījumu izpildi.
  Balso:"par" - 12, "pret" - 3, "atturās" - nav
  Nolemj:1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Papildināt lēmumu ar punktu, kurā komercnodaļai tiek uzdots kontrolēt pirkuma līguma nosacījumu izpildi.

 6. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Engures ielā 3 privatizācijas projektu (lēmums Nr.189)

  Ziņo:E.Kalniņa
  Balso:"par" - 15, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 7. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Jaunā ielā 44 0,23 d.d. privatizācijas noteikumu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.190)

  Ziņo:E.Kalniņa
  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanā nepiedalās L.Ozoliņš
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 8. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Vasaras ielā 64 privatizācijas noteikumu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.191)

  Ziņo:E.Kalniņa
  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanā nepiedalās L.Ozoliņš
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 9. Par privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu un zemes nomas līguma pārjaunošanu (lēmums Nr.192)

  Ziņo:E.Kalniņa
  Balso:"par" - 15, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 10. Par privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.193)

  Ziņo:E.Kalniņa
  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - 1
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 11. Par zemesgabala Jomas ielā 68 saglabāšanu pašvaldības īpašumā (lēmums Nr.194)

  Ziņo:E.Kalniņa
  Balso:"par" - 15, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 12. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA "Kūriņš" (lēmums Nr.195)
  Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA "Maksimums IR" (lēmums Nr.196)
  Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA "Brīvzemji" (lēmums Nr.197)
  Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA "Nemo Holdings" (lēmums Nr.198)
  Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA "Odaže" (lēmums Nr.199)
  Par pludmales nogabala nomas līguma laušanu un līguma noslēgšanu ar SIA "Nemo Holdings" (lēmums Nr.200)

  Ziņo:E.Kalniņa
  Balso:"par" - 15, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegtos lēmuma projektus.

 13. Par autostāvvietas 36.līnijā (pie jūras) nomu (lēmums Nr.201)

  Ziņo:E.Kalniņa
  Izsakās:D.Urbanovičs -Lēmuma proejktam pievienotā skice ir nesaprotama un lēmuma lemjošajā daļā uz to nav atsauces, tādēļ ierosina šo skici nepievienot lēmumam.
  Deputāti piekrīt.
  Balso:"par" - 15, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Lēmuma projektam pievienoto skici nepievienot lēmumam.

 14. Par autostāvvietas Dzimtenes ielā 2a nomu (lēmums Nr.202)

  Ziņo:E.Kalniņa
  Jautā:A.Tampe - Kas kontrolēs lēmuma projekta 1.punkta izpildi?
  Atbild:D.Urbanovičs - Uzdot lēmuma projekta 1.punktā minētā nomas līguma nosacījumu izpildi kontrolēt domes komercnodaļai un finansu nodaļai.
  Balso:"par" - 15, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Papildināt lēmumu ar 5.punktu sekojošā redakcijā: "Uzdot domes komercnodaļai (G.Jubele) un finansu nodaļai (D.Paule) kontrolēt 1.punktā minētā nomas līguma nosacījumu izpildi."

 15. Par Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 21.septembra lēmuma Nr.829 atcelšanu (lēmums Nr.203)

  Ziņo:E.Kalniņa
  Balso:"par" - 15, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 16. Par atļauju izsniegšanu individuālajam darbam (11 punkti)
  Par atļauju izsniegšanu individuālajam darbam (6.punkti)
  (lēmums Nr.204)

  Ziņo:E.Kalniņa
  Izsakās:Priekšlikumi par punktu, kurā atsaka izsniegt reģistrācijas apliecību A.Deksnim:

  A.Tampe - Izsniegt reģistrācijas apliecību.

  D.Ķezbere - Ja tiešajā darbā ir datu bāze, kuru var izmantot individuālajam darbam, tad tā ir dienesta stāvokļa izmantošana.

  D.Urbanovičs - Izsniegt reģistrācijas apliecību.

  Balsošanas rezultāti par reģistrācijas apliecības izsniegšanu A.Deksnim: "Par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - 3.

  Balso:"par" - 15, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:1. Pieņemt iesniegtos lēmumu projektus.
  2. Izsniegt reģistrācijas apliecību A.Deksnim.

Pārtraukums no plkst.1355 līdz 1435

 1. Jūrmalas pilsētas apstādījumu uzturēšana un aizsardzība (saistošie noteikumi Nr.7)

  Ziņo:R.Kņūtiņa
  Izsakās: L.Ozoliņš - Apstādījumu atjaunošanas vērtības cenu palieņu pļavām noteikt augstāku - palielināt no Ls 0,24 uz vismaz Ls 1,24.

  D.Urbanovičs - Apstādījumu atjaunošanas vērtības cenu partera zālienam, parastam zālienam, priežu audžu zemsedzei, parka un pļavu zālieniem noteikt 2 Ls/kv.m.

  Deputāti piekrīt.

  A.Griķis - 2.6.apakšpunktā minēti augļu koki. Tad arī 2.9.apakšpunktā vajadzētu minēt.

  D.Urbanovičs - 2.6.apakšpunktā aiz vārda "izcērt" rakstīt "stāda".

  Deputāti piekrīt.

  Balso:"par" - 15, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:1. Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu projektu.
  2. Izdarīt sekojošas izmaiņas saistošajos noteikumos:
  • 2.6.apakšpunktā aiz vārda "izcērt" rakstīt "stāda".
  • Instrukcijas 4.tabulā partera zālienam, parastam zālienam, priežu audžu zemsedzei, parka un pļavu zālieniem noteikt 2 Ls/kv.m.

 2. Par kārtību kā stājas spēkā Jūrmalas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi (lēmums Nr.206)

  Ziņo:R.Kņūtiņa
  Izsakās:D.Urbanovičs - Uzskata, ka lēmuma projekta 3.punkts nav loģisks, jo no tā var secināt, ka, jo vairāk sodi tiek uzlikti, jo vairāk komisijas locekļi saņem atlīdzību. Ierosina noteikt komisiju darba samaksu vienlaicīgi visām komisijām. Šī lēmuma 3.punktu izteikt sekojoši: "Koku ciršanas komisijas darbs tiek apmaksāts domes noteiktajā kārtībā".

  Balsošanas rezultāti par 3.punktu D.Urbanoviča izteiktā redakcijā: "par" - 15, "pret" - nav, "atturās" - nav.

  Balso:"par" - 15, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Lēmuma 3.punktu izteikt sekojošā redakcijā: " Koku ciršanas komisijas darbs tiek apmaksāts domes noteiktajā kārtībā"

 3. Par izmaiņām SIA "Dubultu šķelda" statūtos (lēmums Nr.212)

  Ziņo:A.Linde
  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - 1
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 4. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu par autotransporta komercpārvadājumu licencēšanas un maršruta atļauju izsniegšanas kārtību Jūrmalas pilsētā (lēmums Nr.207, saistošie noteikumi Nr.8)

  Ziņo:M.Demme
  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - 1
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 5. Par dzīvokļu jautājumiem (lēmums Nr.216)

  Ziņo:Dz.Krūmiņš
  Balso:"par" - 15, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 6. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.217)

  Ziņo:Dz.Krūmiņš
  Balso:"par" - 15, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 7. Par valstij nododamo ēku Jūrmalā, Salaspils 4 lit.2 (lēmums Nr.218)

  Ziņo:Dz.Krūmiņš
  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanā nepiedalās L.Ozoliņš
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 8. Par ēkas Bulduru pr.98 lit.2 nomas līguma laušanu ar IU "Treide" (lēmums Nr.219)

  Ziņo:Dz.Krūmiņš
  Izsakās:D.Urbanovičs - Uzdot komercnodaļai sagatavot priekšlikumus par ēkas turpmāko izmantošanu.
  Balso:"par" - 15, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Papildināt lēmumu ar 2.punktu, kurā komercnodaļai tiek uzdots sagatavot priekšlikumus par ēkas turpmāko izmantošanu.

 9. Par nekustamā īpašuma Pliekšāna 82 lit.6 nomas līguma noslēgšanu ar SIA "Golana" (lēmums Nr.220)

  Ziņo:Dz.Krūmiņš
  Izsakās:D.Urbanovičs - Lēmuma projekta nosaukumā minēt, ka tā ir nomas līguma turpināšana.

  L.Ozoliņš - Nomas līgumā ieslēgt nosacījumus par ainavas saglabāšanu.

  Balso:"par" - 10, "pret" - nav, "atturās" - 3
  Nolemj:1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Lēmuma nosaukumā minēt, ka tā ir nomas līguma turpināšana.

 10. Par nekustamā īpašuma Talsu šos.39 nomas līguma noslēgšanu ar SIA "Veseks" (lēmums Nr.221)

  Ziņo:Dz.Krūmiņš
  Balso:"par" - 15, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 11. Par dzīvokļu nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai (7 dzīvokļi)

  (lēmums Nr.222)

  Ziņo:M.Putniņa
  Balso:"par" - 12, "pret" - 1, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 12. Par dzīvokļu nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai (8 dzīvokļi) (lēmums Nr.222)

  Ziņo:M.Putniņa
  Balso:"par" - 12, "pret" - 1, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 13. Par privatizācijas grafikā iekļauto dzīvokļu pārdošanu dzīvojamā mājā būve Nr.003 Kaudzīšu 10 (lēmums Nr.223)

  Ziņo:M.Putniņa
  Balso:"par" - 12, "pret" - 1, "atturās" - nav, balsošanā nepiedalās L.Ozoliņš
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 14. Par dzīvojamā mājā esošo neapdzīvojamo telpu Ķemeru 2 pārdošanu (lēmums Nr.224)

  Ziņo:M.Putniņa
  Balso:"par" - 12, "pret" - 1, "atturās" - nav, balsošanā nepiedalās L.Ozoliņš
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 15. Par privatizācijas grafikā iekļautās viendzīvokļa dzīvojamās mājas būve Nr.002 un palīgceltņu būve Nr.003, Nr.004 pārdošanu Pulkveža Brieža 42 (lēmums Nr.225)

  Ziņo:M.Putniņa
  Balso:"par" - 12, "pret" - 1, "atturās" - nav, balsošanā nepiedalās L.Ozoliņš
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 16. Par privatizācijas grafikā iekļautā nekustamā īpašuma daļas Upmalas 8 pārdošanu (lēmums Nr.226)

  Ziņo:M.Putniņa
  Balso:"par" - 12, "pret" - 1, "atturās" - nav, balsošanā nepiedalās L.Ozoliņš
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 17. Par zemesgabala Nometņu 20 nodošanu privatizācijai uz kura atrodas DzĪKS "Dzintars" daudzdzīvokļu dzīvojamā māja (lēmums Nr.227)

  Ziņo:M.Putniņa
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 18. Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu (lēmums Nr.228)

  Ziņo:L.Grobiņa
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 19. Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu (lēmums Nr.229)

  Ziņo:L.Grobiņa
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 20. Par Viduslatvijas slimokases reģiona Veselības aprūpes attīstības plāna (Masterplāns) apstiprināšanu

  Ziņo:L.Grobiņa
  Izsakās:A.Vētra - Daudzprofilu slimnīca Jūrmalā nav nepieciešama.

  J.Griķis - Nav saprotama ārstu attieksme pret slimnīcu.

  J.Hlevickis - Aicina neizvērst dziļas diskusijas un atbalstīt komitejas lēmumu.

  L.Alksnis - Lēmuma projekts jocīgs. Balsojumā atturēsies.

  A.Bašarins - Atbalstīt šo programmu.

  I.Ančāns - Nevar balsot, kamēr neredz pierādījumus šīs sistēmas lietderīgumam.

  D.Urbanovičs - L.Grobiņās ziņojums bija par daudz zinātnisks, piesātināts ar svešvārdiem. Lēmuma projekts sagatavots vāji. Uzskata, ka lēmuma projektu šajā gadījumā nevarētu pieņemt ar balsu vairākumu, jo jābūt 100% pārliecībai par lēmuma projekta pareizību. Ierosina lēmuma projektu pārstrādāt un iesniegt izskatīšanai nākošajā domes sēdē.

  Deputāti piekrīt.

  Nolemj:Ņemot vērā deputātu priekšlikumus, tiek uzdots L.Grobiņai pārstrādāt iesniegto lēmuma projektu un sagatvot to izskatīšanai uz nākošo domes sēdi.

Pārtraukums no plkst. 1640 līdz 1700

 1. Par Jūrmalas Jauno dabas draugu centra direktora apstiprināšanu (lēmums Nr.214)

  Ziņo:V.Reinkaite
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 2. Par Jūrmalas vispārējās izglītības iestāžu nolikumu aptiprināšanu (lēmums Nr.215, nolikumi Nr.12 - Nr.26)

  Ziņo:V.Reinkaite
  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 3. Par piedalīšanos kopuzņēmuma ar NRC "Vaivari" veidošanā (lēmums Nr.213)

  Ziņo:A.Vētra
  Izsakās:D.Urbanovičs - Nodomu protokola 1.2.apakšpunktā rakstīt, ka dome veic iemaksu sabiedrības dibināšanas pamatkapitālā.

  J.Griķis - Šo jautājumu vajadzētu izskatīt kultūras un sporta komitejā.

  I.Ančāns - Lēmuma projekts nav kārtīgi sagatavots.

  L.Aleksejevs - Pilsētai vajadzīga ziemas koncertzāle.

  L.Ozoliņš - Atbalsta A.Vētru un L.Aleksejevu. Atbalsta šādu projektu.

  L.Alksnis - Vajadzētu turpināt tos projektus, kuri jau ir iesākti. Ir izveidots sporta komplekss Slokā, kuram ir ērta, pārdomāta piekļūšana. Nav saprotami nodomu protokola 2. un 3.punkts (vajadzētu ierakstīt, lai NRC "Vaivari" visu noved līdz galam paši) un 8. un 9.punkts (pretruna starp punktiem). Vēlās iepazīties ar sporta kompleksa programmu. Balsojumā atturēsies.

  V.Barinovs - Atbalstīt lēmuma projektu, jo šādu projektu nekad nebūs par daudz un pateicoties tam, pilsēta varēs reģistrēt zemesgabalu uz sava vārda Zemesgrāmatā.

  A.Bašarins - Atbalsta lēmuma projektu.

  I.Ančāns - Negribētu atbalstīt šo lēmuma projektu, jo šis cilvēks aktīvi iestājās par Ķemeru atdošanu.

  A.Tampe - Ideja atbalstāma, diemžēl šis lēmuma projekts sagatavots vāji, nekonkrēti. Vajadzētu pie tā vēl pastrādāt. Pilsētai galvenais ir Slokas sporta komplekss.

  L.Ozoliņš - Balsot.

  J.Griķis - Jāsvītro nodomu protokola 9.punkts. Lēmumā nekas nav minēts, ka priekšsēdētājam jāparaksta nodomu protokols. Šodien balsojumā atturēsies.

  D.Urbanovičs - Slokas sporta komplekss un Vaivaru sporta komplekss attīstīsies paralēli. Ar šīs dienas lēmumu netiek noņemta nauda Slokas sporta kompleksam. Vaivaros jau ir infrastruktūra klāt. Atbalstīt lēmuma projektu. Uzskata, ka 8. un 9.punkti nav pretrunā viens ar otru. Liek deputātiem uz balsošanu iesniegto lēmuma projektu ar sekojošiem labojumiem:

  • lēmuma lemjošās daļas 1.punktu papildināt ar vārdiem "un pilnvarot domes priekšsēdētāju parakstīt nodomu protokolu";

  • nodomu protokolā 1.2.apakšpunktā aiz vārda "sabiedrības" rakstīt vārdu "dibināšanas".
  Balso:"par" - 10, "pret" - 1, "atturās" - 3
  Nolemj:1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Lēmuma 1.punkta beigas papildināt ar vārdiem "un pilnvarot domes priekšsēdētāju parakstīt nodomu protokolu".
  3. Nodomu protokola 1.2.apakšpunktā aiz vārda "sabiedrības" rakstīt vārdu "dibināšanas".

 4. Par Rīgas reģiona attīstības padomes Tehniskās komitejas biedru nozīmēšanu (lēmums Nr.209)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanā nepiedalās L.Ozoliņš
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 5. Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 1997.gada 4.decembra lēmumā Nr.836 (lēmums Nr.210)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Izsakās:I.Ančāns - Vēlās izvirzīt savu kandidatūru.

  V.Barinovs - Izvirza L.Alkšņa kandidatūru.

  L.Alksnis - Atsauc savu kandidatūru.

  Balso:
  • par I.Ančānu - "par" -6, "pret" nav, "atturās" - 7;

  • par A.Vētru - "par" - 8, "pret" - nav, "atturās" - 5
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 6. Par Rīgas reģiona attīstības aģentūras veidošanu (lēmums Nr.211)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Izsakās:A.Vētra - Izdarīt sekojošus labojumus lēmuma projektā:
  • 2.punktu labot un izteikt sekojošā redakcijā: "Izveidot kopīgu pašvaldību iestādi-aģentūru saskaņā ar Publisko aģentūru likumu;

  • svītrot 3.punktu.
  Deputāti piekrīt.
  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanā nepiedalās L.Ozoliņš
  Nolemj:1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Lēmuma 2.punktu izteikt sekojošā redakcijā: "Izveidot kopīgu pašvaldību iestādi-aģentūru saskaņā ar Publisko aģentūru likumu;
  3. Svītrot lēmuma 3.punktu.

 7. Par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai (6 punkti) (lēmums Nr.230)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Izsakās:J.Griķis - Lēmuma projektu papildināt ar punktu par lēmuma izpildes kontroli.

  D.Urbanovičs - Papildināt lēmumu ar punktu, kurā lēmuma izpildes kontrole tiek uzdota domes būvinspekcijai.

  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Papildināt lēmumu ar punktu, kurā lēmuma izpildes kontrole tiek uzdota domes būvinspekcijai.

 8. Par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai (8 punkti) (lēmums Nr.230)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Izsakās:L.Ozoliņš - Turpmāk pievienot lēmumu projektiem kultūrvēsturisko pieminekļu fotogrāfijas.

  V.Zvejniece - Paskaidro, ka papīra ekonomijas nolūkos, fotogrāfijas nevajadzētu kopēt, bet apņemas turpmāk deputātus iepazīstināt ar šīm fotogrāfijām domes sēdē.

  D.Urbanovičs - Papildināt lēmuma projekta 5.punktu ar priekšpēdējo rindkopu bez vārda "Rekomendējam" no J.A. 06.06.2001. vēstules Nr.05-05/680, kā arī papildināt lēmuma projektu ar punktu, kurā lēmuma izpildes kontrole tiek uzdota domes būvinspekcijai.

  Balso:"par" - 10, "pret" - 1, "atturās" - 1
  Nolemj:1. Pieņemt iesniegto lēmuma un nolikuma projektus.
  2. Papildināt lēmuma projekta 5.punktu ar priekšpēdējo rindkopu bez vārda "Rekomendējam" no J.A. 06.06.2001. vēstules Nr.05-05/680.
  3. Papildināt lēmumu ar punktu, kurā lēmuma izpildes kontrole tiek uzdota domes būvinspekcijai.

 9. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Jaunķemeri 2107, Jaunķemeri 2108

  Ziņo:V.Zvejniece
  Izsakās:L.Ozoliņš - Izmantot pirmpirkuma tiesības, lai saglabātu dabu.

  L.Aleksejevs - Izmantot pirmpirkuma tiesības, jo tā ir mūsu zeme.

  A.Bašarins - Neizmantot pirmpirkuma tiesības.

  Balso:
  • par pirmpirkuma tiesību izmantošanu - "par" - 6, "pret" - 4, "atturās" 3.
   Lēmums nav pieņemts.

  • par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu - "par"-4, "pret"-nav, "atturās - 7.
   Lēmums nav pieņemts.
  Nolemj:nepieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 10. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, 18.līnijā 3,3a (lēmums Nr.231), Apes 20 (lēmums Nr.232), Mazā Nometņu 4 (lēmums Nr.237), Lāčplēša 5a (lēmums Nr.236), Puķu 78 (lēmums Nr.239), Vaidavas 2 (lēmums Nr.241), Vikingu 34 (lēmums Nr.244), Zemeņu 71a (lēmums Nr.245), Bulduru pr.70 (lēmums Nr.233), Ceru 12 (lēmums Nr.234), Gulbju 54 (lēmums Nr.235), Mirdzas 28 (lēmums Nr.238), Tīklu 6 (lēmums Nr.240), Vasarnīcu 5 (lēmums Nr.242), Vārpu 4 (lēmums Nr.243).

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegtos lēmuma projektus

 11. Par zemesgabala sadalīšanu Lāčplēša 12 (lēmums Nr.247)
  Par zemesgabala sadalīšanu Skolas 45 (lēmums Nr.249)
  Par zemesgabala sadalīšanu Stacijas 6 (lēmums Nr.250)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegtos lēmuma projektus

 12. Par zemesgabala sadalīšanu Grāvju 3 (lēmums Nr.246)
  Par zemesgabala sadalīšanu Pumpuru 3 (lēmums Nr.248)
  Par zemesgabala sadalīšanu Upmalas 32 (lēmums Nr.251)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegtos lēmuma projektus

 13. Par apbūves blīvuma palielināšanu zemesgabalā Dzintaru pr.29 (lēmums Nr.252)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 14. Par apbūves blīvuma palielināšanu zemesgabalā Dārzkopības 5 (lēmums Nr.253)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 15. Par nožogujuma blīvuma palielināšanu Bērzaunes 1 (lēmums Nr.254)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 16. Par nožogojuma blīvuma palielināšanu Ezeru 16 (lēmums Nr.255)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 12, "pret" - 1, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 17. Par Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 2001.gada 6.aprīļa lēmuma Nr.313 apstiprināšanu (lēmums Nr.256)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 18. Par Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 2001.gada 11.maija lēmuma Nr.356 apstiprināšanu (lēmums Nr.257)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 19. Par Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 2001.gada 8.jūnija lēmuma Nr.395 apstiprināšanu (lēmums Nr.258)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - 1
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 20. Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas valdes 1993.gada 9.septembra lēmumā Nr.452 (lēmums Nr.259)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 21. Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 1994.gada 16.jūnija lēmumā Nr.32 (lēmums Nr.260)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 22. Par namīpašuma denacionalizāciju Jūrmalā, Kalēju 46 (lēmums Nr.261)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 23. Par namīpašuma denacionalizāciju Jūrmalā, Viktorijas 6 (lēmums Nr.262) un Viktorijas 8 (lēmums Nr.263)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 24. Par nekustamo īpašumu nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā (lēmums Nr.264)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 25. Par zemesgabalu Jūrmalā, Kuldīgas 10 (lēmums Nr.205)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Izsakās:V.Zvejniece - Informē, ka sagatavoti divi lēmuma projekta varianti. Zemes komisija atbalsta 1.variantu.

  V.Barinovs - Lai aizstāvētu uzņēmējus, atbalsta 2.variantu.

  Plkst.1930 beidzās audioieraksts.

  A.Vētra - Šim jautājumam ir arī otra puse - šis zemesgabals noteikti jau kādam iedalīts kā kompensācijas zemesgabals.

  D.Urbanovičs - Pieņemt 1.variantu, lai Ģenerālprokuratūra izvērtē situāciju.

  L.Ozoliņš - Balsot.

  Balso:
  • par 1.variantu - "par" - 9, "pret" - nav, "atturās" - 2;

  • par 2.variantu - "par" - 2, "pret" - nav, "atturās" - 8.
  Nolemj:pieņemt pirmo iesniegtā lēmuma projekta variantu.

Sēde slēgta plkst.1940

Sēdes vadītājs D.Urbanovičs
Sēdes protokolētāja U.Alksnāja