Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
PROTOKOLS
Jūrmalā
2001.gada 19.decembrīNr.22


Sēde atklāta plkst.1000
Sēdes gaita tiek ierakstīta audiokasetē.
Sēdē piedalās:
dome izpilddirektorsZigurds Starks

deputāti:Leonīds Alksnis, Ilmārs Ančāns (nepiedalās no plkst. 1305-1315, 1500-1510 un 1540-1545), Aleksandrs Bašarins (nepiedalās no plkst.1500-1505), Igors Dreija (nepiedalās no plkst.1210-1215, 1300-1310), Juris Griķis, Dace Ķezbere (nepiedalās no plkst.1150 līdz sēdes beigām), Alise Landsberga, Māris Mežapuķe, Regīna Simsone (nepiedalās no plkst.1310-1320), Aigars Tampe (nepiedalās no plkst.1555 līdz sēdes beigām), Aivars Vētra (nepiedalās no plkst.1000-1015, 1210-1215 un 1500-1510).
Nepiedalās deputāti: Vladimirs Barinovs un Leopolds Ozoliņš.

no pilsētas prokuratūrasIngeborga Brigita Balode
kancelejas, protokolu un apmeklētāju apkalpošanas nodaļas vadītājaIndra Kalvāne
kancelejas, protokolu un apmeklētāju apkalpošanas nodaļas vadītājas vietnieceMārīte Birzniece
padomniece juridiskajos jautājumos

speciālists juridiskajos jautājumos

Evija Rakiša

Andris Danbergs

finansu pārvaldes vadītājaAndra Tukāne
pašvaldības īpašuma pārvaldes vadītājaAustra Smeltere
būvvaldes vadītājaVita Zvejniece
revīzijas nodaļas vadītājsPēteris Leiškalns
sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru nodaļas vadītāja p.i.Veronika Ramāne

Sēdē uzaicināti:Agita Vizma Alaine, Rita Kņūtiņa, Dzintars Krūmiņš, Gunta Jubele, Vilnis Vitkovskis, Maija Putniņa, Laima Grobiņa, Māra Kalvāne, Ināra Kundziņa, Alvils Rudzītis, Vēsma Reinkaite, Aivars Griķis.

Piedalās:pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Sēdes darba kārtība:

 1. Informācija

 2. Par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu

 3. Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2001.gada budžetā

 4. Par telpu nomas maksu

 5. Par akciju sabiedrību “Jūraslīcis”

 6. Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem

 7. Par dzīvokļu nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai

 8. Par privatizācijas grafikā iekļauto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai

 9. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

 10. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu sakarā ar īrnieku maiņu

 11. Par finansu-grāmatvedības kārtošanas un uzskaites pamatprincipiem Jūrmalas pašvaldības iestādēs, uzņēmumos un uzņēmējsabiedrībās ar pašvaldības kapitāla daļu virs 50 %

 12. Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā

 13. Par pašvaldības nodevu par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā

 14. Par nožogojuma blīvuma palielināšanu Z.Meierovica pr.17

 15. Par zemesgabala lietošanas mērķa maiņu Dzintaru pr.20

 16. Par zemesgabalu apvienošanu Talsu šos. 25, 27, Mazā Nometņu 2, 4

 17. Par zemesgabalu sadalīšanu

 18. Par detālā plānojuma uzsākšanu teritorijai Bražuciemā starp Babītes ielu, Bražuciema ielu, dzelzceļu un Lielupi

 19. Par detālā plānojuma uzsākšanu Kāpu 111/113

 20. Par detālā plānojuma uzsākšanu Kāpu 131 un 133

 21. Par viesnīcas būvniecību Kāpu 74

 22. Par Jūrmalas pilsētas zemes komisijas lēmumu apstiprināšanu

 23. Par izmaiņām domes 15.08.2001.lēmumā Nr.420

 24. Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā

 25. Par dzīvokļa pabalsta piešķiršanas kārtību 2001./2002.gada apkures sezonā

 26. Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu

 27. Par atļauju izsniegšanu individuālajam darbam

 28. Par maksas apmēru noteikšanu bērnu uzturēšanai Jūrmalas izglītības iestādēs

 29. Par izglītības iestāžu darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu:

 30. Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu centra bērnu kluba “Jaunība”, “Austriņa”, “Ceļvedis” pārcelšanu

 31. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamiem īpašumiem

 32. Par Jūrmalas pilsētas zemes komisijas lēmumu apstiprināšanu

 33. Par zemesgabala daļas iznomāšanu Slokas 63/1

 34. Par nekustamā īpašuma daļas Atbalss 3/5 nomas līguma noslēgšanu ar SIA “Priporiums”

 35. Par nekustamā īpašuma Viktorijas 90 0,0286 d.d. nomas līguma noslēgšanu ar J.S.

 36. Par zemesgabala daļas iznomāšanu Talsu šos.54

 37. Par zemesgabala 0,566 d.d. iznomāšanu Saldus 22

 38. Par veikala ēkas Cīruļu 113 nomas līguma noslēgšanu ar AS “Fēnikss”

 39. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar Dz.M.

 40. Par nekustamā īpašuma Talsu šos.39 daļas nomas līguma pagarināšanu ar AS “Latvijas krājbanka”

 41. Par garāžas Jelgavas 13 nomas līguma pagarināšanu ar A.C.

 42. Par garāžas Jelgavas 13 nomas līguma pagarināšanu ar G.H.

 43. Par garāžas Jelgavas 13 nomas līguma pagarināšanu ar S.R.

 44. Par garāžas Jelgavas 13 nomas līguma pagarināšanu ar S.K.

 45. Par nekustamā īpašūma Zemgales 34 īres līguma pagarināšanu ar DzKS “Daugava 5”

 46. Par tirdzniecības kioska Pilsoņu 14/16 nomas līguma pagarināšanu ar SIA “Tossa”

 47. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar ZS “Rijnieki”

 48. Par apakšnomas līguma papildināšanu

 49. Par IU “Agat” ieguldījuma atzīšanu

 50. Par privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

 51. Par privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu un nekustamā īpašuma Jomas 79 0,22 d.d. atsavināšanu

 52. Par objektu privatizācijas pabeigšanu

A.Griķis - Informē klātesošos, ka mirušā deputāta L.Aleksejeva vietu ieņem Māris Mežapuķe, kurš ir nākamais pārstāvis apvienības "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā" sarakstā.

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

D.Ķezbere - Noņemt no izskatīšanas jautājumus "Par detālā plānojuma uzsākšanu Kāpu ielā 111/113" un "Par detālā plānojuma uzsākšanu Kāpu ielā 131 un 133", jo tie nav izskatīti vides aizsardzības komitejā.

I.Ančāns - Ņoņemt no izskatīšanas jautājumu "Par viesnīcas būvniecību Kāpu 74", jo tas nav izskatīts vides aizsardzības komitejā.

Jautā: L.Alksnis - Attīstības jautājumu komitejā tika nolemts izskatīt domes sēdē jautājumu par nelikumīgo būvniecību Birznieka-Upīša ielā 1, taču domes sēdes darba kārtībā nav šāds jautājums. Varbūt varētu šo jautājumu sagatavot un darba kārtības beigās iekļaut?

Atbild: D.Urbanovičs - Nē, jautājumi ir jāsagatavo savlaicīgi. Būvvalde šo jautājumu sagatavos uz nākošo domes sēdi.

D.Urbanovičs -

 1. Noņem no izskatīšanas jautājumu "Par garažas Jelgavas 13 nomas līguma pagarināšanu ar A.C.", jo radusies nepieciešamība precizēt lietas apstākļus.
 2. Tomēr izskatīt jautājumu "Par viesnīcas būvniecību Kāpu 74", jo domei jādod skaidra atbilde būvēties gribētājiem.
 3. Neredz iemeslu, kādēļ nevarētu izskatīt jautājumu "Par detālā plānojuma uzsākšanu Kāpu 111/113" un "Par detālā plānojuma uzsākšanu Kāpu 131 un 133". Nevar apturēt lēmumu pieņemšanu tikai tāpēc, ka jautājumus neizskata vides aizsardzības komiteja.

A.Vētra - Ja jautājumus par detālā plānojuma uzsākšanu šodien atliek, tad tas nozīmē, ka jautājumi tiek atlikti vismaz uz mēnesi, jo vides aizsardzības komiteja būs tikai kaut kad janvāra sākumā, bet domes sēde notiks 2.janvārī.

D.Urbanovičs - Vai deputāti varētu vienoties par sekojošu risinājumu - jautājumus "Par detālā plānojuma uzsākšanu Kāpu 111/113" un "Par detālā plānojuma uzsākšanu Kāpu 131 un 133" noņemt no izskatīšanas un uzdot L.Ozoliņam sasaukt ārkārtas vides aizsardzības komitejas sēdi līdz 2001.gada beigām un izskatīt šos jautājumus, lai tos varētu iekļaut2002.gada 2.janvāra domes sēdes darba kārtībā?

Jautā: D.Ķezbere - Vai ir jāievēro kādi steidzami termiņi?

Atbild: D.Urbanovičs - A.Vētra runā par jautājumu "bremzēšanu".

J.Griķis - Tādā gadījumā jābalso divas reizes, jo D.Ķezbere ierosināja jautājumus izskatīt kārtējā vides aizsardzības komitejas sēdē.

D.Urbanovičs - Noņem no sēdes darba kārtības jautājumus "Par detālā plānojuma uzsākšanu Kāpu 111/113" un "Par detālā plānojuma uzsākšanu Kāpu 131 un 133".

Balsošanas rezultāti:

 1. Par to, lai sasauktu ārkārtas vides aizsardzības komitejas sēdi: "par" - 5. Priekšlikums noraidīts.
 2. Par to, lai noņemtu no izskatīšanas jautājumu "Par viesnīcas būvniecību Kāpu 74": "par" - 7, "pret" - 3, "atturās" - 3. Priekšlikums pieņemts. Jautājums noņemts no izskatīšanas.

A.Bašarins - Noņemt no izskatīšanas jautājumu "Par zemesgabalu apvienošanu Talsu šos.25,27, Mazā Nometņu 2,4", jo trūkst ziņu par īpašumu un nav īpašnieka iesnieguma un jautājumu "Par zemesgabala lietošanas mērķa maiņu Dzintaru pr.20", jo tur ir apturēta celtniecība un ir bijuši pārkāpumi.

Balsošanas rezultāti par A.Bašarina priekšlikumu: "par" - 10, "pret" - nav, "atturās" - 3. Priekšlikums pieņemts. Jautājumi noņemti no izskatīšanas.

L.Alksnis - Ierakstīt protokolā, ka jautājumus par detālo plānojumu izskatīšanu, kas skar 300 m Rīgas līča aizsargjoslu, Lielupes aizsargjoslu un dabas pamatnes teritorijas, turpmāk izskatīt vides aizsardzības komitejā un attīstības jautājumu komitejā.

Balsošanas rezultāti par darba kārtību ar augstāk minētajiem labojumiem: "par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav.

Sēdes darba kārtība apstiprināta.

 1. Informācija

  Ziņo:D.Urbanovičs - Informē deputātus par divās nedēļās paveikto un par plānotajiem darbiem.

 2. Par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu (lēmums Nr.778)

  Ziņo:A.V.Alaine
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 3. Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2001.gada budžetā (noteikumi Nr.13)

  Ziņo:A.Tukāne
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 4. Par telpu nomas maksu (lēmums Nr.779)

  Ziņo:A.Tukāne
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 5. Par akciju sabiedrību "Jūraslīcis" (lēmums Nr.780)

  Ziņo:A.Tukāne
  Izsakās:A.Tukāne izdala deputātiem izskatīšanai jaunu lēmuma projekta variantu.

  A.Vētra - Lēmuma projektam nepieciešams pievienot sanācijas plānu, domes un a/s "Jūraslīcis" saraksti. Lēmuma projekta konstatējošās daļas beigas papildināt ar vārdiem "tajā skaitā Jūrmalas pilsētas domei", kā arī pieminēt 1300 strādājošos.

  L.Alksnis - Atrast veidu kā palīdzēt a/s "Jūraslīcis". Lēmuma projekta konstatējošā daļā minēt, ka dome izskata a/s "Jūraslīcis" lūgumu palīdzēt. Lēmuma projekta lemjošās daļas 2.punktu papildināt ar termiņu un redakcionāli labot, jo nav īsti skaidrs vai dokumentu paketi iesniedz tikai a/s "Jūraslīcis" vai kopīgi ar domi. Ierosina papildināt lēmuma projektu ar punktu par lēmuma izpildes kontroli, kā arī uzdot A.Tukānei reizi ceturksnī informēt deputātus par finansu situācijas uzlabošanos vai pasliktināšanos. Ja dome konstatē, ka finansiālā situācija nav uzlabojusies, tad ierosina uzskatīt, ka šis lēmums nav spēkā.

  A.Tampe - Atbalsta L.Alksni, ka a/s "Jūraslīcis" ir jāpalīdz, jo tur strādā Jūrmalas pilsētas iedzīvotāji. Tomēr deputāti ir sarežģītā situācijā, jo informācijas ir maz un lēmuma projekts ir vāji sagatavots.

  D.Ķezbere - Atbalsta lēmuma projektu, tomēr ierosina šo jautājumu detalizētāk izdiskutēt attīstības jautājumu komitejas sēdē kopā ar a/s "Jūraslīcis" pārstāvjiem.

  I.Dreija - Atbalstīt a/s "Jūraslīcis", tomēr jābūt tālredzīgiem un darījums jāapdrošina.

  R.Simsone - Jūrmalas pilsētas dome varētu būt kontrolpaketes turētāja.

  A.Bašarins - Veltīt visus spēkus, lai palīdzētu izdzīvot a/s "Jūraslīcis".

  I.Ančāns - Lēmuma projekta konstatējošo daļu papildināt ar tekstu, ka a/s "Jūraslīcis" ir lielākais nodokļu maksātājs Jūrmalas pilsētā un tur strādā 1300 strādājošo.

  D.Urbanovičs - Apkopo deputātu izteiktos priekšlikumus:

  1. Konstatējošās daļas pirmās rindkopas beigas papildināt ar vārdiem "tajā skaitā Jūrmalas pilsētas dome".
  2. Konstatējošās daļas otrajā rindkopā minēt, ka Jūrmalas pilsētas dome ņem vērā a/s "Jūraslīcis" lūgumu un to, ka a/s "Jūraslīcis" ir lielākais nodokļu maksātājs Jūrmalas pilsētā un tajā ir 1300 strādājošo.
  3. Lemjošās daļas 1.punktā pirms vārda "pamatparāda" rakstīt "nodokļu".
  4. Lemjošās daļas 2.punktā vārda "iesniegšanai" vietā rakstīt vārdus "un iesniegt".
  5. Papildināt lēmuma lemjošo daļu ar 3. un 4.punktu sekojošā redakcijā:
   "3. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes finansu pārvaldes vadītājai A.Tukānei un padomniecei juridiskajos jautājumos E.Rakišai sagatavot līgumu ar akciju sabiedrību "Jūraslīcis" par nodokļu parāda Jūrmalas pilsētas pašvaldībai nomaksāšanas kārtību un termiņiem.
   4. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes finansu pārvaldes vadītājai A.Tukānei lēmuma izpildes kontroli un ne retāk kā reizi ceturksnī informēt domi par situāciju a/s "Jūraslīcis".

  J.Griķis -Lēmuma 2.punktā noteikt termiņu.

  D.Urbanovičs - Tomēr termiņu nenoteikt.

  L.Alksnis - Lēmuma 2.punktā pirms vārda "sagatavot" rakstīt vārdu "steidzami".

  D.Urbanovičs - Atbalsta L.Alkšņa priekšlikumu.

  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj: pieņemt lēmuma projektu sekojošā redakcijā:
  "Akciju sabiedrība "Jūraslīcis" ir nokļuvusi finansiālās krīzes situācijā, tai izveidojušies lieli nodokļu parādi, tajā skaitā Jūrmalas pilsētas domei.
  Lai akciju sabiedrība "Jūraslīcis" varētu realizēt atveseļošanās programmu, nodrošinātu ražošanu un saglabātu 1300 darba vietas, kā arī, ņemot vērā a/s "Jūraslīcis" lūgumu un to, ka a/s "Jūraslīcis" ir lielākais nodokļu maksātājs Jūrmalas pilsētā, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Lūgt Latvijas Republikas Finansu ministriju atļaut akciju sabiedrībai “Jūraslīcis” nodokļu pamatparāda, pamatparāda palielinājuma un kavējuma naudas atmaksu uzsākt ar 2003.gada 1.janvāri.
  2. Akciju sabiedrībai "Jūraslīcis" steidzami sagatavot un iesniegt Latvijas Republikas Finansu ministrijā dokumentu paketi saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2000.gada 4.jūlija noteikumiem Nr.221 "Kārtība, kādā nokavētajiem valsts budžetā ieskaitāmajiem nodokļu maksājumiem samazināma iepriekš aprēķinātā nokavējuma nauda un kādā atceļams lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu samaksas termiņu pagarināšanu".
  3. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes finansu pārvaldes vadītājai A.Tukānei un padomniecei juridiskajos jautājumos E.Rakišai sagatavot līgumu ar akciju sabiedrību "Jūraslīcis" par nodokļu parāda Jūrmalas pilsētas pašvaldībai nomaksāšanas kārtību un termiņiem.
  4. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes finansu pārvaldes vadītājai A.Tukānei lēmuma izpildes kontroli un ne retāk kā reizi ceturksnī informēt domi par situāciju a/s "Jūraslīcis"".

Pārtraukums no plkst. 1150 - 1210

 1. Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem (lēmums Nr.781)

  Ziņo:P.Leiškalns
  Balso:"par" - 10, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 2. Par dzīvokļu nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai (lēmums Nr.782)

  Ziņo:M.Putniņa
  Balso:"par" - 10, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 3. Par privatizācijas grafikā iekļauto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.783)

  Ziņo:M.Putniņa
  Balso:"par" - 10, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 4. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.784)

  Ziņo:Dz.Krūmiņš
  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 5. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu (lēmums Nr.785)

  Ziņo:Dz.Krūmiņš
  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 6. Par finansu-grāmatvedības kārtošanas un uzskaites pamatprincipiem Jūrmalas pašvaldības iestādēs, uzņēmumos un uzņēmējsabiedrībās ar pašvaldības daļu virs 50% (lēmums Nr.786)

  Ziņo:I.Kundziņa
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 7. Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā (saistošie noteikumi Nr.19)
  Par pašvaldības nodevu par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā (saistošie noteikumi Nr.20)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Izsakās:A.Vētra - Vai noteiktās likmes nav pārāk augstas? Ja deputāti atzīsta, ka "jā", tad ierosina abus jautājumus atlikt un novirzīt izskatīšanai finansu komitejā, ja "nē", tad ierosina balsot.

  A.Bašarins - Uzskata, ka noteiktās likmes nav par augstu. Vispār šo jautājumu vajadzētu vēlreiz kārtīgi izdiskutēt attīstības jautājumu komitejā. Varētu noteikt vismaz 3 līmeņu reklāmu izvietošanas vietas. Šodien jautājumu atbalstīt.

  A.Landsberga - Nav nekādas garantijas par izlīmēto sludinājumu drošību. Citi savus bezmaksas sludinājumus līmē virsū tiem sludinājumiem, kur reklāmas vietā ir iegādāta par maksu. Ierosina neiekasēt naudu kamēr šis jautājums nav sakārtots.

  D.Urbanovičs - Tad A.Landsberga ierosina svītrot 2.3.punktu?

  I.Ančāns -

  1. 2.2.3.apakšpunktā minētajiem efektivitātes koeficientiem "kinētiskai reklāmai", "gaismas reklāmai" un "apgaismotai reklāmai" koeficienta "0,25", "0,5" un "1" vietā noteikt koeficientu "5";
  2. 2.2.4.apakšpunktā tematiskajam koeficientam "politiskā reklāma" koeficienta "3,0" vietā noteikt koeficientu "50".

  Balsošanas rezultāti par I.Ančāna izteiktajiem priekšlikumiem:

  Par 1.priekšlikumu - "par" - 2, "pret" - 3, "atturās" - 6,. nebalso D.Urbanovičs. Priekšlikums nav pieņemts.

  Par 2.priekšlikumu - "par" 3, "pret" 3, "atturās" - 5, nebalso D.Urbanovičs. Priekšlikums nav pieņemts.

  J.Griķis - 2.3. un 2.4.apakšpunktus noformulēt atbilstoši terminu skaidrojumam par sludinājumiem un citiem informatīvajiem materiāliem.

  D.Urbanovičs - Ierakstīt protokolā, ka būvvaldei tiek uzdots 4 mēnešu laikā sagatavot priekšlikumus domei par perspektīvajām reklāmu vietām.

  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegtos saistošo noteikumu projektus.
  2. 2.3. un 2.4.apakšpunktus noformulēt atbilstoši terminu skaidrojumam par sludinājumiem un citiem informatīvajiem materiāliem.
  3. Uzdot būvvaldei 4 mēnešu laikā sagatavot priekšlikumus domei par perspektīvajām reklāmu vietām.

 8. Par nožogojuma augstuma un blīvuma palielināšanu Jūrmalā, Z.Meierovica pr.17 (lēmums Nr.787)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 10, "pret" - nav, "atturās" - 1
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 9. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Mirdzas ielā 6 (lēmums Nr.788)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 10. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Rēzeknes pulka ielā 40 (lēmums Nr.789)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 10, "pret" - nav, "atturās" - 1
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 11. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Stacijas ielā 3/5 (lēmums Nr.790)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 12. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Upmalas ielā 32 (lēmums Nr.791)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Izsakās:L.Alksnis - Papildināt klātpievienoto zemesgabala plānu ar ēku numuriem atbilstoši minētajiem lēmuma lemjošajā daļā.
  Balso:"par" - 10, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Papildināt klātpievienoto zemesgabala plānu ar ēku numuriem atbilstoši minētajiem lēmuma lemjošajā daļā.

 13. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Vidus pr.42 (lēmums Nr.792)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 10, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 14. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Zemeņu ielā 80 (lēmums Nr.793)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 10, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 15. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Zemeņu ielā 82 (lēmums Nr.794)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 10, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 16. Pardetālā plānojuma uzsākšanu Jūrmalā, teritorijai Bražuciemā starp Babītes ielu, Bražuciema ielu, dzelzceļu un Lielupi

  Ziņo:V.Zvejniece
  Izsakās:L.Alksnis - Lēmuma projekts sagatavots vāji, tādēļ, nolasa deputātiem un vēlās iesniegt savus redakcionālos labojumus.

  D.Urbanovičs - Nevar pieņemt šādus sašvīkātus, nesaprotamus labojumus.

  J.Hlevickis - Jautājumu par slimnīcu vispirms risināt labklājības un izglītības jautājumu komitejā.

  A.Vētra - Aicina atbalstīt detālplāna uzsākšanu.

  J.Griķis - Atbalsta detālplāna uzsākšanu ar izteiktajiem labojumiem.

  D.Urbanovičs - Noņem iesniegto lēmuma projektu no izskatīšanas, jo viedokļu un priekšlikumu pārāk daudz un uzdod būvvaldei šo jautājumu sagatavot uz nākošo domes sēdi.

 17. Par Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 2001.gada 7.decembra lēmuma Nr.788 apstiprināšanu (lēmums Nr.795)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 18. Par Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 2001.gada 7.decembra lēmuma Nr.796 apstiprināšanu (lēmums Nr.796)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 19. Par Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 2001.gada 7.decembra lēmuma Nr.806 apstiprināšanu (lēmums Nr.797)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 20. Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 15.augusta lēmumā Nr.420 (lēmums Nr.798)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 21. Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā (lēmums Nr.799)

  Ziņo:A.Rudzītis - Ierosina izdarīt sekojošus labojumus lēmuma projektā:
  1. lemjošās daļas 3.punktā svītrot vārdus "uz vienu gadu";
  2. papildināt lemjošo daļu ar jaunu 4.punktu sekojošā redakcijā: "Pilnvarot šīs iestādes apsaimniekot īpašumus saskaņā ar pielikumu".
  3. divas īpašumu adreses pārcelt no lēmuma 1.pielikuma uz 2.pielikumu un 21 īpašumu adresi svītrot.
  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Svītrot lēmuma 3.punktā vārdus "uz vienu gadu".
  3. Papildināt lēmumu ar jaunu 4.punktu sekojošā redakcijā: "Pilnvarot šīs iestādes apsaimniekot īpašumus saskaņā ar pielikumu".
  4. Divas īpašumu adreses pārcelt no lēmuma 1.pielikuma uz 2.pielikumu un 21 īpašumu adresi svītrot.

Pārtraukums no plkst.1400 - 1500

Sēdi vada domes priekšsēdētāja vietnieks J.Hlevickis

 1. Par dzīvokļa pabalsta piešķiršanas kārtību 2001./2002.gada apkures sezonā (lēmums Nr.800)

  Ziņo:L.Grobiņa
  Balso:"par" - 8, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 2. Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu (lēmums Nr.801)

  Ziņo:L.Grobiņa
  Balso:"par" - 9, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 3. Par atļauju izsniegšanu individuālajam darbam (lēmums Nr.802)

  Ziņo:V.Vitkovskis
  Balso:"par" - 9, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 4. Par maksas apmēru noteikšanu bērnu uzturēšanai Jūrmalas izglītības iestādēs (lēmums Nr.803)

  Ziņo:V.Reinkaite
  Balso:"par" - 9, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 5. Par darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu: skolu valdē (lēmums Nr.805), Ķemeru vidusskolā (lēmums Nr.806), sākumskolā "Zvaniņš" (lēmums Nr.807), sākumskolā "Ābelīte" (lēmums Nr.808), sporta skolā (lēmums Nr.809), Tehniskās jaunrades, sporta un atpūtas centrā (lēmums Nr.810), Jauno dabas draugu centrā (lēmums Nr.811), Bērnu un jauniešu centrā (lēmums Nr.812), pirmsskolas iestādē "Namiņš" (lēmums Nr.813), pirmsskolas iestādē "Pienenīte" (lēmums Nr.814), pirmsskolas iestādē "Katrīna" (lēmums Nr.815), pirmsskolas iestādē "Rūķītis" (lēmums Nr.816), pirmsskolas iestādē "Mārīte" (lēmums Nr.817), pirmsskolas iestādē "Saulīte" (lēmums Nr.818), pirmsskolas iestādē "Bitīte" (lēmums Nr.819), pirmsskolas iestādē "Lācītis" (lēmums Nr.820), pirmsskolas iestādē "Madara" (lēmums Nr.821)

  Ziņo:V.Reinkaite
  Balso:"par" - 9, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegtos lēmuma projektus.

 6. Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu centra bērnu klubu "Jaunība", "Austriņa", "Ceļvedis" pārcelšanu (lēmums Nr.804)

  Ziņo:V.Reinkaite
  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 7. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, J.Pliekšāna ielā 76 (lēmums Nr.822), Lienes ielā 3,3a (lēmums Nr.823), Matildes ielā 10 (lēmums Nr.824), Murdu ielā 2 (lēmums Nr.825), O.Kalpaka pr.10 (lēmums Nr.826)

  Ziņo:A.Smeltere
  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegtos lēmuma projektus.

 8. Par Jūrmalas pilsētas zemes komisiju lēmumu apstiprināšanu (lēmums Nr.827)

  Ziņo:A.Smeltere
  Izsakās:L.Alksnis - Svītrot lēmuma projekta konstatējošās daļas 2.rindkopu. Nepieciešams arī punkts par lēmuma kontroli. Nav termiņu, nav atbildīgo. Šādam lēmumam nav jēgas. Pievērš deputātu uzmanību iezīmētajām tauvas joslām klātpievienotajos plānos.

  J.Hlevickis - Lēmuma projekta konstatējošās daļas 2.rindkopā svītrot vārdu "ir" pirms vārda "nolemt". Papildināt lēmuma projekta lemjošo daļu ar 6.punktu sekojošā redakcijā: "Pilnvarot Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāju D.Urbanoviču veikt nepieciešamās darbības, lai ierakstītu 1.-5.punktos minētos zemesgabalus Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda".

  A.Tampe - Vēlētos pēc kāda laika noklausīties informāciju par lēmuma izpildes gaitu.

  L.Alksnis - Uzdot A.Smelterei reizi ceturksnī informēt deputātus par lēmuma izpildi.

  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Redakcionāli labot konstatējošās daļas 2.rindkopu atbilstoši deputātu priekšlikumiem.
  3. Papildināt lēmuma lemjošo daļu ar 6., 7.punktu sekojošā redakcijā: "6. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāju D.Urbanoviču veikt nepieciešamās darbības, lai ierakstītu 1.-5.punktos minētos zemesgabalus Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 7. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašuma parvaldes vadītājai A.Smelterei reizi ceturksnī informēt deputātus par šī lēmuma izpildi.".

 9. Par zemesgabala daļas iznomāšanu Jūrmalā, Slokas ielā 63/1 (lēmums Nr.828)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 10. Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5 nomas līguma noslēgšanu ar SIA "Priporiums" (lēmums Nr.829)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 10, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 11. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Viktorijas ielā 90 0,0286 d.d. nomas līguma noslēgšanu ar J.S. (lēmums Nr.830)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 10, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 12. Par zemesgabala daļas iznomāšanu Jūrmalā, Talsu šos.53 (lēmums Nr.831)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 10, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 13. Par zemesgabala 0,566 d.d. iznomāšanu Jūrmalā, Saldus ielā 22 (lēmums Nr.832)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 10, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 14. Par veikala ēkas Jūrmalā, Cīruļu ielā 113 nomas līguma noslēgšanu ar AS "Fēnikss" (lēmums Nr.833)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 15. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar D.M. (lēmums Nr.834)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 16. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Talsu šos.39 daļas nomas līguma pagarināšanu ar AS "Latvijas Krājbanka" (lēmums Nr.835)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 17. Par garažas Jūrmalā, Jelgavas ielā 13 nomas līguma pagarināšanu ar G.H. (lēmums Nr.836)
  Par garažas Jūrmalā, Jelgavas ielā 13 nomas līguma pagarināšanu ar S.R. (lēmums Nr.837)
  Par garažas Jūrmalā, Jelgavas ielā 13 nomas līguma pagarināšanu ar S.K. (lēmums Nr.838)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegtos lēmuma projektus.

 18. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Zemgales ielā 34 īres līguma pagarināšanu ar DzKS "Daugava 5" (lēmums Nr.839)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 19. Par tirdzniecības kiosku Jūrmalā, Pilsoņu ielā 14/16 nomas līguma pagarināšanu ar SIA "Tossa" (lēmums Nr.840)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 20. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšānu ar ZS "Rijnieki" (lēmums Nr.841)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 21. Par apakšnomas līguma papildināšanu (lēmums Nr.842)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 22. Par IU "Agat" ieguldījuma atzīšanu (lēmums Nr.843)

  Ziņo:G.Jubele
  Izsakās:L.Alksnis - Nevarēs balsot par šo lēmuma projektu, jo uzskata, ka pašvaldība taču ļāva firmai gūt peļņu, tas ir firmas pašrisks. Ieguldījumu novērtēšanai vajadzēja pieaicināt neatkarīgu ekspertu.
  Balso:"par" - 6, "pret" - 1, "atturās" - 3
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 23. Par privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.844)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 10, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 24. Par privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu un nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jomas ielā 79 0,22 d.d. atsavināšanu (lēmums Nr.845)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 10, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 25. Par objektu privatizācijas pabeigšanu (lēmums Nr.846)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 10, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

Sēde slēgta plkst. 1615

Nākošā domes sēde 2002.gada 2.janvārī.

Sēdes vadītājs (no sēdes sākuma līdz plkst.1400)

D.Urbanovičs
Sēdes vadītājs (no plkst.1500 līdz sēdes beigām) J.Hlevickis
Sēdes protokolētāja U.Alksnāja