Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2013.gada 22.augusta 32.saistošajiem noteikumiem

2001.gada 1.augustāNr.12

Protokols Nr.12, 6. punkts

Par kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas dome veic pašvaldības finansu resursu termiņa noguldījumus

 1. Termiņa noguldījumi tiek veikti ar mērķi nodrošināt pašvaldības brīvo finansu resursu efektīvu izmantošanu.

 2. Termiņa noguldījums ir veids kā gūt papildus ieņēmumus Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā.

 3. Finansu pārvalde savas kompetences ietvaros sadarbībā ar LR kredītiestādi sagatavo un iesniedz priekšsēdētājam līguma nosacījumus par terminētiem noguldījumiem.

 4. Terminētie noguldījumi var tikt veikti latos, EUR un pārējās valūtās.

 5. Noguldījuma termiņš ir atkarīgs no brīvo līdzekļu atlikumiem pašvaldības budžeta kontos.

 6. Izvēloties noguldījuma veidu un termiņu, finansu pārvalde vadās no nosacījumiem, kas pašvaldībai ir finansiāli izdevīgi:

  6.1. no LR kredītiestādes piedāvātās procentu likmes,

  6.2. no iespējām noguldījuma papildināšanai jau veiktā noguldījuma termiņa laikā,

  6.3. neparedzētos gadījumos noguldījuma termiņa pārtraukšana bez soda sankciju piemērošanas,

  6.4. daļējai noguldījumu summas samazināšanai noguldījuma termiņa laikā, bez soda sankciju piemērošanas,

  6.5. LR kredītiestādes garantijām noguldījuma summas un noguldījumu procentu atmaksa.

 7. Noguldījumu procenti tiek aprēķināti saskaņā ar noslēgtajiem termiņa noguldījumu līgumiem un LR kredītiestādes noteikumiem, pieņemot, ka gadā ir 360 dienas.

 8. Papildus gūtie finansu līdzekļi, kas saņemti bankas procentu veidā, tiek izlietoti sekojoši:

  8.1. Procentu ieņēmumi no pamatbudžeta konta atlikuma tiek ieskaitīti a/s “Latvijas Universālā banka” Jūrmalas filiālē kods UNLALV2X010 kontā Nr.10-010130127, reģ.Nr.90000056357 - kā pamatbudžeta “Pārējie nenodokļu ieņēmumi” - klasifikācijas kods 12.010.

  8.2. Procentu ieņēmumi no speciālā budžeta konta atlikumiem tiek ieskaitīti a/s “Latvijas Universālā banka” Jūrmalas filiālē, kods UNLALV2X010 kontā Nr.10-000142413, reģ.Nr.90000056357, kā speciālā budžeta ieņēmuma veids “Pārējie ieņēmumi”.

 9. Papildus gūtie finansu resursi var tikt izlietoti:

  9.1. pašvaldības funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei saskaņā ar LR likumiem “Par pašvaldībām”, “Par budžeta un finansu vadību”, “Par pašvaldības budžetiem”, “Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”, kā arī saskaņā ar apstiprināto Jūrmalas pašvaldības budžetu,

  9.2. 20 % no iegūtajiem noguldījumu procentiem izlietojami darbinieku materiālai stimulēšanai.

Priekšsēdētāja vietnieks J.Hlevickis