Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar Domes 2005. gada 25. maija 7. nolikumu
Zaudējis spēku ar Domes 2005. gada 27. aprīļa 35. lēmumu

2002.gada 13.martāNr.9

Protokols Nr.6, 26.punkts

Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisijas nolikums

Izdots saskaņā ar Latvijas Republikas
likumu “Par pašvaldībām” 46.pantu

 1. Vispārīgie noteikumi.

  1.1. Šis nolikums reglamentē Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisijas (turpmāk tekstā - KOMISIJA) darbības vispārīgos noteikumus, KOMISIJAS kompetenci, darba organizācijas pamatus un kārtību.

  1.2. KOMISIJU izveido un tā izbeidz savu darbību saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu.

  1.3. KOMISIJA savā darbībā ievēro spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu, Jūrmalas pilsētas domes lēmumus, ieteikumu “Pašvaldības iepirkuma organizēšanas kārtība” (turpmāk tekstā - IETEIKUMS) un šo nolikumu.

 2. KOMISIJAS darbības mērķis un kompetence.

  2.1. KOMISIJAS darbības mērķis ir nodrošināt pašvaldības iepirkumam paredzēto līdzekļu racionālu, efektīvu izlietošanu, pašvaldības iepirkuma procedūras atklātumu un pašvaldības iepirkuma izpildītāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

  2.2. KOMISIJAS kompetencē ir konkursu (atklātu vai slēgtu) un sarunu procedūras organizēšana saskaņā ar IETEIKUMU, tai skaitā:

 3. KOMISIJAS struktūra un darba organizācija.

  3.1. KOMISIJAS locekļi no sava vidus ievēl priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku un sekretāru.

  3.2. KOMISIJAS darbu organizē un vada KOMISIJAS priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā - KOMISIJAS priekšsēdētāja vietnieks.

  3.3. KOMISIJAS priekšsēdētāja pienākumi sēdes vadīšanā:

  3.3.1. atklāt, pārtraukt un slēgt sēdes;
  3.3.2. pārliecināties par kvoruma esamību;
  3.3.3. dot vārdu runātājam;
  3.3.4. formulēt pieņemamos lēmumus;
  3.3.5. izvirzīt jautājumus balsošanai;
  3.3.6. noteikt sēdes datumu, laiku un vietu, ja sēde tiek pagarināta.

  3.4. KOMISIJAS sēdes protokolē KOMISIJAS sekretārs. KOMISIJAS loceklis ir tiesīgs pieprasīt, lai viņa izteiktais viedoklis tiktu ierakstīts protokolā. Protokolu paraksta sēdes vadītājs un protokolētājs ne vēlāk kā trešajā dienā pēc sēdes.

  3.5. Konkursu un sarunu procedūru noslēguma protokolus gatavo KOMISIJA un tos paraksta visi KOMISIJAS locekļi. Protokolus glabā 10 gadus.

  3.6. KOMISIJA ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas no komisijas locekļiem. Balsošana sēdēs notiek atklāti. Lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis dalās līdzīgi, izšķirošā ir KOMISIJAS priekšsēdētāja, bet viņa prombūtnes laikā - KOMISIJAS priekšsēdētāja vietnieka balss.

  3.7. KOMISIJA ir tiesīga uz sēdi uzaicināt speciālistus ar padomdevēja tiesībām.

  3.8. Materiālus KOMISIJAS sēdei sagatavo Pašvaldības īpašuma pārvaldes pašvaldības īpašuma apsaimniekošanas un pasūtījuma nodaļa atbilstoši likumam “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām” un IETEIKUMAM. KOMISIJAS sekretārs, saņemot materiālus izskatīšanai KOMISIJAS sēdē, sastāda sēdes darba kārtību, iesniedz to apstiprināšanai KOMISIJAS priekšsēdētājam un pēc KOMISIJAS priekšsēdētāja norādījumiem sasauc KOMISIJAS sēdes.

  3.9. Kārtējās KOMISIJAS sēdes materiāliem ir jābūt pieejamiem divas darba dienas pirms KOMISIJAS sēdes.

  3.10. Piedāvājumu atvēršana un lēmumu pieņemšana KOMISIJĀ konkursu (atklāts vai slēgts) gadījumos notiek sekojoši:

  3.10.1. piedāvājumu atvēršana notiek publiski atklātā sēdē konkursa nolikumā paredzētajā laikā un vietā;
  3.10.2. pirms piedāvājumu atvēršanas katrs KOMISIJAS loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Ja šāds apliecinājums nav parakstīts, KOMISIJAS loceklis nedrīkst piedalīties turpmākajā KOMISIJAS darbā;
  Ja piedāvājumu atvēršanā kāds no KOMISIJAS locekļiem nav piedalījies, viņš šādu apliecinājumu paraksta nākamajā KOMISIJAS sēdē, kurā piedalās;
  3.10.3. KOMISIJA atver piedāvājumus to iesniegšanas secībā, nosauc pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku, piedāvāto cenu, kā arī citus rādītājus atbilstoši konkursa nolikumā norādītajiem kritērijiem;
  3.10.4. visi KOMISIJAS locekļi parakstās uz piedāvājuma;
  3.10.5. piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī visas nosauktās ziņas tiek ierakstītas KOMISIJAS sēdes protokolā. Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sēdi slēdz;
  3.10.6. tālāko konkursa procedūras daļu KOMISIJA veic bez pretendentu un citu piedāvājumu atvēršanā pielaisto personu klātbūtnes;
  3.10.7. pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu KOMISIJA veic atbilstoši likumam “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām”, LR Ministru kabineta noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem;
  3.10.8. pretendentu atlasē, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē un piedāvājumu vērtēšanā KOMISIJA var pieaicināt ekspertus;
  3.10.9. pirms darba uzsākšanas eksperti paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Ja kāds eksperts šādu apliecinājumu neparaksta, tad Komisija nedrīkst izmantot šī eksperta pakalpojumus;
  3.10.10. eksperti dod rakstisku vērtējumu, kurus pievieno KOMISIJAS sēdes protokoliem. Ekspertu vērtējumi KOMISIJAI nav saistoši.

  3.11. Sarunu procedūru izvēles gadījumos KOMISIJA:
  3.11.1. sagatavo metodes izvēles pamatojumu nosūtīšanai Iepirkumu uzraudzības birojam;
  3.11.2. pēc atļaujas saņemšanas no Iepirkumu uzraudzības biroja nosūta uzaicinājumus ar iepirkuma līguma projektiem kandidātiem, kurus uzaicina uz sarunām;
  3.11.3. rīko sarunas ar kandidātiem, kuri iesnieguši pieteikumus par piedalīšanos sarunu procedūrā;
  3.11.4. pieņem lēmumu par piemērotākā piedāvājuma izvēli.

  3.12. KOMISIJAS lēmums ir saistošs pasūtītājam, slēdzot iepirkuma līgumu.

  3.13. Ja līgums netiek parakstīts noteiktajā termiņā un KOMISIJAS izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, tad līgums tiek slēgts ar pretendentu, kura piedāvājumu KOMISIJA ir izvēlējusies saskaņā ar konkursa nolikumā noteiktajiem kritērijiem kā nākamo piedāvājumu.

 4. Atbildība.

  KOMISIJA rīkojas saskaņā ar likumu “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām”, LR Ministru kabineta noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem un ir atbildīga par to ievērošanu.

 5. Darba samaksa.

  KOMISIJAS locekļi, pieaicinātie speciālisti un eksperti par darbu komisiju sēdēs saņem atlīdzību saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu.

 6. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 24.oktobra nolikumu Nr.51 “Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības pasūtījumu izvērtēšanas komisijas nolikums”.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs