Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā
2002.gada 10.aprīlīNr.10

Protokols Nr.8, 3.punkts

Jūrmalas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulatora amatpersonu kandidātu konkursa nolikums

 1. Šis nolikums nosaka Jūrmalas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulatora amatpersonu - priekšsēdētāja un divu padomes locekļu - kandidātu konkursa (turpmāk - Konkurss) izsludināšanas un norises kārtību.

 2. Konkurss ir atklāts un to organizē Jūrmalas pilsētas domes izveidota Jūrmalas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulatora amatpersonu kandidātu konkursa vērtēšanas komisija (turpmāk - Komisija).

 3. Komisija izsludina Konkursu laikrakstā “Latvijas Vētsnesis” un "Jūrmalas Ziņās", sludinājumā norādot prasības kandidātiem, pieteikuma iesniegšanas vietu un termiņu, kā arī papildu informācijas iegūšanas veidu.

 4. Kandidātu pieteikšanās un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas termiņš ir 20 dienas no konkursa izsludināšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.Ja šajā termiņā nav pieteicies pietiekams kandidātu skaits, Komisija pagarina pieteikšanās termiņu.

 5. Komisija nodrošina kandidātus (pēc viņu pieprasījuma) ar Latvijas Republikas likumu “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” un šī nolikuma tekstu.

 6. Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” kandidātiem ir jāatbilst šādām prasībām:

  1. augstākā izglītība;
  2. administratīvā darba pieredze vai pieredze darbā kādā no regulējamām nozarēm;
  3. izpratne par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas jautājumiem;
  4. zināšanas par Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem regulējamo nozaru jomā;
  5. vismaz vienas svešvalodas zināšanas;
  6. Latvijas pilsonība.

 7. Ierobežojumi kandidātiem noteikti Latvijas Republikas likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 38.pantā.

 8. Kandidātiem noteiktajā termiņā jāiesniedz Komisijai pieteikums, norādot amatu, uz kuru pretendē, un šādi dokumenti:

  1. autobiogrāfija;
  2. izglītību apliecinošo dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus;
  3. rakstisks konceptuāls izklāsts par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas attīstību (uz 2 lapām A4 formātā);
  4. rakstisks apliecinājums par kandidāta atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām regulatora priekšsēdētāja vai padomes locekļa amatam.

 9. Komisija 10 darba dienu laikā pēc kandidātu pieteikšanās termiņa beigām izskata kandidātu pieteikumus un iesniegtos dokumentus.

 10. Komisijas priekšsēdētājs sasauc Komisijas sēdes, nosakot to norises vietu un laiku, kā arī vada Komisijas sēdes.

 11. Komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās ne mazāk kā 5 Komisijas locekļi.

 12. Komisijas sēdes tiek protokolētas, un Komisijas sēžu protokolus paraksta visi klātesošie Komisijas locekļi.

 13. Konkursa pirmajā kārtā Komisija izvērtē kandidātu pieteikumus, iesniegtos dokumentus un uzaicina piemērotākos kandidātus uz konkursa otro kārtu.

 14. Konkursa otrajā kārtā pēc iepazīšanās Komisijas sēdē ar pirmajā kārtā izvēlētajiem piemērotākajiem kandidātiem un viņu iesniegtajiem dokumentiem, Komisija sniedz vērtējumu par katra kandidāta atbilstību amatam un, atklāti balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu izvēlas piemērotākos kandidātus regulatora priekšsēdētāja amatam un padomes locekļu amatiem.

 15. Komisijas priekšsēdētājs iesniedz Jūrmalas pilsētas domei apstiprināšanai Komisijas izvēlēto kandidātu sarakstu, pievienojot šo kandidātu pieteikumus un iesniegtos dokumentus, kā arī informē par pārējiem sabiedrisko pakalpojumu regulatora kandidātiem.

 16. Komisija pēc abām konkursa kārtām neizvēlas nepieciešamo kandidātu skaitu, tiek izsludināts papildu konkurss uz atlikušajām vakantajām vietām.Papildu konkursa izsludināšanai un norisei piemērojama tā pati kārtība, kāda paredzēta šajā nolikumā.

Priekšsēdētājs

D.Urbanovičs