Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar Domes 2004. gada 21. janvāra 14. nolikumu

2002.gada 31.jūlijāNr.21

Protokols Nr.19, 4.punkts

Grozījumi 2001.gada 4.jūlija nolikumā Nr.29 "Jūrmalas pilsētas domes nolikums"

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 19.jūnija lēmumu Nr.496 "Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību reorganizāciju un iecelšanu amatā" veikt sekojošas izmaiņas Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 4.jūlija nolikumā Nr.29 "Jūrmalas pilsētas domes nolikums":

 1. Aizstāt vārdus "Korupcijas novēršanas likums" ar vārdiem "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā":

  1.1. preambulā;
  1.2. 14.punkta 2.daļā;
  1.3. 48.punkta 1.daļā.

 2. 79.punkta 2.daļā aizstāt vārdus "padomnieku juridiskos jautājumos" ar vārdiem "juridiskās pārvaldes vadītāju".

 3. 1.pielikumā aizstāt vārdus:

  3.1. "Sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru nodaļa" ar vārdiem "Tūrisma un ārējo sakaru nodaļa";

  3.2. "Padomnieks juridiskos jautājumos" ar vārdiem "Juridiskā pārvalde".

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs

Nolikuma 1.pielikums

Pašvaldības pārvaldes struktūra
Attīstības jautājumu
Finansu
Kultūras, reliģijas un sporta
Labklājības un izglītības
Tūrisma un kūrorta jautājumu
Vides aizsardzības
KOMITEJAS
Iedzīvotāju
Izglītības
Kultūras
Uzņēmēju
Veselības aprūpes
KONSULTATĪVĀS PADOMES
AdministratīvāĒku un būvju tehn. stāv. novērtēšanasRakšanas atļauju izsniegšanas
Ārkārtējo situācijuIedzīvotāju integrācijas jautājumuSociālās palīdzības
BilančuKoku ciršanasUzņēmējdarbības licenc.un ind. darba
Bērnu tiesību aizsardzībasNamīpašumu denacionalizācijasPrivatizācijas
BudžetaJūramalas pilsētas vēlēšanuZemes
Dzīvokļu un iedzīvotāju pierakst. un izrakst.Rūpnieciskās zvejasPašvaldības iepirkumu
KOMISIJAS
DOME
Domes priekšsēdētājs
Priekšsēdētāja vietnieks
Izpilddirektors
Tūrisma un ārējo sakaru nodaļa
Juridiskā pārvalde
Finansu pārvalde
Ekonomikas un attīstības nodaļa
Revīzijas nodaļa
Municipālā policija
Informātikas nodaļa
Lielupes ostas pārvalde
Skolu valde
Labklājības pārvalde
Kultūras un sporta nodaļa
Dzimtsarakstu nodaļa
Bibliotēku apvienība
Jūrmalas pilsētas muzejs
Jūrmalas teātris
Jūrmalas mūzikas skola
Speciālists - valsts valodas inspektors
Majoru kultūras nams
Kauguru kultūras nams
Bulduru kultūras nams
Bāriņtiesa
Pašvaldības īpašuma pārvalde
Labiekārtošanas un komunālās saimniecības nodaļa
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Būvvalde
Vides aizsardzības nodaļa
Priekšsēdētāja biroja
vadītājs
Kancelejas, protokolu un apmeklētāju apkalpošanas nodaļa
Saimniecības daļa
Administratīvās komisijas štata darbinieki
Personāla daļa