Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar Domes 2004. gada 21. janvāra 16. nolikumu

2002.gada 11.septembrīNr.23

Protokols Nr.21, 4.punkts

JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES JURIDISKĀS PĀRVALDES NOLIKUMS

 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

  1.1. Jūrmalas pilsētas domes juridiskā pārvalde (turpmāk tekstā – Pārvalde) ir Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienība, kas tieši pakļauta Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam un darbojas saskaņā ar šo nolikumu.

  1.2. Savā darbībā Pārvalde ievēro Latvijas Republikas likumus, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumus, lēmumus un rīkojumus, Jūrmalas pilsētas domes lēmumus un Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumus.

 2. PĀRVALDES GALVENIE UZDEVUMI UN PIENĀKUMI

  2.1. Nodrošināt Jūrmalas pilsētas domes, tās struktūrvienību darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām.

  2.2. Sniegt atzinumus (vīzēt) par Jūrmalas pilsētas domes lēmumu, rīkojumu, līgumu u.c. juridiska rakstura dokumentu projektiem, sekojot to atbilstībai normatīvo aktu prasībām.

  2.3. Sniegt atzinumus un priekšlikumus par Jūrmalas pilsētas domes saistošo noteikumu, noteikumu, nolikumu, lēmumu, Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu, kā arī līgumu, ko paraksta Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs, viņa vietnieks, izpilddirektors, projektiem.

  2.4. Konstatējot Jūrmalas pilsētas domes lēmumu, rīkojumu, līgumu u.c. juridiska rakstura dokumentu projektu un/vai dokumentu neatbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, sagatavot rakstveida atzinumus un iespējamos priekšlikumus neatbilstības novēršanai un iesniegt tos Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam un/vai Jūrmalas pilsētas domei.

  2.5. Piedalīties ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumiem un rīkojumiem izveidotu komisiju un darba grupu darbībā.

  2.6. Sniegt Jūrmalas pilsētas domes deputātiem un darbiniekiem juridiskas konsultācijas un izziņas skaidrojumus (t.sk., rakstiskā veidā), kuras nepieciešamas darba uzdevumu risināšanai.

  2.7. Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka vai izpilddirektora uzdevumā:

  2.7.1. sagatavot atbildes uz iedzīvotāju un iestāžu iesniegumiem:
  2.7.2. sniegt atzinumus par dokumentiem juridiska rakstura strīdu gadījumos, kā arī dot juridiskus skaidrojumus.
  2.7.3. sniegt atzinumus par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību, izpildinstitūciju, iestāžu un pašvaldības uzņēmumu vadītāju darbības likumību;
  2.7.4. izvērtēt, vai pašvaldības finansu līdzekļi, kustamā un nekustamā manta tiek apsaimniekota atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

  2.8. Nodrošināt iespēju Jūrmalas pilsētas domes deputātiem un darbiniekiem iepazīties ar likumiem, lēmumiem u.c. normatīvajiem aktiem.

  2.9. Noteiktā kārtībā pārstāvēt Jūrmalas pilsētas domes intereses tiesu iestādēs un citās institūcijās, nepieciešamības gadījumā sadarboties ar zvērinātiem advokātiem un zvērinātu advokātu birojiem.

 3. PĀRVALDES TIESĪBAS

  3.1. Pieprasīt un saņemt no Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienībām, izpildinstitūcijām, uzņēmumiem un uzņēmējsabiedrībām jebkuru Pārvaldes uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus, kā arī paskaidrojumus no minēto institūciju amatpersonām.

  3.2. Iesniegt priekšlikumus Jūrmalas pilsētas domes darba uzlabošanai jautājumos, kas ietilpst Pārvaldes kompetencē.

  3.3. Sadarboties ar Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienībām u.c. Jūrmalas pilsētas domes institūcijām pašvaldības darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas un juridiskās izglītošanas jautājumu risināšanā.

  3.4. Pārvaldei noteikto uzdevumu risināšanai un Jūrmalas pilsētas domes interešu aizsardzībai, pieaicināt, konsultēties un sadarboties (turpmāk viss kopā apzīmēts kā sadarbība un sadarbošanās) ar zvērinātiem advokātiem, zvērinātu advokātu birojiem u.c..

  3.5. Rekomendēt (ieteikt) Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam slēgt attiecīga satura līgumus Jūrmalas pilsētas domes vārdā par šī nolikuma 3.4.punktā norādīto sadarbību ar zvērinātiem advokātiem, zvērinātu advokātu birojiem atbilstoši iespējām apmaksāt pieaicināto firmu un personu darbību.

  3.6. Pēc Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja uzdevuma sagatavot atzinumus par atsevišķu juridisko strīdu risināšanu.

  3.7. Sagatavot un iesniegt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam slēdzienus par konstatētajiem normatīvo aktu pārkāpumiem, juridiskas dabas darba trūkumiem un nepilnībām, sniegt priekšlikumus vai ierosinājumus par darba organizāciju.

 4. DARBA ORGANIZĀCIJA

  4.1. Pārvalde tiek uzturēta no Jūrmalas pilsētas pamatbudžeta līdzekļiem.

  4.2. Pārvaldes organizatorisko struktūru un štatu sarakstu saskaņā ar šo nolikumu apstiprina Jūrmalas pilsētas dome pēc Pārvaldes vadītāja ieteikuma.

  4.3. Pārvaldes darbu vada Pārvaldes vadītājs, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba Jūrmalas pilsētas dome, saskaņojot šo kandidatūru ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāju.

  4.4. Par Pārvaldes vadītāju pieņem darbā personu ar augstāko juridisko izglītību un vismaz 5 (piecu) gadu juridiskā darba stāžu.

  4.5. Pārvaldes vadītājs:

  4.5.1. plāno un organizē Pārvaldes darbu, ir atbildīgs par Pārvaldei noteikto uzdevumu izpildi;
  4.5.2. nosaka Pārvaldes darbinieku pienākumus, uzdevumus un darba prioritātes, izstrādā Pārvaldes darbinieku amata (darba) aprakstus;
  4.5.3. rūpējas par personāla sagatavošanu, kā arī kvalifikācijas un profesionālā līmeņa paaugstināšanu;
  4.5.4. nodrošina Pārvaldes materiālo vērtību saglabāšanu;
  4.5.5. uz Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja parakstītas pilnvaras pamata pārstāv Jūrmalas pilsētas domi attiecībās ar valsts, pašvaldību un tiesu iestādēm, uzņēmējsabiedrībām, sabiedriskajām organizācijām un personām;
  4.5.6. sniedz atzinumus par Pārvaldei iesniegtajiem lēmumu, rīkojumu u.c. dokumentu projektiem;
  4.5.7. nosaka kārtību, kādā veicami un izpildāmi Pārvaldes uzdevumi un funkcijas;
  4.5.8. sagatavo un iesniedz Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam parakstīšanai sadarbības un pakalpojumu sniegšanas līgumus ar pieaicinātajiem zvērinātiem advokātiem un zvērinātu advokātu birojiem, ievērojot Latvijas Republikas likumu “Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” un “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām” normas;
  4.5.9. piedalās personīgi vai pilnvaro personu, kura piedalās Jūrmalas pilsētas domes sēdēs.

  4.6. Nodaļas darbiniekiem nepieciešama augstākā juridiskā izglītība vai atsevišķos gadījumos – nepabeigta augstākā juridiskā izglītība (pēdējā kursa students tiesību zinātnēs un juridiskā specialitātē).

  4.7. Pārvaldes saimniecisko nodrošinājumu, elektroniskajām iekārtām, sakaru līdzekļiem un citiem ar darbu saistītiem tehniskiem līdzekļiem un aprīkojumu veic Jūrmalas pilsētas domes saimniecības daļa.

  4.8. Pārvaldi ar datortehniku nodrošina Jūrmalas pilsētas domes informātikas nodaļa.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs