Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2011.gada 15.decembra 23.nolikumu

2002.gada 18.decembrīNr.30

Protokols Nr.29, 18.punkts

JŪRMALAS PILSĒTAS MUZEJA NOLIKUMS

 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

  1.1. Jūrmalas pilsētas muzejs un tā filiāles(turpmāk tekstā – Muzejs)ir sabiedrībai pieejama pētnieciska un izglītojoša iestāde, materiālās un garīgās kultūras vērtību krātuve par Jūrmalas pilsētas un tās tuvākās apkārtnes vēsturi no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām.

  1.2. Muzejā esošais materiālās un garīgās kultūras vērtību kopums jeb muzeja krājums ir Nacionālā muzeju krājuma sastāvdaļa – nacionālā bagātība, kas atrodas valsts aizsardzībā un kuras pārraudzību veic Muzeju valsts pārvalde.

  1.3. Muzejs ir Jūrmalas pilsētas pašvaldības pārziņā esoša iestāde. Muzejs darbojas kā juridiska persona, tam ir savs zīmogs ar pilnu muzeja nosaukumu, sava simbolika, kā arī norēķinu konti Jūrmalas pašvaldības Norēķinu kasē.

  1.4. Muzeja darbības tiesiskais pamats ir Nolikums, kuru apstiprina Jūrmalas pilsētas dome. Savā darbībā muzejs ievēro Latvijas Republikas tiesību aktus, Muzeju likumu, likumu ”Par kultūras pieminekļu aizsardzību”, vadās no starptautiskās muzeju padomes (ICOM) Profesionālās ētikas kodeksa un citiem starptautisko muzeju organizāciju normatīvajiem dokumentiem.

  1.5. Muzeja filiāļu darbību reglamentē Jūrmalas pilsētas muzeja Nolikums un Iekšējās darba kārtības noteikumi, kā arī muzeja direktora apstiprināti Noteikumi par filiāles darbu un filiāles Iekšējās darba kārtības noteikumi.

 2. MUZEJA UZDEVUMI UN FUNKCIJAS

  2.1. Muzeja galvenais uzdevums(misija)ir vākt, glabāt, pētīt un popularizēt garīgās un materiālās kultūras vērtības par Jūrmalas pilsētas un tās tuvākās apkārtnes vēsturi, īpašu uzmanību veltot Jūrmalas pilsētas savdabībai – Rīgas Jūrmalas un Ķemeru kūrortu(no 18.gs. līdz mūsdienām)pētniecībai un popularizēšanai, kā arī turpināt zemūdens kultūrvēsturiskā mantojuma pētīšanu un saglabāšanu Latvijā.

  2.2. Muzeja mērķis ir veidot pilsētas iedzīvotāju interesi, izpratni un lepnumu par savu kultūras mantojumu, iepazīstināt pilsētas viesus ar Jūrmalas kūrortu savdabību un nozīmi gan valsts, gan starptautiskā mērogā.

  2.3. Savu mērķu sasniegšanai muzejs un tā filiāles, atbilstoši profilam, veic sekojošu muzejisku darbību:

  2.3.1. komplektē muzeja krājumu, veic tā uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu saskaņā ar Ministru Kabineta 1998.gada 18.augusta noteikumiem Nr.311 "Noteikumi par Nacionālo muzeja krājumu";

  2.3.2. veic zemūdens vēstures pētījumus;

  2.3.3. nodarbojas ar zinātniskās pētniecības darbu, veic muzeja krājuma izpēti, pēta Jūrmalu un tās tuvākās apkārtnes vēsturi;

  2.3.4. organizē un iekārto ekspozīcijas, stacionārās un pārvietojamās izstādes muzejā un ārpus tā;

  2.3.5. veic zinātniski izglītojošo un kultūras darbu, vada tematiskas un pārskata ekskursijas, lasa lekcijas, organizē dažādus pasākumus, izstrādā un organizē zinātniski izglītojošas pedagoģiskas programmas;

  2.3.6. savas darbības jomā sniedz mutiskas un rakstiskas konsultācijas, metodisku un praktisku palīdzību citiem muzejiem, iestādēm, organizācijām, uzņēmumiem un privātpersonām.

 3. FINANSU LĪDZEKĻI

  3.1. Muzeja līdzekļus veido:

  3.1.1. asignējumi no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta;

  3.1.2. ieņēmumi par sniegtajiem pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

  3.1.3. juridisko un fizisko personu ziedojumi, dāvinājumi.

  3.2. Muzeja ieņēmumi tiek izlietoti muzeja darbības finansēšanai.

  3.3. Muzeja finansu darbības kontrole tiek veikta un pārskati sniegti saskaņā ar likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

 4. MUZEJA PĀRVALDE UN STRUKTŪRA

  4.1. Muzeja un tā filiāļu darbu vada direktors, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Jūrmalas pilsētas pašvaldība, ņemot vērā Muzeju padomes atzinumu.

  4.2. Muzeja direktors rīkojas muzeja vārdā, pārstāv muzeju un tā filiāles valsts un pašvaldību iestādēs, kā arī citās institūcijās, atbild par visu muzeja darbu, muzeja krājumu, materiālām vērtībām un finansu līdzekļiem. Direktors ir atbildīgs par muzeja rentablu saimniecisko darbību, ekonomisko un sociālo attīstību, par līgumsaistību izpildi un norēķiniem.

  4.3. Direktors izstrādā muzeja struktūru un darbinieku skaita sarakstus, kurus apstiprina pilsētas dome. Direktors nosaka sev pakļauto darbinieku pienākumus, tiesības un atbildības pakāpi; pieņem amatā, pārceļ amatā un atbrīvo no amata darbiniekus likumā noteiktajā kārtībā.

  4.4. Muzeja darbību realizē muzeja struktūrvienības – filiāles, nodaļas, speciālisti, finansu un saimnieciski tehniskais dienests, krājuma komisija.

  4.4.1. Muzeja filiāle – Aspazijas māja:

  4.4.1.1. komplektē muzeja un filiāles profilam atbilstošus krājuma materiālus, veic to pirmatnējo uzskaiti(sastāda pieņemšanas - nodošanas aktus, uzskaites kartītes);

  4.4.1.2. veic zinātniskās pētniecības darbu, veido ekspozīcijas un izstādes, veido un glabā dažādas krājuma uzskaites, apstrādes un zinātniskās kartotēkas u.c.

  4.4.1.3. veic muzeja un filiāles profilam atbilstošu zinātniski izglītojošu, konsultatīvu un metodisku darbu;

  4.4.1.4. komplektē, glabā un veic muzeja un filiāles profilam atbilstošas bibliotēkas uzskaiti, zinātnisko apstrādi, nodrošina tās izmantošanu un saglabāšanu.

  4.4.2. Muzeja filiāle – Jūrmalas brīvdabas muzejs

  4.4.2.1. komplektē muzeja un filiāles profilam atbilstošus krājuma materiālus, veic to uzskaiti, saglabāšanu un nodrošina izmantošanu;

  4.4.2.2. veic zinātniskās pētniecības darbu, veido ekspozīcijas un izstādes, veido un glabā dažādas krājuma uzskaites, apstrādes un zinātniskās kartotēkas u.c.

  4.4.2.3. veic muzeja un filiāles profilam atbilstošu zinātniski izglītojošu, konsultatīvu un metodisku darbu.

  4.5. Muzeja darbības nodrošināšanai atbilstoši MK Noteikumiem par Nacionālo muzeja krājumu muzejā darbojas Muzeja Krājuma komisija:

  4.5.1. komisijas sastāvu apstiprina direktors;

  4.5.2. komisijas priekšsēdētājs ir muzeja galvenais krājuma glabātājs;

  4.5.3. komisija darbojas saskaņā ar direktora apstiprinātu Nolikumu.

  4.6. Muzeja un tā struktūrvienību darbs norit saskaņā ar gada un perspektīviem plāniem un gada finansu tāmi.

  4.7. Muzeja darbinieku tiesības un pienākumus nosaka Iekšējās darba kārtības noteikumi un amata pienākumi.

 5. MUZEJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  5.1. Muzeja tiesības:

  5.1.1. saņemt pašvaldības finansējumu atbilstoši tās finansiālajām iespējām, paredzot līdzekļus Muzeja likuma 17.pantā norādītajiem mērķiem;

  5.1.2. sniegt maksas pakalpojumus, veikt izdevējdarbību, izmantojot iegūtos līdzekļus muzeja darbības attīstībai, muzeja krājuma papildināšanai un saglabāšanai, restaurācijai, darbinieku profesionālo zināšanu pilnveidošanai, viņu materiālai stimulēšanai un pētniecības darba nodrošināšanai;

  5.1.3. realizēt lietošanas tiesības, autortiesības un blakustiesības uz muzeja pārvaldījumā esošo Nacionālā krājuma daļu;

  5.1.4. realizēt starpvalstu izstāžu apmaiņas programmas un eksponēt muzeja kolekcijas vai atsevišķus priekšmetus ārpus valsts robežām, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kultūras pieminekļu izvešanas kārtību un saņemot Muzeju valsts pārvaldes atļauju;

  5.1.5. saņemt valsts budžetā speciāli paredzētos līdzekļus īpaši nozīmīgu kultūrvēsturisku projektu realizācijai;

  5.1.6. saņemt metodisko atbalstu no Muzeju valsts pārvaldes;

  5.1.7. veikt lietošanai nederīgo materiālo vērtību (pamatlīdzekļu, mazvērtīgo un ātri nolietojamo priekšmetu un materiālu) norakstīšanu, realizāciju, nodošanu no bilances uz bilanci;

  5.1.8. patstāvīgi sadarboties ar muzejiem citās valstīs, iestāties starptautiskās muzeju organizācijās un piedalīties to darbībā;

  5.1.9. saņemt valsts garantētu apdrošināšanu starptautisko izstāžu organizēšanai.

  5.2. Muzeja pienākumi:

  5.2.1. nodrošināt muzeja krājuma pieejamību apmeklētājiem un pētniekiem atbilstoši Ministru Kabineta 1998.gada 18.augusta noteikumiem Nr.311 Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu(74.-85.p.);

  5.2.2. katru gadu sniegt pārskatu par savu darbību Jūrmalas pilsētas pašvaldībai(domes Kultūras un sporta nodaļai);

  5.2.3. sniegt nepieciešamo informāciju Muzeju valsts pārvaldei, Latvijas Muzeju Padomei, Latvijas Republikas Centrālai Statistikas pārvaldei;

  5.2.4. akreditēties.

 6. MUZEJA REORGANIZĀCIJAS UN LIKVIDĀCIJAS KĀRTĪBA

  6.1. Saskaņā ar Latvijas Republikas Muzeju likuma 10.pantu muzeju var reorganizēt vai likvidēt Jūrmalas pilsētas dome, ņemot vērā Latvijas Muzeju padomes atzinumu.

  6.2. Jūrmalas pilsētas muzeja likvidēšanas gadījumā Ministru kabinets lemj par Nacionālā krājuma saglabāšanu un, ņemot vērā Muzeju padomes atzinumu, nosaka tā turpmāko glabāšanas un izmantošanas kārtību.

 7. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 28.decembra lēmumu Nr.1188 "Par Jūrmalas pilsētas muzeja nolikuma un štatu saraksta apstiprināšanu".

Priekšsēdētājs

D.Urbanovičs