Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2008. gada 28. februāra 17. nolikumu
Mainīts ar Domes 2005. gada 3. augusta 10. nolikumu
Mainīts ar Domes 2004. gada 28. aprīļa 31. nolikumu

2002.gada 18.decembrīNr.32

Protokols Nr.29, 33.punkts

KOKU CIRŠANAS KOMISIJAS NOLIKUMS

 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
 2. 1.1. Atbilstoši 2000.gada 28.novembra Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.416 “Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes”, Jūrmalas pilsētā tiek izveidota koku ciršanas komisija (turpmāk tekstā- komisija).

  1.2. Komisijas galvenais uzdevums ir no ekoloģiskā, ainaviskā, ēku ekspluatācijas, būvniecības un kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības viedokļa izvērtēt iespēju saglabāt vai nocirst kokus.

  1.3. Komisija savu darbību veic Latvijas Republikas normatīvo aktu un šī nolikuma ietvaros.

 3. KOKU CIRŠANAS KOMISIJAS STRUKTŪRA

  2.1. Koku ciršanas komisiju apstiprina Jūrmalas pilsētas dome, iekļaujot komisijas sastāvā sekojošu domes struktūrvienību un valsts institūciju pārstāvjus:

  2.1.1. pilsētas ainavu arhitekts;

  2.1.2. vides aizsardzības nodaļas pārstāvis;
  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2004. gada 28. aprīļa 31. nolikumu
  2.1.3. labiekārtošanas un komunālās saimniecības nodaļas pārstāvis;
  2.1.3. labiekārtošanas un apsaimniekošanas pārvaldes mežu uzraudzības nodaļas pārstāvji

  2.1.4. Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes pilnvarots pārstāvis; ;
  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2004. gada 28. aprīļa 31. nolikumu
  2.1.5. pašvaldības īpašuma pārvaldes pārstāvis;

  2.2. Komisijas personālsastāvu, komisijas priekšsēdētāju, apstiprina ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu.

  2.3. Komisijas sēdes vada un komisijas darbu organizē komisijas priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētāju prombūtnes laikā aizvieto vietnieks.

 4. KOKU CIRŠANAS KOMISIJAS DARBA ORGANIZĀCIJA

  3.1. Komisijas sēdes notiek ne retāk kā divas reizes mēnesī.

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2005. gada 3. augusta 10. nolikumu
  3.2. Komisijā tiek izskatīti tikai tie iesniegumi, kuri iepriekš ir reģistrēti Jūrmalas pilsētas domes vides aizsardzības nodaļā un, kuriem ir pievienota visa Jūrmalas pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.7 noteiktā dokumentācija. 3.2. Komisijā tiek izskatīti iesniegumi, kuriem ir pievienoti 2001.gada 20.jūnija saistošajos noteikumos Nr.7 „Jūrmalas pilsētas apstādījumu uzturēšana un aizsardzība” minētie dokumenti.
  3.3. Komisija ir pilnvarota veikt savu darbu, ja tajā piedalās ne mazāk kā puse balstiesīgo locekļu.

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2005. gada 3. augusta 10. nolikumu
  3.4. Komisijas lēmums ir pieņemts, ja par to nobalsojuši vairāk kā puse klātesošo komisijas locekļu, apliecinot to ar saviem parakstiem. Vienādu balsu skaita gadījumā izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

  3.5. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā koku ciršana jāsaskaņo ar Lielrīgas reģionālo vides pārvaldi.

  3.6. Ķemeru nacionālā parka (ĶNP) teritorijā koku ciršanu saskaņo ar ĶNP administrācijas pilnvarotu personu.

  3.7. Kultūras pieminekļu aizņemtās platībās un to aizsardzības zonās koku ciršanu saskaņo ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas pilnvarotu personu.

  3.4. Komisijas lēmums ir pieņemts, ja par to nobalsojuši vairāk kā puse klātesošo komisijas locekļu, apliecinot to ar saviem parakstiem. Vienādu balsu skaita gadījumā izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss. Koku ciršanas atļauju paraksta komisijas priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks.

  3.5. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā koku ciršanu saskaņo ar Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālo vides pārvaldi.

  3.6. Ķemeru nacionālā parka teritorijā koku ciršanu saskaņo ar Ķemeru nacionālā parka administrāciju.

  3.7. Kultūras pieminekļu aizņemtās platībās un to aizsardzības zonās koku ciršanu saskaņo ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju.

  3.8. Izbraukuma sēdē komisija:

  3.8.1. sastāda apskates aktu (pielikums), kurā fiksē veicamās darbības attiecīgajā zemesgabalā: nociršanu, vainagošanu, pārstādīšanu, sakopšanu vai saglabāšanu.

  3.8.2. izvērtē jaunbūvju novietni attiecīgajā zemesgabalā, to apstiprinot ar zīmogu un parakstiem skiču projektā.

  3.9. Konsultāciju saņemšanai var tikt pieaicināti neatkarīgi eksperti.

  3.10. Komisijas darbība tiek finansēta saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumos paredzēto kārtību.

 5. Koku ciršanas komisijas tiesības un pienākumi

  4.1. Savā darbībā ievērot Latvijas Republikas normatīvos aktus, Jūrmalas pilsētas domes saistošos noteikumus,lēmumus un rīkojumus.

  4.2. Sadarboties ar valsts, pašvaldību un citām organizācijām jautājumos, kas saistīti ar Jūrmalas apstādījumu apsaimniekošanu un aizsardzību.

  4.3. Nepieciešamības gadījumā apsekot Jūrmalas apstādījumu teritorijas, vērtēt to stāvokli un sniegt savus priekšlikumus.

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2005. gada 3. augusta 10. nolikumu
  4.4. Apturēt vai aizliegt apstādījumu teritorijās darbības, kas ir pretrunā ar Jūrmalas pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.7, informējot organizācijas pārstāvjus, kuri pilnvaroti veikt uzraudzības funkcijas. 4.4. Apturēt vai aizliegt apstādījumu teritorijās darbības, kas ir pretrunā ar Jūrmalas pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.7.
  4.5.Komisijas locekļiem ir pienākums atbilstoši savai kompetencei nepieļaut, lai viņu darbība komisijā nonāktu interešu konflikta situācijā.

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2005. gada 3. augusta 10. nolikumu
  5. Komisijas Lēmumu pārsūdzēšanas kārtība

  5.1. Fiziskajām un juridiskajām personām ir tiesības apstrīdēt koku ciršanas komisijas lēmumus un pārsūdzēt tos Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā vai tiesā.

 6. Atzīt par spēkā neesošu Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 6.jūnija nolikumu Nr.11 “Koku ciršanas komisijas nolikums”.

Priekšsēdētājs

D.Urbanovičs


Nolikuma pielikums

JŪMALAS PILSĒTAS DOME

KOKU CIRŠANAS KOMISIJA

APSKATES AKTS Nr._______

Jūrmala 2002. gada “____”___________________________

 1. Pieprasītāja vārds, uzvārds vai juridiskais nosaukums _______________________________
 2. Akta sastādīšanas vieta - adrese _________________________________________________
 3. Ciršanas pamatojums _________________________________________________________

 4. Kopā

  L

  PL

  M

  L

  PL

  M

  L

  PL

  M

  L

  PL

  M

  L

  PL

  M

  L

  PL

  M

  8

  12

  16
  20
  24
  28
  32
  36
  40
  44
  48
  52
  56
  60
  64

  K

 5. Slēdziens_______________________________________________________________
Komisijas priekšsēdētājs:

Komisijas locekļi: