Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā
2002.gada 20.decembrīNr.33

Protokols Nr.29, 40.punkts

Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 18.jūlija nolikumā Nr.37
"Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašuma pārvaldes nolikums"

Pamatojoties uz 1994.gada 9.jūnija Latvijas Republikas likumu “Par pašvaldībām”, izdarīt sekojošas izmaiņas Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 18.jūlija nolikumā Nr.37 “Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašumu pārvaldes nolikums” (turpmāk tekstā – NOLIKUMS):

 1. NOLIKUMA 3.2.apakšpunktu papildināt ar 3.2.5.apakšpunktu sekojošā redakcijā:

  “3.2.5. organizēt pašvaldības kapitāla daļu ieguldījumu pārvaldi, uzskaiti un sakārtošanu uzņēmumos un uzņēmējsabiedrībās”.

 2. NOLIKUMA 4.2.apakšpunktu papildināt ar šādiem apakšpunktiem:

  “4.2.13. veikt pašvaldības īpašuma uzskaiti un aktualizāciju datu bāzes programmā, norādot pašvaldības īpašumu piederību, sastāvu, juridiskās darbības ar to, u.c.

  4.2.14. organizēt līgumu noslēgšanu par pašvaldības īpašumu nodošanu apsaimniekošanā,

  4.2.15. izstrādāt priekšlikumus par veicamajām darbībām pašvaldības īpašumu lietderīgai, efektīvai un racionālai apsaimniekošanai.”

 3. Izslēgt NOLIKUMA 4.punkta 4.1.1. un 4.1.2.apakšpunktus.

Priekšsēdētājs

D.Urbanovičs