Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar Domes 2005. gada 27. aprīļa 35. lēmumu

Mainīts ar Domes 2004. gada 28. jūlija 543. lēmumu
Mainīts ar Domes 2003. gada 23. jūlija 524. lēmumu
Mainīts ar Domes 2002. gada 4. decembra 965. lēmumu

2002.gada 13.martāNr.189

Par pašvaldības iepirkumu komisiju izveidošanu

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:


 1. Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2002. gada 4. decembra 965. lēmumu
  Pašvaldības iepirkumu veikšanai, piemērojot konkursu vai sarunu procedūru, izveidot komisiju (turpmāk - KOMISIJA) 15 cilvēku sastāvā. Pašvaldības iepirkumu veikšanai, piemērojot konkursu, sarunu procedūru vai projektu skiču konkursu, izveidot komisiju (turpmāk tekstā - KOMISIJA) 14 cilvēku sastāvā

 2. Apstiprināt KOMISIJU šādā sastāvā:

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2002. gada 4. decembra 965. lēmumu
  Izmaiņa ar Domes 2003. gada 23. jūlija 524. lēmumu
  Izmaiņa ar Domes 2004. gada 28. jūlija 543. lēmumu
  2.1. Z.Starks
  2.2. A.Tukāne
  2.3. A.Rudzītis
  2.4. V.Prūsis
  2.5. G.Smalkā
  2.6. M.Demme
  2.7. A.Belošejeva
  2.8. L.Aušta
  2.9. J.Griķis
  2.10. D.Ķezbere
  2.11. M.Mežapuķe
  2.12. R.Simsone
  2.13. I.Ančāns
  2.14. A.Sproģis
  2.15. V.Barinovs
  2.1. Z.Starks
  2.2. A.Tukāne
  2.3. A.Rudzītis
  2.4. V.Prūsis
  2.5. G.Smalkā
  2.6. M.Demme
  2.7. A.Legante
  2.8. J.Griķis
  2.9. D.Ķezbere
  2.10. M.Mežapuķe
  2.11. R.Simsone
  2.12. I.Ančāns
  2.13. A.Sproģis
  2.14. V.Barinovs
  2.1. A.Grants
  2.2. A.Tukāne
  2.3. A.Rudzītis
  2.4. V.Prūsis
  2.5. G.Smalkā
  2.6. M.Demme
  2.7. Z.Grīnvalde
  2.8. J.Griķis
  2.9. D.Ķezbere
  2.10. M.Mežapuķe
  2.11. R.Simsone
  2.12. I.Ančāns
  2.13. A.Sproģis
  2.14. V.Barinovs
  2.15. A.Priede
  2.1. G.Truksnis
  2.2. A.Tukāne
  2.3. A.Rudzītis
  2.4. V.Prūsis
  2.5. G.Smalkā
  2.6. M.Demme
  2.7. Z.Grīnvalde
  2.8. J.Griķis
  2.9. D.Ķezbere
  2.10. M.Mežapuķe
  2.11. R.Simsone
  2.12. I.Ančāns
  2.13. A.Sproģis
  2.14. V.Barinovs
  2.15. A.Priede

 3. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam D.Urbanovičam nepieciešamības gadījumā nodrošināt speciālistu ar padziļinātām zināšanām konkrētajos iepirkumos iekļaušanu KOMISIJĀ.

 4. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram:

  4.1. Gadījumos, kad Jūrmalas pilsētas domes iepirkuma veikšanai paredzēts piemērot cenu aptauju, izveidot komisijas katram iepirkumam atsevišķi vai kā pastāvīgi funkcionējošas institūcijas, kuru sastāvā būtu iekļautas sekojoši darbinieki:

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2002. gada 4. decembra 965. lēmumu
  4.2. Cenu aptauju gadījumos, kad iepirkuma līgums tiek slēgts par būvdarbiem un paredzamā līgumcena lielāka par Ls 5000 (pieci tūkstoši latu), šī lēmuma 4.1.apakšpunktā noteiktajā komisijā iekļaut sertificētu būvspeciālistu.

  4.2. Cenu aptauju gadījumos, kad iepirkuma līgums tiek slēgts par būvdarbiem un paredzamā līgumcena lielāka par Ls 10000 (desmit tūkstoši latu), šī lēmuma 4.1.apakšpunktā noteiktajā komisijā iekļaut būvinženieri.

 5. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 4.jūlija lēmumu Nr.269 “Par pašvaldības pasūtījumu izvērtēšanas komisiju” un 2001.gada 28.decembra rīkojumu Nr.486-r “Par pašvaldības iepirkumu komisiju izveidošanu cenu aptauju veikšanai”.

 6. Izdarīt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 4.jūlija nolikuma Nr.29 ”Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 1. un 3.pielikumā un izmainīt nosaukumu “Pašvaldības pasūtījumu izvērtēšanas komisija” izsakot to sekojošā redakcijā “Pašvaldības iepirkumu komisija”.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs