Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Mainīts ar Domes 2008. gada 27. marta 240. lēmumu
Mainīts ar Domes 2005. gada 6. jūlija 147. lēmumu
Ir izmaiņas ar Domes 2004. gada 31. marta 196. lēmumu
Spēkā esošā redakcija
2002.gada 31.jūlijāNr.609

Par transportlīdzekļu
apstāšanās un stāvēšanas noteikumu kontroli

Lai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā nodrošinātu transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu kontroli, pamatojoties uz Latvijas Republikas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 205.pantu, 211.³ pantu, Latvijas Republikas Ceļu satiksmes likumu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 1999.gada 19.janvāra noteikumiem Nr.15 “Ceļu satiksmes noteikumi” un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2001.gada 17.jūlija noteikumiem Nr.316 “Kārtība, kādā sastādāms administratīvā pārkāpuma protokols par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu, noformējams paziņojums un nosūtāma informācija par uzlikto naudas sodu, kā arī iekasējams naudas sods”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:Mainīts ar Domes 2008. gada 27. marta 240. lēmumu

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2005. gada 6. jūlija 147. lēmumu
  1. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas domes municipālo policiju un Jūrmalas pilsētas policijas pārvaldi kontrolēt transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanu atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumiem, un noteikt, ka Jūrmalas pilsētas domes municipālās policijas un Jūrmalas pilsētas policijas pārvaldes norīkotās amatpersonas ir tiesīgas izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas par transportlīdzekļu apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu un uzlikt naudas sodu līdz desmit latiem bez transportlīdzekļa vadītāja klātbūtnes atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 122.¹ pantam. 1. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības policiju un Jūrmalas pilsētas policijas pārvaldi kontrolēt transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanu atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumiem, un noteikt, ka Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas un Jūrmalas pilsētas policijas pārvaldes norīkotās amatpersonas ir tiesīgas izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas par transportlīdzekļu apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu un uzlikt naudas sodu bez transportlīdzekļa vadītāja klātbūtnes, atbilstoši Latvijas Republikas Administratīvo pārkāpumu kodeksa prasībām.
 1. Noteikt, ka sūdzības par piemēroto naudas sodu izskata institūcijas, kura piemērojusi administratīvo sodu, vadītājs vai tā pilnvarota amatpersona.
 2. Noteikt, ka Jūrmalas pilsētas domes municipālā policija nodrošina no CSDD saņemto protokolu-paziņojumu veidlapu uzglabāšanu un uzskaiti, kā arī informācijas par sastādītajiem protokoliem-paziņojumiem ievadīšanu transportlīdzekļu un vadītāju valsts nozīmes reģistrā ne vēlāk kā triju dienu laikā no protokola-paziņojuma sastādīšanas brīža.
 3. Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam D.Urbanovičam noslēgt sadarbības līgumu starp Jūrmalas pilsētas domi un Jūrmalas pilsētas policijas pārvaldi.
 4. Lūgt Ceļu satiksmes drošības direkcijai sagatavot sadarbības līgumu par informācijas apmaiņu ar Jūrmalas pilsētas domes municipālo policiju un iesniegt to parakstīšanai Jūrmalas pilsētas domē.
 5. Ar 2002.gada 1.septembri papildus ieviest vienu Jūrmalas pilsētas domes municipālās policijas inspektora štata vietu, nosakot amatalgu Ls 185 mēnesī.
 6. Jūrmalas pilsētas domes finansu pārvaldei atvērt speciālu kontu soda naudas iemaksām.
 7. Noteikt, ka ieņēmumi no soda naudas par transportlīdzekļu apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem tiek sadalīti starp Jūrmalas pašvaldības pamatbudžetu un Ceļu satiksmes drošības direkciju:
 8. 9.1. Jūrmalas pašvaldības pamatbudžetam - 70 %;
  9.2. Ceļu satiksmes drošības direkcijai - 30 %.

 1. Noteikt, ka kontrolei nepieciešamās materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanai un procesā iesaistīto darbinieku materiālai stimulēšanai ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu var izlietot līdz 50% no domes pamatbudžetā iekasētās soda naudas.
 2. Noteikt, ka Jūrmalas pilsētā minētā kārtība stājas spēkā ar 2002.gada 1.septembri.
 3. Jūrmalas pilsētas domes galvenajam speciālistam sabiedrisko attiecību jautājumos nodrošināt lēmuma publicēšanu laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “Jūrmalas Ziņas”.
 4. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram Z.Starkam kontrolēt lēmuma izpildi.
Priekšsēdētāja vietnieks J.Hlevickis