Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
PROTOKOLS
Jūrmalā
2002.gada 13.martāNr.6


Sēdē piedalās:
domes priekšsēdētāja vietnieksJuris Hlevickis
dome izpilddirektorsZigurds Starks

deputāti:Leonīds Alksnis, Ilmārs Ančāns, Vladimirs Barinovs, Aleksandrs Bašarins (nepiedalās no plkst.1607-1610), Igors Dreija (nepiedalās no plkst.1135-1215), Juris Griķis, Dace Ķezbere, Alise Landsberga, Māris Mežapuķe, Leopolds Ozoliņš (nepiedalās no plkst.1330-1345), Regīna Simsone, Aigars Tampe, Aivars Vētra (nepiedalās no plkst.1010-1035).

kancelejas, protokolu un apmeklētāju apkalpošanas nodaļas vadītājaIndra Kalvāne
padomniece juridiskajos jautājumosEvija Rakiša
finansu pārvaldes vadītājaAndra Tukāne
pašvaldības īpašuma pārvaldes vadītājaAustra Smeltere
būvvaldes vadītājaVita Zvejniece
revīzijas nodaļas vadītājsPēteris Leiškalns

Sēdē uzaicināti:Olga Helēna Koziorova, Agita Vizma Alaine, Rita Kņūtiņa, Gunta Smalkā, Gunta Jubele, Māra Kalvāne, Māris Demme, Ruanete Meža, Zigmārs Grūbe, Inga Kučinska, Alvils Rudzītis, Anželika Belošejeva, Linda Rimša, Baiba Spīgule, Helga Tene, Astra Priede, Visvaldis Dziesma.
Piedalās:pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Sēdes darba kārtība:

 1. Informācija

 2. Par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu

 3. Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu

 4. Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2002.gada budžetā

 5. Par nekustamā īpašuma nodokli

 6. Par zemes nomas maksu

 7. Par nekustamā īpašuma nodokļa par zemi pamatparāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdu kārtībā Jūrmalas pašvaldības budžetā

 8. Par s/o Rīgas reģiona attīstības padomes reorganizācijas koncepciju

 9. Par bo SIA “Rīgas reģiona attīstības aģentūra” darba plānu

 10. Par atļauju izsniegšanu individuālajam darbam

 11. Par zemesgabalu sadalīšanu

 12. Par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai

 13. Par kompensācijām par nojauktajiem namīpašumiem

 14. Par privatizācijas grafikā iekļauto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai

 15. Par zemesgabala Raiņa 87 nodošanu privatizācijai, uz kura atrodas DzĪKS “Līcis” daudzdzīvokļu dzīvojamā māja

 16. Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu

 17. Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu

 18. Par grozījumiem pašvaldības SIA “Jūrmalas siltums” statūtos

 19. Par ieteikumiem “Pašvaldības iepirkuma organizēšanas kārtība”

 20. Par nolikumu “Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisijas nolikums”

 21. Par pašvaldības iepirkumu komisiju izveidošanu

 22. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamiem īpašumiem

 23. Par Jūrmalas pilsētas zemes komisijas lēmumu apstiprināšanu

 24. Par maksājumu termiņu pagarinājumu

 25. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA “Dērija”

 26. Par pludmales nogabala nomas līguma pagarināšanu ar SIA “Fortūna D”

Papildinājumi sēdes darba kārtībā:

D.Urbanovičs - Iekļaut sēdes darba kārtībā divus lēmumu projektus: "Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesu" un "Par izmaiņām domes 30.01.2002. lēmumā Nr.51".

Balsošanas rezultāti par sēdes darba kārtību ar D.Urbanoviča izteiktajiem priekšlikumiem: "par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav.

Sēdes darba kārtība apstiprināta.

 1. Informācija

  Ziņo:D.Urbanovičs
  Izsakās:D.Urbanovičs - Informē deputātus par divās nedēļās paveikto un par plānotajiem darbiem.
  Jautā:I.Ančāns - Kā būs ar Lienes ielu 19? Vai mēs sniegsim tiesā?
  Atbild:D.Urbanovičs - Ir pieņemts domes lēmums, kas ir jāpilda. Pašlaik notiek juridiskās konsultācijas.
  Izsakās:I.Ančāns - Viss ir ļoti vienkārši - tikai jāiesniedz lēmums un jāpieraksta daži teikumi.

  D.Urbanovičs - Tomēr atbildēšu. Pēc domes sēdes tā informācija, ko Tu sniedzi presei, bija klaji meli un apvainojums. Es uzskatu, ka Tava darbība ir diezgan nelietīga pēc šīs domes sēdes, sevišķi atspoguļojot iepriekšējās domes lomu, vai manu, vai arī Smelteres lomu šī jautājuma virzībā. Tu ļoti labi zini, ka es neveicu nekādas darbības, kādas Tu tur esi intervējis žurnālistei. Tu labi zini, Ilmār, kā es Tev pat palīdzēju, lai Tu iedziļinātos tai lietā - iedevu pilnvaru, iedevu mašīnu, iedevu šoferi, lai Tu varētu aizbraukt un iepazīties ar šo lietu uz Tieslietu ministriju. Un Tu to lietu paņem pagriez otrādi, it kā es būtu darījis visu, lai Lienes ielu 19 atņemtu vienam īpašumu un iedotu otram. Es domāju, ka toreiz Tu nebiji naivs vientulītis.

  I.Ančāns - Vēlās, lai D.Urbanoviča teiktais tiktu fiksēts protokolā un uzsver, ka savā sarunā ar žurnālisti tieši ir aizstāvējis domes priekšsēdētāju.

 2. Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesu (lēmums Nr.170)

  Ziņo:J.Starka
  Balso:"par" - 15, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 3. Par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu (lēmums Nr.169)

  Ziņo:A.V.Alaine
  Balso:"par" - 15, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 4. Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu (lēmums Nr.171)

  Ziņo:O.H.Koziorova
  Balso:"par" - 15, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 5. Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2002.gada budžetā (noteikumi Nr.3)

  Ziņo:A.Tukāne
  Balso:"par" - 15, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 6. Par nekustamā īpašuma nodokli (lēmums Nr.172)

  Ziņo:A.Tukāne
  Balso:"par" - 15, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 7. Par zemes nomas maksu (lēmums Nr.173)

  Ziņo:A.Tukāne
  Balso:"par" - 15, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 8. Par nekustamā īpašuma nodokļa par zemi pamatparāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā Jūrmalas pašvaldības budžetā (lēmums Nr.174)

  Ziņo:A.Tukāne - Ierosina papildināt katru lēmuma projekta punktu ar sekojošu teikumu: "Nodrošināt domes prasību un ierakstīt nekustamajam īpašumam - zemesgabalam Jūrmalā, (īpašuma adrese) un uz tā esošajām ēkām attiecīgā Jūrmalas pilsētas Zemesgrāmatas nodalījumā aizlieguma atzīmi".
  Balso:"par" - 15, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Papildināt katru lēmuma punktu ar sekojošu teikumu: "Nodrošināt domes prasību un ierakstīt nekustamajam īpašumam - zemesgabalam Jūrmalā, (īpašuma adrese) un uz tā esošajām ēkām attiecīgā Jūrmalas pilsētas Zemesgrāmatas nodalījumā aizlieguma atzīmi".

 9. Par s/o Rīgas reģiona attīstības padomes reorganizācijas koncepciju (lēmums Nr.176)

  Ziņo:Z.Grūbe
  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 10. Par BO SIA "Rīgas reģiona attīstības aģentūra" darba plānu (lēmums Nr.177)

  Ziņo:Z.Grūbe
  Izsakās:A.Vētra - Lēmuma 1.punktā vārda "ieteikt" vietā rakstīt vārdu "Ierosināt" un noteikt termiņu darba plāna pārstrādāšanai.

  D.Urbanovičs - Lēmuma 1.punktā varētu noteikt 2 nedēļu termiņu darba plāna pārstrādāšanai.

  L.Ozoliņš - Balsos "pret" šādi sagatavotiem priekšlikumiem pielikumā.

  D.Ķezbere - Vēlētos, lai ieinteresētie deputāti tiktu uzaicināti uz tikšanos ar BO SIA "Rīgas reģiona attīstības aģentūra" pārstāvjiem. Lēmuma projekta 5.punktu ierosina izteikt sekojošā redakcijā: "Pilnvarot D.Urbanoviču iesniegt Jūrmalas pilsētas domes ieteikumus un informēt par tiem dibinātāju sapulci".

  I.Ančāns - Noraidīt lēmuma projektu, uzdot pārstrādāt ieteikumus.

  L.Alksnis - Ierosina neapstiprināt pielikumu šādā redakcijā, jo priekšlikumi noformēti "par mīkstu", attīstības jautājumu komitejā deputāti lēma svītrot visu lieko. Lēmuma projektā nav konstatējošās daļas.

  J.Griķis - Lēmumam nepievienot pielikumu, jo darba plāns būtu jāizstrādā atbilstoši BO SIA "Rīgas reģiona attīstības aģentūra" funkcijām.

  L.Alksnis - Atbalsta J.Griķa priekšlikumu nepievienot lēmumam pielikumu.

  D.Urbanovičs - Ierosina lēmuma projektā apstiprināt tikai 1. un 5.punktu, dodot 2 nedēļas laiku pārstrādāt darba plānu.

  L.Alksnis - Uzskata, ka 5.punkts vispār ir lieks, jo priekšsēdētājam jau ir pilnvaras rīkoties.

  D.Urbanovičs - Ierosina lēmuma projekta 5.punktā svītrot vārdu "Pilnvarot".

  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Svītrot lēmuma 2.,3. un 4.punktus.
  3. Izmainīt lēmuma 1. un 5.punktus un izteikt tos sekojošā redakcijā:
   "1. Ierosināt BO SIA "Rīgas reģiona attīstības aģentūra" 2 nedēļu laikā pārstrādāt darba plānu.
   2. D.Urbanovičam iesniegt Jūrmalas pilsētas domes ieteikumus BO SIA “Rīgas reģiona attīstības aģentūra” un informēt par tiem dibinātāju sapulci."
  4. Svītrot lēmuma pielikumu.

 11. Par atļauju izsniegšanu individuālajam darbam (lēmums Nr.178)

  Ziņo:Z.Grūbe
  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 12. Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 30.janvāra lēmumā Nr.51 (lēmums Nr.175)

  Ziņo:Z.Grūbe
  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

Pārtraukums no plkst.1215-1330

 1. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Priežu ielā 16 (lēmums Nr.179)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 2. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Vasaras ielā 64 (lēmums Nr.180)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 3. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Vienības pr.36

  Ziņo:V.Zvejniece
  Izsakās:V.Barinovs - 15.martā paredzēta sabiedriskā apspriešana par ūdenspasaules projektu, tādēļ ierosina pagaidīt 2 nedēļas ar sī zemesgabala sadalīšanu.

  A.Vētra - Ierosina vispirms sabiedriskajā apspriešanā uzklausīt priekšlikumus par šo teritoriju. Atlikt šo jautājumu uz 2 nedēļām.

  D.Urbanovičs - Ņemot vērā deputātu izteiktos priekšlikumus, noņem iesniegto lēmuma projektu no izskatīšanas.

 4. Par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai (lēmums Nr.181)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Izsakās:D.Urbanovičs - Noņem no izskatīšanas lēmuma projekta 5. un 6.punktu, jo nav saņēmis piekrišanu ēku nojaukšanai no īpašnieka - LR Labklājības ministrijas.

  V.Zvejniece - Paskaidro, ka lietā ir LR Labklājības ministrijas administratīvā departamenta saskaņojums.

  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav, nebalso - 1
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Noņemt no izskatīsanas lēmuma 5. un 6.punktu.

 5. Par kompensāciju par nojaukto namīpašumu Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 82, Ormaņu ielā 6 (lēmums Nr.182)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 15, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 6. Par kompensāciju par nojaukto namīpašumu Jūrmalā, Kāpu ielā 4 (lēmums Nr.183)
  Par kompensāciju par nojaukto namīpašumu Jūrmalā, Mellužu pr.19 (lēmums Nr.184)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 15, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegtos lēmuma projektus.

 7. Par privatizācijas grafikā iekļauto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.185)

  Ziņo:H.Tene
  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav, nebalso - 1
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 8. Par zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 87 nodošanu privatizācijai, uz kura atrodas DzĪKS "Līcis" daudzdzīvokļu dzīvojamā māja

  Ziņo:H.Tene
  Izsakās:V.Dziesma - Paskaidro deputātiem, ka DzĪKS "Līcis" ir parādā BOP SIA "Jūrmalas siltums", taču ir noslēgts parāda atmaksas grafiks.

  A.Vētra - Ierosina atlikt šo jautājumu līdz nākošajai domes sēdei un noskaidrot vai visi īrnieki ir samaksājuši par siltumu, kā arī vēlās iepazīties ar parāda atmaksas grafiku.

  D.Urbanovičs - Ierakstīt protokolā, ka dome nepieņems lēmumu par nodošanu privatizācijai, kamēr DzĪKS "Līcis" nenorēķināsies par siltumu.

 9. Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu (lēmums Nr.186)

  Ziņo:R.Meža
  Balso:"par" - 15, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 10. Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu (lēmums Nr.187)

  Ziņo:R.Meža
  Balso:"par" - 15, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 11. Par grozījumiem pašvaldības SIA "Jūrmalas siltums" statūtos (lēmums Nr.188)

  Ziņo:V.Dziesma
  Balso:"par" - 15, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 12. Pašvaldības iepirkuma organizēšanas kārtība (ieteikumi Nr.1)

  Ziņo:A.Rudzītis
  Izsakās:A.Vētra - Pieņemt ieteikumus.

  A.Landsberga - Pieņemt ieteikumus.

  I.Ančāns - Pieņemt ieteikumus.

  I.Dreija - Ieteikumos nav pretrunu, tos var droši pieņemt.

  R.Simsone - Atbalsta ieteikumu pieņemšanu, tomēr vajadzētu rakstiski precizēt pakalpojumu pirkšanu.

  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - 1
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 13. Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisijas nolikums (nolikums Nr.9)

  Ziņo:A.Rudzītis
  Balso:"par" - 15, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto nolikuma projektu.

 14. Par pašvaldības iepirkumu komisiju izveidošanu (lēmums Nr.189)

  Ziņo:A.Rudzītis
  Balso:"par" - 15, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

Pārtraukums no plkst.1450-1515

 1. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, 23.līnija 1 (lēmums Nr.190)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 11, "pret" - 2, "atturās" - 1, nebalso - 1
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 2. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Bulduru pr.132 (lēmums Nr.191)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 15, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 3. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Cīruļu ielā 113 (lēmums Nr.192)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - 1
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 4. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Jaunķemeri 2154 (lēmums Nr.193)

  Ziņo:V.ZvejnieceVairākums deputātu atbalsta pirmpirkuma tiesību izmantošanu, jo nekustamais īpašums atrodas Ķemeru nacionālā parka teritorijā. Daži deputāti ierosina pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, taču pēc tam pārbaudīt apstākļus un, ja situācija nav labvēlīga pirmpirkuma tiesību izmantošanai, tad nepārskaitīt naudu.

  Deputāti uzdod A.Tukānei noformulēt punktu par pirmpirkuma tiesību finansiālo nodrošinājumu, izdarot izmaiņas budžetā.

  Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Plūdu ielā 2 (lēmums Nr.195)

  Ziņo:V.Zvejniece

  Vairākums deputātu atbalsta pirmpirkuma tiesību izmantošanu, taču, ja dome izmanto pirmpirkuma tiesības, rodas situācija, kurā īrniekiem ir tiesības pašvaldības īpašumu privatizēt. Tādēļ daži deputāti ierosina pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, taču pēc tam pārbaudīt apstākļus un, ja situācija nav labvēlīga pirmpirkuma tiesību izmantošanai, tad nepārskaitīt naudu.

  Deputāti uzdod A.Tukānei noformulēt punktu par pirmpirkuma tiesību finansiālo nodrošinājumu, izdarot izmaiņas budžetā.

  Balso:par lēmuma projektu "Jaunķemeri 2154" par" - 10, "pret" - nav, "atturās" - 5
  par lēmuma projektu "Plūdu ielā 2" "par" - 10, "pret" - nav, "atturās" - 3, nebalso - 2
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegtos lēmumu projektus.
  2. Papildināt lēmumus ar 2.punktu par pirmpirkuma tiesību realizāciju.
  3. Saskaņā ar A.Tukānes iesniegtajiem labojumiem pirmpirkuma tiesību finansiālajai nodrošināšanai, veikt izmaiņas 2002.gada 30.janvāra noteikumos Nr.1 "Par Jūrmalas pašvaldības 2002.gada budžetu":
   1. Palielināt pamatbudžeta ieņēmumus no iedzīvotāju ienākuma nodokļa par Ls 32000 (klasifikācijas kods 1.1.0.0.).
   2. No ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem piešķirt Jūrmalas pilsētas domei Ls 32000 pirmpirkuma tiesību izmantošanai (klasifikācijas kods 01.000.6000), t.sk.:
   • nekustamajam īpašumam Plūdu ielā 2a -Ls 29000;
   • zemesgabalam "Jaunķemeri 2154" - Ls 3000.

 5. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Konkordijas ielā 63 (lēmums Nr.194)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 15, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 6. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Rubeņu ielā 22 (lēmums Nr.196)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 15, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 7. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Uzvaras ielā 4a (lēmums Nr.197)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 15, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 8. Par Jūrmalas pilsētas zemes komisijas lēmumu apstiprināšanu (lēmums Nr.198)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 15, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 9. Par maksājuma termiņa pagarinājumu (lēmums Nr.199)

  Ziņo:G.Jubele
  Izsakās:A.Tampe - Atbalstīt privatizācijas komisijas lēmumu.

  D.Urbanovičs - Atbalstīt SIA "Viesnīca Dzintars"" lūgumu un balsot par Ls 10000 samaksu līdz 15.06.2002. un Ls 4025,36 samaksu līdz 15.07.2002.

  Balso:par lēmuma projektu ar D.Urbanoviča ierosinātajām izmaiņām "par" - 11, "pret" - 2, "atturās" - 1, nebalso -1
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Pagarināt pirmās iemaksas latu daļas maksājumu termiņu Ls 10000 līdz 15.06.2002. un Ls 4025,36 līdz 15.07.2002.

 10. Par maksājuma termiņa pagarinājumu (lēmums Nr.200)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - 2, balsošanas laikā izgājis A.Bašarins
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 11. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA "Dērija" (lēmums Nr.201)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - 2, balsošanas laikā izgājis A.Bašarins
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 12. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA "Fortūna D" (lēmums Nr.202)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - 2, balsošanas laikā izgājis A.Bašarins
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

Sēde slēgta plkst. 1610

Nākošā domes sēde 2002.gada 27.martā.

Sēdes vadītājs D.Urbanovičs
Sēdes protokolētāja U.Alksnāja