Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2002.gada 18.decembrīNr.16

Protokols Nr.29, 32.punkts

Grozījumi 2001.gada 20.jūnija saistošajos noteikumos nr.7
"Jūrmalas pilsētas apstādījumu uzturēšana un aizsardzība"

 1. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3., 2.5.4., 2.5.5., 2.5.6.apakšpunktiem, izsakot tos šādā redakcijā:

  "2.5.1. Koku ciršanas komisiju var aicināt zemes gabala īpašnieki vai to pilnvarotas personas, iesniedzot iesniegumu Jūrmalas pilsētas domes vides aizsardzības nodaļā (VAN), pievienojot īpašuma tiesības uz zemi apliecinošus dokumentus, zemesgabala robežu plānu un topogrāfiskā plāna kopiju, izņemot avārijas un īpašumu apdraudošos gadījumos, kurā atzīmēti nocērtamie koki.

  2.5.2. Būvniecības plānošanas gadījumā, papildus 2.5.1.apakšpunktā minētajiem dokumentiem, iesniedzams plānotās būvniecības skiču projekts. Saskaņota būvprojekta realizācijai nocērtamo koku atļaujas saņemšanai, iesniegumam pievienojama arī Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes būvinspekcijas izdota būvatļauja.

  2.5.3. Šo noteikumu 2.5.1. un 2.5.2.apakšpunktos minētie iesniegumi tiek reģistrēti VAN pēc tam, kad iesniedzējs Jūrmalas pilsētas domes finansu pārvaldes centralizētajā grāmatvedībā iemaksājis šo noteikumu 1.pielikuma 5.tabulā noteikto maksu par pakalpojumu.

  2.5.4. Koku ciršanas atļauju (2.pielikums) izsniedz VAN, pamatojoties uz koku ciršanas komisijas sastādīto apskates aktu.

  2.5.5. Pirms atļaujas saņemšanas iesnieguma iesniedzējs Jūrmalas pilsētas domes finansu pārvaldes centralizētajā grāmatvedībā iemaksā nocērtamo koku atjaunošanas vērtību, kuras aprēķinu saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikuma 1.tabulu veic VAN.

  2.5.6. Koku ciršanas komisijas negatīva lēmuma gadījumā, pēc iesniedzēja pieprasījuma VAN sniedz rakstisku atbildi.".

 2. Jūrmalas pilsētas domes vadības galvenajai speciālistei sabiedrisko attiecību jautājumos nedēļas laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas publicēt minētās izmaiņas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" likumā noteiktā kārtībā.

 3. Jūrmalas pilsētas domes vides aizsardzības nodaļai informēt Pašvaldību lietu pārvaldi par veiktajām izmaiņam saistošajos noteikumos.
Priekšsēdētājs

D.Urbanovičs