Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2012.gada 19.jūlija 10.nolikumu
Izmaiņa ar Domes 2009.gada 10.septembra 24.nolikumu

2003.gada 19.februārīNr.7

Protokols Nr.4, 3.punkts

Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikums

 1. Vispārējie noteikumi

  1.1. Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvā padome (turpmāk tekstā - Padome) tiek veidota pēc Jūrmalas pilsētas domes un vietējo uzņēmēju iniciatīvas ar mērķi veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību Jūrmalas pilsētā.

  1.2. Padome ir aktīvu cilvēku grupa, kas pārstāv uzņēmēju intereses Jūrmalas pilsētā un darbojas uz brīvprātības principiem, kā arī kalpo kā sabiedriskās domas veidošanas instruments.

 2. Padomes darbības mērķi un uzdevumi

  2.1. Padomes darbības mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Jūrmalas pilsētā un aktivizēt dialogu starp pilsētas pašvaldību un vietējiem uzņēmējiem, tādejādi veicinot viedokļu apmaiņu un tādu lēmumu pieņemšanu, kas ir saskaņā ar pastāvošo likumdošanu un pozitīvi ietekmē uzņēmējdarbības vidi pilsētā.

  2.2. Padomes galvenais uzdevums ir priekšlikumu izskatīšana un iesniegšana Jūrmalas pilsētas domei sekojošu jautājumu risināšanai:

  2.2.1. pilsētas Attīstības plānu, koncepciju un citu stratēģiski svarīgu dokumentu (tūrisma koncepcijas, ekonomiskās attīstības programmas u.c.) ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pilsētā;
  2.2.2. pasākumi labvēlīgākas uzņēmējdarbības vides veidošanai;
  2.2.3. nozīmīgu attīstības un investīciju projektu ietekme uz sociāli ekonomiskās attīstības gaitu pilsētā un atbilstība pilsētas Attīstības plānā noteiktajām attīstības prioritātēm;
  2.2.4. kopīgu projektu īstenošana sadarbībā ar domes struktūrvienībām ar mēķi veicināt pilsētas sociāli ekonomisko attīstību;
  2.2.5. uzņēmēju līdzdalība pilsētas tēla veidošanas pasākumos;
  2.2.6. citi uzņēmējiem aktuāli jautājumi.

  2.3. Citi Padomes uzdevumi:
  2.3.1. noskaidrot pilsētas uzņēmēju viedokli par dažādiem jautājumiem un sagatavot priekšlikumus to risināšanai;
  2.3.2. sekmēt pilsētas uzņēmēju informēšanu par pašvaldības lēmumiem;
  2.3.3. apzināt un apkopot ar uzņēmējdarbību saistītās aktuālās problēmas un iespēju robežās veicināt savstarpējo informācijas apmaiņu starp uzņēmējiem;
  2.3.4. kompetences robežās sagatavot lēmumprojektus un iesniegt tos izskatīšanai domes sēdēs.

 3. Padomes tiesības un pienākumi

  3.1. Padomes tiesības ir:

  3.1.1. izmantot Jūrmalas pilsētas domes telpas Padomes sanāksmju rīkošanai, iepriekš saskaņojot ar domes kancelejas, protokolu un apmeklētāju apkalpošanas nodaļas vadītāju;
  3.1.2. saņemt Padomes darbam nepieciešamo informāciju no Jūrmalas pilsētas domes nodaļām un struktūrvienībām, kā arī pašvaldības institūcijām;
  3.1.3. Padomes vārdā veidot attiecības ar līdzīgām organizācijām citās Latvijas pilsētās, kā arī ārvalstīs (Jauno uzņēmēju palātas, tirdzniecības kameras, asociācijas utt.);
  3.1.4. nepieciešamības gadījumā uzaicināt uz Padomes sanāksmēm pašvaldības pārstāvjus noteiktu jautājumu risināšanai Padomes sēdes laikā;
  3.1.5. Padomes priekšsēdētājs vai vietnieks ir tiesīgs paust informāciju par pieņemtajiem Padomes lēmumiem un to izpildi.

  3.2. Padomes pienākumi ir:
  3.2.1. regulāri informēt sabiedrību un pašvaldību par Padomes darbību, pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi;
  3.2.2. analizēt un izstrādāt priekšlikumus uzņēmējdarbības vides attīstības veicināšanai u.c. uzņēmējiem aktuālu jautājumu risināšanai Jūrmalas pilsētā un iesniegt tos izskatīšanai domes vadībai;
  3.2.3. apkopot un paust domes vadībai pilsētas uzņēmēju viedokli ar uzņēmējdarbību saistītos jautājumos.

 4. Padomes izveide, sastāvs un darba organizācija

  4.1. Padomes sastāvu veido ne vairāk kā 21 pilsētas uzņēmumu, iestāžu pārstāvji, katrs pārstāvot kādu noteiktu uzņēmējdarbības nozari Jūrmalas pilsētā. Izmaiņa ar Domes 2009.gada 10.septembra 24.nolikumu

  4.2. Padomes sēde var notikt, ja tajā piedalās vismaz puse Padomes locekļu.

  4.3. Padomes locekļus ieceļ ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu.

  4.4. Padomes locekļi no sava vidus ar balsu vairākumu ievēl Padomes priekšsēdētāju, vietnieku un sekretāru uz vienu gadu ar tiesībām būt pārvēlētiem, bet ne ilgāk kā uz diviem termiņiem pēc kārtas.

  4.5. Padomes priekšsēdētāju, vietnieku un sekretāru no pienākumu pildīšanas atbrīvo pēc pašu vai kāda no Padomes locekļa iniciatīvas. Lēmums ir pieņemts, ja par to ir saņemts balsu vairākums.

  4.6. Padomes darbu organizē un vada Padomes priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā – priekšsēdētāja vietnieks.

  4.7. Padomes lēmumiem ir rekomendējošs un informējošs statuss un tie tiek pieņemti, Padomes locekļiem balsojot ar vienkāršu balsu vairākumu. Vienāda balsu skaita gadījumā izšķirošā balss pieder Padomes priekšsēdētājam.

  4.8. Padomes sēdes sasauc Padomes priekšsēdētājs ne retāk kā reizi mēnesī vai arī, ja to pieprasa vismaz 3 Padomes locekļi.

  4.9. Lai nodrošinātu visu ieinteresēto pušu līdzdalību jautājumu apspriešanā, uz Padomes sēdi var tikt aicināti arī dažādu sabiedrisko organizāciju, uzņēmumu, partiju vai pašvaldības pārstāvji, kas pārstāv noteiktu sabiedrības grupu intereses.

  4.10. Padomes sēdes jāprotokolē un to veic Padomes locekļu ieceltais sekretārs. Protokolu paraksta padomes priekšsēdētājs un sekretārs.

  4.11. Protokolā ierakstāms:

  4.11.1. kur, kurā gadā, mēnesī, dienā sēde notiek;
  4.11.2. kad sēde ir atklāta un slēgta;
  4.11.3. sēdes vadītāja un protokolētāja vārds un uzvārds, amats;
  4.11.4. sēdē klātesošo Padomes locekļu skaits, vārds un uzvārds;
  4.11.5. sēdes darba kārtība;
  4.11.6. to personu vārds, uzvārds, kam tiek dots vārds;
  4.11.7. iesniegtie priekšlikumi, lēmumprojekti un pieprasījumi;
  4.11.8. ar cik balsīm pieņemts lēmums;
  4.11.9. pieņemtais lēmums;
  4.11.10. cita informācija pēc sanāksmes dalībnieku pieprasījuma.

  4.12. Padomes sēžu protokoli tiek apkopoti un tos glabāšanā pieņem Padomes priekšsēdētājs.

  4.13. Padomes priekšsēdētājs pārstāv padomi savas kompetences ietvaros.

 5. Padomes darbības pārtraukšana

  5.1. Padome tiek izveidota, reorganizēta un likvidēta ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu.

  5.2. Padomes locekli no pienākumu pildīšanas var atbrīvot ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu, ja to pieprasa:

  5.2.1. pats Padomes loceklis;
  5.2.2. Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs;
  5.2.3. vismaz 1/3 Padomes locekļu.
  5.2.4. Padomes priekšsēdētājs par neattaisnotu Padomes sēžu neapmeklēšanu trīs reizes pēc kārtas.

Priekšsēdētājs

D.Urbanovičs