Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar Domes 2004. gada 21. janvāra 14. nolikumu

2003.gada 12.jūnijāNr.15

Protokols Nr.15, 5.punkts

Grozījumi
Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 4.jūlija nolikumā Nr.29
“Jūrmalas pilsētas domes nolikums”

Saskaņā ar
Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 24.pantu

 1. Mainīt nolikuma visos punktos vārdu “vietnieks” uz “vietnieki” pareizā locījumā.

 2. Mainīt nolikuma 16.punktu un izteikt to sekojošā redakcijā:

  “16. Domes priekšsēdētāja 1.vietnieks:

  16.1. domes priekšsēdētāja prombūtnes laikā pilda priekšsēdētāja pienākumus;

  16.2. vada un pārzin sekojošu pašvaldības funkciju izpildi:

  16.2.1. tūrisma un ārējo ekonomisko sakaru veicināšanu;

  16.2.2. kultūras iestāžu darbību un attīstību;

  16.2.3. veselīga dzīvesveida veicināšanu un sporta jautājumus;

  16.2.4. uzņēmējdarbības sekmēšanu;

  16.3. pilda citus pienākumus saskaņā ar pilsētas domes lēmumiem un priekšsēdētāja rīkojumiem.”

 3. Papildināt nolikumu ar jaunu 17.punktu un izteikt to sekojošā redakcijā:

  “17. Domes priekšsēdētāja vietnieks:

  17.1. vada un pārzin sekojošu pašvaldības funkciju izpildi:

  17.1.1. iedzīvotāju sociālo interešu aizstāvību;

  17.1.2. iedzīvotāju veselības aprūpes jautājumus;

  17.1.3. iedzīvotāju izglītības jautājumus, izglītības iestāžu darbību un attīstību;

  17.1.4. aizbildnības, aizgādnības un adopcijas lietas;

  17.1.5. pilsētas pārstāvību reģionālajā slimokasē;

  17.1.6. žūpības, narkomānijas un netiklības apkarošanas pasākumus;

  17.1.7. bērnu tiesību aizsardzības jautājumus un pašvaldības teritorijā dzīvojošo bērnu uzskaiti;

  17.2. pilda citus pienākumus saskaņā ar pilsētas domes lēmumiem un priekšsēdētāja rīkojumiem.”

 4. 17.punktu uzskatīt par 18.punktu un papildināt to ar 3.rindkopu sekojošā redakcijā: “Pēc izpilddirektora priekšlikuma dome ieceļ izpilddirektora vietnieku, kurš izpilddirektora prombūtnes laikā pilda izpilddirektora pienākumus”.

 5. Izteikt nolikuma 40.punktu sekojošā redakcijā: “Domes sēdi vada domes priekšsēdētājs. Viņa prombūtnes laikā priekšsēdētāja 1.vietnieks. Priekšsēdētāja un 1.vietnieka prombūtnes laika sēdi vada domes priekšsēdētāja vietnieks.”

 6. Izteikt nolikuma 47.punktu sekojošā redakcijā: “Domes lēmumus paraksta domes sēdes vadītājs”.

 7. Mainīt nolikuma punktu un atsauču numerāciju, sākot ar 18.punktu.

 8. Nolikuma 1.pielikumu:

  8.1. papildināt ar:

  8.1.1. priekšsēdētāja 1.vietnieks;

  8.1.2. izpilddirektora vietnieks;

  8.1.3. transporta un komunālo lietu komiteja;

  8.1.4. drošības un kārtības komisija;

  8.2. izslēgt:

  8.2.1. veselības aprūpes konsultatīvā padome;

  8.2.2. priekšsēdētāja biroja vadītājs.

 9. Nolikuma 2.pielikumu papildināt ar 7.punktu: “Transporta un komunālo lietu komiteja”.

 10. Nolikuma 3.pielikumu papildināt ar 19.punktu: “Drošības un kārtības komisija”.

 11. Nolikuma 4.pielikums:

  11.1. izslēgt: “veselības aprūpes konsultatīvā padome”;

  11.2. mainīt numerāciju.

Priekšsēdētājs

J.Hlevickis