Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
INSTRUKCIJA
Jūrmalā

Zaudējusi spēku ar Domes 2005. gada 26. janvāra 3. saistošajiem noteikumiem

Mainīts ar Domes 2004. gada 8. septembra 2. instrukciju
Mainīts ar Domes 2003. gada 29. oktobra 8. instrukciju

2003.gada 6.augustāNr.5

Protokols Nr.20, 13. punkts

Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pabalstiem

Izdota saskaņā ar
Latvijas Republikas likumu "Par pašvaldībām",
Latvijas Republikas likumu "Par sociālo drošību",
’’Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu",
Latvijas Republikas likumu "Bērnu tiesību aizsardzības likums"
LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.254 "Noteikumi par sociālajām garantijām
bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem",
LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.211 "Noteikumi par audžuģimenēm",
LR Ministru kabineta Nr. 95 “Noteikumi par garantēto
minimālo ienākumu līmeni un pabalstu apmēru
garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai”;
LR MK noteikumi Nr.96 “Kārtība, kādā piešķirams,
aprēķināms un izmaksājams pabalsts garantētā
minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai”;
LR Ministru kabineta noteikumi Nr.97 “Kārtība, kādā ģimene
vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu”,
LR MK noteikumiem Nr.278 “Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība”
un Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes nolikumu.

 1. Vispārīgie nosacījumi

  1.1. Pašvaldības sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.

  1.2. Šie noteikumi nosaka sociālās palīdzības sniegšanas un saņemšanas principus, personām (ģimenēm), kuras savu pamata dzīvesvietu ir reģistrējušas Jūrmalas pilsētā.

  1.3. Šie noteikumi nosaka Jūrmalas pašvaldības sociālo pabalstu veidus, to saņemšanas kārtību, pabalstu apmēru, kā arī atbilstošo lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību.

 2. 2. Pašvaldības pabalstu piešķiršanas kārtība

  2.1. Pašvaldības sociālie pabalsti tiek piešķirti, saņemot personas iesniegumu, izvērtējot personas, tās ģimenes locekļu ienākumus, materiālos resursus un pamatojoties uz:

  2.1.1. iesniegto iztikas līdzekļu deklarāciju un tajā norādītajām ziņām un nepieciešamajiem dokumentiem;

  2.1.2. valsts un pašvaldību institūciju, kā arī citu juridisko un fizisko personu rīcībā esošo informāciju;

  2.1.3. pieprasītāja dzīvesvietas apsekošanas datiem;

  2.1.4. ģimenes (personas) gatavību pildīt LR likumos un Ministru kabineta noteikumos noteiktos līdzdarbības pienākumus.

  2.2. Pašvaldība, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, var piešķirt personai (ģimenei) vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā, ja stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ tā nespēj apmierināt savas pamatvajadzības.

 3. 3. Pabalstu veidi

  3.1. Pamatpabalsts - pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai (GMI)

  3.2. Vienreizēji pabalsti ārkārtas gadījumos un atsevišķu situāciju atrisināšanai.

  3.3. Citi pabalsti:

  3.3.1. Dzīvokļa pabalsts

  3.3.2. Veselības aprūpes pabalsts

  3.3.3. Pabalsts personām ar īpašām vajadzībām

  3.3.4. Pabalsts jaundzimušo aprūpei.

  3.3.5. Apbedīšanas pabalsts.

  3.3.6. Pabalsts audžuģimenei

  3.3.7. Pabalsts bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri sasnieguši pilngadību un kuriem beidzas ārpusģimenes aprūpe

  3.3.8. Pabalsts bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri sasnieguši pilngadību līdz vidusskolas beigšanai.

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2004. gada 8. septembra 2. instrukciju
  3.3.9. Skolēnu bezmaksas ēdināšana Zaudējis spēku ar 2004. gada 8. septembra 2. instrukciju.

  3.3.10. Pabalsts pārtikas un pirmās nepieciešamības preču iegādei

  3.3.11.Atvieglojumi kurināmā iegādei

  3.3.12. Atvieglojumi sašķidrinātās gāzes iegādei

  3.3.13.Atvieglojumi īres maksai

  3.3.14. Ūdens piegādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu pastāvīgās daļas atlaide

 4. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai(GMI)
 5. 4.1.Tiesības saņemt GMI pabalstu ir tām ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kurām noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam un kuru ienākumi ir zemāki par Ministru kabineta noteikto garantēto minimālo ienākumu līmeni, un kuras pilda līdzdarbības pienākumus.

  4.2.GMI līmeņa lielumu nosaka katru gadu Ministru kabinets.

 6. Dzīvokļa pabalsts apkures sezonai.

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2003. gada 29. oktobra 8. instrukciju
  5.1. Dzīvokļa pabalsta piešķiršanas kārtību un apmērus nosaka Jūrmalas pilsētas dome pirms apkures sezonas sākuma, ņemot vērā budžeta iespējas un apkures tarifus.

  5.1. Dzīvokļa pabalsts ir pašvaldības sociālais pabalsts, kurš pabalsta pieprasītājam tiek piešķirts vienu reizi apkures sezonā, pamatojoties uz iztikas līdzekļu deklarāciju-iesniegumu.

  5.2. Dzīvokļa pabalstu ir tiesīgi pieprasīt:

  5.2.1. Jūrmalas pilsētas iedzīvotāji, kuri savu pamatdzīvesvietu ir reģistrējuši Jūrmalas pilsētā ne mazāk kā 1 (vienu) gadu pirms pabalsta pieprasīšanas;

  5.2.2. personas, kuras saņēmušas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas, ja tās iepriekšējo kalendāro gadu ir bijušas pierakstītas Jūrmalā.

  5.3. Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu un noteiktu dzīvokļa pabalsta apmēru, pabalsta pieprasītājs (īrnieks, ar kuru noslēgts īres līgums, vai dzīvokļa īpašnieks) Labklājības pārvaldē līdz 30.aprīlim, par kārtējā gada apkures sezonu, iesniedz sekojošus dokumentus:

  • izziņu par katra ģimenes locekļa pēdējo trīs mēnešu ienākumiem (pēc nodokļu nomaksas);
  • dzīves vietas izziņas par visiem ģimenes locekļiem (derīguma termiņš viens mēnesis);
  • ja ir tiesas spriedums par personas izlikšanu no dzīvokļa, iesniedz apliecinājumu no namsaimniecības rajona par tiesas sprieduma izpildes atlikšanu;

  5.4. Iesniedzot Labklājības pārvaldē 5.3.punktā minētos dokumentus, jāuzrāda:

  • īres līgumu;
  • katra ģimenes locekļa pasi vai dzimšanas apliecību;
  • pabalsta pieprasītāja īres grāmatiņu vai kvīti, kurā fiksēta maksa par īri un komunālajiem pakalpojumiem par iepriekšējo mēnesi;
  • represētajām personām - represētās personas apliecību;
  • pensionāriem – pensijas apliecību ar tajā uzrādīto pensijas lielumu pēc pēdējās pensijas indeksācijas;
  • bezdarbniekiem – bezdarbnieku reģistrācijas izziņu, nodarbinātības dienesta apmeklējuma lapas kopiju, darba grāmatiņu, algas nodokļu grāmatiņu un izziņu no valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras par piešķirto bezdarbnieka pabalstu.

  5.5. Dzīvokļa pabalstu piešķir:

  5.5.1. par dzīvokļa kopējo platību - represētās personas ģimenei, I un II grupas redzes invalīdiem, kā arī īrniekam, kurš dzīvo vienistabas dzīvoklī;

  5.5.2. par dzīvokļa kopējo platību, kas nepārsniedz 30 kv.m. - personai, kas dzīvojamā telpā dzīvo viena;

  5.5.3. par dzīvokļa kopējo platību, kas nepārsniedz 18 kv.m uz pirmo personu un 12 kv.m uz katru nākamo personu - citām personām.

  5.6. Dzīvokļa pabalstu aprēķina tā, lai:

  5.6.1. ģimenei (personai) pēc īres un komunālo pakalpojumu apmaksas (t.sk. par elektroenerģiju 30 kW uz katru ģimenes locekli, bet ne vairāk kā 100 kW uz ģimeni) uz katru ģimenes locekli paliktu Ls 30,00.

  5.6.2. I grupas invalīdiem, bērniem invalīdiem pēc īres un komunālo pakalpojumu apmaksas (t.sk. par elektroenerģiju 30 kW uz katru ģimenes locekli, bet ne vairāk kā 100 kW uz ģimeni) uz katru ģimenes locekli paliktu Ls 40,00.

  5.6.3. vientuļiem pensionāriem, nepamatoti represētām personām, II grupas invalīdiem, Afganistānas kara dalībniekiem, Černobiļas AES seku likvidācijas dalībniekiem pēc īres un komunālo pakalpojumu apmaksas (t.sk. par elektroenerģiju 30 kW uz katru ģimenes locekli, bet ne vairāk kā 100 kW uz ģimeni) uz katru ģimenes locekli paliktu Ls 35,00;

  5.7. Dzīvokļu pabalstu bezdarbniekiem piešķir, ja tie piedalījušies profesionālo iemaņu un nodarbinātību veicinošos pasākumos, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 1998.gada 29.oktobra lēmumu Nr.1082 “Kārtība, kādā bezdarbnieki un darba spējīgās nestrādājošās personas tiek iesaistītas profesionālo iemaņu un nodarbinātību veicinošos pasākumos”. Nodarbinātības pasākumos jāiesaistās arī nepilnu darba slodzi strādājošām personām, profesionālo iemaņu un nodarbinātību veicinošos pasākumus tām veicot nepilnā apjomā līdz pilnai darba slodzei. Uz nodarbinātību veicinošajiem pasākumiem jāierodas viena mēneša laikā pēc rakstiska uzaicinājuma saņemšanas.

  5.8. Dzīvokļa pabalsts netiek piešķirts, ja ir spēkā vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

  5.8.1. ja ar pabalsta pieprasītāju ir noslēgts uzturlīgums;

  5.8.2. ja dzīvoklis ir privatizēts uz trešās personas vārda;

  5.8.3. ja ir stājies spēkā tiesas spriedums par pabalsta pieprasītāja izlikšanu no dzīvokļa;

  5.8.4. ja 5.7.punktā minētā uzaicinātā persona šajā periodā neierodas izņemt nosūtījuma karti uz nodarbinātību veicinošiem pasākumiem, vai neiesniedz Labklājības pārvaldē apliecinošus dokumentus uz kuru pamata pabalstu var piešķirt bez nodarbinātību veicinošo pasākumu veikšanas.

  5.9. Pabalsta izmaksu pārtrauc pirms termiņa:

  5.9.1. ja izbeigts attiecīgais īres līgums;

  5.9.2. ja iztikas līdzekļu deklarācijā -iesniegumā sniegti nepatiesi dati.

  5.10.Dzīvokļa pabalsts, ņemot vērā 5.5., 5.6.punktos minētos nosacījumus, tiek piešķirts:

  5.10.1.pensionāriem un invalīdiem par 6 mēnešiem;

  5.10.2.ģimenēm, kurās ir darba spējīgas personas, par 3 mēnešiem.

  5.11. Gadījumā, ja dzīvoklī vai mājā uzstādīti siltuma skaitītāji, pabalsts tiek aprēķināts pēc faktiskajiem rādītājiem, bet ne vairāk kā noteiktā apkures maksa par vienu kv.m Jūrmalas pilsētā.

  5.12. Piešķirto pabalstu Labklājības pārvalde pārskaita pašvaldības SIA “Jūrmalas siltums” par pabalsta pieprasītājam sniegtajiem pakalpojumiem. Pēc pabalsta pieprasītāja iesnieguma, Labklājības pārvalde ir tiesīga piešķirto pabalstu pārskaitīt citam pamatpakalpojumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, sniedzējam vai elektroenerģijas piegādātājam, kurš nav saņēmis sniegto pakalpojumu pilnu apmaksu no pabalsta pieprasītāja.

 7. Veselības aprūpes pabalsts

  6.1. Pabalsts paredzēts veselības aprūpes piejamības palielināšanai un ietver :

  6.1.1. materiālu palīdzību veselības apdrošināšanas polišu iegādei;

  6.1.2. materiālu palīdzību pacientu iemaksu segšanai par veselības aprūpes pakalpojumiem, kas iekļauti veselības aprūpes pakalpojumu minimumā;

  6.1.3. materiālu palīdzību medikamentu, medicīnas preču iegādei un tehnisko palīglīdzekļu īrei vai iegādei.

  6.2. Veselības aprūpes pabalstu ir tiesīgas saņemt šādas iedzīvotāju kategorijas :

  6.2.1. personas, kurām noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam

  6.2.2. vientuļi (kam nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku) nestrādājoši invalīdi, kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz Ls 60;

  6.2.3. vientuļi (kam nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku) nestrādājoši nepamatoti politiski represētās personas invalīdi, kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz Ls 60;

  6.2.4. vientuļi ( kam nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku) nestrādājoši pensionāri, kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz Ls 60;

  6.3. Lai tiktu izskatīts jautājums par pabalsta piešķiršanu, personai jāiesniedz pabalsta vajadzības apliecinoši dokumenti:

  6.3.1 pamatojumu par nepieciešamo veselības aprūpi, ko izsniedz primārās veselības aprūpes ārsts vai ārsts speciālists;

  6.3.2. rēķinu vai maksājuma čeku no ārstniecības iestādes;

  6.3.4. rēķinu vai maksājuma čekus no aptiekas.

  6.4. Veselības aprūpes pabalsta apmērs punktā 6.2.2. minētām iedzīvotāju kategorijām ir līdz Ls 35 personai gadā.

  6.5. Veselības aprūpes pabalsta apmērs punktā 6.2.1. minētām iedzīvotāju kategorijām ir līdz Ls 35 personai gadā, nepārsniedzot Ls 70 ģimenei gadā.

 8. Pabalsts personām ar īpašām vajadzībām

  7.1. Pabalsts paredzēts personām ar īpašām vajadzībām dzīves kvalitātes uzlabošanai, medicīnas un higiēnas preču iegādei.

  7.2. Pabalstu tiesīgas saņemt pirmās un otrās grupas invalīdi ar pārvietošanās grūtībām.

  7.3. Papildus jāuzrāda invaliditātes apliecība, rēķins vai maksājuma čeks no aptiekas.

  7.4. Pabalsta apmērs ir Ls 50 gadā.

 9. 8. Pabalsts jaundzimušo aprūpei.

  8.1. Pabalsts paredzēts jaundzimušā bērna uzturēšanai.

  8.2. Tiesības saņemt pabalstu par katru jaundzimušo ir Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem, kuriem ir piešķirts personas kods un viens no vecākiem savu dzīvesvietu ir reģistrējis Jūrmalas pilsētā.

  8.3. Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvalde 12 mēnešu laikā no bērna dzimšanas dienas piešķir un izmaksā pabalstu:

  8.3.1. vienam no bērna vecākiem;

  8.3.2. personai, kura adoptējusi vai ņēmusi aizbildnībā bērnu līdz 12 mēnešu vecumam un, ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem.

  8.4. Lai saņemtu pabalstu, punktos 8.3.1. un 8.3.2. minētajām personām, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, jāiesniedz Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldē šādi dokumenti:

  8.4.1. iesniegums pabalsta saņemšanai sakarā ar bērna piedzimšanu;

  8.4.2. bērna dzimšanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);

  8.4.3. Jūrmalas pilsētas dzimtsarakstu nodaļas izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai sakarā ar bērna piedzimšanu, izņemot gadījumus, ja bērna dzimšana reģistrēta citā pašvaldībā;

  8.4.4. dokumentāls apliecinājums, kas apliecina, ka persona reģistrējusi savu dzīvesvietu Jūrmalas pilsētā.

  8.5. Pabalsts jāpieprasa 12 mēnešu laikā no bērna dzimšanas dienas. Pabalstu piešķir viena mēneša laikā no pieprasīšanas dienas.

  8.6. Pabalsta izmaksu var aizturēt vai pabalstu piešķirt mantiskā veidā, ja bērna vecāki vai cita persona bērnu faktiski nekopj un neaudzina, pamatojoties uz Bāriņtiesu vai sociālā darbinieka rakstisku slēdzienu.

  8.7. Pabalsta apmērs ir Ls 50 par katru jaundzimušo bērnu.

  8.8. Pabalstu nepiešķir:

  8.8.1. ja bērns pēc piedzimšanas nodzīvojis mazāk kā septiņas diennaktis;

  8.8.2. ja bērns ievietots bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē.

 10. Apbedīšanas pabalsts

  9.1. Apbedīšanas pabalsts paredzēts mirušās personas apbedīšanas izdevumu segšanai.

  9.2. Apbedīšanas pabalstu piešķir gadījumos, ja mirusi trūcīga persona, kurai noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam un persona, kura nesaņem sociālo materiālo nodrošinājumu un mirušā dzīvesvieta bija reģistrēta Jūrmalas pilsētā.

  9.3. Tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu ir personai, kura uzņemas apbedīšanu.

  9.4. Lai saņemtu pabalstu persona, kura uzņēmusies apbedīšanu, iesniedz iesniegumu, Dzimtsarakstu nodaļas miršanas izziņas oriģinālu par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu, izziņas kopiju par miršanas fakta reģistrāciju, uzrādot oriģinālu un stingrās uzskaites kvītis vai/un elektroniskos kases aparāta čekus par nepieciešamajiem pakalpojumiem.

  9.5. Pabalsta apmērs ir ne vairāk kā Ls 85 un tam ir jāsedz minimālie apbedīšanas izdevumi – zārka iegāde, pakalpojumi kapos, transporta pakalpojumi, vajadzības gadījumā – morga pakalpojumi.

 11. Pabalsts audžuģimenei
 12. 10.1. Pabalsts paredzēts bērna uzturam, apģērba un mīkstā inventāra iegādei.

  10.2. Pabalsts tiek piešķirts ģimenei, saskaņā ar Bāriņtiesas lēmumu par bērna (u) ievietošanu attiecīgā ģimenē, kurai ar Bāriņtiesas lēmumu ir piešķirts audžuģimenes statuss un ar kuru ir noslēgts līgums par bērna (u) uzturēšanu.

  10.3. Pašvaldības ikmēneša pabalsts audžuģimenē ievietotā (o) bērna (u)uzturēšanai ir Ls 106.

 13. Pabalsts bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri sasnieguši pilngadību un kuriem beidzas ārpusģimenes aprūpe
 14. 11.1. Vienreizējais pabalsts paredzēts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei.

  11.2. Pabalstu piešķir bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri sasnieguši pilngadību un kuriem beidzas ārpusģimenes aprūpe.

  11.3. Vienreizējā pabalsta apmērs ir Ls 100.

 15. Pabalsts bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri sasnieguši pilngadību , līdz vidusskolas beigšanai
 16. 12.1. Pabalsts paredzēts bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kas nodots aizbildniecībā, ir vidusskolas audzēknis un par ko Jūrmalas pilsētas bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par aizbildņa iecelšanu bērnam.

  12.2. Bērns bārenis un bez vecāku gādības palikušais bērns ja nepieciešams pēc pilngadības sasniegšanas līdz vidusskolas beigšanai tiek nodrošināts ar pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu.

  12.3. Pabalsta apmērs ir Ls 30.

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2004. gada 8. septembra 2. instrukciju
  13. Pabalsts skolēnu bezmaksas ēdināšanai

  13.1. Pabalsts paredzēts trūcīgo ģimeņu (personu) bērnu, kuru ģimenēm piešķirts trūcīgas ģimenes statuss un to ģimeņu bērniem, kuru ienākumi mēnesī uz vienu cilvēku nepārsniedz Ls 40, ēdināšanai skolās.

  13.2. Par pabalsta summu tiek apmaksāta 13.1.punktā minēto bērnu ēdināšana skolā.

  13.3. Papildus iesniedzamie dokumenti : bērna dzimšanas apliecības kopija, izziņa no skolas.

  Zaudējis spēku ar 2004. gada 8. septembra 2. instrukciju.

 1. Pārtikas un pirmās nepieciešamības preču iegādes taloni
 2. 14.1. Pārtikas un pirmās nepieciešamības preč14.2. u iegādes talonus ir tiesīgi saņemt:

  14.3. Izsniedzamā pārtikas produktu iegādes talona apmērs ir Ls 12 mēnesī, bet ne vairāk kā Ls 36 gadā ģimenei

 3. Atvieglojumi kurināmā iegādei
 4. 15.1. Atvieglojumus kurināmā iegādei var saņemt ģimene (persona) mājoklim ar malkas vai ogļu apkuri.

  15.2. Tiesības iegādāties kurināmo ar 100% atlaidi ir ģimenēm, kurām noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem

  15.3. Tiesības iegādāties kurināmo ar 50% atlaidi un saņemt transporta kompensāciju (līdz Ls 12) par kurināmā piegādi ja viņu ienākumi mēnesī nepārsniedz Ls 60 ir šādā iedzīvotāju kategorijām : atsevišķi dzīvojošiem nestrādājošiem pensionāriem, atsevišķi dzīvojošiem nestrādājošiem nepamatoti politiski represētajām personām, atsevišķi dzīvojošiem nestrādājošiem invalīdiem.

  15.4. Tiesības iegādāties kurināmo ar 50% atlaidi ir personām, kuru ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz Ls 45 mēnesī.

  15.5. Normatīvi cietā kurināmā iegādei :

  15.5.1. malka 2 steri gadā vienai personai, bet ne vairāk kā 8 steri ģimenei gadā;

  15.5.2. ogles 1 t gadā vienai personai, bet ne vairāk kā 4 t gadā ģimenei;

 5. Atvieglojumi sašķidrinātās gāzes iegādei
 6. 16.1. Atvieglojumus sašķidrinātās gāzes iegādei var saņemt :

  16.2. Atvieglojumus 30% apmērā no nominālvērtības sašķidrinātās gāzes balonu iegādei 16.1. punktā minētās personas var saņemt par 2 (diviem) sašķidrinātās gāzes baloniem gadā.

  16.3. Atvieglojumi tiek piešķirti personām papildus uzrādot pensijas apliecību, darba grāmatiņu, dzīvesvietas reģistrācijas apliecinošu dokumentu, stingrās uzskaites kvīti.

 7. Atvieglojumi īres maksai
 8. 17.1. Atvieglojumi īres maksai 30% tiek piešķirti trūcīgām personām (ģimenēm), , kurām noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam

  17.2. Papildus jāuzrāda īres līgums un jāiesniedz maksājuma kvīts.

 9. Ūdens piegādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu pastāvīgās daļas atlaides
 10. 18.1. Atlaide ūdens piegādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu pastāvīgajai daļai 100 % apmērā tiek piešķirta:

  18.1.1. trūcīgām personām (ģimenēm), , kurām noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam

  18.1.2. atsevišķi dzīvojošiem nestrādājošiem pensionāriem, kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz Ls 60;

  18.1.3. atsevišķi dzīvojošiem nestrādājošiem invalīdiem, kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz Ls 60;

  18.1.4. atsevišķi dzīvojošām nestrādājošām nepamatoti politiski represētajām personām, kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz Ls 60.

  18.2.Papildus jāuzrāda īres līgums un jāiesniedz maksājuma kvīti.

 11. Labklājības pārvaldes pabalstu piešķiršanas komisija
 12. 19.1. Labklājības pārvaldes pabalstu piešķiršanas komisija tiek izveidota ar Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes vadītājas rīkojumu no Labklājības pārvaldes speciālistiem.

  19.2. Komisijai ir tiesības piešķirt materiālo palīdzību ģimenei (personai), ja tā neatbilst šajos noteikumos minētajiem pabalstu saņemšanas kritērijiem, bet ģimenei (personai) radušās papildu grūtības (slimība, brīdinājums par prasības celšanu tiesā par dzīvokļa parādu u.c.).

  19.3. Komisijai ir tiesības :

  19.3.1. piešķirt vienreizējus pabalstus ārkārtas gadījumos (ugunsgrēks, plūdi, apzagšana u.c.) un atsevišķu situāciju atrisināšanai.

 13. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība
 14. 20.1. Lēmumu par piešķirtā pabalsta apmēru vai atteikumu piešķirt pabalstu nosūta pieprasītājam, norādot atteikuma pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas vai pārsūdzības kārtību.

  20.2. Ja palīdzības pieprasītājs nav apmierināts ar tam piešķirtās sociālās palīdzības apjomu un kvalitāti vai arī atteikumu palīdzēt, tam ir tiesības vērsties Jūrmalas pilsētas domē.

  20.3. Jūrmalas pilsētas domē pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

 15. Ar šīs instrukcijas spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē:
 16. 21.1. 25.11.1993. Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.637 (izmaiņas 29.10.1994. Nr.217) ;

  21.2. 13.07.1995. Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.838 “Par pagaidu atvieglojumiem sašķidrinātās gāzes realizācijai”

  21.3. 29.07.1999. Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.741 “Par atvieglojumiem kurināmā iegādei” ;

  21.4. 15.10.1998. Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.1012 “Par skolēnu bezmaksas ēdināšanu”;

  21.5. 23.12.1999. Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.1285 “Par audžuģimeņu veidošanu”;

  21.6. 24.08.2000. Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.734 “Par pārtikas talonu piešķiršanu un produktu piegādi mājās”;

  21.7. 24.08.2000. Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.733 “Par veselības aprūpes pabalsta noteikšanu”;

  21.8. Ar 21.03.2003. Jūrmalas pilsētas domes rīkojumu Nr.168-r “Par pašvaldības pabalstu piešķiršanu” apstiprinātā Pagaidu kārtība, kādā tiek piešķirts Jūrmalas pašvaldības pabalsts jaundzimušo aprūpei.

Priekšsēdētājs

J.Hlevickis