Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2003.gada 22.janvārīNr.27

Par Jūrmalas Attīstības plāna (Ģenerālplāna)
1995.gada redakcijas izvērtējumu

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 24.oktobra lēmumu Nr.630 “Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) izvērtēšanas uzsākšanu”, darbu sāka ar domes lēmumu izveidotā darba grupa ar mērķi izvērtēt spēkā esošā Attīstības plāna 1.sējuma 1995.gada redakciju. Atbilstoši sagatavotajam darba uzdevumam ir izstrādāts izvērtējuma gala ziņojums.

Saskaņā ar 2002.gada 12.jūnija “Teritorijas plānošanas likuma” Pārejas noteikumu 5.punktu pašvaldības sešu mēnešu laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas (2002.gada 26.jūnijs) izvērtē savu teritorijas plānojumu atbilstību normatīvo aktu prasībām un neatbilstības gadījumā pieņem lēmumu par grozījumiem teritorijas plānojumā vai uzsāk jauna teritorijas plānojuma izstrādi.

Jūrmalas Attīstības plāna 1995.gada redakcijas izvērtējums ar aktualizētu esošās situācijas un problēmu izklāstu var būt par pamatu turpmāk izstrādājamai Jūrmalas pilsētas attīstības programmai, kurā tiktu noteikti gan īstermiņa, gan ilgtermiņa mērķi, gan arī konkrēti risinājumi šo mērķu sasniegšanai, un teritorijas zonējuma analīzei, ņemot vērā apbūves attīstības pozitīvās un negatīvās tendences.

Jūrmalas Attīstības plāna 1995.gada redakcijas teritorijas zonējuma un cita kartogrāfiskā materiāla izvērtējumu lietderīgi veikt pēc attīstības programmas izstrādāšanas.

Ņemot vērā minēto un Jūrmalas pilsētas domes attīstības jautājumu komitejas 2003.gada 9.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.01-51/1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Pieņemt Jūrmalas Attīstības plāna (Ģenerālplāna) 1995.gada redakcijas izvērtējumu.
  2. Atzīt, ka Jūrmalas pilsētas Attīstības plāns ir koriģējams un nepieciešamas izmaiņas un precizējumi.
  3. Uzsākt Attīstības programmas izstrādāšanu saskaņā ar Jūrmalas Attīstības plāna (Ģenerālplāna) 1995.gada redakcijas izvērtējumu, un uzdot Jūrmalas pilsētas domes ekonomikas un attīstības nodaļai līdz 2003.gada 28.februārim iesniegt priekšlikumus domei par darba grupas izveidošanu Attīstības programmas izstrādāšanai.
  4. Jūrmalas Attīstības plāna 1995.gada redakcijas teritorijas zonējuma un kartogrāfiskā materiāla izvērtējumu uzsākt pēc Attīstības programmas izstrādāšanas.
  5. Jūrmalas pilsētas domes būvvaldei līdz 2003.gada 28.februārim iesniegt priekšlikumus domei par darba grupas izveidošanu Apbūves noteikumu grozījumiem.
  6. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram Z.Starkam kontrolēt lēmuma izpildi.
Priekšsēdētājs D.Urbanovičs