Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar Domes 2003. gada 29. oktobra 745. lēmumu

2003.gada 19.februārīNr.85

Par izmaiņām Jūrmalas mūzikas vidusskolas
kora "Jūrmala" darbinieku darba vietu sarakstā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu "Par pašvaldībām un, lai veicinātu Jūrmalas mūzikas vidusskolas kora "Jūrmala" darba kvalitāti un labus rezultātus, gatavojoties 23.Vispārējiem Latviešu dziesmu svētkiem, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Ar 2003.gada februāri kora "Jūrmala" diriģentam noteikt amatalgu _____ mēnesī.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs