Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atzīts par spēku zaudējušu ar Domes 2007. gada 12.jūlija 618. lēmumu
Mainīts ar Domes 2005. gada 8.jūnija 103. lēmumu

2003.gada 11.jūnijāNr.396

Par maksas pakalpojumiem
Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 20.jūnija nolikuma Nr.12 “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas nolikums” 53.3.2.punktu un Jūrmalas pilsētas domes finanšu komitejas 2003.gada 4.jūnija lēmumu (protokols Nr.01-52/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt maksas pakalpojumu izcenojumus Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolā no 2003.gada 1.jūnija saskaņā ar pielikumu.
  2. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas maksas pakalpojumu kontā.
  3. Iegūtie līdzekļi tiks izlietoti saskaņā ar apstiprināto tāmi.
  4. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas direktori Z.Tarasenko noslēgt telpu īres līgumus.
  5. Jūrmalas pilsētas skolu valdes priekšsēdētājai V.Reinkaitei kontrolēt lēmuma izpildi.
  6. Jūrmalas pilsētas domes galvenai speciālistei sabiedrisko attiecību jautājumos V.Ramānei nodrošināt šī domes lēmuma publicēšanu laikrakstā “Jūrmalas Ziņas”.
Priekšsēdētājs J.Hlevickis

Pielikums
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2003.gada 11.jūnija lēmumu Nr.396

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas maksas pakalpojumi

N.p.k.Pakalpojuma nosaukumsMērvienībaCena par telpu stundā
1.Klases telpu īre (vid. 49 m2) Iedzīvotāju sapulcēm; dienas nometnei; pulciņa vadīšanai1 persona0.40
2.Aktu zāles īre
2.1.Aktu zāles īre (255 m2), Raiņa ielā 118
2.1.1.Iedzīvotāju sapulcēm, izklaides pasākumiem, diskotēkai1 stunda10.00
2.1.2.Dejas pulciņu vadīšana1 stunda3.00
2.2.Aktu zāles īre (67,70 m2), Lēdurgas ielā 27, Iedzīvotāju sapulcēm; dienas nometnei; pulciņa vadīšanai1 stunda0.80
3.Sporta zāles īre
3.1.Sporta zāles īre (423 m2), Raiņa ielā 118
3.1.1.Sporta kluba pulciņi (bērniem un skolēniem)1 stunda3.00
3.1.2.Sporta spēles, izņemot futbolu (pieaugušajiem)1 stunda4.00
3.1.3.Futbola spēles (pieaugušajiem)1 stunda5.00
3.2.Sporta zāles īre (99,50 m2), Lēdurgas ielā 271 stunda0.80
4.Vingrošanas zāles īre (101,60 m2), Sporta nodarbībām, pašdarbības mēģinājumiem (teātris, dejas)1 stunda0.80
5.Ēdnīcas īre (146,40 m2)
5.1. Saviesīgi vakari 1 persona1.50
5.2.Bēru mielasti 1 persona1.20
6.Dienesta telpas īre (33,60 m2) Skolas darbiniekiem, kas nav nodrošināti ar dzīvokli Jūrmalā1 mēnesis26.00
Izmaiņa ar Domes 2005. gada 8.jūnija 103. lēmumu

Nr.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Cena (Ls)

7.

Klases telpu īre diennakts nometnei

1 persona diennakti

1.50

Jūrmalas Kauguru vidusskolas darbiniekiem un skolēniem telpas izīrē bez maksas (izņemot 6.punktu).