Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2003.gada 17.septembrīNr.648

Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes
2002.gada 18.decembra lēmumā Nr.997

Pamatojoties uz BOPU “Bērnu nams “Sprīdītis”” 2003.gada 19.augusta pieprasījumu Nr.131, BOP SIA “Sociālās aprūpes centrs “Saulstari”” 2003.gada 15.jūlija pieprasījumu Nr.01-9/335 “Par izmaiņām tāmē” un Jūrmalas pilsētas domes finanšu komitejas 2003.gada 27.augusta lēmumu (protokols Nr.01-52/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Atcelt 2002.gada 18.decembra lēmuma Nr.997 “Par sociālās palīdzības pakalpojumiem Jūrmalas pilsētā” 2.punktā apstiprinātās vienas dienas uzturēšanās izmaksas BOPU “Bērnu nams “Sprīdītis”” un BOP SIA “Sociālās aprūpes centrs “Saulstari”saskaņā ar 2. un 4.pielikumiem.
  2. Apstiprināt vienas dienas uzturēšanās izmaksas BOPU “Bērnu nams “Sprīdītis”” un BOP SIA “Sociālās aprūpes centrs “Saulstari”” saskaņā ar šī lēmuma 1. un 2.pielikumiem.
Priekšsēdētājs J.Hlevickis