Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2003.gada 15.oktobrīNr.730

Par programmas apstiprināšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 2.aprīļa lēmumu Nr.185 “Par Jūrmalas pilsētas sabiedrības integrācijas programmas izstrādi”, saskaņā ar Iedzīvotāju konsultatīvās padomes lēmumu un domes labklājības un izglītības jautājumu komitejas 2003.gada 18.septembra lēmumu (protokols Nr.01-54/9), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības ekonomiskās un sociālās attīstības programmu sabiedrības integrācijas jautājumos saskaņā ar pielikumu.
 2. Jūrmalas pilsētas domes vadības galvenajai speciālistei sabiedrisko attiecību jautājumos V.Ramānei sadarbībā ar Iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisiju (priekšsēdētājs J.Hlevickis) divu mēnešu laikā izstrādāt augstākminētajai programmai atbilstošu sabiedrības integrācijas rīcības plānu un nepieciešamo finansējumu 2004.gadam un iesniegt to izskatīšanai domes labklājības un izglītības jautājumu komitejai un finanšu komitejai un trīs mēnešu laikā sagatavot sabiedrības integrācijas rīcības plāna projektu 2005.gadam un iesniegt to izskatīšanai domes labklājības un izglītības jautājumu komitejai.
 3. Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam J.Hlevickim kontrolēt lēmuma izpildi.
Priekšsēdētājs J.Hlevickis

Pielikums
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2003.gada 15.oktobra lēmumu Nr.730

Jūrmalas pilsētas pašvaldības

ekonomiskās un sociālās attīstības programma

sabiedrības integrācijas jautājumos

2003.gads

Satura rādītājs

Programmā izmantoto terminu skaidrojums

Ievads

Vēsturisks atskats un statistika

Pašreizējais stāvoklis integrācijas jomā

 1. Stāvoklis sabiedrības sociālajā integrācijā

 2. Stāvoklis etniskajā, izglītības un kultūras integrācijā

 3. Stāvoklis pilsoniskās līdzdalības un līdzatbildības veicināšanā

Rīcības programma integrācijas jomā

 1. Sociālās integrācijas galvenie rīcības virzieni

 2. Etniskās, izglītības un kultūras integrācijas galvenie rīcības virzieni

 3. Pilsoniskās integrācijas galvenie rīcības virzieni

Indikatori integrācijas rīcības virzienu izpildes efektivitātes pārbaudei

Kopsavilkums

Programmā izmantoto terminu skaidrojums

 1. Bilingvisms – (lat. bi divi + lingva valoda) divvalodība – indivīda, noteiktas sabiedrības vai tās daļas spēja lietot divas vai vairākas valodas.
 2. Etnisks – (gr. ethnos cilts, tauta) tāds, kas ir tauta (etnoss), piem., etniska grupa; saistīts ar piederību pie kādas tautas (etnosa); saistīts ar kādu tautu (etnosu); tāds, kas attiecas uz izcelsmi, tautību, nevis pilsonību.
 3. Ielu bērni – jebkurš zēns vai meitene, kam iela (vārda plašākā nozīmē, ieskaitot neapdzīvotas mājas, pamestas vietas) ir kļuvusi par viņa/viņas ierasto mājokli un/vai iztikas avotu un par kuru atbildīgie pieaugušie bērnu neadekvāti aizsargā, uzrauga un vada.
 4. Integrācija – (lat. integratio atjaunošana, sakārtošana) atsevišķu elementu, apakšsistēmu, daļu saistība noteiktā sistēmiskā veidojumā (sistēmā); šāda veidojuma rašanās process.
 5. Invaliditāte – (lat. invalidus nespēcīgs) ilgstoša vai pilnīga darba nespēja, kā arī darbspēju samazināšanās slimības dēļ.
 6. Mazākumtautība – tautība, kas nav valsts pamattautība.
 7. Minoritāte – (lat. minor mazs) mazākuma grupa sabiedrībā, kas atšķiras no vairākuma ar citām vērtībām. Var būt etniskā, reliģiskā, seksuālā u.c. minoritāte.
 8. Mobilitāte (lat. mobilis kustīgs) kustīgums.
 9. Nacionāls – (fr. National<lat.) tāds, kas attiecas uz nāciju, tautību, tautu, ir tām raksturīgs.
 10. Naturalizācija – (fr. naturalisation<lat.naturalis dabisks, reāls, īstens) personas uzņemšana pilsonībā vai pavalstniecībā pēc tās lūguma saskaņā ar kompetenta valsts orgāna pieņemtu lēmumu.
 11. Nevalstiska organizācija (NVO) – organizatoriski no valsts pārvaldes atdalīta organizācija, kas darbojas pēc brīvprātības un peļņas negūšanas principa.
 12. Pilsonisks – saistīts ar pilsoni, tā tiesisko stāvokli; pilsonim, tā tiesiskajam stāvoklim raksturīgs.
 13. Pilsonība – personas piederība pie noteiktas valsts.
 14. Privātais sektors – ar atsevišķiem indivīdiem vai to grupām saistītas sabiedriskās aktivitātes.
 15. Socializācija – (fr. socialization) personības tapšanas process, cilvēkam jau no dzimšanas pārmantojot cilvēces pieredzi un zināšanas, pakāpeniski iesaistoties sociālajā vidē.
 16. Sociālā integrācija – mērķtiecīga darbība, kas vērsta uz sabiedrības pašsaglabāšanās nodrošināšanu, sabiedrības kā vienota veseluma nepārtrauktu atjaunošanos. Sociālās integrācijas mērķis ir radīt „sabiedrību visiem”, kurā katram cilvēkam ir nozīmīga loma.
 17. Sociālais pedagogs – profesionālis, kurš savas zināšanas un prasmes pielieto sociālpedagoģiskās prakses jomā, veicinot bērnu un jauniešu socializāciju.
 18. Tālākizglītība – pieaugušas personas pamatizglītības papildināšana vai pārprofilēšana.
Ievads

Jūrmalas pilsētas pašvaldības ekonomiskās un sociālās attīstības programma sabiedrības integrācijas jautājumos (turpmāk tekstā – Sabiedrības integrācijas programma) precizē pašreizējo stāvokli sabiedrības integrācijas jautājumos Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā un nosaka mērķus un veidus sabiedrības integrācijas procesa veicināšanai un stāvokļa uzlabošanai.

Valsts programmā “Sabiedrības integrācija Latvijā” teikts:

“Integrācijas būtība. Sabiedrības integrācija nozīmē indivīdu un grupu savstarpēju saprašanos un sadarbību kopīgas valsts ietvaros. Sabiedrības integrācijas pamats ir lojalitāte pret Latvijas valsti, apziņa, ka ikviena indivīda nākotne un personīgā labklājība ir cieši saistīta ar Latvijas valsts nākotni, tās stabilitāti un drošību. Tās pamats ir gatavība labprātīgi pieņemt latviešu valodu kā valsts valodu, cieņa pret latviešu un Latvijā dzīvojošo mazākumtautību valodu un kultūru.

Sabiedrības integrācija un pilsoniskā līdzdalība kā Latvijas sabiedrības nākotni veidojošs process paredz izmaiņas iedzīvotāju attieksmē pret valsti un citam pret citu. Integrācijas mērķis ir izveidot demokrātisku, saliedētu pilsonisku sabiedrību, kas balstās uz kopīgām pamatvērtībām. Viena no šīm pamatvērtībām ir neatkarīga, demokrātiska Latvijas valsts.

Integrācijas uzdevums ir palīdzēt Latvijas valstij uzticīgiem un lojāliem iedzīvotājiem izprast savas perspektīvas Latvijā, panākt, lai visi Latvijas iedzīvotāji apzinās, ka mums ir vajadzīga kopīga valsts, ka tikai kopīgi spēsim celt labklājības un drošības līmeni, ka ikviens cilvēks ar savām zināšanām, uzņēmību un labo gribu ir vajadzīgs Latvijas sabiedrības attīstībai.”

Vēsturisks atskats un statistika

Lai labāk izprastu Jūrmalas pilsētas pašreizējo situāciju sabiedrības integrācijas jomā un iezīmētu nākotnes perspektīvas, jāapskata pilsēta tās vēsturiskajā attīstībā.

Jau pirms Rīgas dibināšanas, kad 12.gadu simtenī vācu tirdzniecības kuģi sāka iebraukt Daugavā, Lielupes ieteka noderēja par labu pieturas vietu vietējiem un ārzemju kuģiem. No 1000.–1100.gadam no šejienes zemgalieši netraucēti veikuši plašu jūras tirdzniecību un veduši arī karus ar Zviedriju un citām valstīm.

Laikā no 1561. līdz 1783.gadam Jūrmalas teritorija bija iekļauta Kurzemes hercogistē. 1783.gadā to iekļāva Vidzemes guberņā, kas jau kopš 1721.gada atradās Krievijas sastāvā. Sloka Jūrmalas teritorijā ir senākā apdzīvotā vieta. Slocenes upīte, pie kuras tā atrodas, vēstures avotos minēta jau 1255.gadā. Tirdzniecības miesta tiesības Sloka saņēmusi 1785.gadā, pilsētas statusā tā ir kopš 1878.gada.

Pirmie dati par iedzīvotāju skaitu ir zināmi pēc Slokas mācītāja Rozenberga liecības 1795.gada 24.maijā – 2002 cilvēki, t. sk. 53,7% - vīrieši, 46,3% - sievietes. 1826.gadā iedzīvotāju skaits bija ap 2100 cilvēku, bet 19.gadsimta beigās (1897.) iedzīvotāju skaits divkāršojies – 4380 cilvēki. Iedzīvotāju skaita pieaugums saistīts ar peldvietu attīstīšanu un vasarnīcu būvniecību, kā arī dzelzceļa Rīga – Jūrmala atklāšanu 1877.gadā.

Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju skaits (CSP dati)

GadsIedzīvotāju skaitstai skaitā

vīriešisievietes
17952 00253,7%46,3%
182612 100––
1897*4 380––
1914213 225––
1935*13 66346,2%53,8%
1959*35 284––
1970*47 957––
1979*53 49843,8%56,2%
1989*60 60044,6%55,4%
2000*55 71844,6%55,4%
200255 32844,6%55,4%
200355 15644,6%55,4%
* pēc tautas skaitīšanas rezultātiem

20.gadsimta globālie vēsturiskie notikumi ir ietekmējuši visas Latvijas iedzīvotāju sastāvu un kopumu, visu Latvijas pilsētu attīstību, tai skaitā Jūrmalas teritoriju. Abi pasaules kari mainīja Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju dzimuma attiecības. Vīriešu īpatsvars kopējo pastāvīgo iedzīvotāju kopskaitā Jūrmalas pilsētā samazinājās no 46,2% 1935.gadā līdz 44,6% 2003.gadā, kaut gan pirms kariem vīriešu bija vairums. 2000.gada tautas skaitīšanas dati rāda, ka Jūrmalas iedzīvotāji pēc dzimuma iedalījās šādi: 24 862 vīrieši un 30 856 sievietes. Jūrmalas pilsēta valsts pilsētu un rajonu vidū izceļas ar vismazāko vīriešu īpatsvaru (44,6%) pastāvīgo iedzīvotāju kopskaitā salīdzinājumā ar pārējām valsts lielajām pilsētām un rajoniem.

Pilsētas statusu Jūrmalai piešķīra 1920.gada 2.martā Latvijas Republikas valdība. Tajā bija iekļauta teritorija no Buļļiem līdz Valteriem. Tās nosaukums bija Rīgas Jūrmala. Pilsētas ģerbonis apstiprināts 1926.gadā.

Padomju laikā no 1946. līdz 1959.gadam Rīgas Jūrmala bija Rīgas sastāvdaļa. Pilsēta ieguva Vissavienības kūrorta statusu. 60.gadu beigās aizsākās plānošanas un celtniecības procesi, kas bija pretrunā ar Jūrmalas vēsturiskās attīstības gaitā izveidojušos koka vasarnīcu un individuālo ģimenes māju apbūvi un iepriekšējām kūrorta dzīves tradīcijām.

Par procesu vērienu liecina dati. Piemēram, 1914.gadā Jūrmalu apmeklēja 70 000 – 78 000 vasarnieku, 1940.gadā – 40 000. Padomju laikā Jūrmalā apmeklētāju skaits atpūtas dienās vien sasniedza 300 000 – 400 000 cilvēku. Vietu skaits Jūrmalas kafejnīcās, ēdnīcās, restorānos un bufetēs 1974.gadā pārsniedza 10 tūkstošus. Gadā Jūrmalu apmeklēja vairāk nekā 6 miljoni cilvēku no visām Padomju Savienības malām. Ar šo pamatojams tik krass pastāvīgo iedzīvotāju pieaugums: 1959.gadā – 35 tūkstoši, kas ir divas ar pusi reizes vairāk nekā 1935.gadā.

Tagadējās robežas, nosaukumu un atjaunotu pilsētas statusu Jūrmala ieguva 1959.gadā, kad tai pievienoja Sloku un Ķemerus. Tā kā Jūrmala pašreizējās robežās vienoti attīstās galvenokārt pēdējos četrdesmit gados, tās apbūve un ceļu tīkls nav vienmērīgi attīstīti, arī apdzīvotības blīvums ir atšķirīgs. Izkliedētā apbūve, jūras un upes tuvums veido Jūrmalas īpašo kolorītu.

Pēc Jūrmalas pilsētas izveides sāka izvērsties arī rūpniecisku objektu celtniecība. Vairāki no tiem bija unikāli. Piemēram, fabrika “Dzintars” bija vienīgais uzņēmums PSRS, kur būvēja sporta airu laivas – smailītes, kanoe un akadēmiskās laivas. 70.gados te izgatavoja ap 6 000 laivu gadā.

Sākās Vissavienības uzņēmumu, kā arī Latvijas uzņēmumu, sanatoriju un atpūtas namu celtniecība, izmantojot silikāta ķieģeļus un saliekamās dzelzsbetona konstrukcijas. Jaunizveidotie ārstniecības un atpūtas kompleksi no sezonālā darba ritma pārgāja uz darbu visos gadalaikos. Jūrmalā strauji pieauga iedzīvotāju skaits, sākās dzīvojamo masīvu celtniecība. Jūrmalas lielākais dzīvojamais rajons ar daudzstāvu apbūvi ir Kauguri. 1974.gadā uzceltajā Kauguru vidusskolā ir vietas 1 000 skolēniem. 1979.gadā iedzīvotāju skaits jau sasniedz 53 000 iedzīvotāju.

Iedzīvotāju blīvums uz vienu kvadrātkilometru Jūrmalā ir 553,8, tas ir vismazākais rādītājs valsts nozīmes pilsētās.

Iedzīvotāju dabisko kustību 2002.gadā Jūrmalā raksturo šādi skaitļi: dzimuši - 426; miruši - 857; dabiskais pieaugums – 431; reģistrētas laulības - 258; šķirtas laulības - 170; dzimuši uz 1000 iedzīvotājiem - 7,7 - 3.vietā lielo pilsētu vidū.

Iedzīvotāju dabiskais pieaugums pa tautībām 2002.gadā ir šāds: kopā – 431; latvieši –177; krievi – 171; baltkrievi – 35; ukraiņi – 15; poļi – 2; lietuvieši – 14; čigāni + 5; citi – 22. Kā redzams, pozitīvs dabiskais pieaugums ir tikai čigānu tautībai.

Jūrmalas pilsētas pastāvīgo iedzīvotāju galvenās vecuma grupas, gada sākumā

GadsIedzīvotāju skaitsTai skaitā **Demogrāfiskā slodze uz 1000 iedzīvotājiem
Līdz darba spējas vecumamDarba spējas vecumāVirs darba spējas vecuma
1989*60 60012 63234 47013 498758
199656 76510 73532 91813 112724
199756 46910 39732 81213 260721
199856 18310 05532 61913 509722
199955 7949 58833 00013 206691
2000*55 7189 30733 05113 358686
200155 8398 82534 09912 915638
200255 3288 39234 00012 936627
* pēc tautas skaitīšanas rezultātiem
** sadalījums pa vecuma grupām notika atbilstīgi tajā brīdī spēka esošajai likumdošanai

Laika posmā starp 1989.gada tautas skaitīšanu un 2002.gada sākumu iedzīvotāju skaits samazinājies par 5 272 cilvēkiem jeb par 8,7%, tai skaitā 0 – 14 gadu vecumā samazinājums bija 4 240 cilvēki jeb 33,6%. Pensijas vecums pakāpeniski tiek palielināts no 2000.gada 1.janvāra, tāpēc iedzīvotāju vecuma grupas: darbspējas vecumā un virs darbspējas vecuma pēc 2000.gada 1.janvāra nav salīdzināmas. Kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas 1991.gadā Jūrmalas iedzīvotāju skaits nedaudz samazinājies, jo pilsētu atstāja bijušās PSRS militārpersonas un viņu ģimenes.

Pēc Valsts Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2002.gadā Jūrmalā pastāvīgo iedzīvotāju skaits bija 55 328 cilvēki, tai skaitā 24 678 vīrieši un 30 650 sievietes.

Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju nacionālais sastāvs lielākajās tautību grupās ir parādīts tabulā. Pārējās iedzīvotāju tautību grupas, kas iekļautas grupā “citas tautības”, ir čigāni, ebreji, igauņi, lietuvieši un vācieši. Laika posmā starp 1935. un 1989.gada tautas skaitīšanām latviešu skaits samazinājies gandrīz divas reizes.

Pēc Latvijas Republikas neatkarības atgūšanas vienlaikus ar procentuālā īpatsvara palielināšanos latviešu skaits pēdējos gados vēl aizvien turpina samazināties – kopumā 2003.gada sākumā latviešu īpatsvars valstī bija 58,4%, Jūrmalā mazāk – 49,6%.

Otru lielāko daļu Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju nacionālajā sastāvā aizņem krievi. 1935.gadā krievu bija tikai 2,9%, bet 1989.gadā krievu bija 42,1% un 2003.gada sākumā ir 36,7%. Krievu īpatsvara samazinājums pēdējos gados galvenokārt skaidrojams ar to, ka pēc Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas diezgan liela daļa krievu tautības iedzīvotāju atgriezās uz dzīvi etniskajā dzimtenē vai arī izceļoja uz citām valstīm. Krievu īpatsvars valstī kopumā 2003.gada sākumā bija 29%, Jūrmalā tas ir lielāks – 36,7%. Līdzīga situācija ir arī Rīgā.

Jūrmalas pilsētas pastāvīgo iedzīvotāju nacionālais sastāvs, gada sākumā procentos (CSP dati)

GadsTautība
LatviešiKrieviBaltkrieviUkraiņiPoļiCitas tautības
1935*86.6%2.9%0.7%...1,7%8.1%
1989*44.2%42.1%4.9%3.4%1.5%3.9%
199847.1%40.7%4.3%3.2%1.4%3.2%
199947.3%40.6%4.3%3.2%1.4%3.2%
2000*49.1%37.1%4.5%2.9%1.7%4.7%
200149.4%36.9%4.4%2.9%1.7%4.7%
200249.5%36.8%4.4%2.9%1.7%4.7%
200349.6%36.7%4.3%2.9%1.7%4.8%
* pēc tautas skaitīšanas rezultātiem

Vienīgi poļu īpatsvars Jūrmalā gan pirms kara, gan pirms valstiskās neatkarības atjaunošanas, gan šobrīd ir gandrīz vienāds – 1,7%.

Jūrmalas pilsētas 15 gadu un vecāku iedzīvotāju izglītības līmenis (CSP dati)

19892000

iedzīvotāji%iedzīvotāji%
Visi iedzīvotāji 15 un vairāk gadu vecumā48 748100.0% 46 409
To skaitā snieguši atbildes par savu izglītības līmeni, t.sk. ar izglītību:

40 248100.0%
sākumskolas vai zemāka 6 27412.9%2 5126.2%
pamatskolas 9 50719.5%8 83522.0%
vispārējā vidējā 16 23433.3%13 15032.7%
vidējā speciālā 10 26921.1%9 08522.6%
augstākā 6 46413.3%6 66616.6%

Analizējot 2000.gada tautas skaitīšanā iegūto informāciju par 15 gadu un vecāku iedzīvotāju izglītības līmeni, redzams, ka no visiem 40 248 iedzīvotājiem, kas sniedza atbildes par savu izglītības līmeni, 16,6% ir uzrādījuši, ka viņiem ir augstākā izglītība, 22,6% – vidējā speciālā, 32,7% – vispārējā vidējā, 22,0% – pamatskolas, 6,2 – sākumskolas vai zemāka izglītība.

Iedzīvotāju ar augstāko izglītību īpatsvars starpskaitīšanu periodā palielinājies par 3,3 procentpunktiem, valstī kopumā par 2,4 procentpunktiem. Mazāk par 1 procentpunktu palielinājies iedzīvotāju īpatsvars ar vispārējo vidējo un vidējo speciālo izglītību, kaut gan valstī kopumā iedzīvotāju īpatsvars gan ar vispārējo vidējo, gan ar vidējo speciālo izglītību ir palielinājies. Reizē ar to jāatzīmē, ka lielāks kļuvis arī iedzīvotāju īpatsvars, kam ir tikai pamatskolas izglītība. Gandrīz uz pusi mazāk kļuvis iedzīvotāju ar sākumskolas vai zemāko izglītību.

Sakarā ar to, ka Jūrmalas pilsēta izveidojusies, apvienojoties Rīgas Jūrmalai ar divām pilsētām – Sloku un Ķemeriem, pilsētas atsevišķu rajonu iedzīvotājos vērojamas separātisma tendences, kas īpaši izpaužas Ķemeros. Vispār iedzīvotājos vērojams lokālpatriotisms atkarībā no rajona, kurā viņi dzīvo, mazāk viņi sevi izjūt kā visas Jūrmalas pārstāvjus. Līdz ar to sabiedrībā kopumā nav pietiekami izkoptas Jūrmalas pilsētas patriotisma jūtas, kādas tās ir, piemēram, liepājniekiem.

Pašlaik vērojama turīgo iedzīvotāju pastiprināta interese par Jūrmalu un attieksmes maiņa pret tās izmantošanu. Iedzīvotāji, kas Jūrmalā iegādājas zemi un īpašumus, ir orientēti izveidot ārpilsētas mājas izmantošanai cauru gadu. Arī vieglās paviljona tipa sabiedriskās celtnes un vasarnīcas nomaina ziemas mājas.

Tagad iedzīvotāju skaits ir stabilizējies. Iespējams, tuvāko gadu laikā tas nedaudz pieaugs.

Pašreizējais stāvoklis integrācijas jomā

 1. Stāvoklis sabiedrības sociālajā integrācijā

  Sabiedrības sociālās integrācijas galvenais uzdevums ir mazināt atšķirības dažādu sociālo grupu starpā, tādējādi novēršot vai vismaz mazinot konfliktsituāciju skaitu un asumu. Svarīgas ir katra sabiedrības locekļa iespējas un vēlme iesaistīties sabiedrības darbā, nodarbinātības iespējas un dzīvesvietas kvalitāte.

  Materiālā labklājība vai tās trūkums nosaka lietotā uztura, apģērba, dzīvokļa un dzīves vietas kvalitāti, atstāj iespaidu uz veselības stāvokli, izglītību, līdz ar to arī uz iespējām līdzdarboties sabiedrībā. Izmaiņas 90.gadu sociālekonomiskajos un politiskajos faktoros ir radījušas būtiskas izmaiņas cilvēku vērtību kritērijos un uzskatos, kas tiešā veidā ietekmē attieksmi pret ģimeni, tās lomu un nozīmi sabiedrības un indivīda dzīvē. Katrai ģimenei vajadzētu pašai sevi nodrošināt ar ienākumiem, taču pastāv objektīvi un subjektīvi apstākļi, kas būtiski ietekmē atsevišķu ģimeņu spēju nodrošināt sevi ar iztikas līdzekļiem.

  Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes uzskaitē ir 432 trūcīgas ģimenes, kurām pēc 2003.gada 1.ceturkšņa datiem piešķirts trūcīgas ģimenes statuss; trūcīgas ģimenes pabalsts piešķirts 238 ģimenēm; kopā pabalstus saņēmusi 1161 ģimene. Šīs ģimenes ar grūtībām risina savas materiālās un sadzīves problēmas, kas saistītas ar uztura iegādi un komunālajiem maksājumiem. Pašvaldības atbalsts ir viens no veidiem, kā nodrošināt iespējas gūt ienākumus un paredzēt pakalpojumus ģimenes materiālā stāvokļa uzlabošanai un līdzsvarošanai gadījumā, kad ģimenes izdevumi palielinās sakarā ar nepieciešamību kopt un audzināt bērnu, ilgstošas darba nespējas un bezdarba gadījumā.

  Jūrmalā reģistrēts liels skaits bezdarbnieku attiecībā pret ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem. Līdz ar to ģimene nevar nodrošināt savu funkciju izpildi, ja netiek apmierinātas ģimenes elementārās vajadzības. Bieži vecākiem trūkst līdzekļu bērnu izglītošanai, ārstēšanai, kultūrai u.c. Ģimenes kļūst aizvien nestabilākas. Daudziem bērniem pietrūkst vecāku uzmanības, sirsnības, nereti viņi vispār paliek neaprūpēti vai pat pamesti. Jūrmalā pieaug nelabvēlīgo ģimeņu skaits:

  1998.g. - 408 2001.g. - 484
  1999.g. - 461 2002.g. - 506
  2000.g. - 477 2003.g. - 515

  Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas pārraudzībā 2002.gadā bija 192 aizbildnības, bet 2003.gadā jau 205 aizbildnības. Bāriņtiesa cenšas atrast bez aprūpes atstātiem bērniem ģimeni, tādēļ ārpusģimenes aprūpes iestādēs ievietoto bērnu skaits ir samazinājies, bet ik gadu ģimenēs vidēji atgriežas 14 bērnu. Maz tiek atbalstītas ģimenes, kas adoptējušas svešus bērnus, tādēļ vietējo adopciju skaits strauji samazinās, bet pieaug ārvalstu adopciju skaits.

  Lielā mērā bērnu veselību un viņu tālāko attīstību nosaka veselības stāvoklis, viņam piedzimstot. Diemžēl Latvijā tikai 45,7 % jaundzimušo ir atzīti par pilnīgi veseliem. 2003.gadā no Jūrmalas pilsētas 7061 skolēna 79 noteikta mājas un individuālā apmācība, no eksāmenu kārtošanas atbrīvoti 69 skolēni, no sporta ieskaites atbrīvoti 47 skolēni.

  Svarīgs faktors bērnu stāvokļa uzlabošanā ir brīvpusdienu piešķiršana mazturīgo ģimeņu bērniem, diemžēl Jūrmalā procentuāli no esošā skolēnu skaita brīvpusdienas saņem aizvien mazāks bērnu skaits.

  Riska ģimeņu skaits pieaug, tādēļ pieaug arī noziedzības līmenis nepilngadīgo vidū, īpaši starp tiem, kas nekur nestrādā, nemācās. Nelabvēlīga sociālā vide izstumj bērnus no savas dzīves vides, un sākas bezmērķīga klaiņošana, iesaistīšanās zādzībās, prostitūcijā, azartspēlēs, izspiešanā, narkotiku lietošanā. Jūrmalā 1999.gadā nepilngadīgie izdarīja 75 noziegumus, 2000.gadā – 40, 2001.gadā – 64, 2002.gadā – 58, 2003.gada 3 mēnešos - jau 31 noziegumu. Jūrmalas policijas pārvaldes Nepilngadīgo lietu inspekcijas uzskaitē bija 2000.gadā – 111, 2001.gadā – 106 un 2002.gadā – 139 bērni. Administratīvie protokoli sastādīti 2000.gadā – 135, 2001.gadā – 73, bet 2002.gadā – 91 nepilngadīgajam bērnam.

  Nepilngadīgie, kuru nodarījums nav tik bīstams un smags, vai arī nav sasnieguši 14 gadu vecumu, no kriminālatbildības tiek atbrīvoti, un viņiem pilsētas tiesa piemēro audzinoša rakstura piespiedu līdzekļus. Tabula parāda, ka tiesāto skaits pēdējos gados samazinājies, tas ir tādēļ, ka mainījās LR Krimināllikums un kriminālatbildība tagad iestājas jau no 14 gadu vecuma un šo lietu skaits tiesās aizvien pieaug.

  Jūrmalas pilsētas nepilngadīgie, kas atbrīvoti no kriminālatbildības un kuriem tiek piemēroti audzinoša rakstura piespiedu darbi

  Gads 1997.1998.1999.2000.2001.2002.2003. 4 mēn.
  Tiesas sēžu skaits41326236221611
  Tiesāto bērnu skaits58559953322716
  Zādzības1815292715125
  Laupīšanas523431-
  Zādzības no automašīnām279----
  Huligānisms751115336
  Demolēšana413----
  Rekets-izspiešana4111---
  Izvarošana1------
  Dokumentu viltošana-1131--
  Nopietnas bažas rada čigānu minoritāte, jo aizvien vairāk nevēlas mācīties, kā arī aizvien vairāk bez aprūpes tiek atstāti bērni. No 442 čigānu tautības cilvēkiem Jūrmalas skolās reģistrēti 87 skolas vecuma bērni, bet reāli skolu apmeklē tikai 51, skolu neapmeklē 36 bērni. Nodibinātas 20 aizbildnības čigānu tautības bērniem, tātad ļoti daudz dzīvu vecāku pamestu bērnu.

  Ja pusaudžu vecumā netiek iegūta pamatizglītība, turpmāk nav iespējams iegūt profesionālo izglītību un jaunietis, kas jau bērnībā iepazinis sabiedrībā neatzītus līdzekļus savas eksistences nodrošināšanai, arī turpmākajā dzīvē tāpat turpina, jo nav citu alternatīvu resursu. Dažu gadu laikā ir radušies ubagojošu vecāku ubagojoši bērni, bezdarbnieku bērni arī kļūst bezdarbnieki, alkoholiķu bērni bieži top par alkoholiķiem. Un faktiski viņi nav vainojami, jo viņi ir gājuši to vienīgo ceļu, ko viņi ir pazinuši un pieņēmuši par dzīves normu.

  Kā ilgstoši skolas kavētāji Bērnu tiesību aizsardzības centra uzskaitē 2002./2003.mācību gada sākumā bija 249 skolēni, no tiem 74 skolu neapmeklēja vispār. 2003.gada 1.maijā uzskaitē bija 327 skolēni ( 5,7% no kopējā skolēnu skaita).

  Nabadzība un sociālā atstumtība ir jēdzieni, kas saistīti ar sociāli nelabvēlīgiem apstākļiem indivīdiem vai cilvēku grupām Savukārt, sociālās atstumtības jēdziens ir daudzdimensionāls, un nabadzība ir tikai viena no sociālās atstumtības dimensijām.

  Izmaiņas sociālekonomiskajā un politiskajā situācijā ir radījušas būtiskas izmaiņas un nozīmi sabiedrības un indivīda dzīvē:

  Zemais dzimstības līmenis un divas reizes lielākā mirstība pēdējos gados izraisīja dabisko iedzīvotāju skaita samazinājumu vidēji par 400 cilvēkiem gadā, kā rezultātā iedzīvotāju skaits Jūrmalā samazinājies no 58 975 – 1997.gadā līdz 55 692 – 2001.gadā. Nodarbināto skaits tautsaimniecībā samazinājies par 11%. Palielinās to cilvēku īpatsvars, kuri saņem zemu atalgojumu, apmēram 27 cilvēki uz 100 iedzīvotājiem saņem minimālo algu. Turīgo iedzīvotāju ienākumi Latvijā pārsniedz trūcīgo ienākumus 5 reizes.

  Situācija atsevišķās sociālajās grupās

  Sociālā grupa – pensionāri

  Kopējais pensionāru skaits Jūrmalā – 15 125 , t. sk., vecuma pensijas saņem – 12 359, invaliditātes pensijas saņem – 1 781, pensijas pēc speciāla lēmuma – 43, valsts sociālā nodrošinājuma pensijas saņem – 280.

  Labklājības pārvaldē pēc palīdzības griezušies – 1 384 pensionāri, t. sk., vientuļi – 1 075. Pēc VSAA Jūrmalas filiāles datiem 2002.gadā pensionāru skaits bija 21 081, tai skaitā, vecāki par 80 gadiem – 1 666; vecuma pensionāri – 11 789; saņēma sociālā nodrošinājuma pabalstu veciem cilvēkiem – 45; dzīvo atsevišķi no apgādniekiem – 2 221.

  Jūrmalas sociālās aprūpes iestādēs (pansionātos ) mitinās 261 pensionārs.

  Galvenās problēmas:

  Sociālā grupa – bezpajumtnieki

  Labklājības pārvaldes uzskaitē atrodas 127 bezpajumtnieki, t. sk., vīrieši – 105, sievietes – 22.

  Galvenās problēmas:

  Sociālā grupa – no ieslodzījuma atbrīvojušies

  Labklājības pārvaldē 2002.gadā pēc sociālas palīdzības griezušies 129 no ieslodzījuma atbrīvojušies, no tiem vīrieši 122, sievietes 7.

  Galvenās problēmas.

  Sociālā grupa – ielu bērni, bērni un jaunieši no nelabvēlīgām ģimenēm

  Kopējais bērnu skaits Jūrmalā 2003.gada sākumā (1 – 15 gadu vecumā) ir 7 920. Jaunieši (15 – 18) ir 4 278. Daudzbērnu ģimenes (sākot ar 3 bērniem) ir 1 739. Bērni – bāreņi, kam nav abu vecāku – 12. Ielu bērni – 53 līdz 100. Nelabvēlīgās ģimenes – 250, bērnu skaits tajās – 557. Pašvaldības bērnu namos un patversmēs uzturas 145 bērni un jaunieši .

  Galvenās problēmas:

  Jūrmalā sociālās politikas ieviešanu un tiesību aktu normu realizāciju nodrošina Labklājības pārvalde, kas ietver sevī pašvaldības sociālās palīdzības un veselības aprūpes dienestu. Pārvaldes darbs ir strukturēts primārās veselības aprūpes un sociālā darba, materiālās palīdzības un sabiedrības veselības daļās. Pašvaldības sociālie darbinieki veic darbu gan ambulatorās, gan stacionārās veselības aprūpes iestādēs. Sniedzot sociālo palīdzību, tiek ievēroti šādi pamatprincipi: sniegt personas vajadzībām atbilstošu palīdzību, veicināt personas pašnoteikšanos, personas līdzdalību palīdzības procesā un personu pašu atbildību.

  2002.gadā sociālos pakalpojumus pašvaldības institūcijās Jūrmalā sniedza:

  Labklājības pārvalde pērk šādus sociālos pakalpojumus:

  Labklājības pārvalde nodrošina likumā “Par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību” noteikto pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un papildus tam - Jūrmalas pašvaldības noteiktos pabalstus:

  Diemžēl pēdējos gados palielinās to bērnu un jauniešu skaits, kuri lieto narkotikas. 2001.gadā Jūrmalā darbu sāka pilsētas domes apstiprināta “Alkoholisma un narkomānijas profilakses programma”. Taču valstī nav izveidots pilns pakalpojumu tīkls narkomānijas ārstēšanai un rehabilitācijai, nav pēctecības minēto pakalpojumu nodrošināšanā, netiek ievērots pakārtojamības princips šīs palīdzības sniegšanā.

  Kopš 1999.gada liela uzmanība pievērsta arī informācijas tehnoloģiju ieviešanai sociālās palīdzības dienestos. Labklājības pārvaldē tiek izmantota speciāli izveidota programmatūra – Sociālās palīdzības datu apstrādes sistēma. Realizējot sociālo palīdzību, ir svarīgi attīstīt savlaicīgu, korektu, labi izprotamu informāciju par sociālās palīdzības pakalpojumiem, klienta tiesībām un pienākumiem potenciālajiem un esošajiem sociālās palīdzības klientiem.

  Dzīvesvieta

  Līdz ar Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu 1991.gadā tika mainīta valsts ekonomiskā formācija, t.i., notika pāreja no centralizētās plānošanas uz demokrātisku tirgus ekonomiku. Šajā periodā Jūrmalā tika organizēta vairāk nekā 1 700 nelikumīgi nacionalizēto namīpašumu denacionalizācija un to atdošana likumīgajiem īpašniekiem.

  Atbilstoši likumam “Par dzīvojamo telpu īri” četras bijušās resora un pašvaldības kopmītnes tika pārveidotas par dienesta viesnīcām. No jauna izveidota privātā dienesta viesnīca Kauguru ielā 1. Saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldības dzīvojamo māju privatizāciju” Jūrmalas pilsētā privatizācijai pakļautas pašvaldības valdījumā esošās 922 dzīvojamās mājas, tai skaitā 160 daudzdzīvokļu - vairāk par 20 dzīvokļu un 762 mazdzīvokļu - mazāk par 20 dzīvokļu. 866 dzīvojamās mājās privatizēti vairāk par 50% dzīvokļu, bet 56 dzīvojamās mājās mazāk par 50% dzīvokļu.

  Pildot likumu “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”, izveidotas trīs sociālās dzīvojamās mājas - Ķeguma ielā 7, Valkas ielā 3 un Slokas ielā 57a ar kopējo istabu skaitu 79. 19 dzīvokļiem piešķirts sociālā dzīvokļa statuss ar kopējo istabu skaitu 46. Izveidota patversme bezpajumtniekiem Dīķu ielā 30 ar 29 gultas vietām. Pašvaldības uzskaitē reģistrētas 400 ģimenes (personas) palīdzības saņemšanai dzīvokļu jautājumu risināšanā, kā arī vairāk nekā 100 ģimenes (personas) sociālo dzīvojamo platību izīrēšanā.

  Sakarā ar to, ka līdz 1940.gadam būvētās dzīvojamās mājas pārsvarā ir koka konstrukcijas ar zemu labiekārtojuma līmeni (ar normatīvo kalpošanas ilgumu no 30 līdz 50 gadiem), tās tagad atrodas neapmierinošā tehniskā stāvoklī. Arī padomju laikā industriālajā lielpaneļu apbūvē plaši izmantotās Latvijas klimatiskajiem apstākļiem nepiemērotās māju norobežošanas konstrukcijas prasa šo māju renovāciju un papildus siltināšanu. Vairumam šo ēku ir beidzies iekšējo inženiertīklu kalpošanas ilgums.

  Pašreiz noteiktā maksimālā īres un apsaimniekošanas maksa nenodrošina izdevumus dzīvojamo māju renovācijai un kapitālajiem remontiem.

  Pilsētas teritoriju pēc akūtāko problēmu kopuma var nosacīti iedalīt sešos rajonos. Katram no rajoniem ir sava specifika un savas problēmas.

  Priedaine

  Dzīvojamo rajonu veido pagājušā gadsimta sākuma koka apbūve ar vāji attīstītu infrastruktūru.

  Dzīvojamās ēkas nav nodrošinātas ar pilsētas centralizēto ūdens apgādi, kanalizāciju, siltumapgādi un gāzes apgādi, kā rezultātā nav nodrošināta droša un veselību neapdraudoša vide pašreizējai un nākamajām paaudzēm.

  Problēmas:

  Lielupe, Buļļuciems, Bulduri, Dzintari, Majori, Dubulti

  Šajos mikrorajonos ir vairāku veidu apbūve - daudzdzīvokļu mājas, mazģimeņu un pagājušā gadsimta sākumā celtas koka dzīvojamās mājas. Ēku labiekārtotības līmenis mikrorajonos ir atšķirīgs atkarībā no esošā inženierinfrastruktūras nodrošinājuma. Dzīvojamais fonds, kas atrodas tuvu dzelzceļam, rada ekoloģisku problēmu iedzīvotājiem - troksni no dzelzceļa transporta.

  Transporta, skolu, atpūtas, kultūras un sabiedriskās apkalpes iestāžu jomā mikrorajoni ir pietiekami nodrošināti.

  Problēmas:

  Jaundubulti, Pumpuri, Melluži, Asari, Valteri, Krastaciems

  Mikrorajonā nav daudzstāvu dzīvojamo māju, lielākā daļa iedzīvotāju dzīvo savrupmājās un mazģimeņu mājās, kas celtas pagājušā gadsimta sākumā. Mikrorajona dzīvojamās mājas praktiski nav nodrošinātas ar pilsētas centralizēto ūdensapgādi, kanalizāciju un gāzes apgādi.

  Valteri un Krastaciems nepietiekami nodrošināts ar pilsētas autotransportu. Praktiski nav infrastruktūras un tirdzniecības uzņēmumu. Iedzīvotāji izmanto skolas, pirmsskolas, ārstniecības, kultūras un sporta iestādes, arī veikalus pilsētas centrālajā daļā vai Slokā, Kauguros.

  Problēmas:

  Kauguri

  Kauguri ir vislielākais un nozīmīgākais pilsētas rajons. Tajā atrodas lielākā daļa pilsētas skolu, sabiedriskās apkalpes uzņēmumu. Lielākā iedzīvotāju daļa dzīvo 60. - 80.gados būvētajās 4-9 stāvu dzīvojamās mājās.

  Pārsvarā pieejamas visas inženierkomunikācijas, ir labi attīstīta infrastruktūra. Transporta nodrošinājums ar pilsētas centru apmierinošs.

  Problēmas:

  Kaugurciems, Sloka

  Slokas un Kaugurciema mikrorajonā ir divu veidu apbūve. Vienstāvu un divstāvu mazģimeņu dzīvojamās mājas, lielākā daļa no kurām celtas pagājušā gadsimta sākumā, un divu līdz piecu stāvu mājas, kuras celtas pagājušā gadsimta 50.-80.gados. Mikrorajonos vāji attīstīta inženierinfrastruktūra, tikai atsevišķas dzīvojamās mājas pievienotas pilsētas ūdensvadam un kanalizācijai. Lielāko tiesu ūdensapgāde tiek nodrošināta no ūdens sūkņiem.

  Slokas mikrorajona infrastruktūra ir apmierinoša. Kaugurciema iedzīvotāji izmanto Kauguru mikrorajona infrastruktūru.

  Problēmas:

  Ķemeri, Kūdra

  Pilsētas mikrorajoni atrodas Ķemeru nacionālā parka teritorijā ar nepietiekami attīstītu infrastruktūru. Lielākā daļa iedzīvotāju dzīvo savrupmājās un nedaudzajās gadsimta sākumā celtajās koka mājās. Nepārdomātas privatizācijas rezultātā daudzas ēkas un sanatoriju korpusi, kas piederēja bijušajai “Kūrortu direkcijai”, atrodas avārijas stāvoklī, izdemolēti un apdraud iedzīvotāju drošību.

  Nepietiekami attīstīta infrastruktūra un inženierkomunikāciju nodrošinājums. Augsts gruntsūdeņu līmenis, nesakārtota meliorācijas sistēma.

  Dzīvojamo fondu Kūdrā veido bijušās Olaines kūdras fabrikas mājas, kas nodotas apsaimniekošanā Centrālajai dzīvojamo māju privatizācijas komisijai. Dzīvojamās ēkas atrodas sliktā tehniskā stāvoklī ar zemu labiekārtotības līmeni. Nesakārtotu vidi rada bijušā Jūrmalas celtniecības tresta ražošanas bāze, kura pārtraukusi darbību - ēkas izdemolētas, teritorija nesakopta.

  Problēmas:

  Nodarbinātība

  Jūrmalas pilsētā tāpat kā visā Latvijā turpinās strādājošo pārdales process starp tautsaimniecības sektoriem. Pēc 2002.gada datiem galvenās nozares pēc darbinieku skaita pamatdarbā pēc faktiskās darba vietas Jūrmalā ir nozarēs: tirdzniecība un remonts 19,3%, veselība un sociālā aprūpe 16,6%, izglītība 15,3% un apstrādes rūpniecība 10%. Salīdzinājumā ar 1997.gada datiem apstrādes rūpniecības nozarē samazinājums pēc darbinieku skaita ir par 2 054 cilvēkiem jeb 59,7%, tajā pašā laikā tirdzniecības un remonta nozarē ir pieaugums par 752 cilvēkiem jeb 43,6%.

  Darbinieku skaits pamatdarbā pēc faktiskās darba vietas Jūrmalā, gada beigās

  Nozares NACE kods19972002Izmaiņas struktūrā
  cilv.%cilv.%cilv.%
  KOPĀ013805100.0%12429100.0%-1376-10.0%
  Lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecībaA670.5%870.7%2029.9%
  ZvejniecībaB60.0%120.1%6100.0%
  Ieguves rūpniecība un karjeru izstrādeC00.0%110.1%11-
  Apstrādes rūpniecībaD308122.3%124110.0%-1840-59.7%
  Elektroenerģija, gāzes un ūdens apgādeE7085.1%4623.7%-246-34.7%
  BūvniecībaF3222.3%3512.8%299.0%
  Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu, motociklu, individuālas lietošanas priekšmetu un sadzīves aparatūras un iekārtu remontsG166712.1%239419.3%72743.6%
  Viesnīcas un restorāniH5163.7%6315.1%11522.3%
  Transports, glabāšana un sakariI6945.0%6755.4%-19-2.7%
  Finansu starpniecībaJ2171.6%1180.9%-99-45.6%
  Operācijas ar nekustamo īpašumu, noma un cita komercdarbībaK3932.8%7375.9%34487.5%
  Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšanaL10757.8%8767.0%-199-18.5%
  IzglītībaM156511.3%190215.3%33721.5%
  Veselība un sociālā aprūpeN267019.3%206516.6%-605-22.7%
  Pārējie komunālie, sociālie un individuālie pakalpojumi

  O8246.0%8677.0%435.2%

  Pārējās nozarēs arī vērojamas izmaiņas. Tendence palielināties darbinieku skaitam pamatdarbā ir nozarēs: operācijas ar nekustamo īpašumu, noma un cita komercdarbība; viesnīcas un restorāni; pārējie komunālie, sociālie un individuālie pakalpojumi. Bet tendence samazināties ir nozarēs: veselība un sociālā aprūpe; valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana.

  Jūrmalas pilsētā iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes rādītāji (CSP dati)

  GadsEkonomiskās aktivitātes
  līmenis
  Nodarbinātības
  līmenis
  Darba meklētāju īpatsvars
  ekonomiski aktīvajos iedzīvotājos
  15-64 gadi15-74 gadi15-64 gadi15-74 gadi15-64 gadi15-74 gadi
  199970,3%61,9%54,7%48,5%22,2%21,7%
  200070,8%64,6%57,3%52,4%19,0%18,8%
  200170,1%62,4%57,9%51,8%17,4%17,1%
  200273,3%64,3%51,5%45,2%29,8%29,7%

  Bezdarbs ir un tuvākā perspektīvā paliks viena no sāpīgākajām sociālajām problēmām. Lai cilvēks būtu sociāli aktīvs, viņam vajadzīgs darbs un iespēja nopelnīt iztiku sev un bērniem.

  Pēdējo trīs gadu laikā bezdarbnieku skaits Jūrmalas pilsētā svārstās no 1 900 līdz 2 800 cilvēkiem, no tiem 400-600 ir ilgstošie bezdarbnieki, kas darbu nevar atrast ilgāk nekā 12 mēnešus.

  Iedzīvotāju un reģistrēto bezdarbnieku skaita dinamika

  Pasaules ekonomiskās krīzes un Krievijas sankciju dēļ 1998.gada otrajā pusē reģistrēto bezdarbnieku skaits pilsētā salīdzinājumā ar gada sākumu bija pieaudzis gandrīz par 1 000 cilvēkiem. Sākot ar 1999.gada vasaru, ir vērojama neliela bezdarbnieku skaita samazināšanās, tomēr vidējais reģistrēto bezdarbnieku skaits 1999.gadā bija par 700 cilvēkiem lielāks nekā 1998.gadā. 2000.gada vidējais reģistrēto bezdarbnieku skaits samazinājies par 264 cilvēkiem, 2001.gada vidējais reģistrēto bezdarbnieku skaits samazinājies par 4 cilvēkiem. Bet 2002.gada vidējais reģistrēto bezdarbnieku skaits atkal strauji pieaudzis līdz 2 600 cilvēkiem, kas izskaidrojams ar pilsētas lielākā uzņēmuma – akciju sabiedrības “Jūraslīcis” darbības pārtraukšanu.

  Bezdarbnieku skaits 2003.gada maijā ir 2 300 cilvēki jeb 8,9 % attiecībā pret ekonomiski aktīvajiem Jūrmalas iedzīvotājiem, tai skaitā, 1 386 (60,1%) sievietes un 914 vīrieši (39,9 %). Ilgāk par vienu gadu darbu meklē 572 cilvēki.

  Analizējot bezdarbnieku izglītības līmeni, var secināt, ka visvairāk bezdarbnieku 2003.gada sākumā bija ar vidējo profesionālo (35,7%) un vidējo izglītību (32,8%). 16,8% pilsētas bezdarbnieku bija ieguvuši tikai pamatizglītību, bet 4,7% bija ar nepabeigtu pamatizglītību. Maz bija bezdarbnieku ar augstāko izglītību – 10%. Sieviešu īpatsvars reģistrēto bezdarbnieku skaitā triju gadu laikā palielinājies no 57,3% 2000.gada sākumā līdz 61,4% 2003.gada sākumā. Starp sievietēm bezdarbniecēm 2003.gada sākumā daudz lielāks skaits bija ar augstāko izglītību (76,6%) nekā starp vīriešiem (23,4%). Tas dod pamatu uzskatīt, ka sievietēm ar augstāko izglītību pilsētā ir grūtāk atrast darbu nekā vīriešiem. Tomēr ar pamatizglītību sieviešu bezdarbnieču skaits (49,6%) ir mazāks nekā vīriešu (50,4%).

  Jūrmalas pilsētā reģistrēto bezdarbnieku skaits sadalījumā pēc izglītības, gada sākumā (NVD dati)

  Izglītība200120022003
  Bezdarbnieku skaitstai skaitāBezdarbnieku skaitstai skaitāBezdarbnieku skaitstai skaitā
  VīriešiSievietesVīriešiSievietesVīriešiSievietes
  Augstākā 17133.3%66.7%20633.5%66.5%23123.4%76.6%
  Vidējā 142941.1%58.9%155038.0%62.0%157937.6%62.4%
  No tās: vispārējā vidējā 69739.0%61.0%75241.5%58.5%75737.9%62.1%
  Vidējā profesionālā73243.0%57.0%79834.7%65.3%82237.2%62.8%
  Pamatizglītība 30253.6%46.4%37357.1%42.9%38750.4%49.6%
  Nepabeigta pamatizglītība10547.6%52.4%10543.8%56.2%10844.4%55.6%
  Kopā200742.7%57.3%223441.0%59.0%230538.6%61.4%

  Bezdarbnieku sadalījums pēc tautības:

  Latvieši 891 (39%)
  Krievi 1050 (46%)
  Citas tautības 359 (15%)

  Bezdarbnieku sadalījums pēc valsts valodas zināšanām:

  Latviešu dzimtā 874 (38%)
  Latviešu augstākajā pakāpē 161 (7%)
  Latviešu vidējā pakāpē 506 (22%)
  Latviešu zemākajā pakāpē 437 (19%)
  Nav valsts valodas atestācijas apliecības 322 (14%)

  Uz 2003.gada sākumu visvairāk reģistrēto bezdarbnieku pilsētā bija vecumā no 40 un vairāk gadiem (vairāk par 50% no visiem), vecumā no 30 līdz 39 gadiem - 22,2% bezdarbnieku. Mazliet mazāk reģistrēts bezdarbnieku, kas ir vecumā no 20 līdz 29 gadiem – 20,5%, kamēr katrs trīsdesmitais ir 15 līdz 19 gadu vecs. Var atzīmēt, ka laika periodā no 2001.gada sākuma līdz 2003.gada sākumam 15-39 gadu vecumā reģistrēto bezdarbnieku īpatsvars samazinājies par 5,6%, bet tajā pašā laikā 40 un vairāk gadu vecumā īpatsvars palielinājies. Var teikt, ka reģistrētā bezdarbnieka vidējais vecums palielinājis par vienu gadu. Tas nozīmē, ka gados vecākiem cilvēkiem darbu atrast kļūst grūtāk.

  Jūrmalas pilsētā reģistrēto bezdarbnieku skaits sadalījumā pēc vecuma, gada sākumā (NVD dati)

  Vecums200120022003
  Bezdarbnieku skaitstai skaitāBezdarbnieku skaitstai skaitāBezdarbnieku skaitstai skaitā
  VīriešiSievietesVīriešiSievietesVīriešiSievietes
  15- 195.1%6.4%4.2%5.2%6.0%4.6%4.2%5.5%3.4%
  20- 2921.7%19.3%23.5%22.3%22.0%22.6%20.5%19.8%21.0%
  30- 3925.7%24.4%26.7%24.2%22.1%25.7%22.2%19.6%23.9%
  40- 4926.6%24.2%28.3%26.1%24.4%27.2%27.8%26.0%28.9%
  50 un vairāk20.9%25.7%17.4%22.2%25.4%20.0%25.3%29.2%22.8%
  Kopā100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%

  80% no reģistrētiem bezdarbniekiem ir iepriekšēja darba pieredze. Katrs desmitais Nodarbinātības valsts dienesta (NVD) filiāles - Jūrmalas centra uzskaitē esošais bezdarbnieks ir bez profesijas, bet katrs piektais - vienkāršo profesiju pārstāvis, kurš veic nekvalificētus darbus. Par 14% samazinājies iekārtu un mašīnu operatoru, montieru īpatsvars bezdarbnieku vidū. 2002.gada beigās to skaits bija 121 cilvēks jeb 5% no visiem bezdarbniekiem.

  Pēdējā laikā mazāk reģistrējušies arī dažādu nozaru kvalificētie strādnieki un amatnieki - to īpatsvars bezdarbnieku vidū sarucis par 0,9%. Savukārt par 4,4% (101 cilvēks) pieaudzis kvalificēto lauksaimniecības un zivsaimniecības darbinieku īpatsvars.

  Secinājumi:

  Bezdarbnieku profesionālās apmācības un pārkvalifikācijas efektivitāte

  Mācību iestādeMācību programmaNosūtīto skaitsAtskaitīto skaitsIekārtoti darbāGrupu skaits
  "Koledža RRC "Sekretāre120101

  Komercdarbība27392

  Datormācība251192
  Latviešu valoda uz III12631
  SIA MC "LNI "Grāmatvedis- kv.akt.15141
  SIA MC "LNMISC "Grāmatvedis kv.akt.12071

  Datormācība451173

  Tabulā uzskatāmi attēloti Jūrmalā apmācīto grupu darba rezultāti.

  Bezdarbnieku apmācība un pārkvalificēšana ir aktuālākais aktīvās nodarbinātības pasākums bezdarbniekiem. UNESCO pieaugušo izglītības definīcijā ir iestrādāta atziņa: “Pieaugušo izglītība ir organizēts process, kas pagarina vai aizstāj pieaugušu cilvēku pamatizglītības apguvi, veicina viņa spēju attīstību, bagātina zināšanas, uzlabo tehnisko vai profesionālo kvalifikāciju vai arī pārkvalifikāciju, pilnveido attieksmes un uzvedību, kas sekmē sabalansētu un pastāvīgu personības līdzdalību sociālajā, ekonomiskajā un kultūras dzīvē.”

  Nodarbinātība cieši saistīta ar izglītības līmeni, jo, kā liecina statistika, izredzes darba tirgū arvien labākas ir cilvēkiem ar augstāku izglītības līmeni, kā arī tiem, kuri nemitīgi papildina savas zināšanas un darba prasmes.

  Pēc NVD datiem 2002.gadā Jūrmalā uz apmācību un pārkvalificēšanu kopumā ir nosūtīti 218 bezdarbnieki. Tika nokomplektētas 11 apmācības grupas, kurās mācījās 147 bezdarbnieki, kas ir par 7 bezdarbniekiem vairāk nekā 2001.gadā. Apmācību kursus pabeiguši 205 bezdarbnieki, tas ir par 22 bezdarbniekiem mazāk nekā iepriekšējā gadā, jo 22 bezdarbnieki tos pabeigs 2003.gadā. Apmācīto skaita samazinājuma iemesli - garāki kursi, kā arī daļa kursu tika uzsākta gada beigās.

  Pēc profesionālās apmācības un pārkvalificēšanās kursu pabeigšanas 2002.gadā darbā iekārtojušies 151 bezdarbnieks jeb 73,7 % no apmācītajiem (2001.gadā 81,9 %).

  Attieksme pret invalīdiem

  Pēc Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras datiem Jūrmalas pilsētā ir 1 777 invalīdu.

  Lai uzlabotu dzīves kvalitāti I un II grupas invalīdiem ar garīga rakstura traucējumiem Jūrmalas pilsētā sadarbībā ar Labklājības ministrijas Sociālās palīdzības fondu un koledžu “RRC” ir izveidots Dienas rehabilitācijas centrs 50 personām Ķemeros.

  Jūrmalas pilsētā, sniedzot pašvaldības sociālo palīdzību, īpaša uzmanība tiek pievērsta vientuļiem, nestrādājošiem invalīdiem, bērniem invalīdiem. Invalīdi (cilvēki ar speciālām vajadzībām) tiek iekļauti to iedzīvotāju kategorijā, kam ir tiesības saņemt dažādus pašvaldības pabalstus.

  Pēc pašvaldības lūguma autotransporta firma “Jūrmala SV” ir iegādājusies satiksmes autobusu, kam ieeja ir ielas līmenī, kas nodrošina iespēju iekļūt satiksmes līdzeklī cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām.

  Lai uzlabotu dzīves kvalitāti II grupas redzes un dzirdes invalīdiem, Jūrmalas dome ir iekļāvusi minētās iedzīvotāju kategorijas braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju skaitā.

  Pilsētā sabiedriskajās iestādēs ir spilgtas krāsas zīmes redzes invalīdiem, kā arī luksofori ar skaņas signālu.

  Izvērtējot vides pieejamību pilsētā invalīdiem, jāsecina, ka:

  NVD 2003.gadā ir izveidojis septiņus jaunus nodarbinātības pasākumus darbspējas uzlabošanai invalīdiem-bezdarbniekiem:

  Invalīdu- bezdarbnieku mobilitātes veicināšana

  Pasākums dod iespēju invalīdiem - bezdarbniekiem, kuru profesionālajai darbībai nepieciešami specifiski dokumenti (piemēram, darbam ar kases aparātu, atslēdzniekiem siltumiekārtu apkalpošanai, gāzmetinātājiem, elektriķiem, atjaunojot darba pielaides u.tml.), saņemt prasmi apliecinošu dokumentu. Viena invalīda - bezdarbnieka apmācības ilgums ir 40 akadēmiskās stundas. Pasākuma rezultātā tiek saņemta licencētas mācību iestādes izsniegts dokuments par profesionālajai darbībai nepieciešamo prasmju apgūšanu.

  Invalīdu- bezdarbnieku profesionālā apmācība un pārkvalifikācija

  Pasākums dod iespēju invalīdiem - bezdarbniekiem apgūt jaunu profesiju vai paaugstināt profesionālo kvalifikāciju iepriekš apgūtajā profesijā. Viena invalīda- bezdarbnieka profesionālās apmācības vai pārkvalifikācijas ilgums ir no 320 līdz 1400 akadēmiskajām stundām atkarībā no izglītības programmas apguves ilguma. Pasākuma rezultātā invalīds - bezdarbnieks saņem licencētas mācību iestādes izsniegtu dokumentu par profesionālo apmācību vai pārkvalifikāciju.

  Jauniešu – bezdarbnieku (invalīdu) darba prakse

  Pasākumā tiek iesaistīti jaunieši vecumā no 18 līdz 25 gadiem, kuri ieguvuši profesionālo izglītību vai beiguši NVD profesionālās apmācības un pārkvalifikācijas kursus. Viena bezdarbnieka iesaistīšanas ilgums pasākumā ir 6 mēneši.

  Subsidētās darba vietas invalīdiem – bezdarbniekiem

  Pasākumā tiek iesaistīti bezdarbnieki vecumā no 25 gadiem līdz pirmspensijas vecumam, kuri ieguvuši profesionālo izglītību vai beiguši NVD profesionālās apmācības un pārkvalifikācijas kursus. Viena bezdarbnieka iesaistīšanas ilgums pasākumā ir 10 mēneši.

  Subsidētās darba vietas pirmspensijas vecuma bezdarbniekiem (invalīdiem)

  Pasākumā tiek iesaistīti bezdarbnieki, kuriem līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamā vecuma sasniegšanai atlikuši ne vairāk kā 5 gadi un kuri ieguvuši profesionālo izglītību vai beiguši NVD profesionālās apmācības un pārkvalifikācijas kursus, vai arī profesijā nostrādājuši vismaz 2 gadus. Viena bezdarbnieka iesaistīšanas ilgums pasākumā ir 10 mēneši.

  Atbalsts invalīdiem - bezdarbniekiem profesionālo prasmju apguvei darba vietā

  Pasākumā tiek iesaistīti bezdarbnieki, kuri nav apguvuši vai vēlas mainīt profesiju (bez izglītības ierobežojuma). Viena bezdarbnieka iesaistīšanas ilgums pasākumā ir 10 mēneši.

  Sociālie uzņēmumi invalīdu - bezdarbnieku nodarbināšanai

  Pasākuma īstenošana tiek veikta uz NVD izsludināta biznesa plānu konkursa pamata. Pasākumā tiek iesaistīti bezdarbnieki, kuri ieguvuši profesionālo izglītību vai beiguši NVD profesionālās apmācības un pārkvalifikācijas kursus, vai arī profesijā nostrādājuši vismaz 2 gadus. Sociālajā uzņēmumā jābūt nodarbinātiem ne mazāk kā 4 invalīdiem – bezdarbniekiem. Pasākuma ilgums ir 2 gadi, savukārt viena bezdarbnieka iesaistīšanas ilgums pasākumā ir 12 mēneši.

 2. Stāvoklis etniskajā, izglītības un kultūras integrācijā

  Sabiedrības integrācijas procesā svarīga loma ir izglītībai, valodai un kultūrai. Izglītības pieejamība vai trūkums lielā mērā nosaka ienākumu sadali sabiedrībā, iedzīvotāju sociālo stāvokli un attieksmi gan tiem, kam latviešu valoda ir dzimtā valoda, gan tiem, kam dzimtā valoda ir cita.

  Ļoti liela nozīme ir latviešu valodas kā valsts valodas apguvei. Vienlaikus saglabājamas visu etnisko grupu kultūras un sadzīves īpatnības, nodrošinot multikulturālu vidi un iespēju izpausties visu etnisko grupu savdabībai. Tāpēc sekmējama mazākumtautību valodas un kultūras mantojuma apguve šajās etniskajās grupās, kā arī sekmējams ieskats mazākumtautību kultūras mantojumā skolās ar latviešu valodu kā mācību valodu. Latviešu nacionālās kultūras attīstība vienlaikus ar citu tautu kultūras attīstību veido labvēlīgu kultūras dialogu, kas bagātina visu etnisko grupu pārstāvjus.

  Jūrmalas pilsētas sabiedrības integrācijas programmai ir jāveicina izglītības, kultūras, sporta u.c. pasākumu pieejamība Jūrmalas iedzīvotājiem neatkarīgi no valodas, sociālā, mantiskā vai veselības stāvokļa.

  Rosinošu vidi starpetniskajiem kontaktiem sniedz iesaiste jaunrades un sporta nodarbībās, kas vienlaikus nodrošina pilnvērtīgu brīvā laika pavadīšanu, veselības nostiprināšanu un fizisko briedumu.

  Izglītība. Valoda

  Izglītība ir viena no galvenajām integrācijas procesa virzītājām, jo bērnībā un jaunībā iegūtās zināšanas, uzskati, vērtību sistēmas, savstarpējo attiecību veidošanas principi lielā mērā nākotnē nosaka sabiedrības tālākās attīstības tendences.

  Pašlaik tuvojas nobeigumam pāreja no izglītības sistēmas divās mācībvalodās uz vienotu izglītības sistēmu, kam Jūrmalas skolas jau faktiski ir sagatavojušās. Pāreju sarežģī daļas krievu mācībvalodas skolotāju nepietiekama latviešu valodas prasme, dažkārt arī latviešu valodas apguves pozitīvas motivācijas trūkums, vāja saskarsme ar latvisko vidi, kā arī latviski runājošo nepietiekama izpratne, ka integrācija ir abpusējs process, kas aktuāls arī viņiem.

  Jūrmalā deviņās skolās ir latviešu mācību valoda, piecās – latviešu, krievu un bilingvālā apmācība, trīs skolās – krievu un bilingvālā. Speciālās izglītības internātskolā mācās gan latviešu, gan krievu valodā.

  Skolēnu skaits Jūrmalas skolās 2002./2003.mācību gadā

  Skola1.-9.kl.10.-12.kl.KopāMācību valoda
  Sākumskola ‘” Ābelīte”108 108latv., krievu, bilingvāli
  Sākumskola “Atvase”418 418Latviešu
  Sākumskola “Taurenītis”122 122Latviešu
  Sākumskola “Zvaniņš”154 154Latviešu
  Alternatīvā skola139 139Latviešu
  Majoru pamatskola552 552Latviešu
  Majoru pamatskolas filiāle19 19Latv., krievu, bilingvāli
  Slokas pamatskola620 620Latviešu
  Vaivaru pamatskola175 175Latviešu
  Jaundubultu vidusskola29093383Krievu, bilingvāli
  Jūrmalas 1. ģimnāzija306282588Latviešu
  Kauguru vidusskola9031331036Krievu, bilingvāli
  Ķemeru vidusskola22218240Latv., krievu, bilingvāli
  Lielupes vidusskola427117544Latv., krievu, bilingvāli
  Mežmalas vidusskola590177767Krievu, bilingvāli
  Pumpuru vidusskola535187722Latviešu
  Vakara vidusskola79437516Latv., krievu, bilingvāli
  Speciālās izglītības skola86 86Latviešu, krievu
  Kopā 200./2003.m.g.:574514447189
  Kopš 1991.gada būtiski mainījies skolēnu skaita sadalījums: skolās ar latviešu mācību valodu tas palielinās, bet mazākumtautību skolās tas samazinās. Lielā mērā to nosaka vecāki, jo viņi vēlas, lai bērni jau no pirmajām klasēm izglītību iegūtu latviešu valodā.

  Skolēnu skaita dinamika pēc mācību valodas izvēles 1. –9. klasē

  Skolēnu skaita izmaiņas 1991.-2002.gadā

  1992.gadā skolēnu skaita samazināšanos radīja to skaita samazināšanās skolās ar krievu mācību valodu, jo viņi kopā ar ģimenēm izbrauca no Latvijas. Pēc 2000.gada skolēnu skaitu sāk ietekmēt dzimstības samazināšanās 90.gadu vidū.

  Procentuāli lielāks skaits skolēnu mācās latviešu valodā, taču vidusskolās krievu valodā un bilingvāli mācās procentuāli vairāk skolēnu nekā pamatskolās.

  Mazākumtautību skolās ir uzlabojies valsts valodas mācīšanas līmenis. To apliecina skolēnu sasniegumi centralizētajos eksāmenos un valsts valodas olimpiādēs. Veiksmīgāk šis process notiek skolās, kurās ir abas plūsmas – ar latviešu un krievu mācību valodu. Skolās, kurās mācību valoda ir krievu valoda, procesu sarežģī daļas pedagogu nepilnīgā valsts valodas prasme, vājā saskarsme ar latvisko vidi.

  Pētījumi liecina, ka Jūrmalas vidusskolas būs gatavas ar 2004.gada 1.septembri pārejai uz vidusskolas programmu apguvi latviešu valodā.

  Mācību valoda 2002./2003.mācību gadā

  Skolēnu skaita dinamika mācību valodā 1.-9.klasē

  Skolēnu skaits skolās ar krievu mācību valodu samazinās daudz straujāk nekā ar latviešu mācību valodu. To nosaka gan dzimstības samazināšanās, gan vecāku izvēle, lai bērni izglītību apgūtu skolās ar latviešu mācību valodu.

  Skolēnu skaits pēc dzimuma 2002./2003.m.g.

  Pamatskolās zēnu ir nedaudz vairāk nekā meiteņu, savukārt, vidusskolās meiteņu ir nedaudz vairāk nekā zēnu. Kopumā meiteņu un zēnu skaits ir aptuveni vienāds.

  Vairākās skolās – Vaivaru pamatskolā, Jaundubultu, Mežmalas, Pumpuru, vakara vidusskolās zēnu ir ievērojami vairāk nekā meiteņu, bet 1.ģimnāzijā un Kauguru vidusskolā meiteņu ir daudz vairāk nekā zēnu.

  Nacionālais sastāvs mazākumtautību skolās ir daudz raibāks nekā latviešu valodas skolās, bet liels skaits krievu tautības skolēnu mācās skolās ar latviešu mācību valodu, kā arī daudz latviešu mācās mazākumtautību skolās. Čigāni un lietuvieši pamatā izvēlas mazākumtautību skolas.

  Jūrmalas skolēnu nacionālais sastāvs 2002./2003.m.g.

  Mazākumtautību skolu 1.-4.klašu skolēni valsts valodā apgūst sportu, vizuālo mākslu, rokdarbus. Sākumskolā “Ābelīte” valsts valodā apgūst gandrīz visus priekšmetus. Līdzīga situācija 5.-9.klašu grupā, kur Lielupes un Mežmalas vidusskolas izceļas ar lielu priekšmetu skaitu, ko apgūst valsts valodā.

  Skolēnu skaits mazākumtautību izglītības programmās, kas apgūst mācību priekšmetus valsts valodā

  10.-12.klašu grupā valsts valodā apgūstamo priekšmetu skaits ir ļoti dažāds, tas atkarīgs no skolotājiem, kas strādā katrā skolā. Kopumā Kauguru vidusskolā ir vismazāk priekšmetu, ko apgūst valsts valodā.

  Valsts pārbaudes darbu rezultāti valsts valodā 9.klasei 2002.gadā

  Jūrmalā darbojas vairākas svētdienas skolas – lietuviešu, poļu, ebreju, krievu svētdienas skolas, kuras dod lielu ieguldījumu mazākumtautību valodas, vēstures un kultūras apguvē. Īpaši var atzīmēt lietuviešu svētdienas skolu, kuras darbā iesaistās visu vecumu lietuvieši. Skola aktīvi sadarbojas ar Lietuviešu kultūras biedrību, Lietuvas vēstniecību dažādu pasākumu organizēšanā, to finansiāli atbalsta arī pašvaldība.

  Interešu izglītības iestāžu audzēkņu sadalījums pēc dzīvesvietas

  PriedaineLielupeBulduriDzintariMajoriDubultiJaundubultiPumpuriMellužiAsariVaivariKauguriSlokaĶemeriCitas pašvaldības
  JMS1177451241296149101031106104
  JDDC11211945269243629126160237
  TJSAC12819191486251622161514922928
  JMS – Jūrmalas mākslas skola
  JDDC – Jūrmalas jauno dabas draugu centrs
  TJSAC – Tehniskās jaunrades, sporta un atpūtas centrs

  Interešu izglītības iestādes, bezmaksas interešu izglītības nodarbības 2002./2003.mācību gadā

  IestādeNodarbībasPiezīmes
  Jūrmalas burāšanas skola Ziemas sezonā visas nodarbības bez maksas
  Jūrmalas peldēšanas skolaPeldēšana organizētām sporta grupām
  Ārstnieciskā vingrošana
  Peldēšana mazturīgām ģimenēm
  Jāiesniedz izziņa
  Jūrmalas Jauno dabas draugu centrsDabas pētnieki
  Vides pētnieki
  “Asaru mazpulks”
  Zooloģija
  “Imanta bitītes”
  Ārstniecības augi, telpaugi
  Auklīšu skola
  Daba mākslā
  Floristika
  Fotomāksla
  Notiek Ķemeros
  Jūrmalas mākslas skolaVokālie ansambļi
  Pūtēju orķestris
  Mūzikas skolā
  Jūrmalas sporta skolaBasketbols1.ģimnāzijā
  Kauguru vidusskolā
  Mežmalas vidusskolā
  Pumpuru vidusskolā
  Majoru pamatskolā
  Lielupes vidusskolā
  Mākslas vingrošana
  Handbols
  Vieglatlētika
  BokssMiera ielā 10
  Kauguru vsk.
  Pumpuru vsk.
  Orientēšanās sportsSlokas pamatsk.
  Ķemeru vsk.
  Vaivaru psk.
  Nodarbības apvidū
  Tūrisma tehnikaĶemeru vsk.
  Jūrmalas tehniskās jaunrades, sporta un atpūtas centrsLidmodelistuSlokas 6
  RadioSlokas 6
  Dzelzceļa modelistuSlokas 6
  Kuģu modelistuSlokas 6
  AnimācijasSlokas 6
  Kino – videoSlokas 6
  DatorapmācībaSlokas 6
  DizainaSlokas 6
  FotoLielupes vsk.
  KartingsLielupes 21
  Lietišķā mākslaB/d “Namiņš”
  Majoru psk.
  Tehniskā modelēšanaMežmalas vsk.

  Lielākā daļa pirmsskolas vecuma bērnu apmeklē grupas ar latviešu mācību valodu. Grupās ar krievu valodu bērniem ir latviešu valodas nodarbības.

  Pirmsskolas izglītības valoda

  Līdzīgi kā skolās, arī pirmsskolas izglītības iestādēs ar krievu mācību valodu ir raibāks nacionālais sastāvs, latviešu valodas grupas apmeklē krievu tautības bērni, bet krievu valodas grupās ir latviešu tautības bērni. Pirmsskolas iestādēs ir ļoti maz čigānu tautības bērnu.

  Pirmsskolas izglītība bērniem ar speciālām vajadzībām

  Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādēs ir pietiekamā daudzumā vietas bērniem ar valodas traucējumiem, psihiskās attīstības aizturi, redzes traucējumiem, kā arī ar somatiskām saslimšanām. Ar bērniem strādā logopēdi, defektologi, redzes korekcijas speciālisti, kuru darba rezultātā daudziem bērniem tiek izlaboti valodas defekti, redzes defekti, kā arī uzlabots vispārējais veselības stāvoklis. Ja nepieciešams, pēc pirmsskolas bērni turpina mācības speciālās izglītības internātskolā.

  Jūrmalas pedagogi nodrošina 5- un 6-gadīgo bērnu speciālo sagatavošanu skolai Majoru bērnu namā sešiem bērniem ar smagiem fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem.

  Bērni ar īpašām izglītības vajadzībām pirmsskolas iestādēs

  Skolu un pirmsskolas iestāžu ārstnieciskais personāls pārzina bērnu veselības stāvokli un nepieciešamības gadījumā informē pedagogus par bērnu veselības īpatnībām.

  Bērni ar celiakiju var saņemt speciālo uzturu.

  Pirmsskolas iestādes un skolas, izņemot Vaivaru pamatskolu, nav piemērotas bērniem ar smagiem fiziskiem traucējumiem. Vaivaru pamatskolas pirmais stāvs ir piemērots bērniem ar kustību traucējumiem.

  Kultūra

  Kultūra ir viena no tām jomām, kas palīdz saglabāt katras tautas nacionālo savdabību. Vienlaikus daudzas kultūras sfēras, kā tēlotāja māksla, dejas un mūzika stāv pāri tautību barjerām, jo ir vienalga, kādā valodā mākslinieks runā, galvenais ir tas, ko viņš ar savu darbu vēlas pateikt sabiedrībai.

  Jūrmalā kultūras sfērā notiek nopietns darbs integrācijas jomā. Pilsētas organizētie pasākumi orientēti dažādu tautību publikai. Vasaras sezonā pilsētā bieži notiekošie masu pasākumi domāti jebkuras tautības un sociālā stāvokļa auditorijai.

  Kultūras iestādes pakāpeniski tiek pielāgotas, lai tās varētu apmeklēt invalīdi. 50% no pilsētā notiekošajiem kultūras pasākumiem ir bezmaksas un labdarības pasākumi, kurus ir iespēja apmeklēt arī mazturīgiem Jūrmalas iedzīvotājiem. Savukārt maksas pasākumos mazturīgie iedzīvotāji, arī pensionāri un skolēni var iegādāties biļetes par pazeminātām cenām.

  Tā kā Jūrmalas pilsētas ģeogrāfiskais izvietojums ir diezgan specifisks, rajonā no Priedaines līdz Ķemeriem ir izvietotas 24 pašvaldības, valsts un privātās kultūras iestādes.

  Pilsētas kultūras iestādes un to apkalpes rajons

  Jūrmalas rajonsKultūras iestādes
  ĶemeriBibliotēka
  SlokaBibliotēka
  Slokas ev. lut. baznīca, kurā notiek koncerti
  KauguriBibliotēka
  Kultūras nams
  AsariBibliotēka
  MellužiMellužu vasaras estrāde
  JaundubultiJūrmalas mākslas skola
  L.Bērziņa memoriālais muzejs
  DubultiCentrālā bibliotēka
  Dubultu bērnu bibliotēka
  Pasaku māja “Undīne”
  Āspazijas māja muzejs
  Dubultu ev.lut baznīca, kurā notiek koncerti
  MajoriKultūras nams
  Jūrmalas pilsētas muzejs
  Jūrmalas mūzikas vidusskola
  Raiņa un Aspazijas vasarnīca muzejs
  DzintariDzintaru koncertzāle
  SO “Vecās tehnikas klubs”
  Soda izpildes un ieslodzījuma vietu vētures muzejs
  BulduriBibliotēka
  Kultūras nams
  Jūrmalas teātris
  LielupeJūrmalas brīvdabas muzejs

  Jūrmalas kultūras iestādēs darbojas 44 dažādi radošie kolektīvi.

  Radošie kolektīviSkaits
  Kori4
  Tautas deju kolektīvi3
  Folkloras kopas2
  Teātra studijas3
  Mākslas studijas3
  Deju studijas6
  Vokālie ansambļi5
  Rokgrupas4
  Citi kolektīvi3
  Interešu klubi10
  Kopā:44

  Kultūras iestāžu radošajos kolektīvos Jūrmalā darbojas dažādu tautību cilvēki, it īpaši bērnu kolektīvos. Radošā vidē krievvalodīgi runājošiem bērniem un jauniešiem ir iespēja integrēties latviskā vidē, kā arī latviešiem vieglāk saprast cittautiešus. Vidēji pašdarbības kolektīvos darbojas ap 20% cittautiešu. Ikvienā radošā kolektīvā tiek uzņemti dalībnieki neatkarīgi no sociālā stāvokļa. Mazturīgu ģimeņu bērni tiek atbrīvoti no dalības maksas.

  Kultūras iestādēs aptuveni 10% pasākumu tiek organizēti cittautu auditorijai - gan latviešu, gan krievu valodā, kā arī notiek citām mazākumtautībām domāti sarīkojumi. Piemēram, Jūrmalas teātrī viesojas teātru kolektīvi, kuru izrādes notiek krievu valodu zinošai publikai. Kauguru, Majoru un Bulduru kultūras namos notiek krievu romanču vakari, bieži uzstājas čigānu ansambļi, kā arī vieskolektīvi no dažādām valstīm. Izstāžu zālēs savus darbus eksponē dažādu tautību mākslinieki, arī ārzemnieki. Jūrmalas pilsētas muzejs veido izstāžu sēriju “Cittautieši Jūrmalā” un piedāvā izstādes, kas iepazīstina apmeklētājus ar pilsētas vēsturi, mākslu u.c. nozarēm. Dzintaru koncertzālē notiek pasaulē slavenu mākslinieku un grupu koncerti, aptuveni 65% no koncertu klāsta notiek krievu valodā. Dzintaru koncertzāles apmeklētājiem ir lieliska iespēja iepazīties ar starptautiska līmeņa kultūras aktualitātēm.

  Bibliotēku apmeklētāju etniskais sastāvs ir atkarīgs no to ģeogrāfiskā izvietojuma pilsētā – Kauguru bibliotēkā 60% lasītāju ir cittautieši, Dubultu bibliotēkā – 35%, Bulduru bibliotēkā – 50%.

  Jūrmalas bibliotēkās krievu un citu valodu grāmatu fonds veido 49,4% no kopējā grāmatu fonda, savukārt latviešu valodas grāmatu fonds - 48,1%. Tātad bibliotēkās dominē cittautu valodu grāmatas. Jūrmalas pilsētas bibliotēkas realizē projektus sadarbībā ar Naturalizācijas pārvaldi. Kauguru bibliotēkā tika organizēti latviešu valodas kursi. Bibliotēkās ir pieejama informācija par naturalizācijas iespējām. Jūrmalas bibliotēkās regulāri notiek literāri tematiskie pasākumi par latviešu un cittautu rakstniekiem, kultūrvēsturiskām norisēm. Aptuveni 20% no kopējā Kauguru bibliotēkas organizētā pasākumu klāsta ir domātas cittautu auditorijai.

  Jūrmalas kultūras iestādes pakāpeniski tiek pielāgotas invalīdiem. Kauguru kultūras nams ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu pielāgoja telpas cilvēkiem ar kustību traucējumiem. 2003.gadā tika izremontēta Kauguru bibliotēka, kuru var apmeklēt invalīdi. Daļēji cilvēkiem ratiņkrēslos ir pieejams arī Majoru kultūras nams. Vasaras sezonā cilvēki ratiņkrēslos bieži apmeklē koncertus Dzintaru koncertzālē. Jūrmalas radošie kolektīvi sniedz izbraukuma labdarības koncertus un izrādes dažādās specializētās iestādēs, kā arī šo iestāžu klienti ar izstādēm un koncertiem viesojas kultūras iestādēs.

  Bibliotēkas apkalpo dažādu sociālo slāņu pārstāvjus. Tās apmeklē aptuveni 60% mazturīgo jūrmalnieku. Pārsvarā šie jūrmalnieki dodas uz bibliotēkām lasīt laikrakstus, ko paši nespēj pasūtīt. Aptuveni 20% iedzīvotāju tiek atbrīvoti no bibliotēkas gada maksas. Bibliotēkām ir sadarbība ar attiecīgo rajonu sociālajām iestādēm.

  Jūrmalā darbojas vairāku nacionālo kultūras biedrību nodaļas – poļu, lietuviešu, čigānu, krievu nacionālās biedrības, kā arī Ziemeļvalstu biedrības “Norden” Jūrmalas nodaļa un biedrības “Latvija – Somija” Jūrmalas nodaļa. Katru gadu Jūrmalā notiek Somijas kultūras dienas. Sadarbībā ar biedrības “Latvija – Somija” nodaļu Jūrmalā notiek somu mākslinieku koncerti un izstādes un Jūrmalas mākslinieku izstādes un koncerti Somijā. Aktīvi darbojas poļu biedrība, organizēdama savu biedru reģionālās konferences Jūrmalā, veiksmīgi piedalīdamās pasākumos, kas notiek valsts līmenī. Lietuviešu biedrības svētdienas skolā mācās bērni no jauktām ģimenēm, apgūstot un iepazīstot lietuviešu kultūru.

  Jūrmalas nacionālajām kultūras biedrībām un sabiedriskajām organizācijām savu pasākumu un aktivitāšu organizēšanai kultūras iestāžu telpas ir iespējams izmantot bez maksas. Tomēr viņu darbība neizskan plašākai sabiedrībai, jo:

  Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, atjaunošana un popularizācija ir viens no nozīmīgākajiem Jūrmalas pilsētas attīstības plāna mērķiem. Lai nodrošinātu kultūras mantojuma pieejamību un sabiedrības informētību, tiek veidota zinātniski metodiskā bāze, izdoti informatīvie materiāli, organizētas konferences, semināri, izstādes un ekskursijas. Regulāri tiek veidotas bērnu un jauniešu interešu attīstību veicinošas programmas kultūrvēsturiskā mantojuma jomā, rīkojot konkursus, konsultējot projektu un zinātnisko darbu izstrādi. Lai paplašinātu sabiedrības iespējas gūt informāciju, Jūrmalas pilsētas dome ir uzsākusi darbu pie Kultūrvides centra izveides.

  Sports

  Jūrmalas pilsētā sporta pasākumi tiek organizēti visu vecumu dažādas sociālās piederības iedzīvotājiem un pilsētas viesiem, sekmējot demokrātiskas sporta kustības attīstību un sabiedrības integrācijas procesu, dodot ikvienam cilvēkam iespēju iesaistīties sporta nodarbībās, īpašu uzmanību pievēršot bērnu un jaunatnes sporta attīstībai.

  Skolēnu sporta nodarbības notiek Sporta skolā dažādos sporta veidos interešu izglītības programmas ietvaros, kā arī sporta klubos. Jūrmalas sporta skola sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domi aktivizē skolu sporta darbu, veido sadarbību ar Jūrmalas pilsētas sadraudzības pilsētām. Sporta skolas un sabiedrisko sporta organizāciju sadarbība veicina bērnu un jauniešu ieinteresētību sporta aktivitātēs pilsētā kopumā.

  Pilsētā izveidotas vairākas specializētas sporta skolas – peldēšanas, airēšanas, burāšanas, tenisa un citas.

  Tiek atjaunota pilsētas sporta un kultūras svētku organizēšana pludmalē ar plašu programmu, saglabājot Jūrmalas tradīcijas.

  Sporta pasākumi regulāri tiek reklamēti presē, radio u.c., bet gada beigās, organizējot Jūrmalas pilsētas sporta laureātu godināšanas pasākumu, apbalvojot labākos sportistus par viņu sasniegumiem, populārākos trenerus, sporta klubus, sporta skolotājus, tiek apkopota informācija par sporta aktivitātēm un labākajiem sportistiem pilsētā. Sporta kustībā būtiski svarīga ir cieša iestāžu sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām.

  Jūrmalas sporta klubi un sporta sabiedriskās organizācijas

  Sporta kluba, organizācijas nosaukumsNod. skaits
  līdz 18 g.v.
  t.sk.
  cittautieši
  Nod. skaits
  līdz 25 g.v.
  t.sk.
  cittautieši
  Nod. skaits
  26 g.v. un vecāki
  t.sk.
  cittautieši
  Valsts uzņēmums Jūrmalas policijas sporta klubs12334130459317
  Sporta klubs “Jūrmalas sports”55127817838
  Sporta klubs “Jūrmalas sports” handbola sekcija673240153711
  SIA boksa klubs “Laiks”3723149119
  Sporta skolas bāze15980113 673214
  Jūrmalas ūdensveidu sporta klubs ”Daugava”56798246915
  Latvijas jahtklubs23141184731
  Basketbola klubs “Sloka”55870197614
  Airēšanas klubs “Majori”234173346
  Jūrmalas ūdens motosporta klubs ”Unda”6291114
  Jūrmalas pilsētas orientēšanās klubs “Liedags”2471382117917658
  Skrējēju klubs “Jūrmala”3871453517
  Galda tenisa klubs “Sloka”61163387
  Latvijas “Topper” klubs21435731
  Sporta kompleksa veselību veicinošs klubs “Jūrmala”1785372196327
  Austrumcīņu sporta klubs “Neguss”, skolas sporta klubs “Neguss”448293387173197132
  Jūrmalas pilsētas sporta tūristu klubs1152374185614
  Sporta deju klubs “Tango”4311257113
  Z. Ivanovas tenisa skola37164311--
  Mākslas vingrošanas klubs “Jūrmala”37164312--
  Peldēšanas skola247117179739642
  Brāļu Klementjevu airēšanas skola16512483
  Murjāņu sporta ģimnāzijas Jūrmalas filiāle5976314124
  Jūrmalas sporta skola4121985523378
  Tehniskās jaunrades, sporta un atpūtas centrs47293511179
  Atklātais sabiedriskais fonds “Priedaines jahtklubs”4911239145
  Ūdensslēpošanas klubs “Ruprehts”62165217
  Futbola klubs “Kauguri”8763114824936
  Dambretes klubs “Pumpuri”357143236
  Pilsētas sabiedriskajās sporta organizācijās kopā2725122319887681426555

  Starp cilvēkiem, kas regulāri nodarbojas ar sportu, cittautiešu ir aptuveni 40%, kas ir procentuāli mazāk, nekā ir cittautiešu Jūrmalā vispār.

 3. Stāvoklis pilsoniskās līdzdalības un līdzatbildības veicināšanā

  Pilsoniskā līdzdalība ir viena no aktuālākajām demokrātiskas sabiedrības izpausmes formām. Jo aktīvāk izdodas iesaistīt lēmumu apspriešanā un pieņemšanā lielāku iedzīvotāju daudzumu, jo lielāku sabiedrības daļu apmierinās pašvaldības pieņemtie lēmumi un jo lielākai sabiedrības daļai tie dos labumu.

  Svarīgākie virzieni, kuros pašvaldība strādā, lai iesaistītu sabiedrību pilsētas pārvaldē, ir Iedzīvotāju konsultatīvās padomes darba aktivizēšana, plašāku masu iesaistīšana detālplānu un attīstības priekšlikumu apspriešanā, saikne ar nevalstiskajām organizācijām, pilsoņu rosināšana piedalīties vēlēšanās un tautas nobalsošanās un citos pasākumos, kas veicina iedzīvotāju interesi un iesaisti pašvaldības un valsts dzīvē.

  Cits virziens, kam pašvaldība pievērš uzmanību, ir iedzīvotāju informētības palielināšana, izmantojot gan dažādus pašvaldības izdotus bukletus, domes informācijas ievietošanu laikraksta “Jūrmalas Ziņas” latviešu un krievu valodas izdevumā, publikācijas domes mājas lapā internetā.

  Naturalizācijas process

  Pilsoņu skaits Jūrmalas pilsētas pastāvīgo iedzīvotāju starpā uz 2003.gada sākumu palielinājies par 3,8% salīdzinājumā ar 2000.gada sākumu.

  Jūrmalas pilsētas pastāvīgo iedzīvotāju pilsonība (PMLP dati)

  Uz datumuPilsoņiNepilsoņiĀrvalstniekiKOPĀ
  01.01.2000.36 59465.8%18 16932.7%8101.5%55 573
  01.07.2000.37 19066.7%17 67131.7%8571.5%55 718
  01.07.2001.37 43467.7%16 85030.5%1 0281.9%55 312
  01.01.2002.37 61168.1%16 58630.0%1 0411.9%55 238
  01.07.2002.37 84168.5%16 35529.6%1 0581.9%55 260
  01.01.2003.37 99968.9%16 08329.2%1 0892.0%55 171

  Cēloņi šai pozitīvajai tendencei ir šādi:

  Jūrmalā 2002.gadā ar Ministru kabineta rīkojumu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā tika uzņemtas 269 personas, to skaitā arī nepilngadīgie bērni līdz 15 gadu vecumam, kuri naturalizējas kopā ar vienu no vecākiem. Pēc 2003.gada 1. janvāra datiem Jūrmalā dzīvo 37 999 pilsoņi, 16 083 nepilsoņi un 1 089 ārvalstnieki.

  Naturalizācijas iesniegumu skaits Latvijā kopš 1999.gada, kad tas sasniedza 15 183 (sakarā ar t.s. naturalizācijas logu sistēmas atcelšanu kopš 1998.gada 10.novembra) ar katru gadu ir samazinājies, arī Jūrmalas pilsētā naturalizācijas process ir saglabājies relatīvi lēns.

  Naturalizācijas pārvalde ir regulāri meklējusi iespējas un īstenojusi pasākumus, lai veicinātu naturalizācijas procesu. Ir īstenoti vairāki pētījumi, sabiedrības informēšanas un izglītošanas, valodas apmācības projekti pilsonības pretendentiem, kā arī citas aktivitātes, ko realizējusi arī Naturalizācijas pārvaldes Pārdaugavas nodaļas filiāle Jūrmalā.

  Līdz šim izskanējuši vairāki skaidrojumi procesa lēnajam tempam, kuros kā galvenie iemesli minēti: psiholoģiskas vai praktiskas motivācijas trūkums, aizvainojums, valodas neprasme. Atsevišķu faktoru ietekme nav acīmredzama, taču būtisks ir vairāku naturalizācijas procesu ietekmējošu faktoru radītais kopējais efekts. Naturalizācijas procesu nevar abstrahēt no valstī notiekošajiem sociālekonomiskajiem procesiem, politiskās gaisotnes un demogrāfiskās situācijas.

  Salīdzinot nepilsoņu kopumu Jūrmalā ar nepilsoņu kopumu Latvijā, redzams, ka tas ir vairāk novecojis. Nepilsoņu īpatsvars vecuma grupā virs 60 gadiem Jūrmalā ir salīdzinoši liels. Šajā vecuma grupā ir viszemākā naturalizācijas intensitāte. Visvairāk iesniegumu gan 2001., gan 2002.gadā ir iesniegušas personas vecumā no 18 līdz 30 gadiem.

  Analizējot valodas vidi, piemēram, Jelgavas, Liepājas, Rīgas reģionālo nodaļu teritorijās, tika noskaidrots, ka liela daļa nepilsoņu/ārvalstnieku prot latviešu valodu, tomēr līdz šim nav uzsākuši naturalizācijas procesu. Tas nozīmē, ka, vai nu viņi uzskata savas valodas zināšanas par nepietiekošām, vai arī nemēģina iegūt Latvijas pilsonību kādu citu iemeslu dēļ.

  Novērtējot Naturalizācijas pārvaldes īstenotā latviešu valodas apmācības projekta (225 000 USD) un sabiedrības informēšanas kampaņas (279 000 USD) ietekmi uz naturalizācijas procesu, var secināt, ka valodas apmācības projektam ir raksturīgs ”taustāmāks” rezultāts īstermiņā - konkrēts pilsonības pretendentu skaits. To neietekmē politiskais faktors un citi ārēji notikumi. Savukārt, sabiedrības informēšanas kampaņai ir ne tikai īstermiņa efekts uz naturalizācijas iesniegumu skaita pieaugumu, bet arī vidi veidojoša loma.

  Informācijas loma naturalizācijas procesa veicināšanā saglabājas joprojām, taču nepieciešams arī aktīvs naturalizācijas procesa atbalsts no valdības, Saeimas un pašvaldības puses.

  Jūrmalas pilsētas dome sadarbībā ar Naturalizācijas pārvaldi regulāri organizē svinīgu naturalizācijas dokumentu izsniegšanu jaunajiem Jūrmalas pilsoņiem. Šos pasākumus to dalībnieki atzinuši par nepieciešamiem un emocionāli iedarbīgiem.

  Nepilsoņu skaita izmaiņas Jūrmalā

  (PMLP iedzīvotāju reģistra dati)

  05.10.1995.01.07.1999.01.04.2003.
  216271868215945

  Naturalizācijas gaita pilsētā

  1995.1996.1997.1998.1999.2000.2001.2002.2003.
  Iesniegumu skaits 01.01.-01.04.1051632161751028510583
  Iesniegumu skaits Gadā1504981213700341299265-

  Jūrmalā dzīvojošo nepilsoņu īpatsvara sadalījums pēc tautībām

  01.07.199901.01.2003.
  Krievi1351311726
  Baltkrievi20891815
  Ukraiņi14491205
  Poļi382323
  Lietuvieši260215
  Ebreji162133
  Latvieši11064
  Igauņi2725
  Citas tautības690577

  Naturalizācijas iesniegumu iesniegušo pilsonības pretendentu raksturojums pēc iedalījuma vecuma grupās

  1995.1996.1997.1998.1999.2000. 2001.2002.
  15.-17.g.006857412522
  18-30 g.3142436134719783
  31-40 g.24101024191897257
  41-50 g.3251148218835963
  51-60 g.321151793483330
  61 un vecāki59925213591310

  Galvenās problēmas naturalizācijas procesā:

  Nevalstisko organizāciju (NVO) loma un vieta pilsētas dzīvē

  Šobrīd valstī ir tendence daudzus pakalpojumus, īpaši sociālajā sfērā, deleģēt nevalstiskajam sektoram. Arī Valsts programmas “Sabiedrības integrācija Latvijā” prioritārajos darbības virzienos būtiska loma atvēlēta NVO sektoram. NVO ir arī neformālais atbalsta tīkls sociāli atstumtajiem.

  Svarīgi ir veicināt sadarbību starp pašvaldību, uzņēmējiem un nevalstiskajām organizācijām. Tādējādi integrācijas procesa norisēs iesaistās ne tikai pašvaldības struktūru darbinieki, bet arī pilsētas iedzīvotāji. NVO ar savu darba specifiku spēj nodrošināt daudzpusīgas informācijas ieguvi no tiešajām integrācijas mērķgrupām – pilsētas iedzīvotājiem. Pašvaldībai galvenokārt ir koordinatora un finansu avota loma (pakalpojumu pirkšana).

  Diemžēl Jūrmalā nav NVO centra vai cita nevalstisko grupējumu koordinatora. Atbilstīgi savai specifikai kontaktus ar sociālos jautājumus risinošajām NVO uztur domes Labklājības pārvalde, kas regulāri tām organizē seminārus. Ar sportu saistītās organizācijas apzina domes Kultūras un sporta nodaļa, taču pārējās NVO darbojas neatkarīgi un tādējādi faktiski nepiedalās pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesā un nepiedalās atgriezeniskās saiknes veidošanā starp pašvaldību un iedzīvotājiem. Liela daļa NVO darbojas lokāli, aptverot tikai tajās iesaistījušos biedrus un neveidojot sabiedrības viedokli plašākā kontekstā.

  Svarīgi būtu aktivizēt jau esošo NVO darbību un koordināciju ar pašvaldību un pašu NVO starpā.

  Jūrmalā darbojas šādas NVO:

  Bērnu un jauniešu apmācība, palīdzība, integrācija sabiedrībā:

  Agenda- 21, apkārtējā vide un integrācija:

  Iedzīvotāju, vecu cilvēku socializācija, integrācija sabiedrībā:

  Invalīdu integrācija sabiedrībā:

  Valoda, kultūra, izglītošana un integrācija sabiedrībā:

  Cilvēku ar problēmām (alkohols, narkotikas, HIV/AIDS, noziedzība, bezpajumtnieki) integrēšana sabiedrībā:

  Jūrmalas pilsētā darbojošās nacionālās biedrības:

  Sarakstā ir iekļautas tās sabiedriskās organizācijas, kas reāli darbojas Jūrmalā, kā arī NVO, kas reģistrētas citās pilsētas, bet iesaistās Jūrmalas aktivitātēs.

  Iedzīvotāju līdzdalība pilsētas pārvaldē

  Pilsētas iedzīvotāji ir pašvaldības klients un galvenais pasūtītājs. Viens no pašvaldības pamatuzdevumiem ir pastāvīgi stiprināt esošās un attīstīt jaunas saiknes ar iedzīvotājiem. Pašvaldībai ir jācenšas izzināt iedzīvotāju vēlmes un problēmas, jārisina tās un jāinformē par sava darba rezultātiem.

  Jūrmalas pilsētas dome informācijas apriti nodrošina ar vairākām metodēm. Ar avīzes ,,Jūrmalas Ziņas’’ palīdzību iedzīvotājiem tiek sniegta informācija par Jūrmalai aktuāliem tematiem, par Domes sēdē izskatāmajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Šī avīze tiek publicēta arī krievu valodā. Intervijās ar pilsētas deputātiem, uzņēmējiem un pilsētā populāriem cilvēkiem tiek izskaidrotas pilsētas iedzīvotājiem aktuālas problēmas. Kopš 2003.gada par iedzīvotājus informējošu līdzekli ir kļuvis ,,Radio Jūrmala 99FM’’, kurš informē iedzīvotājus arī krievu valodā.

  Pašvaldība regulāri izdod informatīvus materiālus par dažādiem sava darba aspektiem. 2003.gadā, piemēram, ir izdoti vairāki tūrisma veicināšanai domāti bukleti, kultūras, tradīciju un sporta pasākumu apkopojumi, buklets par pašvaldības 2003.gada budžetu, atsevišķā grāmatā izdots Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada publiskais pārskats. Ir izplatīti dažādi skaidrojoši materiāli par Labklājības pārvaldes piedāvātajiem pabalstiem un atvieglojumiem iedzīvotājiem. Ik mēnesi tiek sagatavota un lapiņu veidā izplatīta informācija par kultūras, tradīciju un sporta pasākumiem.

  Domē ir izveidots Apmeklētāju apkalpošanas centrs, kas darbojas gan domes ēkā, gan Kauguru kultūras namā. Apmeklētāju centrs nodrošina iedzīvotājus ar dažādu jautājumu skaidrojumu, kā arī pieņem iesniegumus.

  Savus ierosinājumus un problēmas iedzīvotāji var domei paziņot ar telefona - automātiskā atbildētāja palīdzību. Šī informācija tiek reģistrēta un ziņojumi nogādāti adresātiem. Atbildes tiek sniegtas gan individuāli, gan publicējot tās avīzē “Jūrmalas Ziņas”.

  Iedzīvotājiem ir iespējams izmantot e-pasta pakalpojumus, lai iesniegtu savus priekšlikumus un paziņojumus domei. Šo iespēju izmanto aizvien vairāk cilvēku.

  Pašvaldībai ir mājas lapa internetā latviski, krieviski un angliski.

  Vēl viens svarīgs rādītājs par iedzīvotāju līdzdalību pilsētas dzīvē ir iesaistīšanās vēlēšanu procesos. Salīdzinājumā ar 1997.gada pašvaldību vēlēšanām, kad nobalsoja 47,03% balsstiesīgo vēlētāju, 2001.gadā nobalsoja 58,47%. Šie dati liecina, ka iedzīvotāju aktivitāte ir palielinājusies. Tomēr jāatzīmē, ka savas pilsoņu tiesības un pienākumus izmanto tikai nedaudz vairāk kā puse vēlētāju. Būtisks ir arī fakts, ka 29,1% Jūrmalas iedzīvotāju ir nepilsoņi.

  Jūrmalas pilsētas domē darbojas 7 komitejas un 19 komisijas, kurās ir iesaistīti ap 200 cilvēku. Pirms galīgā lēmuma pieņemšanas Domes sēdēs, komitejās un komisijās tiek izskatīti un izvērtēti tādi jautājumi kā pašvaldības finansu politika, sociālā aprūpe, kultūra, izglītība, nekustamā īpašuma sakārtošana, uzņēmējdarbība un individuālais darbs, vides aizsardzība, pilsētas attīstība, transporta un komunālās saimniecības jautājumi u.c.

  Likuma “Par pašvaldībām” 26.pants nosaka pilsētas domes sēžu atklātumu. Pilsētas iedzīvotājiem ir tiesības piedalīties Domes, Domes komisiju un komiteju sēdēs. Sēžu protokoli ir publiski pieejami ikvienam - gan iedzīvotājiem, gan masu medijiem. Domes lēmumi tiek publicēti domes mājas lapā internetā www.jpd.gov.lv.

  Katram detālplānojumam tā izstrādes procesā tiek organizētas vairākas sabiedriskās apspriešanas. Tāpat sabiedriskās apspriešanas notiek nozīmīgākajiem attīstības projektiem, konkrētām celtnēm ar sabiedrisku raksturu. Informācija par sabiedriskajām apspriešanām tiek izvietota domes ēkā un domes Būvvaldē, tiek ievietota internetā, kā arī laikrakstā “Jūrmalas Ziņas” un bieži - laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Detālplānu un attīstības projektu vizuālais materiāls tiek izlikts apskatei uz vairākām nedēļām, pat līdz pusotram mēnesim.

  Pēdējā laikā gan vizuālā materiāla apskate, gan tikšanās ar detālplānu un projektu autoriem vairs nenotiek tikai Būvvaldē vai domes ēkā, bet arī Kauguru kultūras namā un citās vietās, kas tuvākas apspriežamajām teritorijām. Tas ir palielinājis to iedzīvotāju skaitu, kas piedalās sabiedriskajās apspriešanās. Interese par sabiedriskajām apspriešanām palielinājusies arī, kopš 2002.gadā darbu sākusi Iedzīvotāju konsultatīvā padome.

  Vairākos pilsētas mikrorajonos ir izveidotas iedzīvotāju komitejas, kas palīdz veidot pašvaldības saikni ar iedzīvotājiem un atvieglo sabiedrības integrācijas procesu. Komitejas izveidotas Ķemeros, Kauguros, Slokā, Priedainē u.c. Padomes ir izvirzījušas savus pārstāvjus Iedzīvotāju konsultatīvajai padomei, kurā darbojas 17 iedzīvotāju pārstāvji no visiem mikrorajoniem. Mikrorajonos, kur nav izveidotas iedzīvotāju komitejas, pārstāvjus Iedzīvotāju konsultatīvajai padomei izvirza iedzīvotāju sapulcēs vai aptaujas veidā. Iedzīvotāju komitejas un Iedzīvotāju konsultatīvā padome ir labs veids, kā sasniegt saskaņu dažādo iedzīvotāju grupu vidū.

  Nozīmīgu vietu pašpārvaldes struktūrā ieņem konsultatīvās padomes, kurās aktīvi darbojas 60 cilvēki. Iedzīvotāju, izglītības, jaunatnes lietu, kultūras un uzņēmēju, konsultatīvās padomes tika izveidotas tieši ar mērķi plašāk iesaistīt pilsētas iedzīvotājus pilsētai svarīgu jautājumu risināšanā. Konsultatīvajām padomēm ir padomdevēja tiesības, tās analizē un izvērtē attiecīgās sfēras jautājumus un iesniedz savus ierosinājumus lēmumu pieņemšanai.

Rīcības programma integrācijas jomā

 1. Sociālās integrācijas galvenie rīcības virzieni

  ANO attīstības programmas 2002.gada augusta finansētais un Tieslietu ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta pasūtītais pētījums “Attieksme pret atsevišķiem ar integrāciju saistītiem jautājumiem” kliedē stereotipu, ka etniskajām attiecībām integrācijā ir būtiskāka loma salīdzinājumā ar citiem aspektiem un apstiprina, ka drošības un saliedētības sajūtu nosaka daudzi un dažādi faktori, kuru vidū ievērojami dominē sociālie un labklājības faktori. Sociālā integrācija jāuzskata kā vadošā integrācijas joma pilsētā. Nodrošinot pilsētas iedzīvotāju sociālo labklājību, var harmoniskāk veicināt arī iedzīvotāju interesi par pilsētas sabiedriskajām aktivitātēm.

  Sociālās integrācijas mērķis Jūrmalas pilsētā ir radīt sabiedrību ar vienlīdzīgām iespējām visiem, palielināt indivīdu un dažādu iedzīvotāju grupu sociālās līdzdarbības iespējas, nodrošināt sabiedrības locekļiem vienlīdzīgas iespējas piekļūt visas sabiedrības resursiem un veidot pilnvērtīgu dzīvi.

  Lai sasniegtu šos mērķus, svarīgi ir veicināt starpsektoriālu sadarbību pilsētas pašpārvaldes struktūru ietvaros, iesaistīt nevalstiskās organizācijas un privāto sektoru, kas aktīvi darbojas sociālo pakalpojumu sniegšanas jomā. Pateicoties šādai sadarbībai, palielinās pilsētas iedzīvotāju loma integrācijas jautājumu risināšanā .

  Lai panāktu sociālās integrācijas veiksmīgu iznākumu, īpaša uzmanība jāpievērš socializācijas pasākumiem bērnu un jauniešu vidū. Šajā nolūkā nepieciešams:

  Sociālajos procesos jāiesaista pašvaldības un valsts policijas nodaļas, jo profesionāli iecirkņa inspektori ir viens no būtiskajiem faktoriem, kas mazina vietējo jauniešu kriminalizācijas risku. Tāpēc būtu veicināma inspektoru darbavietas piesaiste to dzīves vietai, piem., Priedaines iecirkņa inspektors pats dzīvo Priedainē.

  Integrācijas iespējas dažādām sociālajām grupām

  Sociālā grupa – trūcīgās ģimenes

  Sociālā grupa – pensionāri

  Sociālā grupa - ielu bērni, klaiņojoši bērni

  Labklājības pārvaldes sociālajiem darbiniekiem, uzturot regulārus kontaktus ar skolu sociālajiem pedagogiem un bāriņtiesu, strādāt ar riska un problēmģimenēm, kurās ir klaiņojošie bērni.

  Sociālās grupa – bezpajumtnieki

  Sociālā grupa – no ieslodzījuma atbrīvojušies

  Invalīdu integrācijas iespējas

  Dzīvesvieta

  Nodarbinātība

 2. Etniskās, izglītības un kultūras integrācijas galvenie rīcības virzieni

  Izglītība. Valoda

  Jūrmalas pilsētas sabiedrības integrācijas programmai ir jāveicina iedzīvotāju izglītotība, latviešu valodas kā valsts valodas apguve, jāsekmē pilsētas mazākumtautību pārstāvju dzimtās valodas apguve, jāveido apziņa, ka ikviena Jūrmalas pilsētas iedzīvotāja nākotne un personiskā labklājība ir saistīta ar Latvijas valsti, tās attīstību un drošību. Vienota valoda un līdzīga izpratne par kultūras vērtībām ir svarīgākais dažādu tautību iedzīvotāju saskarsmes līdzeklis, sociālo vienlīdzību veicinošs nosacījums. Lai to nodrošinātu, nepieciešams:

  Kultūra. Sports

 3. Pilsoniskās integrācijas galvenie rīcības virzieni

  Lai veicinātu iedzīvotāju iesaistīšanos sabiedrībai nozīmīgu jautājumu risināšanā un celtu jūrmalnieku pilsoniskās līdzdalības līmeni, nepieciešams:

Indikatori integrācijas rīcības virzienu izpildes efektivitātes pārbaudei

Sociālā integrācija

 1. Pašvaldības sociālos pabalstus saņēmušo skaits, pabalstu veidi un pabalstu vidējais apmērs (gadā).
 2. Ģimenes, kam piešķirts trūcīgas ģimenes statuss (skaits un īpatsvars).
 3. Bezdarba līmenis.
 4. Nestrādājošo darba meklētāju skaits (15-24 gadi, ilgstošie bezdarbnieki, 50 gadi un vecāki).
 5. Bezdarbnieku īpatsvars ar nepietiekamām latviešu valodas zināšanām.
 6. Bezdarbnieku sadalījums pēc izglītības līmeņa un vecuma.
 7. Reģistrēto bezdarbnieku skaits, kuriem NVD bezdarbnieku apmācības ietvaros tiek piedāvāta apmācība (salīdzinājumā ar bezdarbnieku kopējo skaitu - gadā).
 8. Reģistrēto bezdarbnieku skaits, kuri pēc bezdarbnieku apmācības ietvaros iegūtas tālākizglītības iekārtojušies darbā (gadā).
 9. Uzņēmējdarbība (uzņēmumu skaits uz iedzīvotāju skaita).
 10. Invalīdiem piemēroto darba vietu skaits.
 11. Vispārizglītojošās skolas, kas piemērotas bērnu invalīdu apmācīšanai.
 12. Vispāriglītojošās skolas apmeklējošo bērnu invalīdu skaits.
 13. Invalīdiem pieejamo pašvaldības iestāžu u.c. skaits.
 14. Jaunā būvniecība (ekspluatācijā nodotās mājas, dzīvokļi - gadā).
 15. Dažādām sociālajām grupām (no ieslodzījuma atbrīvojušies, bāreņi, bezpajumtnieki, invalīdi, sociālie dzīvokļi mazturīgajiem) piešķirtā pašvaldības dzīvojamā platība.

Etniskā, izglītības un kultūras integrācija

 1. Bērnu skaits pirmsskolas iestādēs (% no 1,5-6 gadus veco bērnu skaita).
 2. Izglītības iestāžu finansējums (valsts un pašvaldības) uz vienu skolēnu salīdzinājumā ar valstī vidējo līmeni (gadā).
 3. Skolēnu skaits izglītības programmās mazākumtautībām.
 4. Centralizēto eksāmenu rezultāti latviešu valodā mazākumtautību izglītības iestāžu 9. un 12.klasēs.
 5. Uzņemšanas rezultāti augstskolās.
 6. Vispārizglītojošo dienas skolu un skolēnu sadalījums pēc apmācības valodas (latviešu, krievu, divplūsmu utt.).
 7. Interešu izglītības pieejamība izglītības un ārpusskolas iestādēs.
 8. Sporta skolu audzēkņu skaits, ieskaitot specializētās.
 9. Bērnu mūzikas un mākslas skolu audzēkņu skaits.
 10. Radošo kolektīvu un to dalībnieku skaits kultūras iestādēs.
 11. Kultūras un sporta institūciju (bibliotēku, muzeju, kultūras namu, teātra, sporta zāļu, baseinu utt.) apmeklējumu skaits (par maksu, bez maksas - gadā).
 12. Publiski pieejamo interneta pieslēgumu skaits.

Pilsoniskā integrācija

 1. Nepilsoņu īpatsvars %.
 2. Iedzīvotāju nacionālais sastāvs %.
 3. Nevalstisko organizāciju skaits.
 4. Pašvaldības atbalstīto visu veidu integrācijas projektu skaits un tajos iesaistīto NVO skaits (gadā).
 5. Pašvaldības atbalstīto NVO visu veidu integrācijas projektos iesaistīto personu skaits (gadā).
 6. Piedalīšanās vēlēšanās, tautas nobalsošanās % no balsstiesīgo skaita.
 7. Naturalizēto nepilsoņu skaits (gadā).
 8. Pašvaldības komisiju, padomju u.c. sabiedrisko veidojumu skaits un dalībnieku skaits tajos.
 9. Pašvaldības organizēto sabiedrisko apspriešanu skaits un tajās piedalījušos personu skaits (gadā).
 10. Pašvaldības izdoto informatīvo materiālu veidi, skaits un tirāža.

Kopsavilkums

Jūrmalas pilsētas sabiedrības integrācijas programma ir daļa no pilsētas pašvaldības ekonomiskās un sociālās attīstības programmas. Tā atspoguļo galvenos mērķus un virzienus, kādos pašvaldībai jāstrādā ilgtermiņā, lai pilsētā realizētu integrācijas procesus. Balstoties uz šiem mērķiem, izstrādājami konkrēti rīcības plāni noteiktiem laika periodiem.

Dokuments izstrādāts, iedvesmojoties no valsts programmas “Sabiedrības integrācija Latvijā” un citu pašvaldību līdzīgiem dokumentiem. To izstrādāja darba grupa, ko Jūrmalas pilsētas dome izveidoja ar 2003.gada 2. aprīļa lēmumu Nr.185 “Par Jūrmalas pilsētas sabiedrības integrācijas programmas izstrādi”.

Darba grupu vadīja domes priekšsēdētāja vietnieks, vēlāk – domes priekšsēdētājs un Iedzīvotāju integrācijas komisijas priekšsēdētājs Juris Hlevickis. Tajā ietilpa deputāte, koledžas RRC direktore Regīna Simsone, domes Skolu valdes priekšsēdētāja Vēsma Reinkaite, domes Ekonomikas un attīstības nodaļas vadītājs Zigmārs Grūbe, domes Labklājības pārvaldes vadītājas vietniece, Iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisijas locekle Ruanete Meža, domes vadības galvenā speciāliste sabiedrisko attiecību jautājumos, Integrācijas jautājumu komisijas priekšsēdētāja vietniece Veronika Ramāne, domes Kultūras un sporta nodaļas vadītāja, Iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisijas locekle un Jūrmalas Latviešu biedrības priekšsēdētāja Gunta Liepiņa, Nodarbinātības valsts dienesta filiāles – Jūrmalas centra vadītāja Valija Straupe un Naturalizācijas pārvaldes Pārdaugavas nodaļas filiāles Jūrmalā vadītāja Agija Vistiņa.

Programmas izstrādē piedalījās arī Jūrmalas Bāriņtiesas vadītāja Baiba Spīgule, Bērnu aizsardzības centra vadītāja Irēna Drupa, Vaivaru pamatskolas direktore Inese Kārkliņa, domes Kultūras un sporta nodaļas galvenā speciāliste Anita Getaute, valsts kultūras inspektore Jūrmalā Dace Grigorjeva, domes Labklājības pārvaldes vadītāja Laima Grobiņa, pilsētas muzeja direktore Inta Baumane, domes Būvvaldes Kultūrvēsturiskā mantojuma nodaļas vadītāja Anita Naudiša, domes Pašvaldības īpašuma pārvaldes Dzīvokļu nodaļas vadītājs Dzintars Krūmiņš, BOP SIA “Jūrmalas namsaimnieks” direktors Raimonds Munkevics un domes priekšsēdētaja biroja vadītāja Ulrika Eistreiķe, kā arī Iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisijas locekļi – Skolu valdes priekšsēdētājas vietniece Svetlana Seņkina, Čigānu biedrības pārstāve Tamāra Čiča, Lietuviešu biedrības Jūrmalas nodaļas vadītāja Irēna Supe, Armēņu biedrības pārstāvis Ivars Kincs, Slokas pamatskolas skolotāja Iveta Kravinska, deputāts, sabiedriskās organizācijas “Vecās tehnikas klubs MG” vadītājs Māris Mežapuķe un invalīdu biedrības “Apeirons” pārstāve Lilija Mucelāne.

Izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai, kā arī iespējamiem papildinājumiem Programma tika nodota trim ekspertiem: Latvijas Sabiedrības integrācijas programmas līdzautorei Andai Celmai, Īpašo uzdevumu valsts ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta vadītājai Kristīnei Vāgnerei, kā arī bijušajai ANO programmas konsultantei sabiedrības integrācijas lietās Latvijā Anitai Jakobsonei.

Pirms Programmas iesniegšanas apstiprināšanai domē, to izskatīja domes Labklājības un izglītības jautājumu komiteja un Iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisija, kā arī Iedzīvotāju konsultatīvā padome.

Lai ikviens pilsētas iedzīvotājs izjustu savu piederību Jūrmalai un Latvijas valstij, pirmais solis abpusēji atbildīga dialoga veidošanā ir jāsper pašvaldībai. Ja iedzīvotāji sajutīs cieņu un interesi, redzēs reālu savu problēmu risināšanu, viņos veidosies lepnums un patriotisma jūtas pret savu pilsētu - Jūrmalu. Mūsu visu kopējais mērķis ir panākt, lai neviens Jūrmalā nejustos atstumts vai pamests neatkarīgi no savas tautības, pilsonības, sociālā stāvokļa, vecuma vai citu iemeslu dēļ. Šī mērķa realizēšanai ir tapusi šī Jūrmalas pilsētas pašvaldības ekonomiskās un sociālās attīstības programma sabiedrības integrācijas jautājumos.