Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2003.gada 29.oktobrīNr.745

Par Jūrmalas mūzikas vidusskolas
darbinieku darba vietu skaita sarakstu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.punktu, Profesionālās izglītības likuma 10.punktu, un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes finanšu komitejas 2003.gada 2.oktobra lēmumu (protokols Nr. 01-52/9), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt šādu Jūrmalas mūzikas vidusskolas darbinieku darba vietu skaita sarakstu ar 2003.gada 1. novembri:
 2. Nr.Amata nosaukumsVienību
  skaits
  1.Galvenais grāmatvedis1
  2.Struktūrvienības vadītājs1
  3.Direktora vietnieks saimn. administr. darbā1
  4.Sekretāre-lietvede1
  5.Santehniķis1
  6.Dežuranti2
  7.Apkopējas4
  8.Sētnieks1
  9.Kora “Jūrmala” galvenais diriģents1
  10.Kora “Jūrmala” kormeistars0.5
  11.Kora “Jūrmala” koncertmeistars0.5
  12.Pūtēju orķestra “Jūrmala” diriģents1
  13.Pūtēju orķestra “Jūrmala” diriģenta palīgs1
  Kopā:16

 3. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos, savu spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra lēmums Nr.656 “Par darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu Jūrmalas mūzikas vidusskolai” un Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 19.februāra lēmums Nr.85 “Par izmaiņām Jūrmalas mūzikas vidusskolas kora “Jūrmala” darbinieku darba vietu sarakstā”.
PriekšsēdētājsJ.Hlevickis