Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2014.gada 12.jūnija 14.saistošajiem noteikumiem
Mainīti ar Domes 2003. gada 29. oktobra 13. saistošajiem noteikumiem

2003.gada 5. februārīNr.2

Protokols Nr.3, 3. punkts

Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem 2003.gadā

Izdoti saskaņā ar
Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 14.pantu
un Latvijas Republikas likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.pantu

 1. Šie saistošie noteikumi regulē atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem un stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.

 2. Atvieglojumi piešķirami atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām par to īpašumu, kuros viņi dzīvo un ir pierakstīti, šādos apmēros no nekustamā īpašuma nodokļa maksas summas:

  2.1. politiski represētajām personām - par 90%;

  2.2. zemes īpašniekiem, lietotājiem, kā arī tiesiskajiem mantiniekiem, kuru īpašumā vai valdījumā atradās zeme, kura bija viņu īpašumā vai valdījumā līdz 1940.gada 21.jūlijam, saskaņā ar Valsts arhīva izziņu - par 50%;

  2.3. zemes īpašniekiem, lietotājiem, kā arī tiesiskajiem mantiniekiem, kuru īpašumā vai valdījumā esošā zeme piešķirta Zemes reformas laikā kā kompensācija par zemi, kura bija viņu īpašumā vai valdījumā līdz 1940.gada 21.jūlijam, saskaņā ar zemes komisijas lēmumu - par 50%;

  2.4. vientuļiem* pensionāriem un vientuļiem I un II grupas invalīdiem - zemes īpašniekiem, lietotājiem, kā arī tiesiskajiem mantiniekiem, kuru īpašumā atradās zeme, kura bija viņu īpašumā vai valdījumā līdz 1940.gada 21.jūlijam, saskaņā ar Valsts arhīva izziņu - par 70%;

  2.5. vientuļiem pensionāriem un vientuļiem I un II grupas invalīdiem - zemes labticīgiem ieguvējiem un viņu tiesiskajiem mantiniekiem, kuri zemi ieguvuši lietošanā pēc 1940.gada 21.jūlija līdz zemes reformas pilsētās sākumam, t.i. līdz 1991.gada 20.novembrim - par 70%;

  2.6. fiziskām personām (arī aizbildņiem), kuru ģimenēs ir trīs un vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem un ģimenēs ar bērnu invalīdu, kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz uz vienu ģimenes locekli 75% no Latvijas Republikas Ministru kabineta 1994.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.89 noteiktās krīzes iztikas minimuma (saskaņojot ar Jūrmalas pilsētas domes labklājības pārvaldi) - par 70%;

  2.7. fiziskām personām (arī aizbildņiem), kuru ģimenēs ir pieci un vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem - zemes īpašniekiem, lietotājiem, kā arī tiesiskajiem mantiniekiem, kuru īpašumā vai valdījumā līdz 1940.gada 21.jūlijam atradās zeme Jūrmalas pilsētas 1991.gada administratīvās teritorijas robežās, saskaņā ar Valsts arhīva izziņu - par 70%

 3. Atlaides piešķiramas tikai tiem zemes īpašniekiem un valdītājiem, kuru nekustamais īpašums nav iznomāts citam lietotājam un kurus esošajā kalendārajā gadā administratīvā komisija nav administratīvi sodījusi, pamatojoties uz “Jūrmalas pilsētas teritorijas, dzīvojamo, sabiedrisko, ražošanas un citu būvju uzturēšanas un sabiedriskās kārtības saistošajiem noteikumiem”.


 4. Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2003. gada 29. oktobra 13. saistošajiem noteikumiem
  Pārējos gadījumos, ko neparedz šo noteikumu 2.punkts, pēc maksātāja motivēta lūguma, atvieglojumus var piešķirt ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu.

  Jūrmalas pilsētas dome atkarībā no budžeta ieņēmumu izpildes var piešķirt atvieglojumus arī šādām nekustamā īpašuma nodokļu maksātāju kategorijām, ņemot vērā šādus nosacījumus:

  4.1. vientuļiem pensionāriem, kuriem aprēķinātais nekustamā īpašuma nodoklis ir lielāks par 20% no gada ienākumu summas, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajai darbībai;

  4.2. personām, kuru ģimenes atzītas par trūcīgām;

  4.3. personām ar bērniem, kuru apgādnieks likumā noteiktā kārtībā ir reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks vai darba meklētājs;

  4.4. personām, kuru ģimenēs ir invalīdi un ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu;

  4.5. personām, kuru ģimenēs ir 3 vai vairāk bērnu un ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu;

  4.6. personām, kuru ģimenes audzina aizbildnībā esošu bērnu un ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu;

  4.7. personām ar bērniem, kuri ir zaudējuši apgādnieku vai kuru uzturlīdzekļu piedziņa no apgādnieka nav iespējama un ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu;

  4.8. zemes īpašniekiem, uz kuru zemes gabala atrodas pašvaldības nekustamais īpašums (ēkas) vai pašvaldības institūcijas;

  4.9. personām, kurām atjaunotas īpašuma tiesības uz namīpašumu, kuru aizņem īrnieki, kas dzīvokli likumīgi lietojuši līdz īpašuma tiesību atjaunošanai un šai personai nav iespējams namīpašumu izmantot dzīvošanai;

  4.10. juridiskām personām, kuru darbība pēc Jūrmalas pilsētas domes atzinuma atbilst sabiedrības un pašvaldības interesēm.

* par vientuļām šo noteikumu izpratnē uzskatāmas personas, kurām nav Civillikumā minēto apgādnieku.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs