Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2010.gada 4.februāra 20. nolikumu
Grozīts ar Domes 2008.gada 31. janvāra 2. nolikumu

2004.gada 21.janvārīNr.16

Protokols Nr.2, 26.punkts

Jūrmalas pilsētas domes juridiskās pārvaldes nolikums

 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
 2. 1.1. Jūrmalas pilsētas domes juridiskā pārvalde (turpmāk tekstā – Pārvalde) ir Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienība, kas tieši pakļauta Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam un darbojas saskaņā ar šo nolikumu.

  1.2. Savā darbībā Pārvalde ievēro Latvijas Republikas likumus, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumus, lēmumus un rīkojumus, Jūrmalas pilsētas domes lēmumus un Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumus.

  1.3. Pārvalde sastāv no divām nodaļām;

  1.3.1. Tiesvedības nodaļa;

  1.3.2. Personāla nodaļa.Atcelts ar Domes 2008.gada 31. janvāra 2. nolikumu

 3. PĀRVALDES GALVENĀS FUNKCIJAS
 4. 2.1. Parbaudīt Jūrmalas pilsētas domes, tās struktūrvienību darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām, sniedzot atzinumus par Jūrmalas pilsētas domes lēmumu, rīkojumu, līgumu u.c. juridiska rakstura dokumentu projektiem, sekojot to atbilstībai normatīvo aktu prasībām, sniedzot atzinumus un priekšlikumus par Jūrmalas pilsētas domes saistošo noteikumu, noteikumu, nolikumu, lēmumu, Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu, kā arī līgumu, ko paraksta Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs, viņa vietnieks, izpilddirektors, projektiem.

  2.2. Nodrošināt atbilžu sagatavošanu uz iesniegumiem, atbilstoši domes priekšsēdētāja, izpilddirektora un viņu vietnieku norādījumiem,

  2.3. Nodrošināt Jūrmalas pilsētas domes interešu pārstāvību tiesā un citās valsts un pašvaldību institūcijās;

  2.4. Nodrošināt iespēju Jūrmalas pilsētas domes deputātiem un darbiniekiem iepazīties ar likumiem u.c. normatīvajiem aktiem, sniegt informāciju domes darbiniekiem par spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem attiecīgajā nozarē.

  2.5. Sekmēt sadarbību ar tiesu, prokuraturu, zvērinātiem advokātiem un citām tiesībsargājošām institūcijām.

  2.6. Nodrošināt personālvadības jautājumu risināšanu.Atcelts ar Domes 2008.gada 31. janvāra 2. nolikumu

  2.7. Nodrošināt rakstveida atzinumu sagatavošanu gadījumos, kad konstatēta Jūrmalas pilsētas domes lēmumu, rīkojumu, līgumu u.c. juridiska rakstura dokumentu projektu un/vai dokumentu neatbilstība spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, iespējamo priekšlikumu neatbilstības novēršanai izstrādi un iesniegšanu Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam un/vai Jūrmalas pilsētas domei.

  2.8. Piedalīties ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumiem un rīkojumiem izveidotu komisiju un darba grupu darbībā.

 5. PĀRVALDES TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
 6. 3.1. Pieprasīt un saņemt no Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienībām, izpildinstitūcijām, uzņēmumiem un uzņēmējsabiedrībām jebkuru Pārvaldes uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus, kā arī paskaidrojumus no minēto institūciju amatpersonām.

  3.2. Iesniegt priekšlikumus Jūrmalas pilsētas domes darba uzlabošanai jautājumos, kas ietilpst Pārvaldes kompetencē.

  3.3. Sadarboties ar Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienībām u.c. Jūrmalas pilsētas domes institūcijām pašvaldības darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas un juridiskās izglītošanas jautājumu risināšanā.

  3.4. Pārvaldei noteikto uzdevumu risināšanai un Jūrmalas pilsētas domes interešu aizsardzībai, pieaicināt, konsultēties un sadarboties (turpmāk viss kopā apzīmēts kā sadarbība un sadarbošanās) ar zvērinātiem advokātiem, zvērinātu advokātu birojiem u.c..

  3.5. Rekomendēt (ieteikt) Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam slēgt attiecīga satura līgumus Jūrmalas pilsētas domes vārdā par šī nolikuma 3.4.punktā norādīto sadarbību ar zvērinātiem advokātiem, zvērinātu advokātu birojiem atbilstoši iespējām apmaksāt pieaicināto firmu un personu darbību.

  3.6. Pēc Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja uzdevuma sagatavot atzinumus par atsevišķu juridisko strīdu risināšanu.

  3.7. Sagatavot un iesniegt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam slēdzienus par konstatētajiem normatīvo aktu pārkāpumiem, juridiskas dabas darba trūkumiem un nepilnībām, sniegt priekšlikumus vai ierosinājumus par darba organizāciju.

 7. DARBA ORGANIZĀCIJA
 8. 4.1. Pārvalde tiek uzturēta no Jūrmalas pilsētas pamatbudžeta līdzekļiem.

  4.2. Pārvaldes organizatorisko struktūru un darbinieku skaita sarakstu saskaņā ar šo nolikumu apstiprina Jūrmalas pilsētas dome pēc Pārvaldes vadītāja ieteikuma.

  4.3. Pārvaldes darbu vada Pārvaldes vadītājs, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba Jūrmalas pilsētas dome, saskaņojot šo kandidatūru ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāju.

  4.4. Par Pārvaldes vadītāju pieņem darbā personu ar augstāko juridisko izglītību un vismaz 5 (piecu) gadu juridiskā darba pieredze.

  4.5. Pārvaldes vadītājs:

  4.5.1. plāno un organizē Pārvaldes darbu, ir atbildīgs par Pārvaldei noteikto uzdevumu izpildi;

  4.5.2. nosaka Pārvaldes darbinieku pienākumus, uzdevumus un darba prioritātes, izstrādā Pārvaldes darbinieku amata aprakstus;

  4.5.3. rūpējas par personāla sagatavošanu, kā arī kvalifikācijas un profesionālā līmeņa paaugstināšanu;

  4.5.4. nodrošina Pārvaldes materiālo vērtību saglabāšanu;

  4.5.5. uz Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja parakstītas pilnvaras pamata pārstāv Jūrmalas pilsētas domi attiecībās ar valsts, pašvaldību un tiesu iestādēm, uzņēmējsabiedrībām, sabiedriskajām organizācijām un personām;

  4.5.6. sniedz atzinumus par Pārvaldei iesniegtajiem lēmumu, rīkojumuu.c.dokumentu projektiem;

  4.5.7. nosaka kārtību, kādā veicami un izpildāmi Pārvaldes uzdevumi un funkcijas;

  4.5.8. sagatavo un iesniedz Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam parakstīšanai sadarbības un pakalpojumu sniegšanas līgumus ar pieaicinātajiem zvērinātiem advokātiem un zvērinātu advokātu birojiem, ievērojot Latvijas Republikas likumu “Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” un “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām” normas;

  4.5.9. piedalās personīgi vai pilnvaro personu, kura piedalās Jūrmalas pilsētas domes sēdēs.

  4.6. Pārvaldes Tievedības nodaļa.

  4.6.1. Tiesvedības nodaļa ir Pārvaldes struktūrvienība, kura tieši pakļauta pārvaldes vadītājam;

  4.6.2. Nodaļas vadītāju pieņem darbā un atbrīvo no darba Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors, saskaņojot šo kandidatūru ar pārvaldes vadītāju.

  4.6.3. Galvenie uzdevumi

  4.6.3.1. nodrošina Jūrmalas pilsētas domes interešu pārstāvību Latvijas Republikas tiesu instancēs; piedalās tiesu sēdēs. Nodrošina pašvaldības interešu aizsardzību lietās, kas rodas no administratīvi tiesiskajām attiecībām;

  4.6.3.2. pārzin spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo bāzi;

  4.6.3.3. organizē tiesvedību reģistra izveidošanu, tā aktualizāciju;

  4.6.3.4. sagatavo prasības pieteikumus, nodrošina normatīvajos aktos noteiktajā termiņa paskaidrojumu un iebildumu iesniegšanu tiesu instancēs.Sagatavo tiesas spriedumu un lēmumu pārsūdzēšanas rakstus.

  4.6.3.5. sistematizē tiesu lietas;

  4.6.3.6. nodrošina tiesas spriedumu un lēmumu izpildes organizēšanu;

  4.6.3.7. veic tiesu prakses analīzi;

  4.6.3.8. sniedz Jūrmalas pilsētas domes deputātiem un darbiniekiem juridiskas konsultācijas un izziņas skaidrojumus (t.sk., rakstiskā veidā), kuras nepieciešamas darba uzdevumu risināšanai.

  4.7.Personāla nodaļa.Atcelts ar Domes 2008.gada 31. janvāra 2. nolikumu

  4.7.1. Personāla nodaļa ir Pārvaldes struktūrvienība, kura tieši pakļauta pārvaldes vadītājam.

  4.7.2. Nodaļas vadītāju pieņem darbā un atbrīvo no darba Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors, saskaņojot šo kandidatūru ar pārvaldes vadītāju.

  4.7.3. Galvenie uzdevumi.

  4.7.3.1. veic iestādes administratīvo darbu, kas saistīts ar personālu, plāno nodarbinātību, darbaspēka efektīvu izmantošanu;

  4.7.3.2. priekšsēdētāja uzdevumā plāno darbinieku pieņemšanu darbā, organizējot konkursus uz vakantajiem amatiem, veic ar konkursu rīkošanu saistīto organizatorisko un tehnisko darbu.

  4.7.3.3. izstrādā, noformē, reģistrē darba līgumus ar domes darbiniekiem, pašvaldības iestāžu vadītājiem saskaņā ar apstiprinātajiem amatu aprakstiem. Sagatavo rīkojumus un lēmumu projektus par personāla jautājumiem. Normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos sagatavo un noformē izziņas.

  4.7.3.4. piedalās darbinieku skaita (darba vietu) saraksta projektu izstrādāšanā apstiprinātā budžeta ietvaros;

  4.7.3.5. noformē domes vadības, struktūrvienību darbinieku un pašvaldības iestāžu vadītāju personas lietas un personas kartītes;

  4.7.3.6. priekšsēdētāja uzdevumā izstrādā darbinieku apmaksas sistēmu,kontrolē disciplīnu un izvērtē personāla funkcijas;

  4.7.3.7. piedalās statistisko materiālu (atskaites) izstrādāšanā Sagatavo un iesniedz informāciju Valsts ieņēmumu dienestam par valsts amatpersonām;

  4.7.3.8. iesniedz priekšlikums par dirbinieku apmācību un kvalifikācijas paaugstināšanas nodrošināšanu;

  4.8. Pārvaldes saimniecisko nodrošinājumu, elektroniskajām iekārtām, sakaru līdzekļiem un citiem ar darbu saistītiem tehniskiem līdzekļiem un aprīkojumu veic Jūrmalas pilsētas domes saimniecības nodaļa.

  4.9. Pārvaldi ar datortehniku nodrošina Jūrmalas pilsētas domes informātikas nodaļa.

 9. PĀREJAS NOTEIKUMI
 10. 5.1. Šis nolikums stājas spēkā 2004.gada 1.februārī.

  5.2. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 11.septembra nolikumu Nr.23 “Jūrmalas pilsētas domes juridiskās pārvaldes nolikums”.

Priekšsēdētājs

J.Hlevickis