Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2008.gada 16. februāra 16.nolikumu

2004.gada 21.janvārīNr.20

Protokols Nr.2, 30.punkts

Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļas nolikums

 1. Vispārīgie jautājumi
 2. 1.1. Ekonomikas un attīstības nodaļa ir Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienība un savā darbībā ir pakļauta pilsētas domei un domes priekšsēdētāja 1.vietniekam.

  1.2. Ekonomikas un attīstības nodaļa savā darbībā ievēro spēkā esošos Latvijas Republikas likumus, valdības lēmumus, normatīvos aktus, Jūrmalas pilsētas domes lēmumus, rīkojumus un citus normatīvos aktus, kas attiecas uz nodaļas darbību.

  1.3. Ekonomikas un attīstības nodaļu saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par pašvaldībām" izveido un likvidē pilsētas dome.

 3. Nodaļas funkcijas un uzdevumi
 4. 2.1. Galvenās funkcijas ir:

  2.1.1. organizēt pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības programmas izstrādi un sekmēt tās veiksmīgu ieviešanu;

  2.1.2. veicināt finansējuma piesaisti pilsētas attīstības projektu īstenošanai;

  2.1.3. sekmēt uzņēmējdarbības attīstību pilsētas administratīvajā teritorijā;

  2.1.4. veicināt nodarbinātību pilsētā.

  2.2. Nodaļas uzdevumi:

  2.2.1. apkopo pilsētas statistisko informāciju, veic periodisku pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības analīzi un sagatavo ikgadējo pilsētas attīstības pārskatu;

  2.2.2. sagatavo īstermiņa, vidēja un ilgtermiņa pilsētas attīstības prognozes, kuras izmanto pilsētas dome lēmumu pieņemšanā un pilsētas budžeta sastādīšanā;

  2.2.3. sagatavo izziņas (informāciju) par pilsētu, tās tautsaimniecību un attīstības tendencēm potenciāliem investoriem;

  2.2.4. apkopo informāciju par esošiem un plānotiem pašvaldības projektiem, kā arī par finansējuma avotiem to īstenošanai;

  2.2.5. veic investīciju projektu ekonomiskās ietekmes novērtējumu un sagatavo atzinumus par iesniegtajiem privātiem investīciju priekšlikumiem to īstenošanai pilsētā;

  2.2.6. koordinē finansu līdzekļu piesaisti no starptautiskajām un nacionālajām finansu institūcijām, Eiropas Savienības programmām un fondiem un divpusējās sadarbības partneriem pilsētas attīstības politikas īstenošanai;

  2.2.7. apkopo informāciju par pilsētas uzņēmēju un potenciālo privāto investoru (iekšzemes un ārvalstu) uzņēmējdarbības projektiem un sekmēt to īstenošanu pilsētā;

  2.2.8. sadarbībā ar citām pašvaldības struktūrvienībām, ministrijām, organizācijām, komercsabiedrībām un institūcijām koordinē pašvaldības esošo un plānoto prioritāro projektu izstrādi un seko to īstenošanas procesam;

  2.2.9. koordinē un vada nodaļas kompetencē esošos projektus;

  2.2.10. izveido un uztur sekojošas datu bāzes:

  pilsētas sociāli ekonomiskie rādītāji, projektu finansējuma avoti un potenciālie investori, pilsētas uzņēmēji un to projekti, pašvaldības projekti;

  2.2.11. izveido un uztur pašvaldības projektu uzraudzības sistēmu;

  2.2.12. sagatavo darba uzdevumus ekspertiem pētījumu, analīžu veikšanai un citu vienreizēju pakalpojumu sniegšanai;

  2.2.13. informē un konsultē starptautiskās sadarbības jautājumos pašvaldības struktūrvienības un iespēju robežās - pilsētā esošās iestādes, organizācijas un komercsabiedrības;

  2.2.14. savas kompetences ietvaros pārstāv pašvaldību un tās intereses starptautiskajās attiecībās ar ārvalstu iestādēm, organizācijām, nodrošinot savu iespēju robežās saņemtās informācijas nodošanu citām iesaistītām pašvaldības struktūrvienībām un veicinot tās tālāko izmantošanu;

  2.2.15. uztur regulārus sakarus un nodrošina regulāru informācijas apmaiņu ar pilsētas uzņēmējiem un Jūrmalas Uzņēmēju konsultatīvo padomi;

  2.2.16. apzin un izvērtē iespējamos škēršļus investīciju un komercdarbības jomā, savas kompetences ietvaros izstrādā priekšlikumus to novēršanai;

  2.2.17. koordinē pilsētas attīstības programmas izstrādi un savas kompetences ietvaros nodrošina tajā iekļauto aktivitāšu ieviešanu un uzraudzību;

  2.2.18. sadarbībā ar domes struktūrvienībām izstrādā domes vidēja termiņa investīciju plānu.

 5. Tiesības
 6. 3.1. Pieprasīt un saņemt no domes pārvaldēm, nodaļām, pašvaldību uzņēmumiem, uzņēmējsabiedrībām un iestādēm darbam nepieciešamo informāciju.

  3.2. Piesaistīt darbiniekus no domes pārvaldēm, nodaļām, uzņēmumiem atsevišķu problēmu risināšanā.

  3.3. Organizēt apspriedes un piedalīties dažāda līmeņa semināros, konferencēs, apspriedēs par nodaļas kompetencēs esošajiem jautājumiem.

  3.4. Iepazīties ar darba pieredzi citās Latvijas un ārvalstu pilsētu atbilstošajās izpildinstitūcijās.

  3.5. Sekmēt nodaļas darbinieku profesionālo izaugsmi.

  3.6. Sniegt priekšlikumus domes vadībai savas kompetences jautājumos.

  3.7. Pieprasīt darba mūsdienīgai un efektīvai organizēšanai nepieciešamo tehnisko un organizatorisko nodrošinājumu.

 7. Darba organizācija
 8. 4.1. Nodaļas darbu organizē un vada nodaļas vadītājs, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu.

  4.2. Nodaļas darbiniekus pieņem vai atbrīvo no darba Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors, saskaņojot to ar nodaļas vadītāju un domes priekšsēdētāja 1.vietnieku.

  4.3. Nodaļas vadītājs savu pilnvaru ietvaros:

  4.3.1. Organizē un vada nodaļas darbu un ir atbildīgs par nodaļai uzdoto darbu izpildi.

  4.3.2. Izstrādā nodaļas darbinieku amata aprakstus.

  4.3.3. izstrādā un iesniedz Jūrmalas pilsētas domei lēmumus un priekšlikumus par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem.

  4.4. Ekonomikas un attīstības nodaļas nolikumu un darbinieku skaitu apstiprina Jūrmalas pilsētas dome.

 9. Pārejas noteikumi
 10. 5.1. Šis nolikums stājas spēkā 2004. gada 1.februārī.

  5.2. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 18.jūlija nolikums Nr.41 “Jūrmalas pilsētas domes ekonomikas un attīstības nodaļas nolikums”.

Priekšsēdētājs

J.Hlevickis