Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā
2004.gada 14. aprīlīNr.28

Protokols Nr.8, 2.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 4.jūlija nolikumā Nr.27 „Jūrmalas 1.ģimnāzijas nolikums”

  1. Nolikuma IV nodaļas 27.punktu izteikt šādā redakcijā: „27. Dokumentu par vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības apguvi izsniegšanas kārtību nosaka Vispārējās izglītības likums un Izglītības un Zinātnes ministrijas Instrukcijas.”
  2. Nolikuma IV nodaļas 28.punktu izteikt šādā redakcijā: „28. Ja izglītojamais nav ieguvis gada vērtējumu kādā no izglītības programmā iekļautajiem mācību priekšmetiem vai gadījumos, kad, summējot vērtējumus mācību priekšmetos gadā, vērtējumu skaits, kas zemāki par 4 ballēm un neieskaitīts, ir lielāks par 3 priekšmetiem 9.klasēm un lielāks par 2 priekšmetiem 12.klasēm, tad viņam tiek izsniegta liecība.”

Priekšsēdētājs

J.Hlevickis