Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2010.gada 4.februāra 18. nolikumu
Ir izmaiņas ar Domes 2005.gada 22.decembra 21. nolikumu

2004.gada 28.jūlijāNr.34

Protokols Nr.15, 12.punkts

Izdots saskaņā ar likuma
“Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 8.punktu,
Izglītības likuma 18.panta 1., 4.daļu.

Jūrmalas pilsētas izglītības pārvaldes nolikums

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvalde (turpmāk – Pārvalde) ir Jūrmalas pilsētas Skolu valdes reorganizācijas ceļā izveidota pašvaldības iestāde, kura pilda normatīvajos aktos pašvaldībai paredzētās izglītības pārvaldes funkcijas un īsteno pašvaldības kompetenci izglītībā.

1.2. Pārvalde ir Jūrmalas pilsētas skolu valdes tiesību un saistību pārņēmēja.

1.3. Pārvaldes darbību reglamentē Latvijas Republikas likums “Par pašvaldībām”, Izglītības likums un citi Latvijas Republikas likumi, normatīvie akti, kā arī šis nolikums.

1.4. Pārvaldei ir zīmogs ar Latvijas Republikas mazā ģerboņa attēlu un pārvaldes pilnu nosaukumu, kā arī noteikta parauga veidlapas. Pārvaldes adrese: Muižas ielā 7, Jūrmala, LV-2010.


2. PĀRVALDES IZVEIDE UN STRUKTŪRA

2.1. Pārvaldi izveido Jūrmalas pilsētas dome.

2.2. Pārvalde darbojas saskaņā ar nolikumu, kuru apstiprinājusi Jūrmalas pilsētas dome.

2.3. Pārvaldes vadītāju ieceļ amatā un atbrīvo no amata Jūrmalas pilsētas dome, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju. Pārvaldes vadītāja maiņa nav pamats darba attiecību pārtraukšanai ar pārējiem pārvaldes darbiniekiem.

2.4. Pārvaldes vadītāja tiesības, pienākumus un atbildību nosaka Jūrmalas pilsētas dome.

2.5. Pārvaldei ir savs personāls. Pārvaldes vadītājs pieņem darbā darbiniekus, nosaka pienākumus, tiesības un atbildību.

2.6. Pārvaldē kā struktūrvienības ietilpst :

2.6.1. bērnu tiesību aizsardzības centrs,

2.6.2. nepilngadīgo uzraudzības nodaļa,

2.6.3. centralizētā grāmatvedība.

2.7. Pārvaldes struktūru, darbinieku sarakstu un atalgojumu apstiprina Jūrmalas pilsētas dome.

2.8. Pārvalde un tās padotībā esošās izglītības iestādes savas funkcijas veic sadarbībā ar citām Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienībām, valsts un pašvaldības institūcijām, sabiedriskajām organizācijām, citām juridiskajām un fiziskajām personām.

2.9. Pārvaldes darbības īstenošanai tiek piešķirti finansu līdzekļi un konti Jūrmalas domes Norēķinu kasē. Pārvaldei ir tiesības piedalīties ar līdzfinansējumu projektos.


3. PĀRVALDES DARBĪBA

3.1. Pārvaldes darbu vada tās vadītājs.

3.2. Pārvaldes vadītājs nodrošina pārvaldes darbību atbilstoši normatīvajiem aktiem un apstiprinātajam pārvaldes nolikumam.

3.3. Pārvaldes vadītājs atbild par pārvaldes darbību un sniedz pārskatu par tās darbību Jūrmalas pilsētas domei ne retāk kā reizi gadā.

3.4. Pārvaldes vadītājs ir tiesīgs pieņemt lēmumus, izdot rīkojumus un instrukcijas pašvaldības kompetencē esošajos izglītības politikas jautājumos.

3.5. Pārvaldes vadītāja rīkojumi un instrukcijas ir obligātas pašvaldības izglītības iestāžu darbiniekiem.

3.6. Pārvaldes vadītāja rīkojumu var ierosināt atcelt valsts izglītības inspektors.

3.7. Pārvaldes vadītāja rīkojumus un instrukcijas atcelt ir tiesīga Jūrmalas pilsētas dome.

3.8. Pārvaldes vadītājs ir tiesīgs pārstāvēt pārvaldi bez īpaša pilnvarojuma un slēgt līgumus savā kompetencē esošajos jautājumos apstiprinātā budžeta ietvaros.

3.9. Pārvaldes vadītājs organizē pārvaldes darbinieku apmācību un kvalifikācijas celšanu.

3.10. Pārvalde ir tiesīga organizēt pārvaldes sēdes jautājumu izskatīšanai un lēmumu pieņemšanai.

3.11. Pārvaldes sēdēs piedalās izglītības valsts inspektors, kā arī uzaicinātās personas – Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Jūrmalas padomes pārstāvis.

3.12. Pārvaldes vadītājs var uzaicināt piedalīties pārvaldes sēdē izskatāmajos jautājumos ieinteresētās personas un ekspertus.


4. PĀRVALDES FUNKCIJAS

Pārvalde veic šādas funkcijas:

4.1. atbild par normatīvo aktu ievērošanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā savas kompetences ietvaros,

4.2. īsteno Jūrmalas pilsētas domes lēmumus izglītības jomā,

4.3. izstrādā un iesniedz priekšlikumus domei izglītības iestāžu tīkla optimizēšanai,

4.4. iesniedz priekšlikumus domei izglītības iestāžu dibināšanai, slēgšanai vai reorganizēšanai, vispārējo izglītības iestāžu gadījumā - saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju,

4.5. ierosina pieņemt darbā un atbrīvot no darba pašvaldības izglītības iestāžu vadītājus, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju. Nepieciešamības gadījumā organizē izglītības iestāžu vadītāju amata pretendentu atlases konkursus,

4.6. izstrādā priekšlikumus par valsts piešķirto līdzekļu sadali pārziņā esošo izglītības iestāžu un izglītības atbalsta iestāžu pedagogu algām,

4.7. izstrādā priekšlikumus Jūrmalas pilsētas domei par prioritātēm izglītības iestāžu finansēšanai no pašvaldības budžeta un izglītības iestāžu remontiem,

4.8. veic pašvaldību savstarpējos norēķinus par izglītības pakalpojumiem,

4.9. apstiprina pedagoģisko darbinieku tarifikāciju,

4.10. piedalās izglītības iestāžu un programmu akreditācijā,

4.11. piedalās izglītības iestāžu vadītāju atestācijā,

4.12. organizē speciālās izglītības un pedagoģiski medicīniskās komisijas darbību,

4.13. izstrādā audzināšanas darbības stratēģiju un koordinē tās īstenošanu,

4.14. nodrošina stingrās uzskaites dokumentu veidlapu saņemšanu, izlietošanas uzskaiti, glabāšanu, iznīcināšanu un sniedz atskaiti Izglītības un zinātnes ministrijai,

4.15. organizē Izglītības un zinātnes ministrijas Instrukcijas par skolēnu uzņemšanu skolā, pārcelšanu uz citu skolu izpildi,

4.16. risina jautājumus, kas saistīti ar skolēnu atbrīvošanu no eksāmeniem,

4.17. organizē mācību priekšmetu olimpiādes un zinātniskos lasījumus,

4.18. veido un aktualizē izglītības informācijas bāzes (obligātā izglītības vecuma bērnu uzskaite u.c.),

4.19. apkopo valsts statistikas datus,

4.20. nodrošina informācijas apmaiņu ar Izglītības un zinātnes ministriju,

4.21. organizē un kontrolē darba aizsardzības un darba drošības ievērošanu,

4.22. organizē pasākumus pedagogu profesionālās meistarības pilnveidei,

4.23. veicina izglītības iestāžu metodisko darbību,

4.24. veic darbu ar metodisko avienību vadītājiem un koordinē metodisko apvienību darbu,

4.25. sniedz metodisku un koordinējošu palīdzību pirmsskolas izglītības, vispārējās pamata un vidējās, un profesionālās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa nodrošināšanai,

4.26. koordinē pieaugušo izglītību, Ministru Kabineta noteiktā kārtībā un gadījumos izsniedz licences pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai,

4.27. koordinē interešu izglītību,

4.28. koordinē jaunatnes problēmu risināšanu,

4.29. koordinē bērnu tiesību aizsardzības problēmu risināšanu,

4.30. koordinē izglītības iestāžu bērnu, skolēnu un audzēkņu medicīnisko aprūpi,

4.31. koordinē izglītības iestāžu nodrošināšanu ar mācību un metodisko literatūru un citiem mācību līdzekļiem,

4.32. koordinē centralizēto eksāmenu norisi,

4.33. koordinē izglītojamo uzņemšanu vispārizglītojošajās internātskolās,

4.34. regulāri apseko izglītības ietādes un novērtē to atbilstību izglītības procesa organizācijas prasībām,

4.35. analizē izglītības procesu visās izglītības pakāpēs un veidos,

4.36. veicina un saskaņo vispārējās izglītības programmu izstrādi un īstenošanu vispārējās izglītības iestādēs, sniedz atzinumu Izglītības un zinātnes ministrijai par izglītības iestādes atbilstību programmas īstenošanai,

4.37. iepazīstina izglītības darbiniekus ar tiesību aktiem izglītības jomā.


5. BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS CENTRS

5.1. Bērnu tiesību aizsardzības centrs šī nolikuma un savas kompetences ietvaros uzrauga, koordinē, īsteno un analizē bērnu tiesību nodrošinājumu un metodiski vada bērnu tiesību aizsardzības darbu Jūrmalas pilsētā.

5.2. Centra pienākumi:

5.2.1. analizēt stāvokli bērnu tiesību ievērošanas jomā Jūrmalā, izstrādāt un iesniegt apstiprināšanai Jūrmalas pilsētas domē bērnu tiesību aizsardzības programmu Jūrmalā,

5.2.2. sadarboties ar valsts un pašvaldības iestādēm, sabiedriskām organizācijām un privātām iestādēm bērnu tiesību aizsardzībā, koordinēt to darbību un uzraudzīt likumu izpildīšanu šajā jomā Jūrmalā,

5.2.3. izglītot vecākus, pedagogus, sociālos darbiniekus, bērnus u.c. bērnu tiesību aizsardzības jomā, sniegt metodisko palīdzību un konsultācijas par šiem jautājumiem,

5.2.4. uzskaitīt un uzraudzīt skolēnus, kuri ilgstoši neapmeklē skolu vai pametuši mācības, konsultēt un sniegt atbalstu šo skolēnu ģimenēm, daudzbērnu ģimenēm, bērniem ar speciālām vajadzībām, bērniem, kuriem radusies atkarība no narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām, citām atkarībām,

5.2.5. sagatavot ikgadējo ziņojumu par bērnu tiesību stāvokli Jūrmalā un pasākumiem, kas veikti to nodrošināšanai, savlaicīgi iesniegt to Jūrmalas pilsētas domē,

5.2.6. informēt sabiedrību par bērnu tiesību aizsardzības stāvokli Jūrmalā,

5.2.7. normatīvo aktu ietvaros pieprasīt un saņemt no juridiskajām un fiziskajām personām informāciju bērnu tiesību aizsardzības jautājumos,

5.2.8. normatīvo aktu ietvaros pārbaudīt Jūrmalas pašvaldības iestāžu, valsts iestāžu, sabiedrisko organizāciju, fizisko personu darbu bērnu tiesību aizsardzības jomā,

5.2.9. gadījumos, kad ir konstatēti bērnu tiesību pārkāpumi, likumdošanā noteiktajā kārtībā organizēt to novēršanu,

5.2.10.normatīvo aktu ietvaros aizstāvēt bērnu intereses tiesu iestādēs un Jūrmalas bāriņtiesā,

5.2.11. piedalīties pašvaldības komisiju darbā, ja tas skar bērnu tiesības,

5.2.12. citi pienākumi, kas veicami pašvaldībai bērnu tiesību aizsardzības jomā.


6. NEPILNGADĪGO UZRAUDZĪBAS NODAĻA

6.1. epilngadīgo uzraudzības nodaļa veic likumdošanā pašvaldībai noteiktos pienākumus likumpārkāpumu profilakses darba organizēšanā nepilngadīgajiem un uzrauga audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanas izpildi, un tās pienākumos ietilpst darbs ar bērnu, kurš:

6.1.1. izdarījis noziedzīgu nodarījumu un pirmstiesas izmeklēšanas laikā nav apcietināts,

6.1.2. atzīts par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, bet sods nav saistīts ar brīvības atņemšanu,

6.1.3. atbrīvots no kriminālatbildības,

6.1.4. atbrīvots no ieslodzījuma vai soda izciešanas vietas,

6.1.5. izdarījis Krimināllikumā paredzētās prettiesiskās darbības pirms 14 gadu vecuma sasniegšanas,

6.1.6. izdarījis pārkāpumu, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par administratīvā pārkāpuma lietas vai materiālu nosūtīšanu pašvaldības administratīvajai komisijai audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanai,

6.1.7. ubago, klaiņo vai veic citas darbības, kas var novest pie prettiesiskas rīcības.

6.2. Nodaļas kompetencē ietilpst :

6.2.1. organizēt, koordinēt un nodrošināt nepilngadīgo noziedzības profilakses darbu pašvaldībā,

6.2.2. veikt likumpārkāpumu profilakses darbu ar bērniem sadarbībā ar bērnu vecākiem, izglītības iestādēm, Valsts un Pašvaldības policiju, sabiedriskajām organizācijām un citām iestādēm,

6.2.3. bērnam, ar kuru noris likumpārkāpumu profilakses darbs, iekārtot atsevišķu profilakses lietu, izstrādāt un realizēt, koordinēt individuālu uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu,

6.2.4. uzraudzīt lēmumu izpildi par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem, izņemot par sabiedrisko darbu izpildi un sociālo korekciju izglītības iestādē, sadarbībā ar Valsts probācijas dienestu, bērna vecākiem, izglītības iestādēm, Valsts un Pašvaldības policiju, sabiedriskajām organizācijām un citām iestādēm,

6.2.5. uzraugot bērnam piemērotā lēmuma par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa izpildi, jāiekārto katram bērnam atbilstošu lietu, kuru regulāri jāpapildina ar ziņām par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa piemērošanas rezultātiem,

6.2.6. likumā noteiktā kārtībā un gadījumos iesniegt tiesai vai administratīvajai komisijai motivētu rakstveida priekšlikumu par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa piemērošanas ilguma samazināšanu, palielināšanu vai aizstāšanu,

6.2.7. sadarboties ar institūcijām, kuras risina nepilngadīgo likumpārkāpēju jautājumus Jūrmalas pilsētā likumdošanā noteiktās kompetences ietvaros,

6.2.8. iepazīstināt pedagogus, skolas administrāciju un skolēnu vecākus ar problēmām, kas saistītas ar nepilngadīgo noziedzību,

6.2.9. izstrādāt un realizēt programmas darbam ar ielas bērniem,

6.2.10. izstrādāt sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas, koordinēt un uzraudzīt tās izpildi 6.1.punktā minētajiem bērniem,

6.2.11. piedalīties un organizēt pasākumus, kuri var novērst nepilngadīgo noziedzību,

6.2.12. sniegt ierosinājumus un priekšlikumus nepilngadīgo noziedzības novēršanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā,

6.2.13. sadarboties ar valsts, pašvaldības institūcijām, sabiedriskajām organizācijām, fiziskajām un juridiskajām personām likumpārkāpumu profilakses darba organizēšanā nepilngadīgajiem un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanas izpildē,

6.2.14. veikt citus pienākumus šajā nolikumā minēto mērķu un uzdevumu sasniegšanai normatīvajos aktos paredzētā kārtībā.

6.3. Nodaļas tiesības:

6.3.1. pieprasīt un saņemt informāciju no valsts, pašvaldības institūcijām, sabiedriskajām organizācijām, fiziskajām un juridiskajām personām par nepilngadīgajiem savas kompetences jautājumos,

6.3.2. iesaistīt valsts, pašvaldības institūcijas, sabiedriskās organizācijas, fiziskās un juridiskās personas profilakses un audzināšanas darbā.


7. Centralizētā grāmatvedība

7.1. Centralizētā grāmatvedība atbilstoši Pārvaldes kompetencei aptver pašvaldības pārziņā esošo izglītības iestāžu saimnieciskos darījumus un īpašuma stāvokli, gūstot skaidru priekšstatu par to finansiālo stāvokli, saimnieciskajiem darījumiem noteiktā laika posmā, saimniecisko darījumu sākumu un norisi.

7.2. Centralizētās grāmatvedības uzdevumi:

7.2.1. izstrādāt grāmatvedības organizācijas dokumentus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam un Jūrmalas pilsētā noteiktajā kārtībā, saskaņot tos ar Jūrmalas pilsētas domes Finanšu pārvaldes centralizēto grāmatvedību,

7.2.2. sagatavot priekšlikumus Jūrmalas pilsētas domei par prioritātēm Jūrmalas pilsētas un valsts budžeta līdzekļu piešķiršanā izglītības, profesionālās ievirzes izglītības un interešu izglītības iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm,

7.2.3. organizēt Jūrmalas izglītības iestāžu budžeta mērķdotācijas daļas plānošanu un izstrādāt priekšlikumus Jūrmalas pilsētas domei par valsts piešķirto līdzekļu sadali, veikt izlietojuma kontroli,

7.2.4. organizēt pašvaldības pārziņā esošo iestāžu budžeta plānošanu, apriti un izlietojuma kontroli atbilstoši Pārvaldes kompetencei,

7.2.5. novērtēt un inventarizēt iestāžu līdzekļus un saistības, organizēt dokumentu apgrozību un kārtot grāmatvedības reģistrus,

7.2.6. apliecināt ar attaisnojuma dokumentiem visus iestāžu saimnieciskos darījumus, novērtēt naudas izteiksmē un, ievērojot hronoloģiju, sistemātiskā kārtībā iegrāmatot iestādes grāmatvedības reģistros,

7.2.7. veikt pašvaldību savstarpējos norēķinus par izglītības pakalpojumiem,

7.2.8. Jūrmalas pilsētas domes noteiktā kārtībā sagatavot atskaites par iestāžu saimnieciskās darbības norisi, sniedzot patiesu, salīdzināmu, savlaicīgu, saprotamu un pilnīgu informāciju.

7.3. Centralizētās grāmatvedības tiesības:

7.3.1. pieprasīt un saņemt pilnīgu un patiesu informāciju un apliecinošos dokumentus par iestāžu saimniecisko darbību un mērķdotācijas līdzekļu izmantošanu atbilstoši Pārvaldes kompetencei,

7.3.2. novērtēt iestāžu darbību piešķirto līdzekļu izlietojumā un saimniecisko darījumu efektivitātē; sekmēt to ekonomisku un racionālu izmantošanu; iesniegt priekšlikumus darba uzlabošanai un pārkāpumu novēršanai.


8. PĀREJAS NOTEIKUMI

8.1. Šis nolikums stājas spēkā 2004.gada 1.augustā.

8.2. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 1998.gada 23.decembra lēmums Nr.1317 „Par Jūrmalas pilsētas skolu valdes nolikuma apstiprināšanu”.

Priekšsēdētājs

 

J.Hlevickis