Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā
2004.gada 25.augustāNr.35

Protokols Nr.17, 6.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 4.jūlija nolikumā Nr.27 "JŪRMALAS 1.ĢIMNĀZIJAS NOLIKUMS"
  1. Nolikuma II nodaļas 8.punktu papildināt ar 8.6. un 8.7.apakšpunktiem šādā redakcijā: „8.6. veikt pedagogu tālākizglītību un metodiskā centra funkcijas;

    8.7. sekmēt izpratni par multikulturālo vidi”.

  2. Nolikuma III nodaļu papildināt ar 15.punktu šādā redakcijā: „Reģionālais metodiskais centrs īsteno pedagogu tālākizglītības un pieaugušo izglītības programmu”.

  3. Nolikuma VI nodaļas 38.punktu papildināt ar 38.13.apakšpunktu šādā redakcijā: „izvēlēties darba metodes un formas starptautisko izglītības projektu vadīšanai, sekmējot multikulturālās vides izpratnes veicināšanu”.

  4. Nolikuma X nodaļas 54.punktu papildināt ar sekojošu tekstu: „Reģionālā metodiskā centra darbinieki tiek finansēti no valsts un pašvaldības un citiem līdzekļiem”.

  5. Nolikuma XII nodaļu papildināt ar 70.punktu šādā redakcijā: „Ģimnāzija organizē un koordinē Jūrmalas pedagogu tālākizglītību un veic metodiskā centra funkcijas”.

Priekšsēdētājs

 

J.Hlevickis