Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
INSTRUKCIJA
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2012 gada 30.augusta 4. instrukciju
Grozījumi ar domes 2012. gada 16.februāra 1. instrukciju
Grozījumi ar domes 2009. gada 17.decembra 2. instrukciju
Grozījumi ar domes 2009. gada 27. augusta 1. instrukciju
Grozījumi ar domes 2008. gada 04.septembra 4. instrukciju
Grozījumi ar domes 2008. gada 14. februāra 2. instrukciju
Grozījumi ar domes 2008. gada 17. janvāra 1. instrukciju
Grozījumi ar domes 2005. gada 24. novembra 2. instrukciju

2004.gada 8.septembrīNr.2

Protokols Nr.18, 38.punkts

Par brīvpusdienu piešķiršanu Jūrmalas pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēniem
 1. Vispārīgie jautājumi

  1.1. Šī instrukcija nosaka kārtību, kādā tiek piešķirtas brīvpusdienas Jūrmalas pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēniem.

  1.2. Brīvpusdienas paredzētas, lai sniegtu atbalstu bērniem ģimenēs:Grozīts ar Domes 2009. gada 17.decembra 2. instrukciju

  1.2.1. kuru ienākumi mēnesī vienai personai nepārsniedz 100 Ls, vērtējot bērna vecāku vai likumīgo aizbildņu un nepilngadīgo bērnu iztikas līdzekļus mēnesī vienai personai;Grozīts ar Domes 2009. gada 17.decembra 2. instrukciju

  1.2.2. kurām Jūrmalas pilsētas domes labklājības pārvalde piešķīrusi trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statusuGrozīts ar Domes 2009. gada 17.decembra 2. instrukciju

  1.3 Apstiprināt maksu par Jūrmalas pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēnu brīvpusdienām LVL 1.00 dienā mācību gada laikā Grozīts ar Domes 2009. gada 17.decembra 2. instrukciju

 2. Brīvpusdienu piešķiršanas kārtība

  2.1. Brīvpusdienas tiek piešķirtas Jūrmalas pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēniem, uz mācību pusgada laiku.

  2.2. Brīvpusdienas tiek piešķirtas uz mācību gada laiku, neizvērtējot ģimenes ienākumus:Grozīts ar Domes 2009. gada 17.decembra 2. instrukciju

  2.2.1. Jūrmalas pilsētas vispārizglītojošo skolu visiem pirmo un otro klašu skolēniem. Grozīts ar domes 2012. gada 16.februāra 1. instrukciju

  2.2.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Sprīdītis” audzēkņiem, kuri mācās Jūrmalas pilsētas vispārizglītojošajās skolāsGrozīts ar Domes 2009. gada 17.decembra 2. instrukciju

  2.3. Brīvpusdienas piešķir skolas direktora vadībā ar tā rīkojumu izveidota attiecīgās skolas komisija brīvpusdienu piešķiršanai (turpmāk tekstā “Komisija”), kuras sastāvā noteikti iekļaujami – skolas galvenais grāmatvedis, atbildīgais darbinieks par brīvpusdienām, skolas padomes pārstāvis.

  2.4. Lai 2.1.apakšpunktā minētie skolēni varētu saņemt brīvpusdienas, vecākiem vai likumīgajiem aizbildņiem skolēna klases audzinātājam jāiesniedz:

  2.4.1. iesniegums par brīvpusdienu piešķiršanu (forma pielikumā Nr.1);

  2.4.2. Ja vecāki vai aizbildnis ir darba tiesiskajās attiecībās – apliecinājumu no Valsts ieņēmuma dienesta par sociālā nodokļa nomaksu pēdējos trīs mēnešos;Grozīts ar Domes 2009. gada 17.decembra 2. instrukciju

  2.4.3. apliecinājumu par regulāri izmaksājamo valsts sociālo pabalstu saņemšanas apmēru - ģimenes valsts pabalsts, pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu, atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu, bērna invalīda kopšanas pabalsts, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts, atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu, kā arī pašvaldības pabalsts par audžubērnu uzturēšanu un apgādnieka zaudējuma pensiju.Grozīts ar Domes 2009. gada 17.decembra 2. instrukciju

  2.4.4. apliecinājumu par saņemtajiem uzturlīdzekļiem no bērna otra apgādnieka, ja tas nedzīvo kopā ar bērnu. Norādīt, ja uzturlīdzekļi bērnam tiek saņemti no Uzturlīdzekļu garantijas fonda. Gadījumā, ja nav stājies spēkā tiesas spriedums par uzturlīdzekļu piedziņu, jāiesniedz apliecinājums par prasības pieteikuma iesniegšanu tiesā uzturlīdzekļu piedziņai.

  2.5. Ja ģimenei (personai) ir izsniegta Jūrmalas pilsētas domes labklājības pārvaldes izziņa par trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statusu, tām nav jāsniedz 2.4.2., 2.4.3., 2.4.4.apakšpunktos minētie dokumenti.Grozīts ar Domes 2009. gada 17.decembra 2. instrukciju

  2.6. Klases audzinātājam ir tiesības pieprasīt brīvpusdienas savas klases skolēnam situācijās, kad vecāku bezdarbības rezultātā netiek iesniegti nepieciešamie dokumenti, kā arī atsevišķos gadījumos, kad pēc skolēna ģimenes sociālā stāvokļa izvērtējuma nepieciešama palīdzība.Grozīts ar Domes 2009. gada 17.decembra 2. instrukciju

  2.7. Klases audzinātājs, apmeklējot ģimeni dzīvesvietā, aizpilda apsekošanas aktu (forma pielikumā Nr.2).

  2.8. Klases audzinātājs saņemtos iesniegumus, dokumentus un apsekošanas aktu iesniedz Komisijai, kura nosaka brīvpusdienu piešķiršanu, apstiprinātā budžeta ietvaros.

  2.9. Komisijas pieņemto lēmumu viena mēneša laikā var apstrīdēt pie Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka. Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā Latvijas Republikas Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā.

  2.10. Par piešķirtajām brīvpusdienām vispārizglītojošās skolās Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvalde informē Jūrmalas pilsētas domes labklājības pārvaldi, iesniedzot sarakstu, kurā tiek norādīts:

  2.10.1. skolēna vārds, uzvārds;

  2.10.2. personas kods;

  2.10.3. reģistrētā pamatdzīvesvieta (arī faktiskā);

  2.10.4. skola un klase.

 3. Ar šīs instrukcijas spēkā stāšanās brīdi zaudē spēku Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 6.augusta instrukcijas Nr.5 “Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pabalstiem” 3.punkta”Pabalstu veidi” 3.3.9. apakšpunkts un 13.punkts „Pabalsts skolēnu bezmaksas ēdināšanai”.

Priekšsēdētājs  

J.Hlevickis


Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada
8.septembra instrukcijas Nr. 2
Pielikums Nr.1

 

 

............................................. skolas
direktoram

IESNIEGUMS
par brīvpusdienu piešķiršanu

 

 

Par sevi:

Vārds, uzvārds

Personas kods

Deklarētā dzīves vieta

Faktiskā dzīves vieta

Ģimenes stāvoklis

Darba vieta

 

 

Lūdzu piešķirt manam bērnam (vārds, uzvārds) ........................................................

(personas kods) .......................................... (klase) ........................ brīvpusdienas sociālo apstākļu dēļ.

 

 

 

Iesniedzēja paraksts: ......................................................


Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada
8.septembra instrukcijas Nr. 2
Pielikums Nr.2

DZĪVES APSTĀKĻU APSEKOŠANAS AKTS

Sastādīts 2004.gada „...”. .............................

Piedalās ................................ skolas pārstāvji

.....................................................................

1. VECĀKI (AIZBILDŅI):

MĀTE

Vārds, uzvārds

Personas kods

Ģimenes stāvoklis

Deklarētā dzīves vieta

Darba vieta

TĒVS

Vārds, uzvārds

Personas kods

Ģimenes stāvoklis

Deklarētā dzīves vieta

Darba vieta

2. ĢIMENES LOCEKĻU IENĀKUMI (darba alga, gadījumu darbi, valsts sociālās nodrošināšanas garantijas, uzturlīdzekļi u.c.)

3. IENĀKUMI UZ 1 CILVĒKU

4. BĒRNI (vārds, uzvārds, personas kods, mācību iestāde, klase)

5. MĀJOKĻA RAKSTUROJUMS

6. SITUĀCIJAS APRAKSTS

7. SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI

Apsekotāju paraksti: ..........................................

..........................................