Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2011.gada 17.marta 116.lēmumu
Izmaiņas ar Domes 2009.gada 01.oktobra 722.lēmumu
Izmaiņas ar Domes 2008.gada 18.septembra 808.lēmumu
Spēkā esošā redakcija
2004.gada 22.septembrīNr.665

Par dalības maksām
un maksas pakalpojumiem
Jūrmalas mākslas skolā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 5.februāra nolikuma Nr.6 “Jūrmalas mākslas skolas nolikums” 41.3.2.punktu un Jūrmalas pilsētas domes finanšu komitejas 2004.gada 2.septembra lēmumu (protokols Nr.1.1-58/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt Jūrmalas mākslas skolas audzēkņu dalības maksas un maksas pakalpojumu izcenojumus saskaņā ar pielikumu.
  2. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas mākslas skolas maksas pakalpojumu kontā.
  3. Pilnvarot Jūrmalas mākslas skolas direktori (T.Vaišļa) slēgt telpas nomas līgumus.
  4. Atcelt 2002.gada 6.novembra Jūrmalas pilsētas domes lēmuma Nr.853 “ Par Jūrmalas mākslas skolas nodibināšanu, struktūru, darbinieku skaita vienību sarakstu, dalības maksām un maksas pakalpojumiem” 4.punktu.
  5. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājam (I.Čaklais) nodrošināt domes lēmuma publicēšanu laikrakstā “Jūrmalas Ziņas”.

Priekšsēdētājs

 

J.Hlevickis


Atcelts ar Domes 2009.gada 01.oktobra 722.lēmumu

Pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2004.gada 22.septembra lēmumu Nr.665 JŪRMALAS MĀKSLAS SKOLAS
AUDZĒKŅU DALĪBAS MAKSU UN MAKSAS PAKALPOJUMU
IZCENOJUMI

N.p.k.

Programmas, pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Maksa

(latos)

1.

Audzēkņu dalības maksas *:

mēnesī

 

1.1.

Profesionālās ievirzes izglītības programma “Vizuāli plastiskā māksla”

 

6,00

1.2.

Sporta deju klubs “Tango”

 

4,00

1.3.

Tēlotājas mākslas studija

 

3,00

1.4.

Modes deju studija “Mēness”

 

3,00

1.5.

Ģitārspēles apmācība un vokālās studijas

 

3,00

1.6.

Koriģējošā vingrošana

 

3,00

1.7.

Frizieru studija

 

3,00

1.8.

Apģērbu modelēšanas un šūšanas studija

 

2,00

1.9.

Estētiskā vingrošana

 

2,00

1.10.

Bērnu keramikas darbnīca

 

2,00

1.11.

Dekoratīvā izšūšana

 

2,00

2.

Maksas pakalpojumi:

   

2.1.

Estētiskās audzināšanas skoliņa “Mans mazais”3-4 gadus veciem bērniem:

mēnesī

 

2.1.1.

Nodarbību komplekss 2 x nedēļā

 

16,00

2.1.2.

Nodarbību komplekss 1x nedēļā

 

8,00

2.2.

Zāles noma no nodarbībām brīvajā laikā

stundā

5,00

2.3.

Apskaņošanas aparatūras noma

Vienam pasākumam

50,00

2.4.

Kafejnīcas preču uzcenojums:**

-konditorijas izstrādājumi

-šokolādes, konfetes

-siltie ēdieni, salāti

-kafija, tēja, atspirdzinoši dzērieni

-cita produkcija

1 vienībai

 

līdz 40%

līdz 35%

līdz 70%

līdz 700%

līdz 60%

       

*No dalības maksām tiek atbrīvoti Jūrmalas pilsētas bērni un jaunieši no maznodrošinātām ģimenēm.

**Uzcenojumus pa preču nosaukumiem nosaka Jūrmalas mākslas skolas direktore ar rīkojumu