Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2004.gada 3.novembrīNr.737

Par dalību
INTERREG IIIA programmas
Ziemeļu prioritātē

Ar mērķi sekmēt zemūdens kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un inovāciju pielietošanu dažādās uzņēmējdarbības nozarēs, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes dalību Rīgas Reģiona attīstības aģentūras gatavotajā projektā par kompetences centru tīkla izveidi Rīgas reģionā, ietverot tajā Jūrmalas apakšprojektu „Zemūdens Arheoloģijas centra kā Tūrisma un kurortoloģijas kompetences centra „Jūrmala” sastāvdaļas izveide un institucionālās kapacitātes stiprināšana” saskaņā ar pielikumu.
  2. Eiropas Komisijas pozitīva lēmuma gadījumā piedalīties projekta īstenošanā INTERREG IIIA programmas ietvaros, veicot nepieciešamās izmaiņas Jūrmalas pilsētas domes investīciju plānā un paredzot Jūrmalas pilsētas domes 2005.-2006.gada budžetā līdzfinansējumu 22500 EUR jeb 15000 LVL, kas ir 25% no Jūrmalas apakšprojekta kopējām izmaksām, pa gadiem sekojošā sadalījumā:
  3. 2.1. 2005.gadā – 7500 LVL;

    2.2. 2006.gadā – 7500 LVL.

  4. Apakšprojekta izstrādes un iesniegšanas koordinēšanu Rīgas Reģiona attīstības aģentūrā līdz 2004.gada 15.novembrim uzdot Jūrmalas pilsētas domes ekonomikas un attīstības nodaļai.
  5. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietniekam A.Tampem.

Priekšsēdētājs

 

J.Hlevickis


Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada
3.novembra lēmuma Nr.737
pielikums

INTERREG IIIA programmas projekta koncepcija

Kompetences centru tīkla izveide Rīgas reģionā
un tā saslēgums ar Tartu reģionu

Projekta ieviešanas ilgums: 2 gadi

Projekta iesniedzējs: BO SIA „Rīgas Reģiona attīstības aģentūra”

Projekta partneri:

Rīgas reģions: Ogres pilsētas dome, Tukuma rajona padome, Rīgas dome, Jūrmalas pilsētas dome, Latvijas Tehnoloģiskais Parks.

Tartu reģions: Tartu Universitāte, Igaunijas Lauksaimniecības universitāte, Tartu pilsētas dome, Tartu Zinātnes parks.

Projekta mērķis: izveidot uz inovācijām balstītu kompetences centru tīklu Rīgas un Tartu reģionos un saslēgt tos vienotā tīklā, kā arī pieslēgties jau esošiem starptautiskiem kompetences centru tīkliem Eiropā.

Projekta budžets: 1250000 EUR jeb 840000 LVL

Projekta finansēšanas avoti un iesniegšanas termiņš: INTERREG IIIA programma (Ziemeļu prioritāte) un projekta partneri. Termiņš: 2004.gada 15.novembris.

Jūrmalas apakšprojekta koncepcija

Zemūdens Arheoloģijas centra kā Tūrisma un kurortoloģijas kompetences centra „Jūrmala” sastāvdaļas izveide un institucionālās kapacitātes stiprināšana

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes kultūras, reliģijas un sporta komitejas 2002.gada 19.marta lēmumu (protokols Nr.16-3/3), 2003.gada 18.februāra lēmumu (protokols Nr.01-53/2) un 2004.gada 19.oktobra lēmumu (protokols Nr.1.1-59/8), sekojošas aktivitātes plānotas Jūrmalas apakšprojektā:

Nr.

Nosaukums

Izmaksas, EUR

1.

Peldošas kuģu piestātnes (dzelzsbetona pontona) iegāde un pielāgošana kuģošanas standartiem (kuģa karoga iegūšana)

35000

2.

Kompetences centra attīstības stratēģijas un biznesa plāna izstrāde

15000

3.

Skiču un tehniskā projekta izstrāde

22500

4.

Tehniskās kapacitātes palielināšana (aprīkojuma iegāde)

11000

5.

Cilvēkresursu attīstība (apmācība un sertifikācija)

15000

6.

Centra iekļaušanās starptautiskos kompetences centru tīklos

10000

7.

Zemūdens kultūrvēsturiskā mantojuma reģistra izveide

4000

KOPĀ:

112500

Pašvaldības līdzfinansējums 25% - 22500 EUR jeb 15000 Ls, kas ieguldāms divu gadu laikā (2005.-2006.gadā).