Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2004.gada 3.novembrīNr.738

Par projekta
„Starptautiskas pludmales patruļas
apmācību sistēmas izveide
un pludmales infrastruktūras attīstība
Baltijas jūras piekrastē”
iesniegšanu INTERREG IIIA programmā

Ar mērķi paaugstināt Baltijas jūras piekrastes iedzīvotāju un apmeklētāju drošību uz ūdens, kā arī sekmēt Baltijas valstu pieredzes apmaiņu dzīvības glābšanas jomā, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes dalību projektā „Starptautiskas pludmales patruļas apmācību sistēmas izveide un pludmales infrastruktūras attīstība Baltijas jūras piekrastē” saskaņā ar pielikumu.
 2. Eiropas Komisijas pozitīva lēmuma gadījumā piedalīties projekta īstenošanā INTERREG IIIA programmas ietvaros, veicot nepieciešamās izmaiņas Jūrmalas pilsētas domes investīciju plānā un paredzot Jūrmalas pilsētas domes 2005.-2007.gada budžetā līdzfinansējumu 59500 EUR jeb 40000 LVL, kas ir 25% no Jūrmalas apakšprojekta kopējām izmaksām, pa gadiem sekojošā sadalījumā:
 3. 2.1. 2005.gadā – 13300 LVL;

  2.2. 2006.gadā – 13300 LVL;

  2.3. 2007.gadā – 13300 LVL.

 4. Projekta izstrādi un iesniegšanu uzdot Jūrmalas pilsētas domes ekonomikas un attīstības nodaļai.
 5. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietniekam A.Tampem.

Priekšsēdētājs

(paraksts)

J.Hlevickis


Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada
3.novembra lēmuma Nr.738
pielikums

„Starptautiskas pludmales patruļas apmācību sistēmas izveide un pludmales infrastruktūras attīstība Baltijas jūras piekrastē”

 1. Projekta mērķis
 2. 1.1. Uzlabot dzīvības glābēju profesionālo sagatavotību, sagatavot glābējus darbam ar mūsdienīgu glābšanas aprīkojumu Baltijas jūras piekrastē, kā arī uzlabot Baltijas jūras piekrastes pludmales infrastruktūru.

  1.2. Paaugstināt Baltijas jūras piekrastes iedzīvotāju un apmeklētāju drošību uz ūdens, kā arī paaugstināt sabiedrības informētības līmeni par rīcību ārkārtas situāciju gadījumā.

  1.3. Veicināt vienotas glābēju sertifikācijas ieviešanu Baltijas valstīs, kā arī pieredzes apmaiņu starp Baltijas valstīm dzīvības glābšanas jomā.

 3. Veicamās aktivitātes
 4. 2.1. Apmācībām un glābšanai nepieciešamā aprīkojuma iegāde projektā iesaistītajām pusēm.

  2.2. Glābšanas infrastruktūras attīstība projektā iesaistītajās partneru pilsētās (glābšanas torņu u.c. būvju rekonstrukcija).

  2.3. Kauguru glābšanas stacijas rekonstrukcija un pielāgošana glābēju skolas vajadzībām.

  2.4. Pieredzes apmaiņa starp Latviju, Baltijas valstīm, kā arī starp citām pieredzējušām Starptautiskās dzīvības glābšanas apvienības dalībvalstīm (piemēram, Vāciju).

  2.5. Glābēju skolas un Baltijas glābēju iesaistīšanās starptautiskajā apritē (starptautisku semināru, konferenču, mācību un sacensību apmeklēšana).

  2.6. Sabiedrības informēšana par rīcību ārkārtas situācijās.

 5. Partneri
 6. 3.1. Apstiprinājuši savu dalību: Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju dome.

  3.2. Notiek sarunas: Liepāja, Klaipēda, Palanga.

 7. Finansiālie nosacījumi

  4.1. Rekonstrukcijas un citu investīciju izmaksas līdz 75% no kopējām projekta izmaksām.

  4.2. Līdzfinansējums 25% no kopējām projekta izmaksām.

  4.3. Kopējais pieejamas finansējuma apjoms (iekļaujot līdzfinansējumu) ~1270000 EUR.

  4.4. Orientējošais finansējums, kas pieejams katram partnerim – līdz 290000 EUR (iekļaujot 25% līdzfinansējumu).

  Jūrmalas pašvaldības granta apjoms: 160000 Ls
  Līdzfinansējums: 40000 Ls (sadalījumā pa 3 gadiem, 2005.-2007.gads)