Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2004.gada 3.novembrīNr.739

Par dalību
INTERREG IIIA programmas
Dienvidu prioritātē

Ar mērķi sekmēt tūrisma infrastruktūras sakārtošanu Jūrmalas pilsētā un veicināt ilgtspējīga tūrisma attīstību Baltijas jūras piekrastes pilsētās, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes dalību projektā „Sadarbība starp Baltijas jūras austrumu piekrastes pilsētām tūrisma ilgtspējīgas attīstības veicināšanai rietumu Latvijā un rietumu Lietuvā (Tūrisma ceļš „Baltijas krasts”: Klaipēda – Palanga – Liepāja – Ventspils – Jūrmala)” saskaņā ar pielikumu.
 2. Eiropas Komisijas pozitīva lēmuma gadījumā piedalīties projekta īstenošanā INTERREG IIIA programmas ietvaros, veicot nepieciešamās izmaiņas Jūrmalas pilsētas domes investīciju plānā un paredzot Jūrmalas pilsētas domes 2005.-2007.gada budžetā līdzfinansējumu 66500 EUR jeb 44700 LVL, kas ir 25% no Jūrmalas apakšprojekta kopējām izmaksām, pa gadiem sekojošā sadalījumā:
 3. 2.1. 2005.gadā – 14900 LVL;

  2.2. 2006.gadā – 14900 LVL;

  2.3. 2007.gadā – 14900 LVL.

 4. Apakšprojekta izstrādi uzdot Jūrmalas pilsētas domes tūrisma un ārējo sakaru nodaļai.
 5. Apakšprojekta izstrādes un iesniegšanas koordinēšanu uzdot Jūrmalas pilsētas domes ekonomikas un attīstības nodaļai.
 6. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietniekam A.Tampem.

Priekšsēdētājs

 

J.Hlevickis


Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada
3.novembra lēmuma Nr.739
pielikums

INTERREG III A
Dienvidu prioritāte

PROJEKTA IDEJA

NOSAUKUMS

Sadarbība starp Baltijas jūras austrumu piekrastes pilsētām tūrisma ilgtspējīgas attīstības veicināšanai rietumu Latvijā un rietumu Lietuvā (Tūrisma ceļš „Baltijas krasts”: Klaipēda – Palanga – Liepāja – Ventspils – Jūrmala).

PROJEKTA IEVIEŠANAS ILGUMS

26 mēneši (2005.gada aprīlis – 2007.gada maijs)

FINANSĒJUMA APJOMS

Finansētājs

Finansējuma apjoms

EUR

%

KOPĀ

960 000

100%

ES

720 000

75%

Partneri kopā:

240 000

25%

1) Ventspils pilsētas dome

66 500

 

2) Liepājas pilsēta un rajona kopā Lejaskurzemes Tūrisma informācijas biroja personā.

20 250

 

3) Klaipēdas pilsētas pašvaldība (vai Klaipēdas KTIC)

66 500

 

4) Palangas pilsētas pašvaldība (Palangas TIC)

20 250

 

5) Jūrmalas pilsētas dome

66 500

 
 

Tiks precizēts pārrunās ar partneriem

līdzfinansējums sadalās pa 2 gadiem

 

MĒRĶIS

Reģiona ekonomiskās un sociālās attīstības veicināšanas nolūkā, attīstīt Baltijas jūras piekrastes teritoriju rietumu Latvijā un rietumu Lietuvā par vienotu, starptautiski atpazīstamu, ilgtspējīgu tūrisma reģionu, uzlabojot „Baltijas krasta” tūrisma infrastruktūru, veicot mērķtiecīgu un aktīvu tūrisma mārketingu, organizējot apmācības, veidojot jaunus un attīstot esošos tūrisma produktus.

PROBLĒMAS UN ATTIECĪGIE UZDEVUMI

Problēma - daudzi līdz šim veiktie tūrisma attīstības jautājumi piekrastes teritorijai kopumā ir bijuši tikai atsevišķu akciju veidā.

Risinājums - jāpanāk, ka tūrisma produktu attīstība Baltijas jūras („Baltijas krastā”) piekrastē ir ilglaicīga un koordinēta. Notiek visām projektā iesaistītajām pilsētām kopīga pasākumu plānošana un pēc tam kopīga realizēšana.

Problēma – atsevišķas ilgtspējīgai tūrisma attīstībai nozīmīgas sfēras pilsētās nav risinātas vai pietiekoši attīstītas.

Risinājums – pieredzes apmaiņa starp pilsētām tajās tūrisma jomās, kurās attiecīgās pilsētas ir tikušas vistālāk un pārējās pilsētas var iegūt labu pieredzi:

Problēma – Baltijas jūras piekrastes tūrisma piedāvājumam Lietuvā un Latvijā ir daudz kopīga. Tomēr tūrisma mārketinga pasākumi starp Lietuvu un Latviju ir nesakoordinēti, kas ļautu veiksmīgām attīstīties piekrastes tūrisma produktiem.

Risinājums – kopīga mārketinga pasākumu plānošana un realizēšana.

Problēma – reģionu tūrisma uzņēmēju profesionalitātes un praktiskās pieredzes nepietiekošais līmenis, kas atspoguļojas tūristu zemajā apmierinātībā, reģionu tūrisma produktu mazajā daudzveidībā un piejūras teritorijas ievērojamā tūrisma potenciāla nepilnīgajā izmantošanā. Labu reģiona gidu trūkums.

Risinājums – apmācības uzņēmējiem, pieredzes apmaiņas pilsētu tūrisma speciālistiem, gidu apmācības.

Problēma – teritoriālā un daudzveidības ziņā nevienmērīgi un vāji attīstīta tūrisma infrastruktūra.

Risinājums – infrastruktūras attīstīšana „Baltijas krastā”. Tūrisma informācijas centru, kā pilsētu tūrisma attīstības koordinētāju kapacitātes palielināšana. Informācijas stendi un norādes „Baltijas krastā”. Velotūrisma ceļu un infrastruktūras attīstīšana.

Problēma. Vāja tūrisma atrakciju un produktu daudzveidība, kas tūrismu jūras piekrastē padara sezonālu un neveicina esošo tūrisma uzņēmumu attīstību, jauno tūrisma uzņēmēju aktivitāti un tūrismā nodarbināto skaita palielināšanos.

Risinājums. Jaunu atraktīvu tūrisma objektu veidošana. Atraktīvu lokālu tūrisma maršrutu veidošana pilsētu apkārtnē ar nolūku veicināt gan tūristu uzturēšanās ilguma palielināšanos, gan arī veicinot sadarbību tūrisma attīstīšanā starp pašvaldībām un uzņēmējiem pilsētās un laukos.

PROJEKTA AKTIVITĀTES

Pasākums

Izmaksas

(EUR)

1. Cilvēkresursu attīstība

Kopā 134260

1.1. Plānošanas darbi un projekta vadīšana

 

1.1.1. „Baltijas krasta” tūrisma attīstīšanas rīcības programmas izstrāde 2006.-2010. gadiem, ietverot plānu par Tūrisma ceļa „Baltijas krasts” pagarināšanu un attīstību.

3300

1.1.2. Projekta vadība:

1.1.2.1. Projekta vadības grupa (piedalās visu projekta partneru pārstāvji).

1.1.2.2. Projekta audits (1% no projekta kopsummas).

1.1.2.3. Projekta administrācija (projekta vadītājs un asistents, 5 koordinatori, grāmatvedis - 25 mēneši).

1.1.2.4. Projekta darbības nodrošināšanas izdevumi (kancelejas preces, internets, telefons, degviela, tulkošanas pakalpojumi). 470 EUR X 25 mēn.

 

 


9600

90485


11750

1.2. Gidu apmācību organizēšana:

1.2.1. Latvijā (Ventspilī, Liepājā, Jūrmalā) 2007.gadā.

1.2.2. Lietuvā (Klaipēdā un Palangā) 2007.gadā

9750

1.3. Piekrastes reģiona vietējo tūrisma uzņēmēju apmācīšana un uzņēmumu individuāla konsultēšana uzņēmumu attīstības veicināšanai:

1.3.1. SPA (Wellness) produktu attīstīšanā (2005.gadā).

1.3.2. aktīvās atpūtas tūrisma produktu un tūrisma maršrutu attīstīšanā (2005.gadā).

6900

1.4. Projekta noslēguma konference. Galvenās tēmas - kopīgas tūrisma plānošanas un kopīgu tūrisma mārketinga pasākumu nepieciešamība un pieredze (2007.gada maijs).

2475

2. Mārketinga pasākumi

Kopā 194830

2.1. Reģiona popularizēšana starptautiskajās tūrisma izstādēs Latvijas stendā un Lietuvas stendā:

2.1.1. Rīga 2006 un 2007 (2 cilvēki no Lietuvas) Komandējums 283 EUR x 2 cilv. = 566 EUR x 2 gadi = 1132 EUR; Dalības maksa 600 EUR X 2 gadi = 1200 EUR

2.1.2. Viļņa 2006 un 2007 (3 cilvēki no Latvijas) Komandējums 283 EUR x 3 cilv. = 849 EUR X 2 gadi = 1698 EUR; Dalības maksa 600 EUR X 2 gadi = 1200 EUR

2.1.3. Gēteborga 2006 un 2007 (5 cilvēki no Lietuvas un Latvijas) Komandējums 710 EUR x 5 cilv. =3550 EUR x 2 gadi = 7100 EUR; Dalības maksa 850 EUR X 2 gadi = 1700 EUR

2.1.4. Berlīne 2006 un 2007 (5 cilvēki no Lietuvas un Latvijas) Komandējums 560 EUR x 5 cilv. = 2800 EUR x 2 gadi = 5600 EUR; Dalības maksa 1700 EUR X 2 gadi = 3400 EUR

2.1.5. Tallina 2006 un 2007 (5 cilvēki no Lietuvas un Latvijas) Komandējums 435 EUR x 5 cilv. = 2175 EUR x 2 gadi = 4350 EUR; Dalības maksa 600 EUR X 2 gadi = 1200 EUR

2.1.6. Helsinki 2006 un 2007 (5 cilvēki no Lietuvas un Latvijas) Komandējums 625 EUR x 5 cilv. = 3125 EUR X 2 gadi = 6250 EUR; Dalības maksa 1500 EUR X 2 gadi = 3000 EUR


 

2332

 

2898

 

8800

 

9000

 

5550

 

6250

2.2. Reģiona bukletu izdošana:

2.2.1. Tūrisma ceļa imidža buklets (100 000 gb.) 1 gb.0,16 EUR

2.2.2. Tūrisma ceļa ceļvedis (100 000 gb.) 1 gb. 0,35 EUR

2.2.3. Tūrisma maršrutu bukleti (18 maršruti; kopā 450 000 gb.) 1 gb. 0,07 EUR

2.2.4. Ventspils, Liepājas, Jūrmalas, Klaipēdas un Palangas pilsētu brošūras (25 000 gb. X 5 pilsētas = 125 000 gb). 1 gb. 0,30 EUR

 

16000

35000

31500


37500

2.3. Mājas lapas www.balticcoast.lv attīstīšana, papildināšana ar maršrutiem un jauniem tūrisma produktiem.

3500

2.4. Publikācijas Latvijas, Lietuvas, Vācijas, Zviedrijas, Igaunijas, Krievijas un Baltkrievijas presē.

LAT 2500 EUR; LIT 2500 EUR; GER 5000 EUR; SWE 5000 EUR; EST 2500 EUR; RUS 2500 EUR; BLR 2500 EUR.

22500

2.5. Reklāmas filma par Tūrisma ceļu „Baltijas krasts” (latviski, lietuviski, angliski un vāciski).

14000

3. Tūrisma infrastruktūras attīstīšana „Baltijas krastā”

Kopā 68140

3.1. Tūrisma informācijas centru kapacitātes attīstīšana (5 biroji – Ventspilī, Liepājā, Jūrmalā, Klaipēdā un Palangā). Datortehnika, kopētāji u.c. biroja tehnika. 5 biroji X 4400 EUR = 22000 EUR

22000

3.2. Informācijas stendi par tūrisma ceļu „Baltijas krasts” pie nozīmīgākajiem tūrisma objektiem un ceļu mezgliem (21 gb.). 21 gb. X 840 EUR

17640

3.3. Velotūrisma infrastruktūras attīstīšana – velopieturas ar velosipēdu novietnēm un informācijas zīmēm pie nozīmīgākajiem tūrisma objektiem (30 vietas). 30 gb. X 950 EUR

28500

4. Jaunu tūrisma produktu radīšana

Kopā 562770

4.1. Lokālu tūrisma maršrutu izveide (24 maršruti) (Kopā 41500 EUR)

4.1.1. maršrutu izstrāde (kājāmgājējiem, velotūristiem, autobraucējiem, tematiskie – piemēram, ekotūristiem, bāku un baznīcu apskatei, aktīvai atpūtai mežā, braucieni ar laivām u.c.);

4.1.2. maršrutu norādes 18 maršrutiem (24 maršruti X ~ 15 norādes = 360 norādes) (70 EUR gb. X 360 gb. = 25200 EUR) un informācijas stendi (24 maršruti X 5 stendi = 120 gb.) (70 EUR gb. X 120 gb. = 8400 EUR) pie maršrutu objektiem;

4.1.3. maršrutu bukletu izdošana (izmaksas parādītas 3.2.3.).

4.1.4. Velotūrisma iespēju popularizēšana tūrisma ceļā „Baltijas krasts”:

 • Daudzdienu velobrauciens (sacensības) Nida - Klaipēda – Palanga – Liepāja – Ventspils – Jūrmala 2007.gada maijā. 3800 EUR

 • Popularizēšanas un izmēģinājuma braucieni pa jaunajiem izstrādātajiem maršutiem „Baltijas krastā” 2005.gada un 2006.gada vasarā, gatavojot arī filmēšanas materiālu „Baltijas krasta” filmai. 4100 EUR

 

 

 

33600

 

7900

4.2. Ventspils, Liepājas, Klaipēdas tūrisma piedāvājuma attīstīšana un dažādošana ar mērķi veicināt tūrisma plūsmu uz „Baltijas krastu” (kopā 521270 EUR)

4.2.1. Tūrisma objekts Ventspilī

104254

4.2.2. Tūrisma projekts Liepājā

104254

4.2.3. Tūrisma projekts Jūrmalā

104254

4.2.4. Tūrisma projekts Klaipēdā

104254

4.2.5. Tūrisma projekts Palangā

104254

KOPĀ:

960000