Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2004.gada 3.novembrīNr.740

Par Jūrmalas pilsētas
attīstības stratēģijas
1.redakcijas apstiprināšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 3.daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 21.janvāra nolikumu Nr.14 un Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 22.janvāra lēmumu Nr.27 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (Ģenerālplāna) 1995.gada redakcijas izvērtējumu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 1.redakciju saskaņā ar 1.pielikumu.
 2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 1.redakcijā iekļauto programmu izstrādes laika grafiku saskaņā ar 2.pielikumu.
 3. Jūrmalas pilsētas domes ekonomikas un attīstības nodaļai (V.Brakovska) sadarbībā ar sabiedrisko attiecību nodaļu (I.Čaklais) organizēt Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 1.redakcijas sabiedrisko apspriešanu saskaņā ar 3.pielikumu.
 4. Jūrmalas pilsētas domes ekonomikas un attīstības nodaļai (V.Brakovska) izstrādāt programmu vadlīnijas līdz 1.decembrim.
 5. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietniekam A.Tampem.

Priekšsēdētājs

 

J.Hlevickis


1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas
domes 2004.gada 3.novembra lēmumu Nr.740

 

 

JŪRMALAS PILSĒTAS SOCIĀLI EKONOMISKĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA

 

2005.–2018.GADAM

 

1.redakcija

Pasaules Bankas Pilsētu Alianses projekts

 

 

 


IEVADS

I Vispārīga informācija

II Stratēģijas tapšanas un apstiprināšanas process

SITUĀCIJAS ANALĪZE

I Demogrāfija

II Ekonomika

1. Iekšzemes kopprodukts

2. Pievienotā vērtība

3. Nefinanšu investīcijas

4. Ārvalstu investīcijas

5. Uzņēmējdarbība

6. Nodarbinātība

7. Nodokļi

8. Bezdarbs

9. Rūpniecība

10. Pakalpojumi

III Resursi un infrastruktūra

1. Teritorija un zeme

2. Transports un ceļi

3. Enerģija

4. Ūdensapgāde

5. Dabas resursi

IV Pašvaldība

1. Struktūra

2. Finanses

SVID ANALĪZE

VĪZIJA

STRATĒĢISKIE MĒRĶI

UZDEVUMI UN NEPIECIEŠAMO PROGRAMMU UZSKAITĪJUMS

NOBEIGUMS


IEVADS

I Vispārīga informācija

Lielāko Latvijas apdzīvoto vietu vidū Jūrmalas pilsēta izceļas ar savām īpašajām pazīmēm. Tās smalko smilšu kāpas, pludmales un priežu audzes ir nenovērtējami dabas resursi jeb sava veida pilsētas ekonomikas pamatlīdzekļi, kuri tai ir likuši izplesties 32 km garā teritorijā gar Rīgas jūras līci un kļūt par labi zināmu un apmeklētu kūrortu visā Baltijas jūras reģionā. Šie pamatlīdzekļi ir divu vēsturiski veidojušos un objektīvu pilsētas attīstības tendenču pamatā, kuras nosaka pilsētas ekonomikas galvenās aprises.

Pirmām kārtām, tā ir pilsētas iespēja gūt ienākumus no dabas jaukumus baudīt gribētājiem. Oficiāli reģistrēto viesu skaits Jūrmalas viesnīcās ik gadus kā minimums dubulto pilsētas iedzīvotāju skaitu. Nakšu skaits, kas tur tiek pavadīts, pārsniedz pusi no kopējā nakšu skaita, kurš katru gadu tiek pavadīts Rīgā. Tādejādi, daudzas Jūrmalas ekonomiskās aktivitātes ir saistītas ar viesu apkalpošanu. Šajā nozarē visticamāk ir arī liels neformālo ekonomikas aktivitāšu īpatsvars, kas ir un turpmāk būs Jūrmalas iedzīvotāju galvenais ienākumu avots, vismaz tik ilgi, cik Jūrmalas rīcībā būs jau augstāk minētie pamatlīdzekļi. Vienīgais ierobežojums to izmantošanā ir salīdzinoši īsā vasaras sezona un nepastāvīgie Baltijas laika apstākļi.

Otrām kārtām, atrodoties Rīgas metropoles tuvumā un pateicoties jau iepriekšminētajiem dabas jaukumiem, Jūrmala ir kļuvusi par vienu no pievilcīgākajām dzīves vietām valstī. Par to liecina straujais nekustamo īpašumu cenu kāpums, kurš šobrīd ir sasniedzis vēl nebijušas virsotnes, un salīdzinoši lielās investīcijas privāto mājokļu būvniecībā. Pilsētas budžets var novērtēt gan tās teritorijā atrodošos nekustamos īpašumus, gan arī salīdzinoši augsto Jūrmalas iedzīvotāju ienākuma nodokļa līmeni, kas uz vienu iedzīvotāju ir viens no augstākajiem valstī. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis sastāda būtisku pilsētas budžeta ieņēmumu daļu un faktiski pašvaldība var turpināt piesaistīt labi nodrošinātus un pelnošus valsts iedzīvotājus.

Tātad virspusējs ekonomikas analītiskais pārskats norāda uz tendenci pilsētai arvien vairāk kļūt par kūrorta un augstas kvalitātes dzīves vietu. Šāds attīstības scenārija turpinājums no pašvaldības prasa galvenokārt rūpes par jau minēto dabas resursu saglabāšanu, attiecīgu apbūves plānošanu, kā arī atbilstoša līmeņa sabiedrisko pakalpojumu nodrošinājumu.

Pilsētas attīstības stratēģija nosaka integrētu pasākumu kopumu, ar kuru palīdzību esošās attīstības tendences var labot vai ievirzīt citā gultnē saskaņā ar izvirzītajiem attīstības mērķiem. Ekonomikas attīstības virzieni un temps ir pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības stratēģijas galvenie izaicinājumi.

II Stratēģijas tapšanas un apstiprināšanas process

Jūrmalas pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības stratēģija 2005.–2018.gadam izstrādāta ar Pasaules Bankas finansiālu atbalstu Pilsētu Alianses projekta ietvaros. Izstrādes procesā no Jūrmalas puses aktīvi iesaistījās speciāli šim mērķim izveidota darba grupa, bet no Pasaules Bankas puses – starptautiskie projekta eksperti un vietējo konsultantu kompāniju „Grupa 93” un „DEA Baltika” pārstāvji.

No Jūrmalas puses darba grupā piedalījās sekojoši pārstāvji:

Nr.

Vārds, Uzvārds

Amats

1.

Leonīds Alksnis

Jūrmalas pilsētas domes deputāts

2.

Aleksandrs Bašarins

Jūrmalas pilsētas domes deputāts

3.

Vita Brakovska

Ekonomikas un attīstības nodaļas vadītāja

4.

Ģirts Brambergs

Plānošanas nodaļas galvenais inženieris

5.

Māris Demme

Būvniecības un transporta nodaļas vadītājs

6.

Gatis Truksnis

Izpilddirektors

7.

Juris Griķis

Izpilddirektora vietnieks

8.

Laima Grobiņa

Labklājības pārvaldes vadītāja

9.

Māra Kalvāne

Plānošanas nodaļas vadītāja - pilsētas galvenais plānotāja

10.

Rita Kņūtiņa

Vides aizsardzības nodaļas vadītāja

11.

Armands Muižnieks

Tūrisma un ārējo sakaru nodaļas vadītājs

12.

Vēsma Reinkaite

Skolu valdes priekšsēdētāja

13.

Alvils Rudzītis

Pašvaldības kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs

14.

Gunta Smalkā

Labiekārtošanas un apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs

15.

Aigars Tampe

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja 1. vietnieks

16.

Andra Tukāne

Finanšu pārvaldes vadītāja

17.

Dainis Urbanovičs

Jūrmalas pilsētas domes deputāts

18.

Aivars Vētra

Jūrmalas pilsētas domes deputāts

19.

Staņislavs Skirmants

Būvvaldes vadītāja p.i.


Nolūkā izvērtēt pilsētas patreizējās sociāli ekonomiskās attīstības tendences un attiecīgi noteikt tās attīstības stratēģiskos virzienus, vispirms tika veikts pilsētas ekonomikas novērtējums un stipro un vājo pušu, iespēju un draudu (SVID) analīze. Tas kalpoja par pamatu pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības vīzijas noteikšanai nākamajiem desmit gadiem, kā arī tās sasniegšanas scenāriju izvēlei, ieskaitot attīstības mērķu noteikšanu un optimālas īstenošanas stratēģijas izstrādi uzdevumu, programmu un projektu līmenī.

Stratēģijas faktisko izstrādi veica Pasaules Bankas konsultanti ciešā sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļas speciālistiem. Izstrādātais materiāls dažādās tā tapšanas stadijās tika apspriests, komentēts un papildināts darba grupas sanāksmēs.

Jūrmalas pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības stratēģijas 2005.–2018.gadam apstiprināšanas process ir sekojošs

 • Stratēģijas 1.redakcija tiek izskatīta katrā nozaru komitejā, kas sniedz savu atzinumu par nepieciešamajiem labojumiem un papildinājumiem;

 • Ekonomikas un Attīstības nodaļas speciālisti apkopo un iestrādā nozaru komisiju priekšlikumus, papildinātā Stratēģija 1.redakcijā tiek nodota domes sēdei uz apstiprināšanu;

 • Jūrmalas iedzīvotājiem ar apstiprināto dokumentu iespējams iepazīties sabiedriskās apspriešamas laikā, kad Jūrmalas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā un citās sabiedriskās iestādēs iedzīvotāji var iesniegt savus priekšlikumus Stratēģijas papildināšanai;

 • Saņemtie iedzīvotāju komentāri tiek apkopoti un papildinātā stratēģija tiek nodota Attīstības komisijai atkārtotai izskatīšanai.

 • Pēc tam, kad Attīstības komisija ir sniegusi atzinumu, Stratēģijas galējā versija tiek apstiprināta Jūrmalas pilsētas domes sēdē un ir turpmāk publiski pieejama visiem interesentiem.

SITUĀCIJAS ANALĪZE

I Demogrāfija

Pēc iedzīvotāju skaita Jūrmala ir piektā lielākā pilsēta valstī. 2004.gada sākumā pilsētas iedzīvotāju skaits bija 55402[1], kas ir 2% no visiem valsts iedzīvotājiem. 50% pilsētas iedzīvotāju ir latvieši.

Pilsētā ir salīdzinoši viszemākais iedzīvotāju blīvums uz km2 – 552[2], salīdzinājumam Rīgā šis rādītājs ir augstākais valstī – 2406. Vēl Latvijā zem 1000 iedzīvotājiem uz 1 km2 ir tikai Ventspilī – 794 km2. Pilsētas iedzīvotāji izvietojušies 32 km garajā piekrastes joslā ar vislielāko koncentrāciju Kauguros - pie pilsētas rietumu robežas jeb tālākā punktā attiecībā pret valsts galvaspilsētu.

1.attēls.  Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju skaits sadalījumā pa pilsētas rajoniem[3]

Latvijā iedzīvotāju skaits ar katru gadu samazinās par vidēji 2,8%, tomēr Jūrmalā šis samazinājuma temps ir lēnāks nekā vidēji valstī un atsevišķos gados iedzīvotāju skaits pat nedaudz pieaug. Pieaugums notiek uz migrācijas rēķina, nodrošinot pozitīvu migrācijas saldo. Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācija, ko aprēķina no imigrācijas un emigrācijas rādītājiem, Jūrmalā ir pozitīva - 2002.gadā tas bija 3,4[4] iedzīvotāji uz 1000 iedzīvotājiem. Šo rādītāju var uzskatīt par pilsētas, kā pievilcīgas dzīvesvietas rādītāju.

Iedzīvotāju vecumstruktūra trīs pamatgrupās – līdz darba spējas vecumam, darbaspējas vecumā un virs darba spējas vecuma raksturo pilsētas darbaspēka resursus un tā potenciālu, kā arī parāda izglītības un sociālo pakalpojumu tirgu. 2003.gadā līdz darbaspējas vecumam Jūrmalā ir 7966[5] iedzīvotāji (14,4% no visiem iedzīvotājiem), darbaspējas vecumā - 34808 (63,1%) iedzīvotāji un virs darbaspējas - 12382 (22,5%) iedzīvotāji.

Demogrāfiskā slodze raksturo iedzīvotāju skaitu līdz darbaspējas vecumam un virs tā uz 1000 iedzīvotājiem darbaspējas vecumā. Jūrmalā šī slodze 2003.gadā bija 585[6], kas ir līdzīgi kā citviet Latvijā.

Jūrmalas iedzīvotāju izglītības līmenis Latvijas kontekstā ir salīdzinoši augsts. Pēc 2000.gada tautas skaitīšanas datiem 16,6%[7] pilsētas iedzīvotāju ir augstākā izglītība. Vēl augstāks rādītājs ir tikai Rīgā – 18,9%, bet valsts vidējais rādītājs ir 12,5%.

Vidējais mājsaimniecības lielums Jūrmalā pēc iedzīvotāju skaita ir 2,66, kas ir vienāds ar valsts vidējo rādītāju. Privātās investīcijas ģimenes māju būvniecībā ir vienas no lielākajām valstī – vidēji 3 līdz 4 miljoni Ls gadā pēdējo trīs gadu periodā.


II Ekonomika

Otrās neatkarīgās republikas laikā Jūrmalas pilsēta un tās ekonomika ir piedzīvojusi visai trauksmainus brīžus, kuru galvenie divi iemesli ir atpūtnieku straumes no bijušajām PSRS valstīm apsīkums un padomju laika rūpniecības nespēja pielāgoties jaunajiem tirgus ekonomikas apstākļiem.

Jūrmalas ekonomiskā izaugsme pēdējo gadu laikā noris lēnāk nekā valsts vidējā. Tā galvenais iemesls ir ieilgusī pilsētas ekonomikas pārstrukturizācija, kura, kā liecina sekojošais ekonomikas novērtējums, joprojām nav līdz galam pabeigta, īpaši, ja ņem vērā pašvaldības vēlmi pēc lielākas ekonomikas diversifikācijas. Patreiz zināmā mērā „savā vaļā” attīstās tās ekonomikas nozares, kurām ir visobjektīvākie attīstības priekšnosacījumi un nav nepieciešami lieli kapitālieguldījumi – tirdzniecība, operācijas ar nekustamajiem īpašumiem un cita komercdarbība[8], arī veselība un sociālā aprūpe.

Nefinanšu investīciju līmenis uz vienu iedzīvotāju (LVL) Jūrmalā ir divas reizes zemāks nekā valsts vidējais rādītājs – viszemākais starp lielākajām Latvijas pilsētām. Tas ir acīmredzams iemesls salīdzinoši lēnākai pilsētas ekonomikas izaugsmei. Investīcijas ir būtisks priekšnoteikums ražojošā sektora un atsevišķu pakalpojuma nozaru, īpaši, viesnīcu un restorānu attīstībai, kas tādējādi veicina to lielāku pievienoto vērtību un attiecīgi arī ieguldījumu pilsētas ekonomikā. Tajā pat laikā Jūrmalā ir izdevies piesaistīt salīdzinoši augstu ārvalstu investīciju līmeni, kas liecina, ka lielākā daļa no salīdzinoši nelielajām nefinanšu investīcijām ir ar ārvalstu izcelsmi. Spriežot pēc statistikas ārvalstu investoriem interesantas ir likušās veselības un sociālās aprūpes, kā arī celulozes, papīra un papīra izstrādājumu ražošanā un viesnīcu un restorānu nozares.

Pakalpojumu sfēra, kura tradicionāli sastāv no tirdzniecības, viesnīcu un restorānu, transporta, citas komercdarbības un finansu starpniecības Jūrmalas ekonomikā dod aptuveni 40%[9] no kopējās pievienotās vērtības. Neskatoties uz to, ka pilsētas pašvaldība par nozīmīgāko sektoru atzīst viesnīcas un restorānus, tomēr šai apakšnozarei ir salīdzinoši neliels ieguldījums kopējā pilsētas pievienotajā vērtībā – tikai 1,8%[10] (2001), arī nodarbinātībā tas nav liels – 5,1% (2003)[11]. Tomēr tā kalpo par zināmu pamatu tikpat kā visam pakalpojumu sektoram, jo dod papildus ienākumus gan tirdzniecībai, kura 2001.gadā deva lielāko ieguldījumu kopējā pievienotajā vērtībā, kā arī nodarbināja salīdzinoši visvairāk pilsētas iedzīvotāju, gan arī viennozīmīgi transporta un citas komercdarbības apakšnozarēs.

Kas attiecas uz ražojošo sfēru, tad tai ir raksturīgs produkcijas kopapjomu sarukums, kam par iemeslu varētu būt pārtikas ražotāja a/s „Jūras līcis” bankrots 2001.gadā. Par atsevišķu rūpniecības apakšnozaru attīstību liecina vien strādājošo skaita izmaiņas. Pēc tām var spriest, ka nodarbinātības ziņā 2001.gadā lielākās nozares ir apģērbu, pārtikas, papīra un papīra izstrādājumu ražošana. 2002.gadā ir dubultojusies nodarbinātība arī mēbeļu un citur nekvalificētajā ražošanā. Diemžēl precīzāki dati par rūpniecības apakšnozaru attīstības tendencēm nav pieejami.

Vēl runājot par nodarbinātību ir jāatzīmē fakts, ka pilsētas ekonomiskajās aktivitātēs ir iesaistīts tikai katrs trešais iedzīvotājs, bet pārējie strādā ārpus Jūrmalas, visticamāk Rīgā. Turklāt, ir vērojama tendence palielināties ārpus Jūrmalas strādājošo skaitam, kas viennozīmīgi ir drauds pilsētas pašas ekonomikas attīstībai. Tomēr, kā liecina salīdzinoši lielais iedzīvotāju ienākuma nodoklis uz vienu iedzīvotāju, šiem ārpus Jūrmalas strādājošajiem ir iespēja strādāt labi atalgotus darbus. No pašvaldības budžeta viedokļa raugoties, Jūrmalas pilsētai ir izdevīgi piesaistīt turīgus valsts iedzīvotājus, kuri tās kasē „ienes” ievērojamu iedzīvotāju ienākumu nodokli.

Ekonomikas attīstības dilemma pilsētā ir sekojoša – vai ekonomikas dažādošanai nepieciešamie pašvaldības „ieguldījumi” atmaksātos pietiekami pārskatāmā nākotnē, lai nodokļu maksātāji tos uzskatītu par attaisnotiem.

Tālāk tekstā ir sniegts Jūrmalas pilsētas ekonomikas novērtējums, izmantojot Pasaules Bankas metodi, pieejamos statistikas datus un cita veida informāciju.

1. Iekšzemes kopprodukts

Iekšzemes kopprodukts[12] (IKP) kalpo par būtisku vietējās ekonomikas attīstības rādītāju. Laika periodā no 1996. līdz 2001.gadam IKP Jūrmalas pilsētā ir bijis svārstīgs un tikai 2001.gada dati iezīmē izaugsmi. Aplūkojamajā laika periodā IKP Jūrmalā ir palielinājies par 26% jeb 4,4% gadā. Tajā pat laikā Latvijas vidējais IKP ir palielinājies par vismaz 5,7% gadā.

2.attēls.  Jūrmalas IKP (tūkstošos latu) 2000.gada vidējās cenās

Uzskatāmākai dažādu teritoriju ekonomiskās attīstības salīdzināšanai izmanto rādītāju IKP uz 1 iedzīvotāju. 2001.gadā Jūrmalā šīs rādītājs bija 1371 Ls, kas ir zemākā vērtība valstī lielo pilsētu vidū un sastāda tikai 67% no vidējās vērtības valstī.

3.attēls.   IKP uz vienu iedzīvotāju Latvijas lielākajās pilsētās, izņemot

Rīgu un Ventspili un salīdzinājumā ar Latvijas vidējo rādītāju

Jūrmalas pilsētā radītais IKP sastāda vidēji 1,6% no valsts vidējā IKP.


2 Pievienotā vērtība

Pilsētā radītās pievienotās vērtības[13] (PV) īpatsvars valsts kopējā PV sastāda 2%. 2001.gadā PV Jūrmalā sastādīja 67,5 miljonu latu, kas bija par 29% vairāk nekā 2000.gadā, ko var vērtēt kā ievērojamu pieaugumu. Vēl lielāks kopējās PV pieaugums šajā laika periodā ir bijis tikai Daugavpilī – 73%, bet pārējās lielākajās pilsētās tas ir bijis zem 20%.

Salīdzinot PV rādītājus 2000. un 2001.gados, ir vērojama tendence samazināties ražojošā sektora, īpaši, apstrādes rūpniecības īpatsvaram kopējai PV. Tas no 22,7% ir sarucis līdz 13,3% jeb gandrīz par 10% un nu jau atrodas zemāk par Latvijas vidējo – 14,9%. Tik liela samazinājuma galvenais iemesls ir akciju sabiedrības „Jūras līcis” bankrots. Tomēr kopumā tas vedina domāt par ražošanas lomas samazināšanos Jūrmalas ekonomikā un to, ka citās ekonomiskajā aktivitātēs ir iespējams dot salīdzinoši lielāku ieguldījumu pilsētas ekonomikā. Lai arī mazākā apjomā, tomēr ražošanas īpatsvars ir samazinājies tikpat kā visās lielākajās Latvijas pilsētās, izņemot Jelgavu un Rēzekni.

Vēl aplūkojamajā laika periodā Jūrmalas kopējā PV saruka būvniecības, transporta un sakaru, nedaudz arī enerģijas un viesnīcu & restorānu īpatsvars. Tajā pat laikā nozīmīgi palielinājās tirdzniecības, finanšu starpniecības, operāciju ar nekustamajiem īpašumiem & citas komercdarbības un veselības un sociālās aprūpes īpatsvars. Tas iezīmē pakalpojumu sektora attīstības tendenci, kur parasti ir augstāka pievienotā vērtība.

4.attēls.   Kopējā pievienotā vērtība pa darbības veidiem, % no kopējās PV

2000. un 2001.gados

No ekonomikas viedokļa ir interesanti aplūkot un salīdzināt dažādo ekonomikas aktivitāšu ieguldījumu efektivitāti vietējā ekonomikā. Šim nolūkam par pamatu ir ņemts strādājošo skaits un tā īpatsvars kopējā skaitā pa nozarēm 2001.gadā pretstatīts attiecīgās nozares pievienotās vērtības īpatsvaram kopējā PV attiecīgajā periodā, kā arī aprēķināta attiecīgās nozares viena strādājošā radītā PV. To nosacīti varētu saukt par katras atsevišķās nozares ražību uz vienu strādājošo.

5.attēls.   Pievienotā vērtība Jūrmalas pilsētā uz 1 strādājošo pa darbības veidiem 2001.gadā[14]

5.attēlā ir redzams, ka augstākā PV uz vienu strādājušo 2001.gadā ir radīta finanšu starpniecības, enerģijas padeves un operāciju ar nekustamo īpašumu un citas komercdarbības sektoros. Visticamāk, ka enerģijas padeves jomā šī vērtība ir radusies enerģijas izmaksu nepārtrauktas celšanās rezultātā, turpretim abas pārējās nozares tradicionāli ir ar augstu pievienoto vērtību.

Zemā PV apstrādes rūpniecībā norāda uz to, ka Jūrmalas ražojošie uzņēmumi 2001.gadā visticamāk balstījās uz zemu izmaksu darbaspēku un ražotajai produkcijai tika pievienota salīdzinoši neliela vērtība. Zema PV uz vienu strādājošo ir arī viesnīcu un restorānu nozarē.

3.Nefinanšu investīcijas

Viens no rūpniecības īpatsvara sarukuma kopējā PV iemesliem varētu būt fakts, ka laika periodā no 1999. līdz 2001.gadam nefinanšu investīcijas (bez individuālās būvniecības) Jūrmalā ir samazinājušās par 13%[15] un tikai 2002.gadā atgriezušās 1999.gada līmenī jeb 255 Ls uz 1 iedzīvotāju. Visās citās Latvijas lielākajās pilsētās, izņemot Ventspili, kur investīcijas samazinājušās pat par 41%, nefinanšu investīcijas ir ievērojami augušas un Liepājā, Jelgavā, Rēzeknē un Daugavpilī pat dubultojušās.

2003.gadā Jūrmala ir pilsēta ar viszemāko nefinanšu investīciju līmeni uz 1 iedzīvotāju – 255 Ls, kas ir divas reizes zemāks nekā valsts vidējais – 552 Ls un trīs reizes zemāks nekā Rīgā – 875 Ls.

4.Ārvalstu investīcijas

Pēc Lursoft datiem uz 2003.gada septembri Jūrmalā bija akumulētas 1,4% no kopējām ārvalstu investīcijām valstī. Visvairāk to ir Rīgā, Daugavpilī un Ventspilī. Jūrmala ir ceturtā pilsēta Latvijā pēc uzkrāto ārvalstu investīciju apjoma.

2000.gadā vislielākās ārvalstu investīcijas Jūrmalā ir veselības un sociālās aprūpes jomās. Gandrīz uz pusi mazākas ir investīcijas celulozes, papīra un papīra izstrādājumu ražošanā un viesnīcu un restorānu nozarēs.


5.Uzņēmējdarbība

2002.gadā Jūrmalā bija 887[16] ekonomiski aktīvi uzņēmumi jeb vidēji 16 uzņēmumi uz katriem 1000 iedzīvotājiem, kas tikai nedaudz atpaliek no valsts vidējā rādītāja – 18.

6.attēls.  Ekonomiski aktīvie uzņēmumi sadalījumā pēc galvenā darbības veida 2002.gadā

Līdzīgi kā citviet Latvijā un arī ES, lielākā daļa ekonomiski aktīvo uzņēmumu par savu galveno ekonomisko aktivitāti ir izvēlējušies tirdzniecību. Tas skaidrojams ar to, ka šajā sektorā ir salīdzinoši visātrākā līdzekļu aprite un daudzi uzņēmēji, nolemjot uzsākt uzņēmējdarbību, izvēlas tieši šo ekonomisko aktivitāti par sava uzņēmuma pamatdarbību.

Visstraujāk Jūrmalā ir audzis to uzņēmumu skaits, kuri nodarbojas ar operācijām nekustamo īpašumu un citas komercdarbības nozarē, kas ir tipiska pakalpojumu sektora apakšnozare ar augstu pievienoto vērtību.

2002.gadā 845[17] jeb 95% Jūrmalas ekonomiski aktīvo uzņēmumu nodarbināja mazāk nekā 50 strādājošos, 37 uzņēmumi nodarbināja no 50 līdz 249 strādājoši un 5 uzņēmumi nodarbināja vairāk par 250 strādājošajiem. Procentuāli šie dati pilnībā atbilst valsts vidējam rādītājam un liecina, ka mazie un vidēji uzņēmumi stabili pilda savu ekonomikas „mugurkaula” funkciju.

7.attēls.   Ekonomiski aktīvo uzņēmumu un to struktūrvienību skaita sadalījums Jūrmalas pilsētas rajonos 2004.gada sākumā [18]

Lai gan Majoros dzīvo tikai 7% no Jūrmalas iedzīvotājiem, tomēr šeit reģistrēti 18,3% pilsētas ekonomiski aktīvo uzņēmumu, kas liecina, ka šis rajons ir pilsētas darījumu centrs. Turpretim Kauguros, kur dzīvo vairāk nekā 40% iedzīvotāju ir tikai 15% ekonomiski aktīvo Jūrmalas uzņēmumu.

Saskaņā ar Pasaules Bankas aptaujā sniegto informāciju uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldība piemēro nekustāmā īpašuma nodokļa atlaides, attīsta sociālo infrastruktūru, veic privatizāciju, nodrošina uzņēmējus ar informāciju un iekļauj viņus ārvalstu vizītēs. 2003.gadā tika izveidota Uzņēmējdarbības konsultatīvā padome.

6.Nodarbinātība

Saskaņā ar 2002.gada datiem kopējais Jūrmalā pamatdarbā strādājošo skaits ir 12429[19] cilvēki jeb 35,7% no 34808 darbaspējas vecuma Jūrmalas iedzīvotājiem. Salīdzinot ar 1996.gadu, 2002.gadā Jūrmalā pamatdarbā strādājošo skaits ir sarucis par 1937 jeb 16%. Tie ir Jūrmalas iedzīvotāji, kuri atraduši darbu citviet Latvijā – visticamāk Rīgā. No Latvijas lielākajām pilsētām līdzīga situācija, kad ievērojama daļa pilsētas iedzīvotāju nepiedalās vietējās ekonomikas aktivitātēs, vēl ir novērojama tikai Jelgavas pilsētā, kur 2002.gadā no 42252 darbaspējas vecuma iedzīvotājiem 22285 jeb 52% pamata darba vieta ir ārpus Jelgavas.

No Jūrmalas pilsētā kopumā strādājošajiem 45,4% ir nodarbināti sabiedriskajā sektorā un attiecīgi privātajā sektorā ir nodarbināti 54,6%. Rīgā privātajā sektorā ir nodarbināti 68,1%, bet vidēji Latvijā – 61,5%. Sabiedriskais sektors Jūrmalā ir pārāk nozīmīgs darba vietu avots Jūrmalas iedzīvotājiem. Būtu nepieciešams veicināt lielāku nodarbinātību privātajā sektorā, kas panākams gan ar pašu iedzīvotāju lielāku uzņēmējdarbības aktivitāti, dibinot uzņēmumus vai kļūstot par pašnodarbinātajiem, gan ar esošo uzņēmumu darbības izaugsmi un attiecīgi jaunām darba vietām.

8.attēls.   Strādājošo skaits pamatdarbā sadalījumā pa darbības veidiem 2002.gadā%

2002.gadā visvairāk Jūrmalas iedzīvotāju ir nodarbināti vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības sektorā - 19,26%. Tirdzniecībā nodarbināto strādājošo īpatsvaram ir tendence palielināties. Nākamās nozīmīgās nozares ir veselība un sociālā aprūpe - 16,61% un izglītība - 15,3%. Pie tam nodarbinātības īpatsvars abos sektoros Jūrmalā ir lielākais Latvijā un izglītībā tam ir tendence pieaugt, bet veselības un sociālās aprūpes nozarē sarukt.

Salīdzinot datus par 2001. un 2002.gadiem ir redzams (skat. 9.attēlu), ka par 1081 strādājošo jeb gandrīz divas reizes ir sarucis strādājošo skaits apstrādes rūpniecībā. 2002.gadā apstrādes rūpniecībā nodarbināti vairs tikai 10% Jūrmalas iedzīvotāju. Tas ir otrs zemākais rādītājs Latvijā pēc Ventspils. Galvenais iemesls šim sarukumam ir 1108 darba vietu likvidēšana pārtikas produktu un dzērienu ražošanas apakšnozarē, slēdzot akciju sabiedrību „Jūras līcis”. Neliels strādājošo skaita samazinājums ir vērojams arī citās apstrādes rūpniecības apakšnozarēs, tādās kā apģērbu ražošana, ādu apstrāde, koka, gumijas, plastmasas un gatavo metālizstrādājumu ražošana. Tajā pat laikā atsevišķās apakšnozarēs, tādās kā papīra izstrādājumu ražošana, izdevējdarbība, ķīmisko izstrādājumu un mēbeļu ražošana strādājošo skaits ir audzis.

9.attēls.   Strādājošo skaits pamatdarbā sadalījumā pa darbības veidiem 2002.gadā%

Nākamie divi sektori, kuros nodarbināts līdzīgs skaits Jūrmalas iedzīvotāju ir valsts pārvalde un sabiedriskie pakalpojumi – 7% katrā. Sabiedrisko pakalpojumu sektorā Jūrmalai ir lielākais strādājošo īpatsvars valstī, ko var izskaidrot ar lielu nodarbināto skaitu tādā apakšnozarē kā atpūta, kultūra un sports.

Sektors, kurš laika posmā no 1997.līdz 2002.gadam parāda vērā ņemamu izaugsmi gan strādājošo skaita ziņā, gan kopējās pievienotās vērtības ziņā ir operācijas ar nekustamo īpašumu un cita komercdarbība, kas ir tradicionāls pakalpojumu sektors ar augstu pievienoto vērtību. Aplūkojamajā periodā strādājošo skaits šajā nozarē Jūrmalā ir gandrīz dubultojies. 2002.gadā šajā jomā strādā 5,9% Jūrmalas iedzīvotāju, kuri rada 11,7% kopējās pievienotās vērtības jeb visaugstāko pievienoto vērtību uz vienu strādājošo. Jūrmala ir otrajā vietā valstī aiz Rīgas (10,4%) pēc strādājošo īpatsvara šajā nozarē.

Cita svarīga nozare nodarbinātības jomā pilsētā ir transports uz sakari, kur strādājošo skaits ir 5,4% – mazākais šajā sektorā nodarbināto īpatsvars starp Latvijas lielākajām pilsētām.

Ņemot vērā Jūrmalas kā kūrortpilsētas statusu ar rekreācijas un tūrisma izaugsmes potenciālu, salīdzinoši nedaudz strādājošo ir viesnīcu un restorānu nozarē – 5,1%. Lai gan strādājošo īpatsvaram šajā nozarē ir tendence pieaugt, tomēr kopējā pievienotā vērtība ir zema. Jūrmalā ir lielākais šajā sektorā strādājošo skaita īpatsvars valstī un tas divas reizes pārsniedz valsts vidējo rādītāju – 2,4%.

Nākamās divas jomas pēc strādājošo īpatsvara ir enerģijas padeve un būvniecība, kurās 2002.gadā attiecīgi bija nodarbināti 3,7% un 2,8% Jūrmalas iedzīvotāju. Enerģijas padeves sektorā Jūrmalā ir lielākais strādājošo īpatsvars valstī, bet būvniecības sektorā savukārt mazākais rādītājs Latvijā.

Lai gan nodarbināto skaits finansu starpniecības jomā laika periodā no 1997.līdz 2002.gadiem ir sarucis gandrīz divkārt un tagad vairs sastāda tikai 0,9% no kopējā strādājošo skaita, tomēr laika periodā no 2000.līdz 2001.gada tā īpatsvars kopējā pievienotajā vērtībā ir gandrīz divkāršojies no 1,3% uz 2,3%. Pilsētā ir zemākais šajā sektorā strādājošo skaita īpatsvars valstī un tas ir divas reizes zemāks nekā valsts vidējais, kas sastāda 2%.

Kopumā ņemot ir interesanti salīdzināt nodarbinātības struktūru Jūrmalā ar valsts nodarbinātības struktūru. Var novērot, ka daudzos sektoros Jūrmala izceļas vai nu ar augstāko vai arī zemāko īpatsvaru valstī, kas acīmredzot liecina par pilsētas ekonomikas neviendabīgo situāciju. Jūrmalas pilsētā ir arī salīdzinoši augsts sabiedriskajā sektorā strādājošo iedzīvotāju īpatsvars. 2002.gadā tas bija 45,4%. Vēl vairāk sabiedriskajā sektorā strādājošo bija Daugavpilī, Jelgavā un Rēzeknē, bet valstī vidēji 38,5%.

7.Nodokļi

Kopējo nomaksāto nodokļu ziņā uz 1 iedzīvotāju Jūrmala nedaudz atpaliek no citām Latvijas lielākajām pilsētām. 2002.gadā šis rādītājs bija 254,38[20] Ls. Savukārt, iedzīvotāju ienākuma nodokļa ziņā, kas ir viens no galvenajiem pašvaldības budžeta ienākuma avotiem, Jūrmala ir trešajā vietā valstī pēc Ventspils un Rīgas pilsētām ar 146 Ls uz 1 iedzīvotāju 2002.gadā.

8.Bezdarbs

2003.gadā bezdarba līmenis Jūrmalā bija 8%, kas līdzinās valsts vidējam rādītājam. Vēl augstāks bezdarbs bija tikai Daugavpilī, Liepājā un Rēzeknē. Starp 2075 reģistrētajiem 22,6% ir ilgstošie bezdarbniekiem, bet 60,5% ir sievietes. No kopējā reģistrēto bezdarbnieku skaita 16,8% ir tikai pamata izglītība, 32,8% - vispārējā vidējā, 35,7% - vidējā profesionālā, bet 10% augstākā izglītība.

Vislielākais bezdarbnieku īpatsvars sievietēm ir vecuma grupā 40-49 gadi – 28,9% no visā reģistrētajām bezdarbniecēm sievietēm, bet vīriešiem ir vecuma grupā virs 50 gadiem – 29,2%.

Jāpiemin arī fakts, ka bezdarbam Jūrmalas pilsētā ir sezonāls raksturs – vasaras mēnešos, kas ir aktīvākā tūrisma sezona, tas acīmredzami samazinās (skat. 10.attēlu).

10.attēls. Vidējais bezdarbnieku skaits sadalījumā pa mēnešiem

laika posmā no 2001. līdz 2003.gadam

9. Rūpniecība

Rūpniecības produkcijas kopapjomam Jūrmalā vērojama tendence samazināties. Laika posmā no 1997. līdz 2002.gadam tas ir sarucis par 34%. Vēl straujāks sarukums – 58% ir bijis tikai Ventspilī un Rēzeknē – 38%. Pārējās Latvijas lielākajās pilsētās apjomi ir auguši. Diemžēl īsajā pētījuma sagatavošana laikā ekspertiem vēl nav izdevies iegūt statistisko informāciju, kura varētu sniegt detalizētāku pārskatu par rūpniecības sektora attīstības tendencēm.

10.Pakalpojumi

Pakalpojumu sektors sastāv no tirdzniecības, viesnīcu un restorānu, transporta, citas komercdarbības un finansu starpniecības darbībām.

 • No īpatsvara kopējā PV – 11,7% ir novērojams, ka viens no nozīmīgākajiem pakalpojumu sektoriem Jūrmalā – tāds, kurš pilsētas ekonomikā sniedz ievērojamu ieguldījumu, ir operācijas ar nekustamajiem īpašumiem & cita komercdarbība. No pilsētas ekonomikas viedokļa šīs pakalpojuma apakšnozares attīstība ir apsveicama, jo pārsvarā balstās uz zināšanām un sniedz salīdzinoši lielu pievienoto vērtību uz 1 strādājošo.
 • Cita pakalpojumu apakšnozare, kura tradicionāli asociējas ar Jūrmalas ekonomiku ir viesnīcas un restorāni. Tomēr jāsaka, ka šis sektors (vismaz oficiāli) sniedz salīdzinoši nelielu ieguldījumu pilsētas kopējā PV – tikai 1,8%. Kā viens no iemesliem varētu būt pietiekoši liela oficiāli nereģistrētā ienākumu daļa šajā nozarē. Cits skaidrojums varētu būt sekojošs: apakšnozares uzņēmumi konkurētspējas nolūkos sava piedāvājuma cenas, t.i., vērtību nosaka un tur atbilstoši Latvijas iedzīvotāju un citu interesentu pirktspējai.

2003.gadā Jūrmalā pavisam bija 35 viesnīcas un citas tūristu mītnes ar kopējo gultas vietu skaitu 3673 un kopējo istabu skaitu 1864. No visām Latvijas lielākajām pilsētām Jūrmalai ir otrs augstākais rādītājs pēc Rīgas. Faktiski Rīgas rādītāji ir tikai aptuveni divas reizes lielāki, kas ņemot vērā abu pilsētu nesalīdzināmos mērogus, norāda uz to, ka viesnīcu piedāvājuma istabu ziņā uz kādu salīdzināmu parametru, piemēram, vienu iedzīvotāju Jūrmala ir stabils līderis valstī.

2002.gadā kopumā apkalpoti vairāk nekā 60000 viesu, kas ir sešas reizes mazāk nekā Rīgas pilsētā apkalpoto viesu kopskaits, kur puse viesu ir bijuši no ārvalstīm. Jūrmalas viesiem ir tendence uzkavēties pilsētā ilgāk nekā Rīgas viesiem, kā rezultātā, tā saucamais, nakšņojumu skaits Jūrmalā 2002.gadā bija vairāk nekā 400000 jeb tikai divas reizes mazāks nekā Rīgā. Tai skaitā, ārvalstnieki Jūrmalā ir nakšņojuši vairāk nekā 187000 nakšu. 1/3 ārvalstnieku ir Krievijas pilsoņi, kuriem seko baltkrievi. Kopumā viesi no NVS sastādi aptuveni pusi visu ārvalstu viesu. Lielākajai viesu daļai Jūrmalas apmeklējuma mērķis ir atpūta vai ārstēšanās.

11.attēls.  Apkalpoto viesu skaits Jūrmalas viesnīcās un citās tūristu mītnēs

No līknes attēlā ir redzams, ka apkalpoto viesu skaita ziņā Jūrmala ir piedzīvojusi „labākus laikus”. Tas zināmā mērā norāda arī uz Jūrmalas viesnīcu un tūrisma mītņu kapacitāti jeb to viesu kopējo skaitu, kurus ir iespējams izmitināt. Kā rāda statistikas dati 2002.gadā Jūrmalas viesnīcas vidēji bija noslogotas par 14%. Vasaras mēnešos (jūnijs, jūlijs, augusts) par vidēji 30%, jūlija mēnesī sasniedzot lielāko noslogojumu – 42%. Kūrortviesnīcām 2002.gadā vidējais noslogojums bija 40%, maksimumu jūlijā – 67%, sanatorijām gada vidējais – 53%, jūlijs – 79%, bet viesu mājām gada vidējais – 24%, jūlijs – 45%. Vislabākie noslogojuma rādītāji ir sanatorijām, kur noslogojums faktiski ir tik pat kā visu cauru gadu nav zemāks par 50%. Visticamāk, ka iemesls, tam ir valsts apmaksāta rehabilitācija šādās iestādēs.

Augstāk minētā Jūrmalas viesnīcu un tūrisma mītņu statistika norāda uz nepilnīgi izmantotu esošo resursu kapacitāti, kam var būt vairāki iemesli un attiecīgi arī potenciālie risinājumi.

III Resursi un infrastruktūra

1.Teritorija un zeme

Jūrmalas pilsēta ir otrā lielākā Latvijā pēc teritorijas – 100 km2. Pilsētas zemes izmantošanas bilancē dominē mežu un apstādījumu teritorijas, kas aizņem 3894 ha vai 43,57% no pilsētas teritorijas. Pie dabas teritorijām pieskaitāmas arī ūdensteces un ūdenskrātuves, kas aizņem 12,4% no pilsētas teritorijas. Liela nozīme pilsētas tēla veidošanā un pilsētas attīstībā ir pludmalei, kas aizņem 1111 ha vai 12,4% no pilsētas teritorijas. Pilsētas tēlu nosaka ne tikai mežu masīvi un puduri, Rīgas līcis ar pludmali un Lielupe, bet arī priežu ieskautā savrupmāju apbūve. 2000.gada beigās Jūrmalas pilsētai valdījumā vai īpašumā bija tikai 80,7 ha dabas pamatnes teritorijas, 772,7 ha dabas pamatnes teritorijas ir privātīpašums[21].

Jūrmalas Attīstības plāns pilsētas teritorijā paredz 17 zemes izmantošanas veidus. Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas zemes sadalījumu pēc stāvokļa uz 2004.gada 1.janvāri pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām un pa zemes lietošanas veidiem rūpniecības apbūves objektu teritorijas sastāda 148 ha jeb 1,5% no pilsētas teritorijas.

Pēc Valsts Zemes dienesta (VZD) sniegtajiem datiem[22] Jūrmalā ir salīdzinoši augstas vidējās svērtās zemes kadastrālās vērtības (ZKV). Pilsētā ir augstākā ZKV valstī dzīvojamo māju apbūvei – 5,23 Ls/m2 - divas reizes apsteidzot Rīgu (2,61 Ls/m2). Nedaudz zemāka nekā Rīgā un tomēr vidēji vismaz divas reizes augstāka nekā citās pilsētās ir ZKV daudzdzīvokļu māju apbūvei, savukārt sabiedriskas nozīmes objektiem Jūrmalā ZKV ir visaugstākā valstī – 9,29 Ls/m2 un tā trīskārt pārsniedz nākamos divus rādītājus – Ventspilī (3,75 Ls/m2)un Rīgā (3,73 Ls/m2).

VZD apkopo arī informāciju par zemes tirgus aktivitātēm, kuru nosaka kā zemes un zemes ar ēkām pirkuma darījumu skaita attiecību pret reģistrēto zemes īpašumu skaitu. Šī informācija liecina, ka 2002.gadā Jūrmalas pilsētā ir bijusi visaugstākā aktivitāte valstī, kur tirgū nonākuši 4,6% no visiem zemes īpašumiem. Latvijas zemes tirgus vidējā aktivitāte bija 2%, Rīgā – 3,8%. Nekustāmā īpašuma tirgus tiek uzskatīts par aktīvu, ja tajā nonāk apmēram 4-5% īpašumu.

Jūrmalā 2002.gadā bija augstākā vidējā individuālās apbūves zemes cena valstī – 2 Ls/m2, pie tam maksimālā cena ir bijusi 61,75 Ls. Rīgā, kura šajā sarakstā ierindojas otrajā vietā, vidējā attiecīgās zemes pārdošanas cena ir bijusi 0,22 Ls, bet maksimālā vērtība 140,62 Ls.

2.Transports un ceļi

Jūrmalas ielu tīkla kopgarums ir 364 km[23] un tas ir otrs lielākais rādītājs valstī aiz Rīgas. Ielas un ceļi pilsētā apgaismotas 90% no to kopgaruma. Normām atbilstošs apgaismojums nodrošināts 50% ielās vai to posmos.

Valsts autoceļu tīklam Jūrmalas ielu tīkls (izņemot Ķemerus un Priedaini) ir pieslēgts četros punktos (1) Priedainē pirms Lielupes tilta - autoceļam A10 Rīga – Ventspils; (2) Slokā aiz Lielupes tilta - autoceļam A10 Rīga – Ventspils, (3) Jaunķemeros - autoceļam P128 Sloka – Talsi un (4) Ķemeros pieslēgums autoceļam Rīga – Ventspils A 10.

Visa autotransporta satiksme uz un no pilsētas notiek caur šiem četriem punktiem. Tranzītsatiksme, pateicoties noteiktajam caurlaižu režīmam, ir novirzīta pa apvedceļu un caur pilsētas centrālo daļu kursē vienīgi atsevišķi starppilsētu pasažieru autobusu maršruti no/uz Rīgu.

2003.gada sākumā Jūrmalas pilsētā bija reģistrēti 17 034 vieglie automobiļi jeb 293 transportlīdzekļi uz 1000 iedzīvotājiem, kas ir lielākais rādītājs valstī. Salīdzinoši citās Eiropas valstīs automašīnu skaits uz 1000 iedz. svārstās vidēji no 400 līdz 500. Ņemot vērā tendences var pieņemt, ka Jūrmalas pilsēta tuvākajos 5-10 gados var sasniegt Eiropas līmeni - 400 automobiļi uz 1000 iedzīvotājiem.

Iekšējos sabiedriskos transporta pārvadājumus Jūrmalā veic dzelzceļš, pilsētas autobuss un maršruta taksometri.

Paralēli maģistrālajām ielām caur pilsētu iet dzelzceļa līnija Rīga – Ventspils, pa kuru notiek regulāra elektrovilcienu satiksme. Kopš 2002.gada brīvdienās starp Jūrmalu un Rīgu pa Lielupi kursē ekskursiju kuģītis „Jūrmala”.

Jūrmalā ir astoņi autobusu maršruti, kurus apkalpo SIA ATF “Jūrmala”. Jūrmalā ir arī maršruta taksometru maršruti, kurus apkalpo gan SIA ATF „Jūrmala SV”, gan SIA „LEDA SL”. Pēdējos gados paralēli tam ir izveidojies arī maršrutu taksometru satiksme starp Rīgu un Jūrmalu, kura iegūst arvien lielāku īpatsvaru pasažieru pārvadājumos no un uz Rīgu.

3. Enerģija

Jūrmalas pilsēta elektroenerģiju saņem no kopējās valsts elektrosistēmas, kuras izbūvētās jaudas pilsētā ir pietiekošas uz doto brīdi, lai apgādātu to ar elektroenerģiju. Apakšstaciju uzstādītā kopējā jauda ir 115,6 MW. Patērētā slodze 1995.gada 21.decembrī bija 32,33 MW[24]. Taču domājot par pilsētas tālāko attīstību, nepieciešams izskatīt iespēju palielināt esošās jaudas.

Ar gāzi Jūrmalas pilsētu apgādā Latvijas valsts a/s "Latvijas gāze". Gāzi saņem no centralizēta valsts gāzes tīkla caur augstspiediena gāzes sadales staciju Slokā un vidēja spiediena gāzes sadales staciju Dzintaros. Gāzes daudzums kādu pilsētai tehniski iespējams saņemt ir 35000 nm3/st. Maksimālais gāzes patēriņš 1995./96.gada ziemā bija 15 000 nm3/st[25].

4. Ūdensapgāde

Jūrmalas pilsētas dabas resursi spēj pilnībā nodrošināt tās iedzīvotājus ar pazemes dzeramo ūdeni. Ūdens apgādei Jūrmalā tiek izmantotas 178 artēziskās akas. Jūrmalas pilsētas centralizētai dzeramā ūdens apgādei ir pieslēgti aptuveni 67% Jūrmalas iedzīvotāju mājokļu. Pārējā pilsētas daļa lieto ūdeni no privātajām akām vai seklajiem urbumiem. Ūdensapgādes sistēma pilsētā sastāv no četriem, savstarpēji nesavienotiem tīkliem. Vislabāk centralizētā dzeramā ūdens apgāde ir nodrošināta Jūrmalas centrālajā daļā un Kauguros.

Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta ietvaros ir paredzēta jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība Slokā, lai uzlabotu notekūdeņu kanalizācijas pakalpojumu kvalitāti iedzīvotājiem, samazinātu vides piesārņojumu, izpildītu Latvijas likumdošanas normatīvo aktu un Eiropas Savienības direktīvu, kā arī citu starptautisko līgumu un saistību prasības.

5. Dabas resursi

Jūrmalas pilsētā nav dabas resursu, kuri var tikt tieši iesaistīti ekonomiskajās aktivitātēs, piem., ieguves rūpniecībā. Tomēr pilsētai ir nenovērtējamas dabas bagātības, kuras netieši kalpo kā tās ekonomiku virzošie faktori. Pilsētas vērtības ir[26]:

 • priežu mežaudzes;
 • Rīgas jūras līcis, Lielupe, Jūrmalas ezeri;
 • Ķemeru nacionālais parks un citas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – NATURA 2000”
 • dabiskās ar sēru un ģipsi mineralizētās balneloģiskās kūdras dūņas (Ķemeri);
 • četru veidu minerālūdeņi (Ķemeri);
 • lieliska 32 km gara dzelteno smilšu (balto kvarca smilšu) pludmale;
 • svaigs gaiss un unikāls klimats;
 • liela ainaviskā un bioloģiskā daudzveidība.

IV Pašvaldība

1. Struktūra

Jūrmalas pilsētas administrācijā ir iesaistīti 15 vēlēti deputāti un 198 administratīvie darbinieki, ieskaitot domes izpildvadību un struktūrvienību darbiniekus.

 2. Finanses

Jūrmalas pilsētas budžeta ieņēmumi[27] pēdējo gadu laikā pieaug. 2002.gadā salīdzinoši ar 2001.gadu tie pieauga par 10%, bet 2003.gadā ar 2002.gadu par 30% un sastādīja 14,6 miljonus latu. 2003.gadā tie bija vieni no augstākajiem valstī, ja rēķina uz vienu iedzīvotāju – 264 Ls, apsteidzot Rīgu, pārsniedzot valsts vidējo rādītāju un atpaliekot tikai no Ventspils.

12.attēls.  Ieņēmumi Jūrmalas pilsētas pamatbudžetā

Pilsētas pamatbudžeta ieņēmumos lielāko īpatsvaru veido nodokļu ieņēmumi. Tā 2003.gadā nodokļu ieņēmumi veidoja 68% no ieņēmumiem un to apjoms bija 9,9 miljoni latu. Tas liecina par stabilu pašvaldības finanšu bāzi.

13.attēls.  Jūrmalas pilsētas pamatbudžeta struktūra

2003.gadā 78% no nodokļu ieņēmumiem veido iedzīvotāju ienākuma nodokļa, bet 21% nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi. Pozitīvi vērtējams fakts, ka nodokļu ieņēmumu apjoms ar katru gadu palielinās.Iedzīvotāju ienākuma nodokļa kopējais apjoms 2003.gadā salīdzinot ar 2002.gadu ir palielinājies par 26%.

14.attēls.  Jūrmalas pilsētas nodokļu ieņēmumi

Pašvaldības nenodokļu ieņēmumi 2003.gadā veidoja 15% no pamatbudžeta ieņēmumiem jeb 2,2 miljonus latu. 83% no nenodokļu ieņēmumiem veido valsts un pašvaldību nodevu maksājumi, savukārt no tiem lielākais īpatsvars ir nodevai par iebraukšanu pilsētā. Jūrmalas pašvaldība administrē arī kūrorta nodevu.

Saņemtie maksājumi 2003.gadā veidoja 18% no pamatbudžeta ieņēmumiem un tās galvenokārt ir mērķdotācijas skolotāju algām.

Līdz ar pašvaldības ieņēmumu pieaugumu pieaug pašvaldības izdevumi. 2003.gadā Jūrmalas pamatbudžeta izdevumi bija 14,97 miljoni latu, no tiem 93% bija izdevumi valdības funkcijām un 7% - norēķiniem.

14.attēlā redzams pašvaldības izdevumu sadalījums pēc valdības funkcijām. Lielākās izdevumu īpatsvars ir izdevumiem izglītībai (36,9%).


15.attēls.  Jūrmalas pilsētas izdevumu pēc valdības funkcijām struktūra

6,5% no visiem izdevumiem jeb lielāko daļu no norēķiniem veido pašvaldības maksājumi pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā. 2003.gadā pašvaldības iemaksa bija 970,4 tūkstoši latu jeb 17,5 Ls uz vienu iedzīvotāju.

Vērtējot pašvaldības izdevumus pēc ekonomiskās klasifikācijas, redzams, ka nozīmīgus līdzekļus pašvaldība atvēl investīcijām. Tā 2003.gadā kopīgais investīciju apjoms bija 2,3 miljoni latu jeb 15,6% no visiem izdevumiem. Lai varētu atvēlēt līdzekļus arī attīstībai Jūrmalas pašvaldība īsteno salīdzinoši aktīvu aizņēmumu politiku. Saskaņā ar Valsts kases informāciju Jūrmalas pilsēta pēdējos gados (kopš 1998.g.) ir ņēmusi 13 kredītus, daļa no tiem vēl tiek atmaksāta.


SVID ANALĪZE

Balstoties uz Situācijas analīzes datiem, SVID nosaka Jūrmalas pilsētas sociāli ekonomisko situāciju uz 2004. gadu un tās konkurētspēju ar citu līdzīgu pilsētu attīstību. Analīze nosaka stiprās un vājās puses, iespējas un draudus, ko veido kā Jūrmalas pilsētas iekšējie, tā arī ārējie faktori. Šī analīze iezīmē kritiskos punktus, kā arī esošo potenciālu konkrētiem pilsētas attīstības virzieniem, kas jāņem vērā nosakot pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības stratēģiskos virzienus un mērķus. Stratēģijai jābalstās uz pozitīviem faktoriem – stiprajām pusēm un iespējām – un attiecīgi jānovērš negatīvie faktori – vājās puses un draudi.

SVID analīzē dotā informācija nav sakārtota prioritārā kārtībā, bet iezīmē attiecīgās tendences.

Stiprās puses

Iespējas

1.       Kūrortam piemēroti, kvalitatīvi dabas resursi

2.       Ģeogrāfiskais novietojums tuvu Rīgai un starptautiskai lidostai

3.       Vērtīgs kultūrvēsturiskais mantojums – pilsētbūvniecības, arhitektūras, mākslas un vēstures pieminekļi

4.       Senas kurortoloģijas tradīcijas

5.       Augsti pilsētas budžeta ieņēmumi

6.       Pilsētas vārda atpazīstamība valstī un ārpus tās

7.       Esošā, mūsdienu prasībām atbilstoši jau sakārtotā tūrisma un atpūtas infrastruktūras daļa

8.       Aktīvs pilsētas nekustamā īpašuma tirgus

9.       Augsts iedzīvotāju izglītības līmenis

10.   Pozitīvs migrācijas saldo

 

1.       Attīstīt publisko-privāto partnerību infrastruktūras objektu apsaimniekošanā un kopīgu pakalpojumu sniegšanā

2.       Attīstīt nepilnīgi izmantoto pilsētas teritoriju

3.       Atjaunot un attīstīt esošo novecojušo un/vai nepilnīgi izmantoto tūrisma un atpūtas infrastruktūras daļu pilsētā

4.       Atjaunot un pilnveidot kurortoloģijas pakalpojumus

5.       Izmantot Jūrmalā dzīvojošos cilvēkresursus, kas strādā ārpus pilsētas

6.       Veicināt pilsētas iedzīvotāju nodarbinātību Jūrmalā

7.       Veicināt jaunu darba vietu veidošanos privātajā sektorā

 

Vājās puses

Draudi

1.       Stratēģiskās plānošanas trūkums pašvaldībā

2.       Zems iedzīvotāju blīvums

3.       Augstas pašvaldības komunālās infrastruktūras attīstības izmaksas

4.       Prasībām un pieprasījumam neatbilstoša ūdensapgāde, gāzes padeve, elektroenerģijas jauda, ielu apgaismojums

5.       Nekoordinēts pilsētas mārketings

6.       Nepietiekošs aktīvās atpūtas un pludmales objektu skaits un to kvalitāte

7.       Nepietiekošas kvalitātes un apjoma ar tūrismu saistīto pakalpojumu nodrošinājums

8.       Neatbilstošs izglītības piedāvājums Jūrmalā

9.       Salīdzinoši mazs privātajā sektorā nodarbināto īpatsvars

10.   Vāja cilvēku profesionālā sagatavotība un pielāgotība svarīgākajām pilsētas ekonomikas nozarēm

11.   Salīdzinoši lēns ekonomiskās attīstības pieaugums (IKP 2/3 no valstī vidējā)

12.   Zems nefinanšu investīciju līmenis uz vienu iedzīvotāju

13.   Izteikta pilsētas ekonomisko aktivitāšu sezonalitāte

1.       Vides un dabas resursu kvalitātes pasliktināšanās

2.       Nekustamā īpašuma cenas, tai skaitā īres un nomas maksas palielināšanās

3.       Publiskās telpas un pakalpojumu samazināšanās

4.       Kurortoloģijas infrastruktūras pasliktināšanās/ nolietošanās

5.       Tūrisma plūsmas novirzīšanās

6.       Kopējās infrastruktūras nolietošanās un neatbilstība mūsdienu prasībām

 VĪZIJA

Līdz 2018.gadam Jūrmala ir:

 • iedzīvotājiem un pilsētas viesiem draudzīga pilsēta, kuras attīstībā tiek ievēroti ilgtspējīgas attīstības principi;
 • viens no vadošajiem Baltijas jūras reģiona kūrorta, konferenču tūrisma un atpūtas centriem.

STRATĒĢISKIE MĒRĶI

Laika posmam no 2005. līdz 2018.gadam Jūrmalas pilsēta savai sociāli ekonomiskajai attīstībai izvirza četrus galvenos mērķus:

 1. Dzīves kvalitātes līmeņa paaugstināšana pilsētā;

 2. Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana;

 3. Vietējās uzņēmējdarbības veicināšana;

 4. Jūrmalas pilsētas kā tūrisma galamērķa attīstība.


UZDEVUMI UN PROGRAMMAS

 

Stratēģiskie mērķi

 

Indikatori

Rādītājs

 

Uzdevumi

 

Programmas

 

Statuss un termiņi

Esošais

Vēlamais

M1: Dzīves kvalitātes līmeņa paaugstināšana Jūrmalas pilsētā

Iedzīvotāju skaita pieaugums

mīnus 295

(2003)

Pozitīvs dabiskais pieaugums

M1:U1 Nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi

M1:U1-U2:Pg1 Kultūrvides programma, ieskaitot kultūras infrastruktūras attīstību

 

 

Nepieciešams izstrādāt

(līdz 01.10.2005.)

Iekasētā iedzīvotāju ienākuma nodokļa pieaugums

LVL 7 747 658

(2003, 55156 iedzīvotāji)

Vismaz 2 reizes

M1:U1-U2:Pg2 Sporta un aktīvās atpūtas programma, ieskaitot sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras attīstību

 

Nepieciešams izstrādāt

(līdz 01.10.2005.)

M1:U1-U2:Pg3 Vides aizsardzības politikas plāns un rīcības programma

 

Vides aizsardzības politikas plāns apstiprināts 2000.gadā

Rīcības programma izstrādes procesā

(līdz 01.10.2005.)

M1:U1-U2:Pg4 Transporta attīstības programma, ieskaitot ieguldījumus transporta infrastruktūrā (ceļi, utt.)

 

Nepieciešams izstrādāt

(līdz 01.10.2005.)

M1:U1-U2:Pg5 Sabiedrības integrācijas programma

 

 

Apstiprināta ar 2003.gada 10.oktobra domes lēmumu nr. 730

 

M1:U1-U3:Pg6 Veselības aprūpes pieejamības programma

 

 

Nepieciešams izstrādāt

(līdz 01.10.2005.)

M1:U1-U2:Pg7 Sabiedriskās drošības un kārtības programma

Nepieciešams izstrādāt

(līdz 01.10.2005.)

Pašvaldības pakalpojumu lietotāju skaita pieaugums

Y

10%

M1:U2 Nodrošināt kvalitatīvus un daudzveidīgus pašvaldības pakalpojumus

M1:U1-U2:Pg8 Komunālo pakalpojumu uzlabošanas programma

Ir apstiprināta „Jūrmalas pilsētas siltumapgādes attīstības koncepcija” (JPD 18.02.1999. lēmums Nr. 144)

Nepieciešams izstrādāt visu programmu

(līdz 01.10.2005.)

Viena iedzīvotāja pilsētā iztērētās naudas daudzums

Y

X

M1:U1-U2:Pg8 Mājokļu attīstības programma

Nepieciešams izstrādāt

(līdz 01.10.2005.)

M1:U1-U2:Pg9 Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitātes uzlabošanas programma

 

Nepieciešams izstrādāt

(līdz 01.10.2005.)

M1:U3 Optimizēt Jūrmalas pašvaldības darbu un komunikāciju ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem

M1:U3:Pg10 Programma „e-Jūrmala”

Nepieciešams izstrādāt

(līdz 01.10.2005.)

M1:U3:Pg11 Pašvaldības darba optimizācijas programma

Nepieciešams izstrādāt

(līdz 01.10.2005.)

M1:U4:Pg12 Pašvaldības darbinieku kvalifikācijas celšanas programma

Nepieciešams izstrādāt

(līdz 01.10.2005.)

Sabiedrisko organizāciju skaits

19

X

M1:U4 Veicināt un atbalstīt pilsoniskās iniciatīvas

M1:U4:Pg13 NVO atbalsta programma

Nepieciešams izstrādāt

(līdz 01.10.2005.)

M2: Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana

Bezdarba līmeņa samazināšanās

8%

(2003)

6%

M2:U1 Veicināt bezdarba samazināšanos

M2:U2:Pg1 Nodarbinātības programma

 

Nepieciešams izstrādāt

(līdz 01.10.2005.)

Iedzīvotāju ar augstāko izglītību īpatsvara pieaugums

16,6%

(uz 31.03. 2000)

18%

M2:U2 Veicināt iedzīvotāju izglītības līmeņa celšanos

M2:U2:Pg2 Izglītības attīstības programma

Nepieciešams izstrādāt

(līdz 01.10.2005.)

M2:U3 Sekmēt vietējam darba tirgus pieprasījumam atbilstoša darbaspēka sagatavošanu

 

M2:U3:Pg3 Profesionālās un tālākizglītības programma

 

Nepieciešams izstrādāt

(līdz 01.10.2005.)

M3: Vietējās uzņēmējdarbības veicināšana

Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits uz 1000 iedzīvotājiem

16

(2003)

21

 

M3:U1 Veidot uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi

M3:U1-U3:Pg1 Uzņēmējdarbības atbalsta programma

 

 

Nepieciešams izstrādāt

(līdz 01.10.2005.)

IKP (uz vienu iedzīvotāju) pieaugums

67% no valsts vidējā

Valsts vidējais

M3:U2 Atbalstīt iedzīvotāju uzņēmējdarbības iniciatīvas

Jaunizveidoto uzņēmumu „izdzīvošanas” rādītājs

Y

75%

M3:U3 Sekmēt esošās uzņēmējdarbības (sevišķi MVU) tālāku attīstību

 

Kopējās pievienotās vērtības palielinājums

LVL 67,5 milj.

(2001)

Vismaz

2 reizes

 

Inovatīvo uzņēmumu skaits uz 1000 iedzīvotājiem

3

(2001)

Vismaz 3 reizes

M3:U4 Sekmēt inovāciju pielietošanu uzņēmējdarbībā

M3:U4:Pg1 Jūrmalas pilsētas inovāciju attīstības programma

 

Nepieciešams izstrādāt

(līdz 01.10.2005.)

M4: Jūrmalas pilsētas kā tūrisma galamērķa attīstība

Jūrmalas pilsētas tūristu mītnēs apkalpoto personu skaits

59,4 tūkst.

(2003)

2 reizes

 

M4:U1 Veicināt Jūrmalas atpazīstamību Latvijā un ārzemēs

M4:U1:Pg1 Pilsētas tēla veidošanas programma

Nepieciešams izstrādāt

(līdz 01.10.2005.)

Nakšņojumu skaita palielinājums

372,1 tūkst.

(2003)

2 reizes

M4:U1:Pg2 Pilsētas mārketinga programma

Nepieciešams izstrādāt

(līdz 01.10.2005.)

M4:U1:Pg3 Pilsētas tūrisma attīstības programma

Nepieciešams izstrādāt

(līdz 01.10.2005.)

M4:U1:Pg4 Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas programma

Nepieciešams izstrādāt

(līdz 01.10.2005.)

Viena apmeklētāja pilsētā iztērētās naudas daudzuma pieaugums

24,8 LVL/diennaktī

(2003)

3 reizes

 

M4:U2 Attīstīt Jūrmalu kā kūrortu un konferenču tūrisma galamērķi

M4:U2:Pg5 Konferenču un kūrorttūrisma attīstības programma

Nepieciešams izstrādāt

(līdz 01.10.2005.)NOBEIGUMS

Jūrmalas pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības stratēģijas ieviešanu nosaka Rīcības programma un tajā iekļautā Projektu grāmata, kas tiek sastādīta un kā darbības plāns apstiprināta septiņu gadu periodam. Projektu grāmatā tiek dots sīkāks katras darbības programmas apraksts un to sadalījums pa projektiem, kas prioritārā kārtībā tiek noteikti katram nākamajam stratēģijas īstenošanas septiņu gadu periodam.

Projektu grāmata tiek regulāri pilnveidota un atjaunota, un izstrādes līmenī tā ir nodota Domes Ekonomikas un attīstības nodaļas pārziņā. Par katra konkrētā projekta un attiecīgi arī atbilstošās programmas izpildi ir atbildīga attiecīgā domes nodaļa vai struktūrvienība.2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas
domes 2004.gada 3.novembra lēmumu Nr.740

Jūrmalas pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības stratēģijā 2005.-2018.gadam
iekļauto PROGRAMMU izstrādes laika grafiks

Programmas

Statuss

Termiņi

Atbildīgā struktūrvienība

Kultūrvides programma, ieskaitot kultūras infrastruktūras attīstību

Koncepcijas projekts,

nepieciešams izstrādāt

Līdz 01.10.2005.

Kultūras un sporta nodaļa

Sporta un aktīvās atpūtas programma, ieskaitot sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras attīstību

Koncepcijas projekts,

Nepieciešams izstrādāt

 

 

Līdz 01.10.2005.

 

Kultūras un sporta nodaļa

Vides aizsardzības politikas plāns un rīcības programma

 

Vides aizsardzības politikas plāns apstiprināts 2000.gadā

Rīcības programma ir izstrādes procesā

 

Līdz 01.10.2005.

 

Vides aizsardzības nodaļa

Transporta attīstības programma, ieskaitot ieguldījumus transporta infrastruktūrā (ceļi, utt.)

Apstiprināta koncepcija,

nepieciešams izstrādāt

 

 

Līdz 01.10.2005.

 

Būvniecības un transporta nodaļa

Sabiedrības integrācijas programma

 

Apstiprināta ar 2003.gada 10.oktobra domes lēmumu nr.730

 

 

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Veselības aprūpes pieejamības programma

Nepieciešams izstrādāt

Līdz 01.10.2005.

Labklājības pārvalde

Komunālo pakalpojumu uzlabošanas programma

Nepieciešams izstrādāt

 

Līdz 01.10.2005.

Labiekārtošanas un apsaimniekošanas pārvalde

Mājokļu attīstības programma

Nepieciešams izstrādāt

Līdz 01.10.2005.

Dzīvokļu nodaļa

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitātes uzlabošanas programma

 

Nepieciešams izstrādāt

 

 

Līdz 01.10.2005.

 

Labklājības pārvalde

Programma „e-Jūrmala”

Nepieciešams izstrādāt

Līdz 01.10.2005.

Informātikas nodaļa

Pašvaldības darba optimizācijas programma

Nepieciešams izstrādāt

Līdz 01.10.2005.

Administratīvā pārvalde

Pašvaldības darbinieku kvalifikācijas celšanas programma

Nepieciešams izstrādāt

Līdz 01.10.2005.

Personāla nodaļa

NVO atbalsta programma

Nepieciešams izstrādāt

Līdz 01.10.2005.

Ekonomikas un attīstības nodaļa

Nodarbinātības programma

Nepieciešams izstrādāt

Līdz 01.10.2005..

Ekonomikas un attīstības nodaļa

Izglītības attīstības programma

Nepieciešams izstrādāt

Līdz 01.10.2005.

Izglītības pārvalde

Profesionālās un tālākizglītības programma

Nepieciešams izstrādāt

Līdz 01.10.2005.

Izglītības pārvalde

Uzņēmējdarbības atbalsta programma

Nepieciešams izstrādāt

Līdz 01.10.2005.

Ekonomikas un attīstības nodaļa

Pilsētas tēla veidošanas programma

Nepieciešams izstrādāt

Līdz 01.10.2005.

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Pilsētas mārketinga programma

Nepieciešams izstrādāt

Līdz 01.10.2005.

Tūrisma un ārējo sakaru nodaļa

Konferenču un kūrorttūrisma attīstības programma

Nepieciešams izstrādāt

Līdz 01.10.2005.

Tūrisma un ārējo sakaru nodaļa

Jūrmalas pilsētas inovāciju attīstības programma

Nepieciešams izstrādāt

Līdz 01.10.2005.

Ekonomikas un attīstības nodaļa

Sabiedriskās drošības un kārtības programma

Nepieciešams izstrādāt

Līdz 01.10.2005.

Pašvaldības policija

Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas programma

Nepieciešams izstrādāt

Līdz 01.10.2005.

Kultūrvēsturiskā mantojuma nodaļa

Pilsētas tūrisma attīstības programma

Nepieciešams izstrādāt

Līdz 01.10.2005.

Tūrisma un ārējo sakaru nodaļa

 3.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas
domes 2004.gada 3.novembra lēmuma Nr.740

Jūrmalas pilsētas Attīstības stratēģijas 2005.-2018.gadam 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas laika grafiks

Nr.

Aktivitāte

Termiņš

Atbildīgais

1

1.redakcijas apstiprināšana domes sēdē

3.novembris

Ekonomikas un attīstības nodala

2

1.redakcijas saīsinātās versijas (vīzija, stratēģiskie mērķi, uzdevumi un nepieciešamo programmu uzskaitījums) publicēšana laikrakstā "Jūrmalas Ziņas"

9.novembris

Sabiedrisko attiecību nodaļa

3

1.redakcijas izplatīšana domes AAC, bibliotēkās un kultūras namos

8.-12.novembris

Ekonomikas un attīstības nodaļa

4

Informācijas izsūtīšana sabiedriskām organizācijām viedokļu apkopošanai

8.-12.novembris

Ekonomikas un attīstības nodala

5

Priekšlikumu un atsauksmju apkopošana no iedzīvotājiem un to pārstāvjiem

12.novembris-3.decembris

Ekonomikas un attīstības nodaļa

6

Stratēģijas gala varianta izskatīšana Attīstības komitejā

decembris

Ekonomikas un attīstības nodaļa

7

Stratēģijas gala varianta apstiprināšana domes sēdē

janvāris

Ekonomikas un attīstības nodaļa
[1]Jūrmalas pilsētas domes apkopotā Centrālās statistikas pārvaldes sniegtā informācija (turpmāk tekstā - JPD CSP)

[2] Latvijas reģioni skaitļos, CSP, 2003

[3] Jūrmalas pilsētas domes informācija

[4] Pasaules Bankas Pilsētu alianses projekta ietvaros veiktā ātrā pašvaldību audita no CSP iegūtie dati (turpmāk tekstā – PB CSP)

[5] PB CSP

[6] PB CSP

[7] JPD CSP

[8] Ekonomiskā aktivitāte Operācijas ar nekustamo īpašumu un cita komercdarbība sevī ietver ne tikai darbības nekustamo īpašumu tirgū, kā to maldīgi varētu saprast no darbības nosaukuma pirmās daļas. Šī ir ļoti nozīmīga pakalpojuma sektora aktivitāte, kurā ietilpst arī juristu, IT un reklāmas speciālistu, grāmatvežu, auditoru un citu konsultatīvi pakalpojumi, kuriem tradicionāli ir augsta pievienotā vērtība.

[9] JPD CSP

[10] JPD CSP

[11] JPD CSP

[12] Aplūkojot IKP izmantoti PB CSP dati

[13] Aplūkojot PV izmantoti PB CSP dati

[14] DEA Baltika ekspertu aprēķins uz JPD CSP datu pamata

[15] „Latvijas reģioni skaitļos 2003”, Latvijas Centrālā statistikas pārvalde, 2003

[16] Ekonomiskie aktīvo uzņēmumu analīzei izmantoti JPD CSP dati

[17] PB CSP

[18] Jūrmalas pilsētas domes informācija

[19] Nodarbinātības analīzei izmantoti JPD CSP dati

[20] PB CSP

[21] Jūrmalas vides aizsardzības politikas plāns, 2001

[22] Jaunākie pieejamie dati uz 2003.gada 8.maiju

[23] Izmantoti Jūrmalas transporta attīstības koncepcijas dati

[24]Informācija no Jūrmalas attīstības plāna

[25]Informācija no Jūrmalas attīstības plāna

[26]Jūrmalas vides aizsardzības politikas plāns, 2001

[27] PB CSP