Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2004.gada 3.novembrīNr.741

Par dalību
INTERREG IIIA programmas
Dienvidu prioritātē

Ar mērķi sekmēt konferenču tūrismu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes dalību Rīgas pilsētas domes gatavotajā projektā par konferenču un motivējošā tūrisma veicināšanu Latvijā un Lietuvā saskaņā ar pielikumu.
 2. Eiropas Komisijas pozitīva lēmuma gadījumā piedalīties projekta īstenošanā INTERREG IIIA programmas ietvaros, veicot nepieciešamās izmaiņas domes 2005.-2009.gada investīciju plānā par 37448 EUR jeb 25540 LVL, kas ir 25% no Jūrmalas kopējām izmaksām, pa gadiem sekojošā sadalījumā:
 3. 2.1. 2005.gads – 17000 EUR;

  2.2. 2006.gads – 15448 EUR;

  2.3. 2007.gads – 5000 EUR.

 4. Jūrmalas pilsētas domes aktivitāšu izstrādes un iesniegšanas koordinēšanu Rīgas pilsētas domē līdz 2004.gada 15.novembrim uzdot Jūrmalas pilsētas domes tūrisma un ārējo sakaru nodaļai.
 5. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietniekam A.Tampem.

Priekšsēdētājs

 

J.Hlevickis


Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada
3.novembra lēmuma Nr.741
pielikums

Projekta nosaukums

Konferenču un motivējošā tūrisma veicināšana Latvijā un Lietuvā.

Programma

Šis projekts tiks iesniegts Interreg III A Dienvidu prioritātes finansējuma saņemšanai. Projektu pieteikšanas termiņš ir 2004.gada 15.novembris.

Īss problēmas apraksts un projekta mērķis

Lai arī Latvijā un Lietuvā aizvien vairāk palielinās ienākošā tūrisma apjoms, industrijai šajās valstīs ir raksturīga izteikta sezonalitāte. Tas ietekmē gan tūrisma uzņēmumu attīstības iespējas, ieņēmumus un nodarbinātību šajā sektorā. To iespējams risināt, paplašinot tūrisma pakalpojumu un produktu piedāvājumu šajā sezonā. Viena no iespējām ir piesaistīt reģionam dažādus pasākumus, izstādes un tamlīdzīgus notikumus.

Projekta galvenais mērķis ir veicināt Latvijas un Lietuvas kā atraktīvu sanāksmju, konferenču un motivējošā tūrisma galamērķu konkurētspēju.

Plānotās aktivitātes

Projekta ietvaros paredzēts realizēt trīs tematisko aktivitāšu blokus:

 1. Stratēģiska un institucionālā ietvara stiprināšana
 2. Ietver sadarbības veicināšanu starp industrijas profesionāļiem (vietējā, reģionālā, nacionālā un pārrobežu līmenī), konferenču un pasākumu piesaistes biroju (Convention and Visitors Bureau) izveide, u.c.

 3. Tūrisma infrastruktūras uzlabošana
 4. Aptver investīcijas infrastruktūrā (konferenču aprīkojums, tūrisma norādes zīmes, utml.), esošo tūrisma produktu pilnveidošanu un jaunu izstrādi (piem., kopīgs piedāvājums Rīgai ar Jūrmalu, vai Latvijai ar Lietuvu utml.).

 5. Tūrisma mārketings
 6. Aptver kopīgu un individuālu mārketinga aktivitāšu veikšanu, ieskaitot dalību starptautiskās izstādēs, reklāmas materiālu (bukletu, video un grafisko reklāmu) izstrādi, u.c. ar nolūku popularizēt Latviju un Lietuvu kā atraktīvus sanāksmju, konferenču un motivējošā tūrisma galamērķus.

Turklāt, ikvienam Interreg III A projekta tiek plānots atsevišķs Projekta vadības un koordinācijas aktivitāšu bloks, kurā ietvertas tādas darbības kā partnerības līgumu noslēgšana, pusgada atskaišu sagatavošana, projekta audits, u.c.

Projekta partneri

Tā kā projekts tiks iesniegts uz Interreg III A programmas dienvidu prioritāti, projekta partneri ir organizācijas no Latvijas un Lietuvas. Projekta iesniedzējs ir Rīgas pilsētas dome.

Partneri:

 1. Jūrmalas pilsētas dome;
 2. sabiedriskā organizācija Inspiration Riga;
 3. Bauskas rajona padome (norit sarunas);
 4. Tūrisma attīstības valsts aģentūra;
 5. Viļņas pilsētas dome;
 6. Šauļu pilsētas dome;
 7. Lietuvas valsts tūrisma departaments;
 8. Kauņas pilsētas dome (norit sarunas).

Finansējums

Projekta budžets veidojas no kopējām un katra partnera individuālajām aktivitātēm. Ikvienam projekta partnerim ir jāfinansē daļa kopējo aktivitāšu, tai skaitā projekta administratīvo vadību, ko šajā projektā nodrošinās Rīgas domes izveidotais Projekta sekretariāts.

Projekta kopējais indikatīvais budžets: EUR 1211200

Jūrmalas pilsētas budžeta indikatīvā daļa: EUR 149790

Līdzfinansējuma apjoms: EUR 37448 (jeb 25%)

Visi projektā iesaistītie partneri tajā piedalās uz līdzīgiem noteikumiem un to ieguldījums ir līdzvērtīgs taču katra partnera līdzfinansējuma apjoms var atšķirties atkarībā no apjoma, kas ieguldīts tādās individuālās aktivitātēs kā infrastruktūras pilnveidošana vai lokālu mārketinga materiālu izstrāde (piem., brošūra tikai par Jūrmalu utml.).