Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2006.gada 16.februāra 158.lēmumu

2004.gada 3.novembrīNr.742

Par maksas pakalpojumiem
Jūrmalas Alternatīvajā skolā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 20.jūnija nolikuma Nr.23 „Jūrmalas Alternatīvās skolas nolikums” 71.punktu un Jūrmalas pilsētas domes finanšu komitejas 2004.gada 13.oktobra lēmumu (protokols Nr.1.1-58/9), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt maksas pakalpojums Jūrmalas Alternatīvajā skolā:

Nr.

p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Maksa

(latos)

1.

Ēdināšanas maksa skolā (brokastis, pusdienas)

 

1.1.

1.klase

brokastis

pusdienas

0,40

0,45*

1.2.

2.-4.klase

brokastis

pusdienas

0,40

0,45

1.3.

5.-8.klase

brokastis

pusdienas

0,45

0,50

1.4.

9.klase

brokastis

pusdienas

0,55

0,50

1.5.

Skolas pedagogi, darbinieki

brokastis

pusdienas

0,55

0,50

2.

Ēdināšanas maksa pirmskolā (brokastis, pusdienas, launags)

 

2.1.

2.2.

2.3.

Brokastis

Pusdienas

Launags

0,25

0,45

0,10

* 1.klases skolēniem, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 8.septembra instrukcijas Nr.2 „Par brīvpusdienu piešķiršanu Jūrmalas pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēniem” 2.2.punktu.

Priekšsēdētājs

 

J.Hlevickis