Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
Atzīts par spēku zaudējušu ar Domes 2007.gada 21. jūnija 559 .lēmumu

2004.gada 3.novembrīNr.743

Par maksas pakalpojumiem
Jūrmalas mūzikas vidusskolā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 27.februāra nolikuma Nr.7 „Jūrmalas mūzikas vidusskolas nolikums” 40.3.2.punktu un Jūrmalas pilsētas domes finanšu komitejas 2004.gada 13.oktobra lēmumu (protokols Nr.1.1-58/9), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt Jūrmalas mūzikas vidusskolas sniegto maksas pakalpojumu izcenojumus saskaņā ar pielikumu, sākot ar 2004.gada 1.oktobri.
  2. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas mūzikas vidusskolas maksas pakalpojumu kontā.
  3. Pilnvarot Jūrmalas mūzikas vidusskolas direktori K.Ojalu slēgt telpu nomas līgumus, saskaņā ar apstiprinātajiem izcenojumiem.
  4. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai (I.Čaklais) nodrošināt šī lēmuma publicēšanu laikrakstā „Jūrmalas Ziņas”.

Priekšsēdētājs

 

J.Hlevickis


Pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas
domes 2004.gada 3.novembra lēmumu Nr.743

Jūrmalas mūzikas vidusskolas maksas pakalpojumi

Nr.

p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Maksa

(latos)

1.

Papildus mācību stunda (virs programma noteiktā)

persona/stundā

4,00

2.

Nodarbība interešu izglītībā

persona/stundā

4,00

3.

Telpu noma

   

3.1.

Klases telpas (vid. 15m2) noma meistarklasēm, individuālajām nodarbībām*

persona/stundā

1,00

3.2.

Koncertzāles noma (299m2):

   
 

      1. koncertiem
      2. sanāksmēm, sapulcēm un tml. pasākumiem

stundā

stundā

28,00

6,00

3.3.

Telpas (15,5m2) noma kafejnīcai

mēnesī

25,00

* Jūrmalas mūzikas vidusskolas audzēkņiem bez maksas.