Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar Domes 2005. gada 8. decembra 560. lēmumu

2004.gada 3.novembrīNr.744

Par bērnu ēdināšanas maksu
sākumskolā „Taurenītis”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 20.jūnija nolikuma Nr.25 „Sākumskolas „Taurenītis” nolikums” 56.3.2.punktu un 67.punktu un Jūrmalas pilsētas domes finanšu komitejas 2004.gada 13.oktobra lēmumu (protokols Nr.1.1-58/9), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt bērnu ēdināšanas maksu sākumskolā „Taurenītis”:

Nr.

p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Maksa

(latos)

 

Maksa par bērnu ēdināšanu

 

1.

Brokastis

0,18

2.

Pusdienas

0,49*

3.

Launags

0,18

4.

Vakariņas

0,15

* 1.klases skolēniem, saskaņā ar 2004.gada 8.septembra Jūrmalas pilsētas domes instrukcijas Nr.2 „Par brīvpusdienu piešķiršanu Jūrmalas pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēniem” 2.2.punktu.

Priekšsēdētājs

 

J.Hlevickis