Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2004.gada 3.novembrīNr.745

Par Jūrmalas pilsētas muzeja
darbinieku skaita (darba vietu)
saraksta papildināšanu

Sakarā ar Jūrmalas pilsētas muzeja telpu un darba apjoma palielināšanos pēc muzeja ēkas rekonstrukcijas un, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām” un Muzeju likumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Papildināt Jūrmalas pilsētas muzeja darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu ar 9,5 darbiniekiem (darba vietām) no pamatbudžeta līdzekļiem un vienu (1) darbinieku (darba vietu) no muzeja maksas pakalpojumu budžeta līdzekļiem no 2005.gada 1.janvāra saskaņā ar 1. un 2.pielikumu.

Priekšsēdētājs

 

J.Hlevickis