Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Ir izmaiņas ar Domes 2005. gada 3. augustā 249. lēmumu
Ir izmaiņas ar Domes 2005. gada 8. jūnijā 101. lēmumu
Ir izmaiņas ar Domes 2005. gada 27. aprīļa 43. lēmumu
Ir izmaiņas ar Domes 2004. gada 29. decembra 880. lēmumu
Ir izmaiņas ar Domes 2004. gada 1. decembra 832. lēmumu

2004.gada 3.novembrīNr.754

Par Jūrmalas pilsētas domes
informātikas nodaļas reorganizāciju
un Jūrmalas pilsētas domes
darbinieku skaita (darba vietu)
saraksta apstiprināšanu

Lai uzlabotu Jūrmalas pilsētas domes darba organizāciju un darba kvalitāti, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Reorganizēt Jūrmalas pilsētas domes informātikas nodaļu, izveidojot informātikas pārvaldi ar šādām apakšstruktūrvienībām:
  2. 1.1. Ekspluatācijas nodaļa;

    1.2. Servisa nodaļa.

  3. Noteikt, ka Jūrmalas pilsētas domes informātikas pārvalde ir informātikas nodaļas tiesību un saistību pārņēmēja.
  4. Informātikas nodaļas vadītājai I.Petrovskai līdz 2004.gada 30.decembrim iesniegt apstiprināšanai Jūrmalas pilsētas domē Informātikas pārvaldes nolikumu.
  5. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram G.Truksnim, Latvijas Republikas Darba likuma noteiktajā kārtībā, brīdināt Informātikas nodaļas darbiniekus par iespējamo darba līguma uzteikumu saistībā ar tajā piedāvātajiem grozījumiem.
  6. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu, saskaņā ar pielikumu.
  7. Lēmums stājas spēkā ar 2005.gada 1.janvāri.

Priekšsēdētājs

 

J.Hlevickis


Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2004.gada 3.novembra lēmumu Nr.754

Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) saraksts

Amata nosaukums

Darba vietu skaits

Darba alga mēnesī (Ls) vienai darba vietai

Darba algas fonds mēnesī (Ls)

1. VADĪBA

Priekšsēdētājs

1

800

800.00

Priekšsēdētāja 1.vietnieks

1

750

750.00

Priekšsēdētāja vietnieks

1

700

700.00

Izpilddirektors

1

700

700.00

Izpilddirektora vietnieks

1

600

600.00

KOPĀ:

5

 

3550.00

2. SABIEDRISKO ATTIECĪBU NODAĻA

Nodaļas vadītājs

1

440

440.00

Galvenais speciālists sabiedrisko attiecību jautājumos

1

275

275.00

Speciālists - preses sekretārs

1

170

170.00

KOPĀ:

3

 

885.00

3. JURIDISKĀ PĀRVALDE

Pārvaldes vadītājs

1

530

530.00

Tiesvedības nodaļa

Nodaļas vadītājs - pārvaldes vadītāja vietnieks

1

400

400.00

Galvenais speciālists

1

260

260.00

Galvenais speciālists

3

290

870.00

Personāla nodaļa

Nodaļas vadītājs

1

360

360.00

Galvenais speciālists

1

215

215.00

KOPĀ:

8

 

2635.00

4. FINANSU PĀRVALDE

Pārvaldes vadītājs

1

530

530.00

Nodokļu nodaļa

Nodaļas vadītājs - pārvaldes vadītāja vietnieks

1

420

420.00

Nodaļas vadītāja vietnieks

1

290

290.00

Galvenais speciālists

5

240

1200.00

Galvenais speciālists

1

210

210.00

Speciālists

1

210

210.00

Budžeta nodaļa

Nodaļas vadītājs

1

400

400.00

Nodaļas vadītāja vietnieks

1

290

290.00

Galvenais speciālists

3

240

720.00

Speciālists

1

210

210.00

Centralizētā grāmatvedība

Galvenais grāmatvedis

1

480

480.00

Galvenā grāmatveža vietnieks

1

360

360.00

Pašvaldības budžeta vecākais grāmatvedis

1

360

360.00

Galvenais speciālists

2

250

500.00

Galvenais speciālists

3

240

720.00

Galvenais speciālists

1

215

215.00

Galvenais speciālists

1

230

230.00

Speciālists

1

210

210.00

Speciālists

2

170

340.00

Norēķinu kase

Vadītājs

1

360

360.00

Vadītāja vietnieks

1

290

290.00

Galvenais speciālists

2

240

480.00

KOPĀ:

33

 

9025.00

5. PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMU PĀRVALDE

Pārvaldes vadītājs

1

530

530.00

Pašvaldības īpašumu tiesiskās reģistrācijas

un datu bāzes nodaļa

Nodaļas vadītājs - pārvaldes vadītāja vietnieks

1

440

440.00

Galvenais speciālists jurists

1

260

260.00

Galvenais speciālists

1

240

240.00

Speciālists

1

190

190.00

Speciālists

1

180

180.00

Pašvaldības īpašumu uzskaites nodaļa

Nodaļas vadītājs

1

400

400.00

Galvenais speciālists

1

240

240.00

Galvenais speciālists

1

215

215.00

Speciālists

1

180

180.00

Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļa

Nodaļas vadītājs

1

440

440.00

Nodaļas vadītāja vietnieks

1

310

310.00

Galvenais speciālists

2

260

520.00

Galvenais speciālists

1

215

215.00

Galvenais speciālists

1

240

240.00

Pašvaldības kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa

Nodaļas vadītājs

1

385

385.00

Galvenais speciālists

3

240

720.00

Speciālists

1

200

200.00

Dzīvokļu nodaļa

Nodaļas vadītājs

1

350

350.00

Dzīvokļu daļas vadītājs

1

260

260.00

Iedzīvotāju pieraksta daļas vadītājs

1

260

260.00

Galvenais speciālists

2

240

480.00

Speciālists

3

170

510.00

Apkopējs

1

90

90.00

Kasieris

0.5

100

50.00

KOPĀ:

30.5

 

7905.00

6. BŪVVALDE

Vadītājs

1

530

530.00

Galvenais speciālists jurists

1

260

260.00

Arhivārs

1

220

220.00

Speciālists

1

190

190.00

Kanceleja

Galvenais speciālists kancelejas vadītājs

1

220

220.00

Galvenais speciālists sekretārs

1

190

190.00

Galvenais speciālists

1

190

190.00

Arhitektūras nodaļa

Pilsētas galvenais arhitekts

1

450

450.00

Pilsētas galvenais mākslinieks - galvenā arhitekta vietnieks

1

350

350.00

Noformēšanas mākslinieks

1

220

220.00

Rajona arhitekts

2

250

500.00

Rajona arhitekts

1

240

240.00

Plānošanas nodaļa

Nodaļas vadītājs - pilsētas galvenais plānotājs

1

400

400.00

Nodaļas vadītāja vietnieks

1

275

275.00

Galvenais inženieris

1

310

310.00

Inženieris

1

240

240.00

Ainavu arhitekts

1

240

240.00

Teritoriālplānotājs

1

220

220.00

Ģeogrāfs plānotājs

1

220

220.00

Inženieris ģeodēzists

1

220

220.00

Būvinspekcijas nodaļa

Nodaļas vadītājs

1

400

400.00

Rajona būvinspektors

1

240

240.00

Rajona būvinspektors

3

210

630.00

Inženierbūvju un tīklu inspektors

1

240

240.00

Kultūrvēsturiskā mantojuma nodaļa

Nodaļas vadītājs

1

380

380.00

Galvenais speciālists

1

300

300.00

Speciālists

1

160

160.00

KOPĀ:

30

 

8035.00

7. EKONOMIKAS UN ATTĪSTĪBAS NODAĻA

Nodaļas vadītājs

1

420

420.00

Nodaļas vadītāja vietnieks

1

275

275.00

Galvenais speciālists

1

215

215.00

Galvenais speciālists

1

240

240.00

KOPĀ:

4

 

1150.00

8. LABIEKĀRTOŠANAS UN APSAIMNIEKOŠANAS PĀRVALDE

Pārvaldes vadītājs

1

500

500.00

Būvniecības un transporta nodaļa

Nodaļas vadītājs

1

330

330.00

Nodaļas vadītāja vietnieks

1

290

290.00

Galvenais speciālists

1

275

275.00

Galvenais speciālists

1

240

240.00

Galvenais speciālists

1

215

215.00

Speciālists

1

160

160.00

Speciālists

0.5

150

75.00

Labiekārtošanas nodaļa

Nodaļas vadītājs

1

300

300.00

Speciālists

1

165

165.00

Mežu uzraudzības nodaļa

Nodaļas vadītājs

1

260

260.00

Galvenais speciālists

1

220

220.00

Galvenais speciālists

1

215

215.00

Iepirkumu nodaļa

Nodaļas vadītājs

1

330

330.00

Galvenais speciālists

1

260

260.00

Galvenais speciālists

1

215

215.00

KOPĀ:

15.5

 

4050.00

9. ADMINISTRATĪVĀ PĀRVALDE

Pārvaldes vadītājs

1

500

500.00

Galvenais speciālists

1

240

240.00

Galvenais speciālists

1

230

230.00

Kanceleja un apmeklētāju apkalpošanas centrs

Nodaļas vadītājs - pārvaldes vadītāja vietnieks

1

360

360.00

Galvenais speciālists

1

240

240.00

Galvenais speciālists

1

215

215.00

Arhivārs

1

180

180.00

Speciālists

7

170

1190.00

Speciālists

1

150

150.00

Saimniecības nodaļa

Nodaļas vadītājs

1

275

275.00

Galvenais speciālists

1

240

240.00

Automobiļa vadītājs

5

190

950.00

Apkopējs

7

90

630.00

Garderobists

2

100

200.00

Sargs

3

100

300.00

KOPĀ:

34

 

5900.00

10. REVĪZIJAS NODAĻA

Nodaļas vadītājs

1

440

440.00

Nodaļas vadītāja vietnieks

1

330

330.00

Galvenais speciālists

1

240

240.00

KOPĀ:

3

 

1010.00

11. KULTŪRAS UN SPORTA NODAĻA

Nodaļas vadītājs

1

400

400.00

Nodaļas vadītāja vietnieks

1

290

290.00

Galvenais speciālists

1

240

240.00

Galvenais speciālists

1

250

250.00

KOPĀ:

4

 

1180.00

12. INFORMĀTIKAS PĀRVALDE

Pārvaldes vadītājs

1

500

500.00

Ekspluatācijas nodaļa

Nodaļas vadītājs - pārvaldes vadītāja vietnieks

1

400

400.00

Projektu koordinators

1

330

330.00

Galvenais speciālists

5

290

1450.00

Servisa nodaļa

Nodaļas vadītājs

1

370

370.00

Galvenais speciālists

3

290

870.00

Speciālists

2

230

460.00

KOPĀ:

14

 

4380.00

13. DZIMTSARAKSTU NODAĻA

Nodaļas vadītājs

1

360

360.00

Galvenais speciālists

2

240

480.00

Speciālists (dzimtsarakstu inspektors)

1

210

210.00

Apkopējs

1

90

90.00

Sētnieks

1

90

90.00

KOPĀ:

6

 

1230.00

14. VIDES AIZSARDZĪBAS NODAĻA

Nodaļas vadītājs

1

400

400.00

Nodaļas vadītāja vietnieks

1

260

260.00

Galvenais speciālists

2

240

480.00

KOPĀ:

4

 

1140.00

15. TŪRISMA UN ĀRĒJO SAKARU NODAĻA

Nodaļas vadītājs

1

440

440.00

Galvenais speciālists

2

240

480.00

KOPĀ:

3

 

920.00

16. ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA

Atbildīgais sekretārs

1

240

240.00

Tehniskais sekretārs

1

190

190.00

KOPĀ:

2

 

430.00

17. JŪRMALAS PILSĒTAS DZĪVOJAMO MĀJU PRIVATIZĀCIJAS KOMISIJA

Priekšsēdētājs

1

360

360.00

Priekšsēdētāja vietnieks

1

290

290.00

Galvenais speciālists

2

230

460.00

Arhivārs

0.5

165

82.50

Apkopēja

0.5

90

45.00

KOPĀ:

5

 

1237.50

PAVISAM KOPĀ:

204

 

54662.50