Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
PROTOKOLS
Jūrmalā
2004.gada 28.aprīlīNr.9


Sēdē piedalās:
domes priekšsēdētāja 1.vietnieksAigars Tampe
domes priekšsēdētāja vietnieksIlmārs Ančāns (nepiedalās no plkst.15.40-15.45)
deputāti:Aleksandrs Bašarins (nepiedalās no plkst.11.35-11.50, 12.50-13.10, 15.35 līdz sēdes beigām), Igors Dreija (nepiedalās no plkst.15.40-15.44), Juris Griķis, Māris Kreilis (piedalās no plkst.10.10), Dace Ķezbere (piedalās no plkst.12.50), Alise Landsberga (nepiedalās no plkst.14.50-14.55), Māris Mežapuķe (piedalās no plkst. 10.07, nepiedalās no plkst.12.50-13.00), Regīna Simsone (nepiedalās no plkst.14.38-14.50), Aivars Vētra (piedalās no plkst. 10.45, nepiedalās no plkst.12.50-12.55, 13.40-13.45, 15.40 līdz sēdes beigām), Dainis Urbanovičs (piedalās no plkst.10.10)
Nepiedalās deputāti: Leonīds Alksnis, Vladimirs Barinovs.

administratīvās pārvalde vadītājaIndra Kalvāne
juridiskās pārvaldes vadītājaEvija Rakiša
finansu pārvaldes vadītājaAndra Tukāne
būvvaldes vadītāja p.i.Staņislavs Skirmants
revīzijas nodaļas vadītājsGunārs Pavļukevičs
sabiedrisko attiecību nodaļas speciālisteRita Leice

Sēdē uzaicināti:Gunta Jubele, Gunta Smalkā, Laima Grobiņa, Ingmārs Čaklais, Gunta Ušpele, Olga Helēna Koziorova, Māris Romanovskis, Vēsma Reinkaite, Māra Kalvāne, Inese Aizstrauta, Inta Baumane, Anna Deičmane, Gunta Liepiņa, A.Ļeonovs
Piedalās:pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Izmaiņas darba kārtībā:

J.Hlevickis sakarā ar to, ka jautājumi nav pienācīgi sagatavoti noņem no izskatīšanas sekojošus jautājumus:

  1. Par siltumenerģijas ekonomiju Jūrmalas pilsētā.
  2. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Turaidas ielā 73.
Ierosina:

- iekļaut darba kārtībā jautājumus par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Briežu ielā 3;

Dāvja ielā 84a;

Mellužu pr.65;

Undīnes ielā 8;

Undīnes ielā 10;

Gončarova ielā 8/10.

Ierodas M.Mežapuķe

- apmainīt vietām jautājumus “Par izglītības iestāžu remonta darba grupas izveidošanu” un “Par izmaiņām izglītības iestāžu darbinieku skaita sarakstos”.

Balsošanas rezultāti par darba kārtību “par” - 9, “pret” - nav, “atturās” - nav, NOLĒMA: Apstiprināt darba kārtību.

Sēdes darba kārtība:

Informācija
Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu
Par politiski represētās personas nozaudētās apliecības atzīšanu par nederīgu
Par iedzīvotāju konsultatīvo padomi
Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 21.janvāra nolikumā Nr.14 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums”
Par dzīvokļu komisijas nolikumu
Par izmaiņām koku ciršanas komisijas sastāvā
Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 18.decembra nolikumā Nr.32 „Koku ciršanas komisijas nolikums”
Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 5.marta nolikumā Nr.8 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas nolikums”
Par pašvaldības policijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
Par nekustamā īpašuma nodokļa par zemi un ēku parāda, pamatparāda palielinājuma un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā Jūrmalas pašvaldības budžetā
Par nomas maksas maksājumiem
Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada noteikumos Nr.17 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2004.gada budžeta apstiprināšanu”
Par Jūrmalas pilsētas stadiona maksas pakalpojumiem
Par Jūrmalas pilsētas pludmales apsaimniekošanas higiēnas un peldvietu iekārtošanas noteikumiem
Par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai
Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Puķu ielā 25
Par zemesgabalu robežu izmaiņām Jūrmalā, Lienes ielā 12 un Lienes ielā 4124
Par adreses maiņu ēkai Jūrmalā, Muižas ielā 25
Par detālplānojuma – Attīstības plāna grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Silu ielā 35 un Kadiķu ielā 30
Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 26.septembra lēmumā Nr.553 „Par detālā plānojuma uzsākšanu Jūrmalā, Kūdras rajonā
Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 30 aprīļa lēmumā Nr.288 „Par detālā plānojuma uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 67, Slokas ielā 69a, Slokas ielā 96b un Salas ielā 2”
Par detālā plānojuma Jūrmalā, zemesgabalam Bulduri 1001 daļas apstiprināšanu
Par plānošanas gaitas turpināšanu teritorijai „Bulduri 1001”
Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas attīstības plānā (ģenerālplānā)
Par Pumpuru vidusskolas kompleksā sporta laukuma būvniecības ieceri Jūrmalā, Kronvalda ielā 8
Par pirmskolas iestādes – bērnudārza būvniecības ieceri Jūrmalā, J.Poruka prospektā 14
Par sociālo telpu īres līgumu pagarināšanu
Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Verģi” dāvinājuma – zvejas kuģa „Undīne” pieņemšanu
Par zemesgabalu Alejas ielā 6, gleznotāja M.Ķemera gatvē 5, Tukuma ielā 42, M.Dārziņa ielā 15, Jūrmalā, privatizācijas izvērtēšanu
Par izmaiņām izglītības iestāžu darbinieku skaita sarakstos
Par izglītības iestāžu remonta darba grupas izveidošanu
Par namīpašuma denacionalizāciju Jūrmalā, Kārsas ielā 23
Par zemesgabala ieskaitīšanu kompensācijas fondā
Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Lienes ielā 19a
Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dzintaru prospektā 14
Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dāvja ielā 84a
Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Mellužu pr.65
Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Brekšu ielā 3
Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Undīnes ielā 8
Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Undīnes ielā 10
Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Gončarova 8/10
Par ēku Jūrmalā, Skrundas ielā 1 iegūšanu pašvaldības īpašumā
Par zemesgabala daļas Jūrmalā, Kolkas ielā 2 nomāšanu no V.P.
Par izmaiņām 2002.gada 5.jūnija līgumā Nr.01-16.3/502
Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „ENTER”
Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „RAVIS- DŠ”
Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „RAVIS- DŠ”
Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „TIORI”
Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „ERGERS”
Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „RIJA AI”
Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „AGLUM”
Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „ERGERS”

1. Informācija

Ziņo:J.Hlevickis informē deputātus par divās nedēļās paveikto un par plānotajiem darbiem.

Ierodas M.Kreilis, D.Urbanovičs

2. Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu (lēmums Nr.264)

Ziņo:O.H.Koziorova
Izsakās:I.Dreija grib vērst deputātu uzmanību uz to, ka O.H.Koziorovas darbs netiek atalgots.

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ("par" - 11, "pret" - nav, "atturās" – nav), nolēma pieņemt lēmumu par politiski represētās personas statusa piešķiršanu.

3. Par politiski represētās personas nozaudētās apliecības atzīšanu par nederīgu (lēmums Nr.265)

Ziņo:O.H.Koziorova

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ("par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - nav), nolēma pieņemt lēmumu par politiski represētās personas nozaudētās apliecības atzīšanu par nederīgu

4. Par iedzīvotāju konsultatīvo padomi (lēmums Nr.266)

Ziņo:I.Čaklais
Izsakās:A.Bašarins izsaka priekšlikumu balsot par katru pārstāvi atsevišķi.

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par A.Bašarina ierosinājumu ("par" - 2), lēmums netiek pieņemts.

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ("par" - 10, "pret" - nav, "atturās" – 1), nolēma pieņemt lēmumu par iedzīvotāju konsultatīvo padomi.

5. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 21.janvāra nolikumā Nr.14 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” (nolikums Nr.29)

Ziņo:I.Kalvāne

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto nolikuma grozījumu projektu ("par" - 11, "pret" - nav, "atturās" – nav), nolēma pieņemt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 21.janvāra nolikumā Nr.14 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums”.

6. Par dzīvokļu komisijas nolikumu (nolikums Nr.30)

Ziņo:I.Kalvāne

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto nolikuma projektu ("par" - 11, "pret" - nav, "atturās" – nav), nolēma pieņemt dzīvokļu komisijas nolikumu.

7. Par izmaiņām koku ciršanas komisijas sastāvā (lēmums Nr.267)

Ziņo:G.Smalkā

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ("par" - 11, "pret" - nav, "atturās" – nav), nolēma pieņemt lēmumu par izmaiņām koku ciršanas komisijas sastāvā.

8. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 18.decembra nolikumā Nr.32 „Koku ciršanas komisijas nolikums” (nolikums Nr.31)

Ziņo:G.Smalkā

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto nolikuma grozījumu projektu ("par" - 11, "pret" - nav, "atturās" – nav), nolēma pieņemt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 18.decembra nolikumā Nr.32 „Koku ciršanas komisijas nolikums”.

9. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 5.marta nolikumā Nr.8 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas nolikums” (nolikums Nr.32)

Ziņo:M.Romanovskis

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto nolikuma grozījumu projektu ("par" - 11, "pret" - nav, "atturās" – nav), nolēma pieņemt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 5.marta nolikumā Nr.8 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas nolikums”.

10. Par pašvaldības policijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu (lēmums Nr.268)

Ziņo:M.Romanovskis

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ("par" - 11, "pret" - nav, "atturās" – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pašvaldības policijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu.

11. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (lēmums Nr.269)

Ziņo:A.Tukāne

Ieradās A.Vētra

Izsakās:D.Urbanovičs ierosina samazināt nekustamā īpašuma nodokli BOVSIA Bulduru dārzkopības vidusskolai par 25% par parka teritoriju.
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par D.Urbanoviča ierosinājumu ("par" - 6, "pret" - nav, "atturās" – 5, nebalso - 1), lēmums netiek pieņemts.

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ("par" - 12, "pret" - nav, "atturās" – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.

12. Par nekustamā īpašuma nodokļa par zemi un ēku parāda, pamatparāda palielinājuma un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā Jūrmalas pašvaldības budžetā (lēmums Nr.270)

Ziņo:A.Tukāne

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ("par" - 12, "pret" - nav, "atturās" – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa par zemi un ēku parāda, pamatparāda palielinājuma un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā Jūrmalas pašvaldības budžetā.

13. Par nomas maksas maksājumiem (lēmums Nr.271)

Ziņo:A.Tukāne
Izsakās:A.Bašarins izsaka priekšlikumu samazināt Evanģēlisko kristiešu baznīcas “Jaunā paaudze” Jūrmalas draudzei telpu nomas maksu par 25%.

I.Dreija izsaka priekšlikumu neatbalstīt A.Bašarina priekšlikumu.

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par A.Bašarina priekšlikumu ("par" - 4, "pret" - nav, "atturās" – 8), lēmums netiek pieņemts.

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ("par" - 12, "pret" - nav, "atturās" – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nomas maksas maksājumiem.

14. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada noteikumos Nr.17 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2004.gada budžeta apstiprināšanu” (noteikumi Nr.3)

Ziņo:A.Tukāne
Izsakās:A.Vētra izsaka priekšlikumu, ja Jūrmalas pilsētas dome nevar piešķirt līdzekļus airēšanas skolas attīstībai, tad ir jāskata jautājums par domes līdzdalību airēšanas skolas finsēšanā.

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto noteikumu grozījumu projektu ("par" - 12, "pret" - nav, "atturās" – nav), nolēma pieņemt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada noteikumos Nr.17 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2004.gada budžeta apstiprināšanu”.

15. Par Jūrmalas pilsētas stadiona maksas pakalpojumiem (lēmums Nr.272)

Ziņo:A.Ļeonovs
Izsakās:A.Vētra izsaka priekšlikumu lēmuma projekta pielikumā teikumu “Noma – virs 4 stundām atlaide 20%” pārlikt pie 2.punkta.

D.Urbanovičs izsaka priekšlikumu lēmuma projekta pielikumā svītrot apakšpunktus 1.2., 2.3., 2.4., 3.2. Izsakās, ka nav pareizi ņemt maksu par stadiona izmantošanu no bērniem.

A.Bašarins uzskata, ka nevar pieņemt šo lēmuma projektu un balsos “pret”.

J.Griķis izsakās, ka nevar atbalstīt lēmuma projekta pielikuma punktu 3.2.

A.Vētra lūdz sagatavot aprēķinus par stadiona ieņēmumiem un izdevumiem.

A.Bašarins izsakās, ka FK “Jūrmala” ir gatavs pārņemt FK “Kauguri” un uzņemties stadiona apsaimniekošanu.

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par J.Griķa priekšlikumu ("par" - 2, "pret" - nav, "atturās" – 10), lēmums netiek pieņemts.

D.Urbanovičs lūdz vārdisko balsojumu par savu priekšlikumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par D.Urbanoviča priekšlikumu ("par" – D.Urbanovičs, A.Bašarins, "pret" - nav, "atturās" – R.Simsone, M.Kreilis, A.Landsberga, A.Tampe, J.Hlevickis, I.Ančāns, M.Mežapuķe, I.Dreija, A.Vētra, J.Griķis), lēmums netiek pieņemts.

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ("par" - 10, "pret" - 2, "atturās" – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas stadiona maksas pakalpojumiem.

16. Par Jūrmalas pilsētas pludmales apsaimniekošanas higiēnas un peldvietu iekārtošanas noteikumiem (saistošie noteikumi Nr.6)

Ziņo:R.Kņūtiņa
Izsakās:A.Tampe izsaka priekšlikumu saistošo noteikumu 4.1.punktā vārdus “ūdens motociklu” aizstāt ar vārdiem “speciālo peldlīdzekļu”.

A.Bašarins iziet.

A.Vētra izsaka priekšlikumu atlikt saistošo noteikumu izskatīšanu uz nākošo domes sēdi.

M.Kreilis aicina atbalstīt saistošo noteikumu projektu.

D.Urbanovičs izsaka priekšlikumu 4.sadaļā vārdu “peldvietās” aizstāt ar vārdu “pludmalē”.

A.Vētra izsaka priekšlikumu 1.3.punktu izteikt sekojošā redakcijā “Rīgas jūras līča krasta peldvietas – Lielupe, Bulduri, Dzintari, Majori, Dubulti, Pumpuri, Melluži, Asari, Vaivari, Kauguri, Jaunķemeri atrodas Jūrmalas pilsētas teritorijā. Šo peldvietu robežas tiek noteiktas peldvietu labiekārtošanas projektos”. Saistošo noteikumu 2.1. punktu svītrot.

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par A.Vētras priekšlikumu svītrot saistošo noteikumu 2.1. punktu ("par" - 1, "pret" - 4, "atturās" – 5, nebalso - 1, balsošanas laikā izgājis A.Bašarins), lēmums netiek pieņemts.

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto saistošo noteikumu projektu ar A.Tampes un D.Urbanoviča priekšlikumiem ("par" - 10, "pret" - 1, "atturās" – nav, balsošanas laikā izgājis A.Bašarins), nolēma:

  1. Pieņemt Jūrmalas pilsētas pludmales apsaimniekošanas higiēnas un peldvietu iekārtošanas noteikumus.
  2. 4.sadaļā vārdu “peldvietās” aizstāt ar vārdu “pludmalē”.
  3. 4.1.punktā vārdus “ūdens motociklu” aizstāt ar vārdiem “speciālo peldlīdzekļu”.
  4. 1.3.punktu izteikt sekojošā redakcijā “Rīgas jūras līča krasta peldvietas – Lielupe, Bulduri, Dzintari, Majori, Dubulti, Pumpuri, Melluži, Asari, Vaivari, Kauguri, Jaunķemeri atrodas Jūrmalas pilsētas teritorijā. Šo peldvietu robežas tiek noteiktas peldvietu labiekārtošanas projektos”.

Pārtraukums no plkst.11.50-12.50

Ieradās D.Ķezbere

M.Mežapuķe, A.Bašarins, A.Vētra izgājuši

17. Par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai (lēmums Nr.273)

Ziņo:S.Skirmants

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ("par" - 10, "pret" - nav, "atturās" – nav, balsošanās laikā izgājuši M.Mežapuķe, A.Bašarins, A.Vētra), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai.

18. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Puķu ielā 25 (lēmums Nr.274)

Ziņo:M.Kalvāne

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ("par" - 10, "pret" - nav, "atturās" – nav, balsošanās laikā izgājuši M.Mežapuķe, A.Bašarins, A.Vētra), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Puķu ielā 25.

19. Par zemesgabalu robežu izmaiņām Jūrmalā, Lienes ielā 12 un Lienes ielā 4124 (lēmums Nr.275)

Ziņo:M.Kalvāne

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par zemesgabala robežu izmaiņām Jūrmalā, Lienes ielā 12 ("par" - 10, "pret" - nav, "atturās" – nav, balsošanās laikā izgājuši M.Mežapuķe, A.Bašarins, A.Vētra), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala robežu izmaiņām Jūrmalā, Lienes ielā 12.

A.Vētra atgriezās.

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par zemesgabala robežu izmaiņām Jūrmalā, Lienes ielā 4124 ("par" - 11, "pret" - nav, "atturās" – nav, balsošanās laikā izgājuši M.Mežapuķe, A.Bašarins), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala robežu izmaiņām Jūrmalā, Lienes ielā 4124.

20. Par adreses maiņu ēkai Jūrmalā, Muižas ielā 25 (lēmums Nr.276)

Ziņo:M.Kalvāne

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ("par" - 11, "pret" - nav, "atturās" – nav, balsošanas laikā izgājuši M.Mežapuķe un A.Bašarins), nolēma pieņemt lēmumu par adreses maiņu ēkai Jūrmalā, Muižas ielā 25.

21. Par detālplānojuma – Attīstības plāna grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Silu ielā 35 un Kadiķu ielā 30

Ziņo:M.Kalvāne
Izsakās:A.Vētra izsakās, ka detālplāns ir kompromisa variants un tas ir jāatbalsta.

D.Ķezbere izsakās, ka pirms detālplāna uzsākšanas deputātiem ir jāapaskata šī teritorija dabā.

I.Dreija izsaka priekšlikumu balsot par šo jautājumu aizklāti, bet neuzstāj uz sava priekšlikuma.

M.Mežapuķe atgriezās.

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ("par" - 3, "pret" - 2, "atturās" – 7, balsošanas laikā izgājis A.Bašarins), lēmums netiek pieņemts.

22. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 26.septembra lēmumā Nr.553 „Par detālā plānojuma uzsākšanu Jūrmalā, Kūdras rajonā” (lēmums Nr.277)

Ziņo:M.Kalvāne

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ("par" – 12, "pret" - nav, "atturās" – nav, balsošanas laikā izgājis A.Bašarins), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 26.septembra lēmumā Nr.553 „Par detālā plānojuma uzsākšanu Jūrmalā, Kūdras rajonā”.

23. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 30.aprīļa lēmumā Nr.288 „Par detālā plānojuma uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 67, Slokas ielā 69a, Slokas ielā 96b un Salas ielā 2” (lēmums Nr.278)

Ziņo:M.Kalvāne

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ("par" - 12, "pret" - nav, "atturās" – nav, balsošanas laikā izgājis A.Bašarins), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 30.aprīļa lēmumā Nr.288 „Par detālā plānojuma uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 67, Slokas ielā 69a, Slokas ielā 96b un Salas ielā 2”.

24. Par detālā plānojuma Jūrmalā, zemesgabalam Bulduri 1001 daļas apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.7)

Ziņo:M.Kalvāne
A.Bašarins atgriezās

Izsakās:D.Urbanovičs izsaka priekšlikumu saistošo noteikumu projekta 1.punktu papildināt ar vārdiem “teritorijas ar apzīmējumu PK-1 un PK-2; apstiprinātā daļā ietilpst zemesgabali ar adresēm: Bulduri 1114, Bulduri 1116, Bulduri 1117, Bulduri 1407, daļa no Bulduri 1001 un daļa no Bulduri 1607; apstiprinātas tiek arī ielu sarkanās līnijas, kas nosaka esošo piebraucamo ceļu, veloceliņu un gājēju ceļu trases”.

J.Hlevickis izsaka priekšlikumu D.Urbanoviča priekšlikumu rakstīt saistošo noteikumu projekta 1.punktā aiz vārda “daļu”.

I.Ančāns izsakās, ka ir par to, lai visu šo mežu atstāt tādu, kāds tas ir. Izsaka priekšlikumu no saistošo noteikumu projekta izņemt 2.punktu.

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto saistošo noteikumu projektu ar 1.punkta precizēšanu ("par" - 11, "pret" - nav, "atturās" – 1, nebalso – 1), nolēma:

  1. Pieņemt saistošos noteikumus par detālā plānojuma Jūrmalā, zemesgabalam Bulduri 1001 daļas apstiprināšanu.
  2. Saistošo noteikumu 1.punktu aiz vārda “daļu” papildināt ar vārdiem “teritorijas ar apzīmējumu PK-1 un PK-2; apstiprinātā daļā ietilpst zemesgabali ar adresēm: Bulduri 1114, Bulduri 1116, Bulduri 1117, Bulduri 1407, daļa no Bulduri 1001 un daļa no Bulduri 1607; apstiprinātas tiek arī ielu sarkanās līnijas, kas nosaka esošo piebraucamo ceļu, veloceliņu un gājēju ceļu trases”.

25. Par plānošanas gaitas turpināšanu teritorijai „Bulduri 1001” (lēmums Nr.279)

Ziņo:M.Kalvāne

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ("par" - 11, "pret" - 1, "atturās" – nav, nebalso - 1), nolēma pieņemt lēmumu par plānošanas gaitas turpināšanu teritorijai „Bulduri 1001”.

26. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas attīstības plānā (ģenerālplānā) (saistošie noteikumi Nr.8)

Ziņo:M.Kalvāne
Izsakās:M.Kreilis izsakās, ka apakšpunktā 1.13. jābūt “Ķemeru ielā 76/84”. Apakšpunkts 1.17. nav pieņemams.

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ("par" - 11, "pret" - 1, "atturās" - 1), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas attīstības plānā (ģenerālplānā) ar M.Kreiļa labojumu apakšpunktā 1.13.

27. Par Pumpuru vidusskolas kompleksā sporta laukuma būvniecības ieceri Jūrmalā, Kronvalda ielā 8 (lēmums Nr.280)

Ziņo:I.Aizstrauta
Izsakās:A.Vētra izsakās, ka neapmierina apspriedes protokols.

A.Vētra iziet.

D.Ķezbere izsaka priekšlikumu lēmuma projekta 1.rindkopu izteikt sekojošā redakcijā “Jūrmalas pilsētas dome ir pasūtījusi un izskatījusi arhitektu biroja SIA “NAMS” izstrādāto Pumpuru vidusskolas kompleksā sporta laukuma būvniecības ieceri Jūrmalā, Kronvalda ielā 8”; 3.rindkopā vārdus “notiek” aizstāt ar vārdiem “notika”.

A.Vētra atgriezās.

I.Ančāns izsakās, ka lūgs:

  1. noņemt šo lēmuma projektu no izskatīšanas un deputātiem aizbraukt un izvērtēt situāciju skolā uz vietas;
  2. vārdisko balsojumu.
A.Vētra ierosina izvērtēt to, kā Vaivaru skolā notiek sporta nodarbības.

A.Tampe izsakās, ka atbalsta gan šo lēmuma projektu, gan nākošo.

J.Hlevickis lēmuma projektu no izskatīšanas nenoņem.

I.Ančāns izsaka priekšlikumu investīcijas, kuras ir paredzētas kompleksā sporta laukuma būvniecībai transformēt visam Pumpuru vidusskolas sporta kompleksam (sporta zāle utt.).

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ("par" – A.Bašarins, D.Ķezbere, R.Simsone, M.Kreilis, A.Landsberga, A.Tampe, J.Hlevickis, M.Mežapuķe, I.Dreija, A.Vētra, J.Griķis, "pret" – I.Ančāns, "atturās" – D.Urbanovičs), nolēma pieņemt lēmumu par Pumpuru vidusskolas kompleksā sporta laukuma būvniecības ieceri Jūrmalā, Kronvalda ielā 8.

28. Par pirmskolas iestādes – bērnudārza būvniecības ieceri Jūrmalā, J.Poruka prospektā 14 (lēmums Nr.281)

Ziņo:I.Aizstrauta
Izsakās:J.Griķis pieprasa vārdisko balsojumu.

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ("par" – D.Urbanovičs, A.Bašarins, D.Ķezbere, R.Simsone, M.Kreilis, A.landsberga, A.Tampe, J.Hlevickis, I.Ančāns, M.Mežapuķe, I.Dreija, A.Vētra, J.Griķis, "pret" - nav, "atturās" – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pirmskolas iestādes – bērnudārza būvniecības ieceri Jūrmalā, J.Poruka prospektā 14.

29. Par sociālo telpu īres līgumu pagarināšanu (lēmums Nr.282)

Ziņo:L.Grobiņa

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ("par" - 13, "pret" - nav, "atturās" – nav), nolēma pieņemt lēmumu par sociālo telpu īres līgumu pagarināšanu.

30. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Verģi” dāvinājuma – zvejas kuģa „Undīne” pieņemšanu (lēmums Nr.283)

Ziņo:I.Baumane

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ("par" - 13, "pret" - nav, "atturās" – nav), nolēma pieņemt iesniegto lēmumu par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Verģi” dāvinājuma – zvejas kuģa „Undīne” pieņemšanu.

Pārtraukums no plkst.14.10-14.30

31. Par zemesgabalu Alejas ielā 6, gleznotāja M.Ķemera gatvē 5, Tukuma ielā 42, M.Dārziņa ielā 15, Jūrmalā, privatizācijas izvērtēšanu (lēmums Nr.284)

Ziņo:I.Ančāns

R.Simsone, A.Landsberga iziet.

R.Simsone atgriezās.

Izsakās:I.Ančāns ierosina, saskaņā ar Satversmi, lūgt Latvijas Valsts prezidenti izmantot Satversmes 46.pantu, kurā prezidentei ir tiesības noteikt dienas kārtību un izskatīt jautājumu ārkārtas Ministru kabineta sēdē par to, lai pārtrauktu šo privatizācijas procesu.

D.Urbanovičs izsakās, ka lēmuma projektā jāraksta, ka Jūrmalas pilsētas dome lūdz nenodot šos zemesgabalus privatizācijai.

A.Vētra izsaka priekšlikumu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un lūgt juridisko pārvaldi sakārtot lēmuma projekta preambulu.

M.Kreilis izsakās, ka negribētu šodien pieņemt nekādu lēmumu.

A.Bašarins piekrīt M.Kreilim.

J.Hlevickis atbalsta A.Vētras priekšlikumu.

I.Dreija ierosina adresēt lēmuma projektu Latvijas Valsts prezidentei un Ministru kabinetam.

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ("par" - 8, "pret" - 1, "atturās" – 3, balsošanas laikā izgājusi A.Landsberga), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabalu Alejas ielā 6, gleznotāja M.Ķemera gatvē 5, Tukuma ielā 42, M.Dārziņa ielā 15, Jūrmalā, privatizācijas izvērtēšanu.

32. Par izmaiņām izglītības iestāžu darbinieku skaita sarakstos

Ziņo:V.Reinkaite

Atgriezās A.Landsberga

Izsakās:I.Dreija aicina neatbalstīt iesniegto lēmuma projektu.

A.Vētra ierosina mainīt lēmuma projekta preambulu un virzīt lēmuma projektu izskatīšanai labklājības un izglītības jautājumu komitejas sēdē.

I.Ančāns lūdz deputātus nesteigties, padomāt un atbalstīt arī nākošo lēmuma projektu.

A.Vētra izsaka priekšlikumu noņemt lēmuma projektu no izskatīšanas un izskatīt to attiecīgajā komitejas sēdē.

J.Hlevickis nenoņem jautājumu no izskatīšanas.

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ("par" - 4, "pret" - 2, "atturās" – 5, nebalso – 2), lēmums netiek pieņemts.

33. Par izglītības iestāžu remonta darba grupas izveidošanu

Ziņo:V.Reinkaite

A.Bašarins aiziet.

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ("par" - 4, "pret" - 1, "atturās" – 6, nebalso - 1), lēmums netiek pieņemts.

I.Dreija, I.Ančāns iziet.

34. Par namīpašuma denacionalizāciju Jūrmalā, Kārsas ielā 23 (lēmums Nr.285)

Ziņo:A.Deičmane

A.Vētra aiziet.

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ("par" - 9, "pret" - nav, "atturās" – nav, balsošanas laikā izgājuši I.Dreija un I.Ančāns), nolēma pieņemt lēmumu par namīpašuma denacionalizāciju Jūrmalā, Kārsas ielā 23

35. Par zemesgabala ieskaitīšanu kompensācijas fondā (lēmums Nr.286)

Ziņo:A.Deičmane

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ("par" - 9, "pret" - nav, "atturās" – nav, balsošanas laikā izgājuši I.Dreija un I.Ančāns), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala ieskaitīšanu kompensācijas fondā.

36. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Lienes ielā 19a (lēmums Nr.287)

37. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dzintaru pr.14 (lēmums Nr.288)

38. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dāvja ielā 84a (lēmums Nr.289)

39. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Mellužu pr.65 (lēmums Nr.290)

40. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Brekšu ielā 3 (lēmums Nr.291)

41. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Undīnes ielā 8 (lēmums Nr.292)

42. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Undīnes ielā 10 (lēmums Nr.293)

43. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Gončarova ielā 8/10 (lēmums Nr.294)

Ziņo:G.Jubele
Izsakās:D.Urbanovičs izsakās, ka lēmuma projektā pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Gončarova ielā 8/10 ir jāizlabo cena.

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegtiem lēmumu projektiem ("par" – 9, "pret" - nav, "atturās" – nav, balsošanas laikā izgājuši I.Dreija un I.Ančāns), nolēma pieņemt iesniegtos lēmumus par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Lienes ielā 19a, Dzintaru pr.14, Dāvja ielā 84a, Mellužu pr.65, Brekšu ielā 3, Undīnes ielā 8, Undīnes ielā 10, Gončarova ielā 8/10.

44. Par ēku Jūrmalā, Skrundas ielā 1 iegūšanu pašvaldības īpašumā (lēmums Nr.295)

Ziņo:G.Jubele

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ("par" - 9, "pret" - nav, "atturās" – nav, balsošanas laikā izgājuši I.Dreija un I.Ančāns), nolēma pieņemt lēmumu par ēku Jūrmalā, Skrundas ielā 1 iegūšanu pašvaldības īpašumā.

45. Par zemesgabala daļas Jūrmalā, Kolkas ielā 2 nomāšanu no V.P. (lēmums Nr.296)

Ziņo:G.Jubele

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ("par" - 9, "pret" - nav, "atturās" – nav, balsošanas laikā izgājuši I.Dreija un I.Ančāns), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala daļas Jūrmalā, Kolkas ielā 2 nomāšanu no V.P.

46. Par izmaiņām 2002.gada 5.jūnija līgumā Nr.01-16.3/502 (lēmums Nr.297)

Ziņo:G.Jubele

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ("par" - 9, "pret" - nav, "atturās" – nav, balsošanas laikā izgājuši I.Dreija un I.Ančāns), nolēma pieņemt lēmumu par izmaiņām 2002.gada 5.jūnija līgumā Nr.01-16.3/502.

I.Dreija atgriezās.

47. Par pludmales nogabalu nomas līgumu noslēgšanu ar SIA “Enter” (lēmums Nr.298)

48. Par pludmales nogabalu nomas līgumu noslēgšanu ar SIA “Ravis-DŠ” (no 2.līnijas) (lēmums Nr.299)

49. Par pludmales nogabalu nomas līgumu noslēgšanu ar SIA “Ravis-DŠ” (no Glūdas ielas) (lēmums Nr.300)

50. Par pludmales nogabalu nomas līgumu noslēgšanu ar SIA “Tiori” (lēmums Nr.301)

51. Par pludmales nogabalu nomas līgumu noslēgšanu ar SIA “Ergers” (no Amulas ielas) (lēmums Nr.302)

52. Par pludmales nogabalu nomas līgumu noslēgšanu ar SIA “Rija AI” (lēmums Nr.303)

53. Par pludmales nogabalu nomas līgumu noslēgšanu ar SIA “Aglum” (lēmums Nr.304)

54. Par pludmales nogabalu nomas līgumu noslēgšanu ar SIA “Ergers” (no Bērzaunes ielas) (lēmums Nr. 305)

Ziņo:G.Jubele

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ("par" - 10, "pret" - nav, "atturās" – nav, balsošanas laikā izgājis I.Ančāns), nolēma pieņemt lēmumus par pludmales nogabalu nomas līgumu noslēgšanu ar SIA “Ravis-DŠ” (no 2.līnijas), SIA “Ravis-DŠ” (no Glūdas ielas), SIA “Tiori”, SIA “Ergers” (no Amulas ielas), SIA “Rija AI”, SIA “Aglum”, SIA “Ergers” (no Bērzaunes ielas).

I.Ančāns atgriezās.

Sēde slēgta plkst.15.45

Nākošā domes sēde 2004.gada 12.maijā plkst. 10.00

Sēdes vadītājs J.Hlevickis
Sēdes protokolētāja A.Pjatova