Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
PROTOKOLS
Jūrmalā
2004.gada 8.septembrīNr.18


Sēdē piedalās:
domes priekšsēdētāja 1.vietnieksAigars Tampe
domes priekšsēdētāja vietnieksIlmārs Ančāns (nepiedalās no plkst.11.55-12.00)

deputāti:Leonīds Alksnis, Vladimirs Barinovs, Aleksandrs Bašarins (nepiedalās no plkst.10.05-10.15, 10.30-10.45, 12.08-12.10), Igors Dreija, Juris Griķis, Māris Kreilis, Dace Ķezbere, Alise Landsberga, Māris Mežapuķe, Regīna Simsone.
Nepiedalās deputāti: Dainis Urbanovičs, Aivars Vētra.

Administratīvās pārvalde vadītājaIndra Kalvāne
Juridiskās pārvaldes vadītājaEvija Rakiša
Finansu pārvaldes vadītājaAndra Tukāne
Būvvaldes vadītāja p.i.Stanislavs Skirmants
Pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītājaAustra Smeltere
Revīzijas nodaļas vadītājsGunārs Pavļukevičs
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājsIngmārs Čaklais

Sēdē uzaicināti:Rita Kņūtiņa, Māra Kalvāne, Gunta Jubele, Maija Putniņa, Laima Grobiņa, Vita Brakovska, Gunta Liepiņa, Vēsma Reinkaite, Veronika Ramāne, Guna Voitkāne, Rita Leice, Gunta Ušpele, Vija Moisejeva
Piedalās:pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Sēdes darba kārtība:

 1. Informācija
 2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 27.februāra nolikumā Nr.8 „Jūrmalas pilsētas domes iedzīvotāju konsultatīvās padomes nolikums”
 3. Par iedzīvotāju konsultatīvo padomi
 4. Par dzīvojamā mājā būve Nr.001 esošo dzīvokļu īpašumu Nr.1, Nr.2 nodošanu privatizācijai Jūrmalā. Stacijas ielā 21
 5. Par dzīvokļa nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai
 6. Par trešās pedagoģiskās korekcijas klases atvēršanu Slokas pamatskolā
 7. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Rītupes ielā 8
 8. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Ezeru ielā 46
 9. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Riekstu ielā 7
 10. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Satiksmes ielā 3
 11. Par detālplānojuma – Attīstības plāna grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Talsu šosejā 5
 12. Par detālā plānojuma Jūrmalā, Bražciems 0702 apstiprināšanu
 13. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 05.02.2003. lēmumā Nr.67 „Par detālā plānojuma uzsākšanu Jūrmalā, Magoņu ielā 2 un kāpu meža teritorijai starp Gundegas un Rožu ielu”
 14. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Partizānu ielā 15a
 15. Par ēku Nr.001 un Nr.003 Jūrmalā, Lienes ielā 34 atsavināšanu
 16. Par zemesgabala Jūrmalā, Tērbatas ielā 1 0,19 d.d. iegūšanu pašvaldības īpašumā
 17. Grozījumi 2004.gada 4.februāra domes lēmumā Nr.53
 18. Grozījumi 2004.gada 4.februāra domes lēmumā Nr.54
 19. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Slokas ielā 75a privatizācijas noteikumu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
 20. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Putnu ielā 2a nodošanu privatizācijai
 21. Par objektu privatizācijas pabeigšanu
 22. Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Dubultu prospektā 1 lit.2 nomas līguma noslēgšanu
 23. Par zemesgabala Jūrmalā, Dubultu prospekts 2526 daļas nomas līguma noslēgšanu ar M.E.
 24. Par zemesgabala Jūrmalā, Viņķu ielā 16 daļas nomas līguma noslēgšanu ar T.D.
 25. Par zemesgabala Jūrmalā, V.Purvīša ielā 3a nomas līguma noslēgšanu ar J.B.
 26. Par zemesgabala Jūrmalā, Skolas ielā 69c nomas līguma noslēgšanu ar V.M.
 27. Par zemesgabala Jūrmalā Priedaine 0216 nomas līguma noslēgšanu ar G.A.
 28. Par zemesgabala Jūrmalā, Valtera prospektā 61 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „VN Valteri”
 29. Par zemesgabala Jūrmalā, Jomas ielā 26 nomas līguma noslēgšanu ar AS „FĒNIKSS”
 30. Par zemesgabala Jūrmalā, Mežotnes ielā 2 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „NAMS IC”
 31. Par zemesgabalu Jūrmalā, Viestura ielā 15a un Viestura ielā 15b nomas līguma noslēgšanu ar SIA „MARTIUM”
 32. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 ēkas Nr.012 (lit.10) īres līguma pagarināšanu
 33. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 46 lit.2 (telpas Nr.15) īres līguma noslēgšanu
 34. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 ēkas Nr.010 (lit.8) īres līguma pagarināšanu
 35. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Aizputes ielā 11 ēkas Nr.015 pārjaunojuma līguma noslēgšanu
 36. Par zemesgabala Jūrmalā, Turaidas ielā 114 iznomāšanas noteikumu apstiprināšanu
 37. Par zemesgabalu Jūrmalā, J.Pliekšāna ielā 102, J.Pliekšāna ielā 103 un Varkaļu ielā 1 iznomāšanas noteikumu apstiprināšanu
 38. Par brīvpusdienu piešķiršanas kārtību Jūrmalas pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēniem

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

J.Hlevickis ierosina:

 1. Noņemt no sēdes darba kārtības jautājumu „Par zemesgabala Jūrmalā, Priedaine 0216 nomas līguma noslēgšanu ar G.A.”, nepieciešams vēlreiz izskatīt darba grupas sēdē.
 2. Iekļaut sēdes darba kārtībā šādus jautājumus:
Balsošanas rezultāti par sēdes darba kārtību ar minētajām izmaiņām: „par” - 13, „pret” - nav, „atturās” – nav.

Sēdes darba kārtība apstiprināta.

1. Informācija

Ziņo:J.Hlevickis informē deputātus par divās nedēļās paveikto un par plānotajiem darbiem.

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 27.februāra nolikumā Nr.8 „Jūrmalas pilsētas domes Iedzīvotāju konsultatīvās padomes nolikums”(nolikums Nr.36)

Ziņo:V.Ramāne

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus („par” - 10, „pret” – nav, „atturās” – 1, nebalso - 2), nolēma pieņemt iesniegto nolikuma projektu.

3. Par Iedzīvotāju konsultatīvo padomi (lēmums Nr.626)

Ziņo:V.Ramāne – lūdz papildināt lēmuma 1.punktu ar 1.7.apakšpunktu „Dagnija Reimane (Kauguri)”.
Izsakās:J.Hlevickis jautā deputātiem, vai jābalso par katru kandidātu atsevišķi, vai kopumā. Deputāti piekrīt balsot par visiem kandidātiem kopumā.

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu kopumā („par”- 12, „pret” - nav, „atturās” – nav, nebalso - 1), nolēma:

 1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
 2. Papildināt lēmuma 1.punktu ar 1.7.apakšpunktu „Dagnija Reimane (Kauguri)”.

4. Par dzīvojamā mājā būve Nr.001 esošo dzīvokļu īpašumu Nr.1, Nr.2 nodošanu privatizācijai Jūrmalā, Stacijas ielā 21 (lēmums Nr.627)

Ziņo:M.Putniņa

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus („par” - 13, „pret” - nav, „atturās” – nav), nolēma pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

5. Par dzīvokļa nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai (lēmums Nr.628)

Ziņo:M.Putniņa

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus („par” - 13, „pret” - nav, „atturās” - nav), nolēma pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

6. Par trešās pedagoģiskās korekcijas klases atvēršanu Slokas pamatskolā (lēmums Nr.629)

Ziņo:V.Moisejeva
Izsakās:J.Hlevickis ierosina svītrot lēmuma nosaukumā un tekstā vārdu „trešās” un aizstāt to ar vārdu „papildus”.

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus („par” - 13, „pret” - nav, „atturās” - nav), nolēma:

 1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
 2. Lēmuma nosaukumā un lēmuma tekstā vārdu „trešās” aizstāt ar vārdu „papildus”.

7. Par dalību Eiropas Komisijas programmā (lēmums Nr.630)

Ziņo:V.Brakovska

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus („par” - 12, „pret” - nav, „atturās” – nav, balsošanas laikā izgājis A.Bašarins), nolēma pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

8. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Rītupes ielā 8 (lēmums Nr.631)

Ziņo:M.Kalvāne

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus („par” - 11, „pret” - nav, „atturās” – nav, nebalso – 1 (V.Barinovs), balsošanas laikā izgājis A.Bašarins), nolēma pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

9. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Ezeru ielā 46

Ziņo:M.Kalvāne
Izsakās:L.Alksnis – Vai nebūtu lietderīgāk tomēr sadalīt šo zemesgabalu divos gabalos, jo Mētru iela dabā faktiski neeksistē?

M.Kalvāne - Šajā teritorijā Mētru iela eksistē kā braucams grants ceļš un pilsētas apbūves noteikumi šajā vietā nav noteikuši īpašus ierobežojumus. Tā kā tas ir priežu parka rajons ar apbūvi, tad arī būvvalde piekritusi šādam sadalījumam.

L.Alksnis – Kā var raksturot šī zemesgabala konfigurāciju (16,88 m platums un 61,42m garums), izejot no apbūves iespējamības?

M.Kalvāne – Piekrīt, ka tas nav veiksmīgākais variants, taču ēku šajā zemesgabalā var uzbūvēt, jo platums ir gandrīz 20 m un viena no normām nosaka, ka minimālai ielas frontei jābūt ne mazākai par 15m.

L.Alksnis iesaka būvvaldei turpmāk racionālāk veikt zemesgabalu sadali pilsētā, ņemot vērā apbūves iespējamību saskaņā ar pilsētas apbūves plāna pamatkoncepciju.

V.Barinovs – Šajā sasaukumā vairākkārt tika izskatīti jautājumi par zemesgabalu sadales principiem ar noteiktām zemesgabalu kvadratūras minimumiem, zemāk zem kuriem mēs nedalām zemesgabalu vairākās daļās.

J.Griķis – Nevar balsot par šo lēmumu, jo pievienotā lēmumam skici neatbilst īstenībai, ēka Ezeru ielā 46A, kura norādīta skicē, dabā reāli neeksistē.

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus („par” - 5, „pret” - nav, „atturās” – 7, balsošanas laikā izgājis A.Bašarins), iesniegtais lēmuma projekts nav pieņemts.

10. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Rītupes ielā 8 (lēmums Nr.632)

Ziņo:M.Kalvāne

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus („par” - 11, „pret” - nav, „atturās” –1 (V.Barinovs), balsošanas laikā izgājis A.Bašarins), nolēma pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

D.Ķezbres replika pēc balsošanas – Runājot par projektētajām ielām, varbūt ir lietderīgi paskatīties saistošos noteikumus. Varbūt, ka tie ir novecojuši un jāpārstrādā. Nav īstas skaidrības par pilsētas projektētajām un esošajām ielām Varētu ierosināt izskatīt šo jautājumu domes transporta komitejā.

M.Kalvāne atgādina deputātiem, ka šī gada sākumā dome pieņēma lēmumu par grozījumiem detālplānā par sarkano līniju plāna korekciju, kas bija apstiprināts 2001.gada 8.martā. Darbs pie šī jautājuma jau uzsākts.

11. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Satiksmes ielā 3 (lēmums Nr.633)

Ziņo:M.Kalvāne
Izsakās:L.Alksnis –Tallinas iela sen jau ir pabeigta. Ierosina izlabot skici, svītrojot vārdu „projektētā”.

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus („par” - 12, „pret” - nav, „atturās” – 1 (V.Barinovs)), nolēma:

 1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
 2. Lēmuma 1.3.1. un 2.2.1.punktā un skicē vārdu „projektētās Tallinas ielas” vietā rakstīt „Tallinas iela”.

12. Par detālplānojuma – Attīstības plāna grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Talsu šosejā 5 (lēmums Nr.634)

Ziņo:M.Kalvāne – ierosina papildināt lēmuma nosaukuma un 1.punkta beigas ar vārdiem „un tam pieguļošai teritorijai, jo skicē ir norādīta lielāka teritorija, ietverot arī blakus esošos zemesgabalus un ielu daļas, kas ir jāizskata šī plāna ietvaros.
Izsakās:D.Kēzbere – Kas apmaksās šī detālā plāna izstrādi - nomnieks vai dome?

M.Kalvāne – Varētu būt kombinēts variants, bet pamata tā varētu būt dome.

M.Kreilis – Nevar atbalstīt šo lēmumu, jo uzskata, ka tas var radīt precedentus, ka blakus esošo zemesgabalu īpašnieki sāks pieprasīt dabas pamatnes teritorijas savu mērķu realizācijai.

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus („par” - 11, „pret” - 2, „atturās” - nav), nolēma:

 1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
 2. Lēmuma nosaukuma un 1.punkta beigas ar vārdiem „un tam pieguļošai teritorijai”.

13. Par detālā plānojuma Jūrmalā, Bražciems 0702 apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.14)

Ziņo:M.Kalvāne

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus („par” - 13, „pret” - nav, „atturās” - nav), nolēma pieņemt iesniegto saistošo noteikumu projektu.

14. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 5.februāra lēmumā Nr.67 „Par detālā plānojuma uzsākšanu Jūrmalā, Magoņu ielā 2 un kāpu meža teritorijai starp Gundegas un Rožu ielu” (lēmums Nr.635)

Ziņo:M.Kalvāne
Izsakās:M.Kreilis – Atgādina deputātiem, ka pusotra gada atpakaļ, kad sākās detālplānojuma izstrāde, tam klāt bija pievienota arī skice, kurā parādīta samērā vieglas konstrukcijas būve ar nodomu izvietot šīs teritorijas asfaltētajā laukumā. Balsojumā atturēsies, jo domā, ka sākotnējās nelielas ēkas vietā vēlāk var parādīties arī citas būves.

I.Ančāns – Nepiekrīt zemes lietošanas mērķa maiņai šajā teritorijā, tāpēc balsos pret šo lēmuma projektu.

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus („par” - 10, „pret” – 1 (I.Ančāns), „atturās” – 2 (M.Kreilis, V.Barinovs)), nolēma pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

15. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Partizānu ielā 15A (lēmums Nr.637)

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Mežrozīšu ielā 21 (lēmums Nr.636)

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Zemeņu ielā 62 (lēmums Nr.638)

Ziņo:G.Jubele

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par visiem lēmumiem kopumā („par” - 13, „pret” - nav, „atturās” - nav), nolēma pieņemt iesniegtos lēmumu projektus.

16. Par ēku Nr.001 un Nr.003 Jūrmalā, Lienes ielā 34 atsavināšanu (lēmums Nr.639)

Ziņo:G.Jubele

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus („par” - 13, „pret” - nav, „atturās” – nav), nolēma pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

17. Par zemesgabala Jūrmalā, Tērbatas ielā 1 0,19 d.d. iegūšanu pašvaldības īpašumā (lēmums Nr.640)

Ziņo:G.Jubele ierosina lēmuma 2.punkta vārdu „divu nedēļu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas” vietā rakstīt „līdz 2004.gada 1.novembrim”.

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus („par” - 13, „pret” - nav, „atturās” - nav), nolēma:

 1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
 2. Lēmuma 2.punktā vārdu „divu nedēļu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas” vietā rakstīt „līdz 2004.gada 1.novembrim”.

18. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 4.februāra lēmumā Nr.53 „Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Upmalas ielā 3 privatizācijas noteikumu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu” (lēmums Nr.641)

Ziņo:G.Jubele

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus („par” - 13, „pret” - nav, „atturās” - nav), nolēma pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

19. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 4.februāra lēmumā Nr.54 „Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Upmalas ielā 5 privatizācijas noteikumu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu” (lēmums Nr.642)

Ziņo:G.Jubele

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus („par” - 13, „pret” - nav, „atturās” - nav), nolēma pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

20. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Slokas ielā 75a privatizācijas noteikumu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu” (lēmums Nr.643)

Ziņo:G.Jubele

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus („par” - 12, „pret” – 1 (L.Alksnis), „atturās” - nav), nolēma pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

21. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Putnu ielā 2a nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.644)

Ziņo:G.Jubele

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus („par” - 13, „pret” - nav, „atturās” - nav), nolēma pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

22. Par objektu privatizācijas pabeigšanu (lēmums Nr.645)

Ziņo:G.Jubele

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus („par” - 13, „pret” – nav, „atturās” - nav), nolēma pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

23. Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Dubultu prospektā 1 lit.2 nomas līguma noslēgšanu ar Latvijas Sociāldemokrātisko Strādnieku partiju (lēmums Nr.646)

Ziņo:G.Jubele

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus („par” - 12, „pret” - nav, „atturās” – nav, nebalso – 1 (J.Griķis)), nolēma pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

24. Par zemesgabala Jūrmalā, Dubultu prospekts 2526 daļas nomas līguma noslēgšanu ar M.E.

Ziņo:G.Jubele
Izsakās:L.Alksnis – Pirmo reizi sastopas ar tādu priekšlikumu, ka mēs kādu ielas daļu, kas ir mūsu pašvaldības īpašums un atrodas mūsu valdījumā un apsaimniekošanā, iznomājam kādai privātai personai. Uzskata, ka visām ielām viņu juridiskās robežās un sarkanajās līnijas jāpaliek pašvaldības īpašumā. Varētu atbalstīt zemesgabala iznomāšanu stāvvietu ierīkošanai, nevis teritorijas labiekārtošanai un apsaimniekošanai. Aicina deputātus balsot pret šo lēmuma projektu.

J.Hlevickis aicina deputātus izteikt savu attieksmi balsojot.

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus („par” - 2, „pret” - 2, „atturās” – 9), iesniegtais lēmuma projekts nav pieņemts.

25. Par zemesgabala Jūrmalā, Viņķu ielā 16 daļas nomas līguma noslēgšanu ar T.D. (lēmums Nr.647)

Ziņo:G.Jubele

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus („par” - 8, „pret” - 5, „atturās” - nav), nolēma pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

26. Par zemesgabala Jūrmalā, V.Purvīša ielā 3a nomas līguma noslēgšanu ar J.B. (lēmums Nr.648)

Ziņo:G.Jubele
Izsakās:M.Kreilis uzskata, ka priekšlikums ir atbalstāms.

J.Griķis atbalsta iesniegto lēmuma projektu.

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus („par” - 12, „pret” - nav, „atturās” - nav), nolēma pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

27. Par zemesgabala Jūrmalā, Skolas ielā 69c nomas līguma noslēgšanu ar V.M. (lēmums Nr.649)

Ziņo:G.Jubele

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus („par” - 12, „pret” - nav, „atturās” – 1 (V.Barinovs)), nolēma pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

28. Par zemesgabala Jūrmalā, Valtera prospektā 61 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „VN Valteri” (lēmums Nr.650)

Ziņo:G.Jubele

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus („par” - 11, „pret” - nav, „atturās” – 2 (V.Barinovs, M.Kreilis)), nolēma pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

29. Par zemesgabala Jūrmalā, Jomas ielā 26 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Fēnikss” (lēmums Nr.651)

Ziņo:G.Jubele

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus („par” - 11, „pret” - nav, „atturās” – nav, nebalso - 1), nolēma pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

30. Par zemesgabala Jūrmalā, Mežotnes ielā 2 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Nams IC” (lēmums Nr.652)

Ziņo:G.Jubele

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus („par” - 11, „pret” - nav, „atturās” – 2 (V.Barinovs, D.Ķezbere)), nolēma pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

31. Par zemesgabala Jūrmalā, Viestura ielā 15a un Viestura ielā 15b nomas līguma noslēgšanu ar SIA „MARTIUM” (lēmums Nr.653)

Ziņo:G.Jubele

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus („par” - 12, „pret” - nav, „atturās” – 1 (V.Barinovs)), nolēma pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

32. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 ēkas Nr.012 (lit.10) īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.655)

Ziņo:G.Jubele

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus („par” - 13, „pret” - nav, „atturās” – nav), nolēma pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

33. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 46 lit.2 (telpa Nr.15) īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.654)

Ziņo:G.Jubele

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus („par” - 13, „pret” - nav, „atturās” – nav), nolēma pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

34. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 ēkas Nr.010 (lit.8) īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.656)

Ziņo:G.Jubele

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus („par” - 13, „pret” - nav, „atturās” – nav), nolēma pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

35. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Aizputes ielā 11 ēkas Nr.015 pārjaunojuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.657)

Ziņo:G.Jubele

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus („par” - 13, „pret” - nav, „atturās” – nav), nolēma pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

36. Par zemesgabala Jūrmalā, Turaidas ielā 114 iznomāšanas noteikumu apstiprināšanu (lēmums Nr.658)

Ziņo:G.Jubele
Izsakās:I.Ančāns – Pret šo lēmumu, jo šeit ir liela zemesgabala platība. Uzskata ka tas jāpatur pašvaldībai.

L.Alksnis – Ierosina svītrot 1.4.1.punkta pirmo teikumu, jo iznāk, ka neviens cits pretendents nevar vairs iesniegt savu pieteikumu.

Darba grupas nav tiesības veikt grozījumus iznomāšanas noteikumos pirms pieteikuma termiņa beigām. Ierosina svītrot pielikuma 7.2.punktu.

V.Barinovs - Piekrīt L.Alkšņa priekšlikumam un ierosina svītrot 1.5.punktu.

D.Ķezbere – Ierosina svītrot 1.4.4.punktu.

I.Ančāns – Neizskatīt šodien šo lēmuma projektu un ierosina novirzīt to izskatīšanai attīstības jautājumu komitejā. Aicina deputātus neatbalstīt lēmuma projektu un pieprasa balsojumu par savu priekšlikumu.

J.Hlevickis aicina balsot:

 • Par I.Ančāna priekšlikumu neizskatīt lēmuma projektu: „par” - 2, „pret” – 4, „atturās” – 7. Priekšlikums nav pieņemts.
 • Par priekšlikumu svītrot 1.4.1.punkta pirmo teikumu: „par” – 4, „pret” – 2, „atturās” – 6, izgājis I.Ančāns. Priekšlikums nav pieņemts.
 • Par priekšlikumu svītrot 7.2.punktu: „par” – 3, „pret” – nav, „atturās” – 9, nebalso – 1. Priekšlikums nav pieņemts.
 • Par iesniegto lēmuma projektu bez izmaiņām: „par”–9, „pret”–3, „atturās”-1. Sagatavotais lēmuma projekts pieņemts bez izmaiņām.

Ņemot vērā atklātās balsošanu rezultātus, nolēma pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

37. Par zemesgabalu Jūrmalā, J.Pliekšāna ielā 102, J.Pliekšāna ielā 103 un Varkaļu ielā 1 iznomāšanas noteikumu apstiprināšanu (lēmums Nr.659)

Ziņo:G.Jubele
Izsakās:I.Ančāns ierosina neizskatīt lēmuma projektu un lūdz balsot par savu priekšlikumu.

Balsošanas rezultāti par lēmuma projekta neizskatīšanu: „par”- 3, „pret”- 3, „atturās” – 7. Priekšlikums nav pieņemts.

Balsošanas rezultāti par sagatavoto lēmuma projektu: „par”- 9, „pret”- 3, „atturās” – 1.

Ņemot vērā atklātās balsošanu rezultātus, nolēma pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

38. Instrukcija „Par brīvpusdienu piešķiršanu Jūrmalas pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēniem” (instrukcija Nr.2)

Ziņo:L.Grobiņa

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus („par” - 13, „pret” - nav, „atturās” – nav), nolēma pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.

Sēde slēgta plkst.12.15

Nākošā domes sēde 2004.gada 22.septembrī.

Sēdes vadītājs J.Hlevickis
Sēdes protokolētāja I.Skrastiņa