Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2004.gada 3.novembrīNr.23

Trešdienā

 

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.1005

 

Sēdes gaita tiek ierakstīta audiokasetē.

 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs

Juris Hlevickis

Sēdi protokolē domes administratīvās pārvaldes galvenā speciāliste

Liene Zalkovska

   

Sēdē piedalās:

 

domes priekšsēdētāja 1.vietnieks

Aigars Tampe

domes priekšsēdētāja vietnieks

Ilmārs Ančāns (nepiedalās no plkst. 13.35 – 13.38, 14.15-14.28)

Izpilddirektors

Gatis Truksnis

   

deputāti:

Leonīds Alksnis, Aleksandrs Bašarins (nepiedalās no plkst.13.15-13.20), Igors Dreija (nepiedalās no plkst.10.31-10.42, 11.00-11.10, 15.00-15.10), Juris Griķis, Dace Ķezbere (nepiedalās no plkst.10.05-14.15), Alise Landsberga, Māris Mežapuķe (nepiedalās no plkst.10.32-10.40), Regīna Simsone (nepiedalās no plkst.14.35 līdz sēdes beigām), Dainis Urbanovičs (nepiedalās no plkst.10.05-10.30), Aivars Vētra (nepiedalās no plkst.10.05-10.25)

Nepiedalās deputāti: Vladimirs Barinovs, Māris Kreilis

Administratīvās pārvalde vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskās pārvaldes vadītāja

Evija Rakiša

Finansu pārvaldes vadītāja

Andra Tukāne

Pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītāja vietniece

Austra Smeltere

Būvvaldes vadītāja p.i.

Staņislavs Skirmants

Revīzijas nodaļas vadītājs

Gunārs Pavļukevičs

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs

Ingmārs Čaklais

Sēdē uzaicināti:

Rita Kņūtiņa, Māra Kalvāne, Gunta Smalkā, Gunta Jubele, Vita Brakovska, Inese Aizstrauta, Gunta Liepiņa, Laima Grobiņa, Veronika Ramāne, Guna Voitkāne, Gunta Ušpele, Armands Tapiņš, Kristīne Ojala, A.Dišleris, Māris Demme, Anita Naudiša, L.Putniņa, Inta Bērziņa, Dagnija Reimane

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

J.Hlevickis ierosina:

Noņemt no sēdes darba kārtības sekojošus jautājumus:

Iekļaut sēdes darba kārtībā sekojošus jautājumus:

I.Ančāns ierosina noņemt no sēdes darba kārtības jautājumus „Par zemesgabala Jūrmalā, Meža prospektā 38 un Meža prospektā 38b iznomāšanas noteikumu apstiprināšanu” un „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Amulas ielā 2 privatizācijas noteikumu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu”.

Balsošanas rezultāti par I.Ančāna priekšlikumu noņemt no sēdes darba kārtības jautājumu „Par zemesgabala Jūrmalā, Meža prospektā 38 un Meža prospektā 38b iznomāšanas noteikumu apstiprināšanu”

„par” - 1 „pret” – 3, „atturas” – 5, „nebalso” - 1

Balsošanas rezultātā priekšlikums netiek pieņemts

Balsošanas rezultāti par I.Ančāna priekšlikumu noņemt no sēdes darba kārtības jautājumu „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Amulas ielā 2 privatizācijas noteikumu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu”

„par” - 1 „pret” – 2, „atturas” – 6, „nebalso” - 1

Balsošanas rezultātā priekšlikums netiek pieņemts

Balsošanas rezultāti par sēdes darba kārtību ar J.Hlevicka ierosinātajām izmaiņām:

„par” - 10, „pret” - nav, „atturas” – nav,

Sēdes darba kārtība apstiprināta.

Sēdes darba kārtība.

 

Informācija

 

Informācija par privatizācijas aģentūras padomes sēdi par jautājumu „Par sanatorijas „Ķemeri” un tai piekrītošo zemesgabalu privatizāciju”

 

Par dalību INTRREG IIIA programmas Ziemeļu prioritātē

 

Par projekta „Starptautiskas pludmales patruļas apmācību sistēmas izveide un pludmales infrastruktūras attīstība Baltijas jūras piekrastē” iesniegšanu INTERREG IIIA programmā

 

Par dalību INTERREG IIIA programmas Dienvidu prioritātē

 

Par Jūrmalas pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības stratēģijas 2005.-2018.gadam 1.redakcijas apstiprināšanu

 

Par dalību INTERREG IIIA programmas Dienvidu prioritātē

 

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Alternatīvajā skolā

 

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas mūzikas vidusskolā

 

Par bērnu ēdināšanas maksu sākumskolā „Taurenītis”

 

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 20.jūnija nolikumā Nr.20 „Majoru pamatskolas nolikums”

 

Par Jūrmalas pilsētas muzeja darbinieku skaita (darba vietu) saraksta papildināšanu

 

Par Kauguru kultūras nama darbinieku skaita (darba vietu) saraksta papildināšanu

 

Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu

 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu

 

Par nomas maksas maksājumiem

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu

 

Par piekrišanu iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumu parādu dzēšanai

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa ēkām un būvēm aprēķinu un parādu piedziņu bezstrīdus kārtībā

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, pamatparāda palielinājuma un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā Jūrmalas pašvaldības budžetā

 

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 30.decembra noteikumos Nr.17 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2004.gada budžeta apstiprināšanu”

 

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes1996.gada 27.decembra lēmuma Nr.1176 „Par autotransporta līdzekļu iebraukšanas nodevu Jūrmalas pilsētas īpaša režīma zonā” saistošajos noteikumos

 

Par Jūrmalas pilsētas domes informātikas nodaļas reorganizāciju un Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) saraksta apstiprināšanu

 

Par komisiju būvju pieņemšanai ekspluatācijā

 

Par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai

 

Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Viestura ielā 2

 

Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Semafora ielā 9

 

Par zemesgabalu apvienošanu Jūrmalā, Asaru prospektā 7 un Asaru prospektā 5

 

Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Edinburgas prospektā 13

 

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 22.septembra lēmumā Nr.673 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Rēzeknes pulka ielā 9”

 

Par Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 28.jūlija lēmumu Nr.552 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Kāpu ielā 102” atzīšanu par spēku zaudējušu

 

Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 11.jūnija lēmumā Nr.394 „Par Jūrmalas pilsētas Apbūves noteikumu (Būvnoteikumi) 1997.gada redakcijas grozījumu uzsākšanu”

 

Par Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 8.septembra lēmumā Nr.634 „Par detālplānojuma – Attīstības plāna grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Talsu šosejā 5 un tam pieguļošajai teritorijai” apturēšanu

 

Par detālplānojuma Jūrmalā, sabiedriskajam centram Vaivaros apstiprināšanas atcelšanu

 

Par detālplānojuma Jūrmalā, sabiedriskajam centram Vaivaros sabiedriskās apspriešanas otro posmu

 

Par apbūves blīvuma palielināšanu pirts būvniecībai Jūrmalā, Ernesta ielā 3a

 

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Asaru prospektā 74a

 

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Cīruļu ielā 121

 

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Medņu ielā 51

 

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Eduarda Veidenbauma ielā 12a

 

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Amulas ielā 2 privatizācijas noteikumu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

 

Par zemesgabala Jūrmalā, Meža prospektā 38 un Meža prospektā 38b iznomāšanas noteikumu apstiprināšanu

 

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Rīgas ielā 1 nomas līguma noslēgšanu ar V.U.

 

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Rīgas ielā 1 nomas līguma noslēgšanu ar IK „AGAT”

 

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Rīgas ielā 1 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „KALNA ROZES”

 

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Rīgas ielā 1 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „OZOLĀJI S”

 

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Rīgas ielā 1 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „PIE JOVITAS”

 

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Rīgas ielā 1 nomas līguma noslēgšanu ar IU „ELITA – 4”

 

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Rīgas ielā 1 nomas līguma noslēgšanu ar G.S.

 

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Rīgas ielā 1 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „MGS Ltd.”

 

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Rīgas ielā 1 nomas līguma noslēgšanu ar IK „IZUMRUD”

 

Par zemesgabala Jūrmalā, Babītes ielā 17 daļas nomas līguma noslēgšanu ar V.R.

 

Par zemesgabala daļas Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 50/52 nomāšanu no SIA „Inter Unico”

 

Par grozījumiem 2000.gada 25.aprīļa līgumā Nr.231/1-3

 

Par Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 30.jūnija lēmumā Nr.493 atcelšanu

 

Par ēku Jūrmalā, Rīgas ielā 1 lit.006, lit.010, lit.013, lit.018, lit.019, lit.020, lit.022, lit.023, lit.024, lit.026 nodošanu apsaimniekošanai

1. Informācija

Ziņo:

J.Hlevickis informē deputātus par divās nedēļās paveikto, par plānotajiem darbiem un domes lēmumu izpildi.

2. Informācija par privatizācijas aģentūrās padomes sēdi par jautājumu „Par sanatorijas „Ķemeri” un tai piekrītošo zemesgabalu privatizāciju”

Ziņo:

I.Ančāns informē par privatizācijas aģentūrās padomes sēdi par jautājumu „Par sanatorijas „Ķemeri” un tai piekrītošo zemesgabalu privatizāciju”. Tika apstiprināti privatizācijas noteikumi 4 zemesgabaliem Ķemeros.

3. Par dalību INTERREG IIIA programmas Ziemeļu prioritātē (lēmums Nr.737)

Ziņo:

V.Brakovska

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par”- 12, „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību INTERREG IIIA programmas Ziemeļu prioritātē.

4. Par projekta „Starptautiskas pludmales patruļas apmācību sistēmas izveide un pludmales infrastruktūras attīstība Baltijas jūras piekrastē” iesniegšanu INTERREG IIIA programmā (lēmums Nr.738)

Ziņo:

V.Brakovska

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par”- 12, „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par projekta „Starptautiskas pludmales patruļas apmācību sistēmas izveide un pludmales infrastruktūras attīstība Baltijas jūras piekrastē” iesniegšanu INTERREG IIIA programmā.

5. Par dalību ITERREG IIIA programmas Dienvidu prioritātē (lēmums Nr.739)

Ziņo:

V.Brakovska

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par”- 12, „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību ITERREG IIIA programmas Dienvidu prioritātē.

6. Par Jūrmalas pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības stratēģijas 2005. – 2018.gadam 1.redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.740)

Ziņo:

V.Brakovska

Izsakās:

A.Tampe, A.Vētra, I.Ančāns, D.Urbanovičs, L.Alksnis

A.Tampe uzskata, ka ir jāapstiprina šis lēmums, jo tas noderēs gan iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem.

A.Vētra ierosina šo lēmumu pieņemt kā pamatu pilsētas attīstības stratēģijai.

I.Ančāns aicina atbalstīt.

D.Urbanovičs aicina atbalstīt.

L.Alksnis ierosina pēc šī lēmuma pieņemšanas laikrakstā „Jūrmalas ziņas” ievietot rakstu par šīs stratēģijas 1.redakcijas apstiprināšanu.

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par”- 11, „pret” - nav, „atturas” – 1), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības stratēģijas 2005. – 2018.gadam 1.redakcijas apstiprināšanu.

7. Par dalību ITERREG IIIA programmas Dienvidu prioritātē (lēmums Nr.741)

Ziņo:

G.Ušpele

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par”- 12, „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību ITERREG IIIA programmas Dienvidu prioritātē.

8. Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Alternatīvajā skolā (lēmums Nr.742)

Ziņo:

A.Dišleris

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 12, „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Alternatīvajā skolā.

9. Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas mūzikas vidusskolā (lēmums Nr.743)

Ziņo:

K.Ojala

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 12 „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par maksas pakalpojumiem Jūrmalas mūzikas vidusskolā.

10. Par bērnu ēdināšanas maksu sākumskolā „Taurenītis” (lēmums Nr.744)

Ziņo:

L.Putniņa

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 12, „pret” - nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt lēmumu par bērnu ēdināšanas maksu sākumskolā „Taurenītis”.

11. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 20.jūnija nolikumā Nr.20 „Majoru pamatskolas nolikums” (nolikums Nr.39)

Ziņo:

I.Bērziņa

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 20.jūnija nolikumā Nr.20 „Majoru pamatskolas nolikums”.

12. Par Jūrmalas pilsētas muzeja darbinieku skaita (darba vietu) saraksta papildināšanu (lēmums Nr.745)

Ziņo:

I.Baumane

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas muzeja darbinieku skaita (darba vietu) saraksta papildināšanu.

13. Par Kauguru kultūras nama darbinieku skaita (darba vietu) saraksta papildināšanu (lēmums Nr.746)

Ziņo:

D.Reimane

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 12, „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Kauguru kultūras nama darbinieku skaita (darba vietu) saraksta papildināšanu.

14. Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu (lēmums Nr.747)

Ziņo:

L.Grobiņa

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 12, „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu.

15. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.748)

Ziņo:

L.Grobiņa

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto saistošo noteikumu projektu („par” - 12, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.

16. Par nomas maksas maksājumiem (lēmums Nr.749)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 12, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nomas maksas maksājumiem.

17. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (lēmums Nr.750)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 12, „pret” - nav, „atturas” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.

18. Par piekrišanu iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumu parādu dzēšanai (lēmums Nr.751)

Ziņo:

A.Tukāne

Izsakās:

L.Alksnis ierosina lēmuma nosaukumā rakstīt „par piekrišanu LR likuma „Par nodokļiem un nodevām” 51.punkta 1.-3.apakšpunktos minēto nosacījumu piemērošanai”.

J.Hlevickis uzdod juridiskajai pārvaldei precizēt, kā būtu jāraksts lēmuma nosaukums.

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 12, „pret” – nav, „atturas” – nav, „nebalso” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par piekrišanu iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumu parādu dzēšanai.

19. Par nekustamā īpašuma nodokļa ēkām un būvēm aprēķinu un parādu piedziņu bezstrīdus kārtībā (lēmums Nr.752)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 12, „pret” - nav, „atturas” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa ēkām un būvēm aprēķinu un parādu piedziņu bezstrīdus kārtībā.

20. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, pamatparāda palielinājuma un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā Jūrmalas pašvaldības budžetā (lēmums Nr.753)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 12, „pret” - nav, „atturas” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, pamatparāda palielinājuma un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā Jūrmalas pašvaldības budžetā.

Pārtraukums no plkst.11.30 – 12.30

21. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 30.decembra noteikumos Nr.17 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2004.gada budžeta apstiprināšanu” (noteikumi Nr.10)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 12, „pret” - nav, „atturas” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 30.decembra noteikumos Nr.17 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2004.gada budžeta apstiprināšanu”.

22. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes1996.gada 27.decembra lēmuma Nr.1176 „Par autotransporta līdzekļu iebraukšanas nodevu Jūrmalas pilsētas īpaša režīma zonā” saistošajos noteikumos (saistošie noteikumi Nr.18)

Ziņo:

A.Tukāne

Izsakās:

D.Urbanovičs, A.Vētra, R.Simsone, I.Ančāns, J.Hlevickis

D.Urbanovičs uzskata, ka pareizi bija, ka bija atlaides iebraucot Jūrmalā ar tūrisma ceļazīmēm. Šobrīd šādas ceļazīmes vairs nepastāv un vajadzētu izdomāt citu veidu, kā cilvēkiem, kas uzturas Jūrmalas viesnīcās iedot atlaidi iebraukšanai pilsētā. Ierosina 5.4.5.punktu nesvītrot, bet izteikt sekojošā redakcijā: „autotransportam, kura vadītājs uzrāda Jūrmalas pilsētas viesnīcas vai citas izmitināšanas iestādes apzīmogotu noteikta parauga viesu karti”. Lūdz vārdisko balsojumu par šo priekšlikumu.

A.Vētra ierosina saistošo noteikumu 8.punktā aiz vārdiem ārstniecības iestādēm” rakstīt vārdus „neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas gadījumā”.

R.Simsone ierosina labot arī saistošo noteikumu punktu 5.4.3. jo autotransports ar rokas vadību automašīnas tehniskajos dokumentos tā netiek apsaukts. Kopā ar juristiem noskaidrot pareizu formulējumu un koriģēt šo punktu.

I.Ančāns ierosina jautājumu noņemt no izskatīšanas un novirzīt izskatīšanai labklājības un izglītības jautājumu komitejā un attīstības jautājumu komitejā.

Balsošanas rezultāti par I.Ančāna priekšlikumu „par” – 5, „pret” – 3, „atturas” – 4, balsošanas rezultātā priekšlikums netiek pieņemts.

Balsošanas rezultāti par D.Urbanoviča priekšlikumu „par” – 5 (A.Vētra, I.Ančāns, R.Simsone, A.Bašarins, D.Urbanovičs), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – 6 (L.Alksnis, J.Griķis, I.Dreija, J.Hlevickis, A.Tampe, A.Landsberga), balsošanas rezultātā lēmums netiek pieņemts.

Balsošanas rezultāti par A.Vētras priekšlikumu „par” – 9, „pret” – nav, „atturas” – 3, balsošanas rezultātā priekšlikums ir pieņemts.

Ņemot vērā atklāto balsošanu rezultātus par iesniegto saistošo noteikumu projektu nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes1996.gada 27.decembra lēmuma Nr.1176 „Par autotransporta līdzekļu iebraukšanas nodevu Jūrmalas pilsētas īpaša režīma zonā” saistošajos noteikumos.

23. Par Jūrmalas pilsētas domes informātikas nodaļas reorganizāciju un Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) saraksta apstiprināšanu (lēmums Nr.754)

Ziņo:

G.Voitkāne

Izsakās:

A.Tampe ierosina jautājumu par štata vietām tūrisma informācijas centram izskatīt finanšu komitejā un tad virzīt izskatīšanai domes sēdē.

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 9, „pret” - nav, „atturas” – 2, balsošanas laikā izgājis A.Bašarins), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes informātikas nodaļas reorganizāciju un Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) saraksta apstiprināšanu.

24. Par komisiju būvju pieņemšanai ekspluatācijā (lēmums Nr.755)

Ziņo:

S.Skirmants

Izsakās:

L.Alksnis ierosina lēmuma 1.punktu koriģēt sekojoši:

  1. Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes būvinspektors – komisijas priekšsēdētājs;
  2. Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes arhitekts;

Lēmuma 2.punktā rakstīt „Šī lēmuma 1.1.-1.5.punktā” un tālāk kā tekstā.

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 11, „pret” - nav, „atturas” – 1), nolēma pieņemt lēmumu par komisiju būvju pieņemšanai ekspluatācijā ar augstāk minētajām izmaiņām.

25. Par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai (lēmums Nr.756)

Ziņo:

S.Skirmants

Izsakās:

L.Alksnis uzskata, ka par šī lēmuma 7.punktu nevar balsot. Ierosina 7.punktu izņemt no lēmuma.

Balsošanas rezultāti par L.Alkšņa priekšlikumu „par” – 3, „pret” – 4, „atturas” – 3, „nebalso” – 2, balsošanas rezultātā lēmums netiek pieņemts

Balsošanas rezultāti par lēmuma projektu kopumā „par” – 9, „pret” – nav, „atturas” - 3

Ņemot vērā atklāto balsošanu rezultātus par iesniegto lēmuma projektu nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai.

26. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Viestura ielā 2

Ziņo:

M.Kalvāne

Izsakās:

L.Alksnis uzskata, ka netiek ņemti vērā komitejās izteiktie deputātu priekšlikumi.

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 4, „pret” - 3, „atturas” - 4), lēmums par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Viestura ielā 2 nav pieņemts. Jautājums novirzīts izskatīšanai attīstības jautājumu komitejā.

27. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Semafora ielā 9 (lēmums Nr.757)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 11, „pret” - nav, „atturas” - 1), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Semafora ielā 9.

28. Par zemesgabalu apvienošanu Jūrmalā, Asaru prospektā 7 un Asaru prospektā 5 (lēmums Nr.758)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12, „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabalu apvienošanu Jūrmalā, Asaru prospektā 7 un Asaru prospektā 5.

29. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Edinburgas prospektā 13 (lēmums Nr.759)

Ziņo:

M.Kalvāne

Izsakās:

A.Vētra, L.Alksnis, D.Urbanovičs, A.Bašarins

A.Vētra - šis jautājums 3 reizes ir skatīts attīstības jautājumu komitejā un tā lēma domei izskatīt iespēju šo zemesgabalu sadalīt.

A.Landsberga aicina neatbalstīt.

D.Urbanovičs takā M.Kalvāne ir uzrakstījusi vēstuli, ka neatbalsta šo zemes sadalīšanu, deputāti nevar atbalstīt šo lēmuma projektu.

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 6, „pret” – 3, „atturas” – 3, lēmums netiek pieņemts.

30. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 22.septembra lēmumā Nr.673 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Rēzeknes pulka ielā 9” (lēmums Nr.759)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 11, „pret” - nav, „atturas” – 1), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 28.jūlija lēmumā Nr.552 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Rēzeknes pulka ielā 9”.

31. Par Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 28.jūlija lēmumā Nr.552 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Kāpu ielā 102” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.760)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 12, „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 28.jūlija lēmumā Nr.552 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Kāpu ielā 102” atzīšanu par spēku zaudējušu.

32. Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 11.jūnija lēmumā Nr.394 „Par Jūrmalas pilsētas Apbūves noteikumu (Būvnoteikumi) 1997.gada redakcijas grozījumu uzsākšanu (lēmums Nr.761)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 12, „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 11.jūnija lēmumā Nr.394 „Par Jūrmalas pilsētas Apbūves noteikumu (Būvnoteikumi) 1997.gada redakcijas grozījumu uzsākšanu.

33. Par Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 8.septembra lēmumā Nr.634 „Par detālplānojuma – Attīstības plāna grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Talsu šosejā 5 un tam pieguļošajai teritorijai” apturēšanu (lēmums Nr.762)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 9, „pret” - nav, „atturas” – 2, balsošanas laikā izgājis A.Bašarins), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 8.septembra lēmumā Nr.634 „Par detālplānojuma – Attīstības plāna grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Talsu šosejā 5 un tam pieguļošajai teritorijai” apturēšanu.

34. Par detālplānojuma Jūrmalā, sabiedriskajam centram Vaivaros apstiprināšanas atcelšanu (saistošie noteikumi Nr.19)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto saistošo noteikumu projektu („par” - 12, „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par detālplānojuma Jūrmalā, sabiedriskajam centram Vaivaros apstiprināšanas atcelšanu.

35. Par detālplānojuma Jūrmalā, sabiedriskajam centram Vaivaros sabiedriskās apspriešanas otro posmu (lēmums Nr.763)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 12, „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma Jūrmalā, sabiedriskajam centram Vaivaros sabiedriskās apspriešanas otro posmu.

36. Par apbūves blīvuma palielināšanu pirts būvniecībai Jūrmalā, Ernesta ielā 3a (lēmums Nr.764)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 11, „pret” - nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis A.Bašarins), nolēma pieņemt lēmumu par apbūves blīvuma palielināšanu pirts būvniecībai Jūrmalā, Ernesta ielā 3a.

Pārtraukums no plkst.14.00-14.15

37. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Asaru prospektā 74a (lēmums Nr.765)

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Cīruļu ielā 121 (lēmums Nr.766)

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Medņu ielā 51 (lēmums Nr.767)

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Eduarda Veidenbauma ielā 12a (lēmums Nr.768)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 12, „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma:

 1. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Asaru prospektā 74a.
 2. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Cīruļu ielā 121.
 3. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Medņu ielā 51.
 4. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Eduarda Veidenbauma ielā 12a.

R.Simsone aiziet

38. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Amulas ielā 2 privatizācijas noteikumu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

L.Alksnis, A.Vētra, I.Ančāns

L.Alksnis uzskata, ka privatizācijas projekts ir ļoti virspusīgs un nekonkrēts. Šo jautājumu nevajadzētu risināt tik sasteigti. Ierosina šobrīd jautājumu neakceptēt, izskatīt attīstības jautājumu un labklājības un izglītības jautājumu komitejās.

A.Vētra uzskata, ka kopumā projekts ir labs un atbalstāms. Uzskata, ja jautājumu neatbalsta, tad tas jāvirza izskatīšanai attīstības jautājumu un labklājības un izglītības jautājumu komitejās.

I.Ančāns ierosina šo jautājumu neskatīt un noņemt no darba kārtības.

Balsošanas rezultāti par L.Alkšņa priekšlikumu „par”7, „pret” – nav, „atturas” – 3, „nebalso” - 1

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu nolēma lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Amulas ielā 2 privatizācijas noteikumu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu novirzīt izskatīšanai attīstības jautājumu un labklājības un izglītības jautājumu komitejās.

39. Par zemesgabala Jūrmalā, Meža prospektā 38 un Meža prospektā 38b iznomāšanas noteikumu apstiprināšanu (lēmums Nr.769)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 7, „pret” - 1, „atturas” – 2, balsošanas laikā izgājis A.Bašarins), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Meža prospektā 38 un Meža prospektā 38b iznomāšanas noteikumu apstiprināšanu.

40. Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Rīgas ielā 1 nomas līguma noslēgšanu ar V.U. (lēmums Nr.770)

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Rīgas ielā 1 nomas līguma noslēgšanu ar IK „AGAT” (lēmums Nr.771)

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Rīgas ielā 1 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „KALNA ROZES” (lēmums Nr.772)

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Rīgas ielā 1 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „OZOLAJI S” (lēmums Nr.773)

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Rīgas ielā 1 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „PIE JOVITAS” (lēmums Nr.774)

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Rīgas ielā 1 nomas līguma noslēgšanu ar IU „ELITA 4” (lēmums Nr.775)

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Rīgas ielā 1 nomas līguma noslēgšanu ar G.S. (lēmums Nr.776)

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Rīgas ielā 1 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „MGS Ltd.” (lēmums Nr.777)

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Rīgas ielā 1 nomas līguma noslēgšanu ar IK „IZUMRUD” (lēmums Nr.778)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 10, „pret” - nav, „atturas” – 1), nolēma:

 1. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Rīgas ielā 1 nomas līguma noslēgšanu ar V.U.
 2. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Rīgas ielā 1 nomas līguma noslēgšanu ar IK „AGAT”
 3. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Rīgas ielā 1 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „KALNA ROZES”
 4. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Rīgas ielā 1 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „OZOLAJI S”
 5. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Rīgas ielā 1 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „PIE JOVITAS”
 6. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Rīgas ielā 1 nomas līguma noslēgšanu ar IU „ELITA 4”
 7. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Rīgas ielā 1 nomas līguma noslēgšanu ar G.S.
 8. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Rīgas ielā 1 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „MGS Ltd.”
 9. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Rīgas ielā 1 nomas līguma noslēgšanu ar IK „IZUMRUD”

41. Par zemesgabala Jūrmalā, Babītes ielā 17 daļas nomas līguma noslēgšanu ar V.R.

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

J.Hlevickis noņem jautājumu no izskatīšanas.

Jautājums noņemts no izskatīšanas.

42. Par zemesgabala daļas Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 50/52 nomāšanu no SIA „Inter Unico” (lēmums Nr.779)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 9, „pret” - 1, „atturas” – nav, „nebalso” – 1 (A.Bašarins)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala daļas Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 50/52 nomāšanu no SIA „Inter Unico”.

43. Par grozījumiem 2000.gada 25.aprīļa līgumā Nr.231/1-3 (lēmums Nr.780)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 8, „pret” - nav, „atturas” – 2, „nebalso” – 1), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem 2000.gada 25.aprīļa līgumā Nr.231/1-3.

44. Par Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 30.jūnija lēmuma Nr.493 atcelšanu (lēmums Nr.781)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 10, „pret” - nav, „atturas” – nav, „nebalso” – 1), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 30.jūnija lēmuma Nr.493 atcelšanu.

45. Par ēku Jūrmalā, Rīgas ielā 1 lit.006, lit.010, lit.013, lit.018, lit.019, lit.020, lit.022, lit.023, lit.024, lit.026 nodošanu apsaimniekošanai (lēmums Nr.782)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 8, „pret” - nav, „atturas” – 2, „nebalso” – 1), nolēma pieņemt lēmumu par ēku Jūrmalā, Rīgas ielā 1 lit.006, lit.010, lit.013, lit.018, lit.019, lit.020, lit.022, lit.023, lit.024, lit.026 nodošanu apsaimniekošanai.

 

Sēde slēgta plkst.15.35

Nākošā domes sēde 2004.gada 17.novembrī plkst.10.00

Sēdes vadītājs

 

J.Hlevickis

Sēdes protokolētāja

 

L.Zalkovska